Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike 3/2006 účinný od 05.01.2006

Platnosť od: 05.01.2006
Účinnosť od: 05.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike 3/2006 účinný od 05.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 3/2006 s účinnosťou od 05.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júla 2005 bola vo Varšave ...

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2006 na základe článku 12.

Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 3/2006 Z. z.

  DOHODA

  medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia ...

  Článok 1

  Na účely tejto dohody sa

  a)

  pojem „vysoká škola“ vzťahuje na všetky inštitúcie, ktoré v súlade s právnym poriadkom ...

  b)

  pojem „doklad o vzdelaní, udelených hodnostiach a tituloch“

  ba)

  v Slovenskej republike vzťahuje na vysvedčenie o maturitnej skúške, doklady o absolvovaní štúdia, ...

  bb)

  v Poľskej republike vzťahuje na maturitné vysvedčenie, diplomy o skončení štúdia, diplomy o ...

  c)

  pojem „skúška“

  ca)

  v Slovenskej republike vzťahuje na štátne skúšky, záverečné skúšky, ako aj na semestrálne ...

  cb)

  v Poľskej republike vzťahuje na záverečné skúšky, ako aj na semestrálne skúšky a ročníkové ...

  Článok 2

  Vysvedčenie o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a maturitné vysvedčenie vydané ...

  Článok 3

  (1)

  Na žiadosť študenta budú vysoké školy oboch zmluvných strán započítavať alebo uznávať časti ...

  (2)

  V prípade rozdielnych programov môže byť uznanie časti štúdia podmienené vykonaním doplňujúcich ...

  Článok 4

  Diplomy potvrdzujúce získanie akademického titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“) v Slovenskej ...

  Článok 5

  (1)

  Diplomy potvrdzujúce skončenie vysokoškolského štúdia v študijnom programe druhého stupňa v ...

  (2)

  Diplomy uvedené v odseku 1 oprávňujú ich držiteľov uchádzať sa o prijatie na doktorandské štúdium ...

  Článok 6

  (1)

  Diplomy o udelení akademického titulu „doktor“ („philosophiae doctor“, skratka „PhD.“) ...

  (2)

  Diplomy uvedené v odseku 1 oprávňujú ich držiteľov uchádzať sa o udelenie vedeckej hodnosti ...

  Článok 7

  Doklady o udelení vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (skratka ...

  Článok 8

  Doklady o udelení vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ ...

  Článok 9

  Doklady o vzdelaní, udelených hodnostiach a tituloch vydané na základe predchádzajúcich platných ...

  Článok 10

  Osoba, ktorej bol udelený

  a)

  v Slovenskej republike akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo ...

  b)

  v Poľskej republike profesijný titul, hodnosť alebo titul, ktoré sú vymenované v článkoch 4, ...

  Článok 11

  (1)

  Otázky vyplývajúce z dohody, ktoré je potrebné objasniť, bude prerokúvať komisia odborníkov ...

  (2)

  Komisia odborníkov bude aktualizovať porovnávaciu tabuľku, ktorá je prílohou k tejto dohode.

  (3)

  Komisia odborníkov bude zasadať na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Miesto i termín stretnutia ...

  Článok 12

  (1)

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

  (2)

  Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa v slovensko-poľských vzťahoch skončí platnosť Dohody medzi ...

  Článok 13

  Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať diplomatickou ...

  Za vládu Slovenskej republiky:

  Martin Fronc v. r.

  Za vládu Poľskej republiky:

  Mirosław Sawicki v. r.

  Príloha

  Porovnávacia tabuľka

  Slovenská republika Poľská republika vysvedčenie o maturitnej skúške świadectwo dojrzałości ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore