Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry 299/2012 účinný od 04.10.2012

Platnosť od: 04.10.2012
Účinnosť od: 04.10.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 299/2012 s účinnosťou od 04.10.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2011 bola v Nairobi ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi ...

K oznámeniu č. 299/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) v úsilí ...

so zámerom rozšíriť znalosti o kultúre, histórii a spôsobe života vo svojich krajinách

dohodli sa takto:

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

1.

Zmluvné strany podporujú a rozvíjajú vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry so zámerom obohatiť ...

2.

Zmluvné strany v súlade s účelom tejto dohody podporujú nadväzovanie kontaktov a priamu spoluprácu ...

3.

Všetky aktivity vykonávané zmluvnými stranami podľa tejto dohody sú v súlade s vnútroštátnymi ...

Článok 2 - Nezávislosť inštitúcií

Pri vykonávaní ustanovení tejto dohody sa rešpektuje nezávislosť rôznych inštitúcií a/alebo ...

Článok 3 - Spolupráca medzi inštitúciami

Zmluvné strany podporujú všetky možnosti bilaterálnej spolupráce medzi ich organizáciami a inštitúciami, ...

Článok 4 - Národné kultúrne a prírodné dedičstvo

1.

Zmluvné strany pomáhajú zlepšovať a podporovať spoluprácu v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného ...

2.

Zmluvné strany rozširujú súčinnosť a spoluprácu prostredníctvom účasti odborníkov, organizovaných ...

3.

Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti archeologických vykopávok, uchovávania historických ...

4.

Zmluvné strany podporujú aktivity namierené na zachovávanie prírody, prírodných rezervácií ...

5.

Zmluvné strany si vymieňajú skúsenosti v oblasti odborných vykopávok fosílií.

6.

Zmluvné strany podporujú vykonávanie programov výmen a výstav v oblasti kultúrneho a prírodného ...

Článok 5 - Školstvo

Zmluvné strany podporujú rozvoj spolupráce prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií o vzdelávacom ...

Článok 6 - Spolupráca v oblasti kultúry a umenia

1.

Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry prostredníctvom vzájomnej výmeny ...

2.

Zmluvné strany podporujú prezentáciu vlastných podujatí prostredníctvom účasti autorov, umelcov ...

3.

Zmluvné strany podporujú a zlepšujú výmenu kultúrnych informácií, historických, kultúrnych ...

4.

Zmluvné strany podporujú výmenu ideí rozvoja kultúrnych centier a kultúrnych festivalov, ktoré ...

5.

Zmluvné strany sa budú usilovať o podporu výmeny skúseností v oblasti tradičných/autochtónnych ...

Článok 7 - Výmenné programy

1.

Zmluvné strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v ich krajinách podporujú ...

a)

zdieľanie bibliografických a dokumentárnych zdrojov medzi oboma krajinami,

b)

rozvoj informačných systémov na podporu výskumu v oblasti bibliografického dedičstva a kníhtlače, ...

c)

organizovanie konferencií a seminárov pre knihovníkov a pracovníkov oboch krajín pôsobiacich v ...

d)

vydávanie a šírenie medzikultúrnych informačných materiálov zameraných na porozumenie a spoluprácu ...

e)

rozvoj informačného systému na zdieľanie elektronických zdrojov a kultúrnych a vedeckých online ...

2.

Zmluvné strany podporujú a zlepšujú výskum na ich príslušných inštitúciách prostredníctvom ...

Článok 8 - Výmena štatistických a iných informácií

Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi ich príslušnými orgánmi pri výmene štatistík a iných ...

a)

zákonov a iných regulačných mechanizmov,

b)

zákonov v oblasti ochrany a zachovania prírodných zdrojov, kultúrnych zdrojov a národného dedičstva, ...

c)

medzinárodných dokumentov spoločného záujmu,

d)

referenčných materiálov, reklamných materiálov a iných informácií, ktoré sú potrebné na podporu ...

Článok 9 - Spoločná komisia

1.

Zmluvné strany súhlasia s vytvorením Spoločnej komisie zloženej z predstaviteľov štátov zmluvných ...

2.

Zmluvné strany môžu prizvať k spolupráci svojich predstaviteľov a odborníkov z verejného a súkromného ...

3.

Spoločná komisia zasadá v pravidelných vzájomne dohodnutých intervaloch striedavo na území Slovenskej ...

4.

Zasadnutiam Spoločnej komisie predsedá vedúci delegácie hostiteľskej krajiny.

Článok 10 - Účastníci výmen

1.

Účastníci výmen jednej zmluvnej strany uvedených v článkoch 5 a 6 tejto dohody môžu byť na ...

2.

Účastníci výmen podľa tejto dohody sú povinní dodržiavať vnútroštátne právne predpisy štátu ...

3.

Príslušný orgán štátov oboch zmluvných strán môže odoprieť vstup alebo zrušiť pobyt účastníkom ...

Článok 11 - Práva duševného vlastníctva

1.

Zmluvné strany si vymieňajú informácie týkajúce sa ochrany autorských práv a práv súvisiacich ...

2.

Výsledky získané pri vykonávaní aktivít podľa tejto dohody, duševné vlastníctvo a autorské ...

Článok 12 - Riešenie sporov

Spory vyplývajúce z výkladu a vykonávania tejto dohody sa riešia diplomatickou cestou.

Článok 13 - Zmeny a doplnenia

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať diplomatickou cestou na základe písomnej dohody zmluvných ...

Článok 14 - Prerušenie vykonávania dohody

Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody z ...

Článok 15 - Záverečné ustanovenia

1.

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v krajinách ...

2.

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť bude automaticky predlžovaná o ...

3.

Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na začaté alebo prebiehajúce činnosti, programy alebo ...

4.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi ...

Na dôkaz uvedeného zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v Nairobi 13. decembra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom ...

Za vláduSlovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vláduKenskej republiky:

Moses M. Wetang´ula v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore