Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov 3/1997 účinný od 08.01.1997

Platnosť od: 08.01.1997
Účinnosť od: 08.01.1997
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov 3/1997 účinný od 08.01.1997
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 3/1997 s účinnosťou od 08.01.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 1996 bola v Belehrade ...

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 12. septembra 1996, na základe článku 14.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou ...

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci ...

Vláda Slovenskej republiky a Zväzová vláda Zväzovej republiky Juhoslávia (ďalej len „zmluvné ...

vedené snahou rozvíjať dlhodobé obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma štátmi na zásadách ...

majúc na zreteli obojstranný záujem na rozvoji priamych vzťahov medzi hospodárskymi subjektmi,

usilujúc sa o zapájanie ekonomík štátov zmluvných strán do svetového obchodu a európskych integračných ...

vychádzajúc z noriem medzinárodného práva a všeobecne uznávaných zvyklostí v oblasti medzinárodného ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov ...

Zmluvné strany s cieľom dosiahnuť rozvoj vzájomného obchodu a rozvoj hospodárskych vzťahov budú ...

Článok 2

Zmluvné strany s cieľom zabezpečiť výhodné podmienky na zapojenie sa do medzinárodnej obchodnej ...

Článok 3

Ustanovenie článku 2 tejto dohody sa však nebude vzťahovať na výhody a výsady, ktoré niektorá ...

susedným krajinám s cieľom uľahčiť rozvoj malého pohraničného styku zameraného na výmenu ...

tretím krajinám, s ktorými Slovenská republika alebo Zväzová republika Juhoslávia uzavreli alebo ...

Článok 4

Účastníci obchodných a hospodárskych vzťahov so zahraničím zo strany Slovenskej republiky a ...

Článok 5

Vývoz a dovoz tovaru medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia sa bude uskutočňovať ...

Článok 6

Všetky platby medzi hospodárskymi subjektmi štátov zmluvných strán sa budú uskutočňovať vo ...

Článok 7

Zmluvné strany nevylučujú možnosť, aby hospodárske subjekty oboch štátov výnimočne a na základe ...

Článok 8

S cieľom vytvárať optimálne podmienky na zjednodušenie a uľahčenie obchodnej výmeny a na rozvoj ...

Článok 9

Tranzit tovaru, ktorého pôvod je v štáte jednej zo zmluvných strán, cez územie štátu druhej ...

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať účasť hospodárskych subjektov štátu jednej zmluvnej strany na ...

Článok 11

S cieľom napomáhať rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Zväzovou ...

Na činnosti tejto komisie sa môžu zúčastňovať aj zástupcovia hospodárskych subjektov.

Komisia bude vykonávať svoju činnosť v súlade s jej rokovacím poriadkom, ktorý prijme na svojom ...

Článok 12

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa ...

Článok 13

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou ...

Článok 14

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov oboch ...

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. ...

Dané v Belehrade 30. januára 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a srbskom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za Zväzovú vládu

Zväzovej republiky

Juhoslávia:

Radoje Kontič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore