Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou 295/2012 účinný od 28.09.2012

Platnosť od: 28.09.2012
Účinnosť od: 28.09.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou 295/2012 účinný od 28.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 295/2012 s účinnosťou od 28.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. februára 2012 bola v Bruseli ...

Zmluva nadobudla platnosť 27. septembra 2012 v súlade s článkom 48. V ten istý deň, t. j. 27. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 295/2012 Z. z.

  ZMLUVA, KTOROU SA ZRIAĎUJE EURÓPSKY MECHANIZMUS PRE STABILITU MEDZI BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, TALIANSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, MALTOU, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU

  Zmluvné strany, Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska ...

  (1)

  Európska rada sa 17. decembra 2010 zhodla na potrebe členských štátov eurozóny vytvoriť trvalý ...

  (2)

  Dňa 25. marca 2011 Európska rada prijala rozhodnutie 2011/199/EÚ, ktorým sa k článku 136 Zmluvy ...

  (3)

  S cieľom zvýšiť účinnosť finančnej pomoci a aby sa zabránilo riziku finančnej nákazy, sa ...

  (4)

  Prísne dodržiavanie rámca Európskej únie, integrovaného makroekonomického dohľadu, najmä Paktu ...

  (5)

  Dňa 9. decembra 2011 sa hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, ktorých menou ...

  (6)

  Vzhľadom na silné vzájomné prepojenie v rámci eurozóny môže vážne ohrozenie finančnej stability ...

  (7)

  Všetky členské štáty eurozóny sa stanú členmi EMS. V dôsledku pristúpenia k eurozóne by sa ...

  (8)

  Pri poskytovaní podpory pre stabilitu bude EMS veľmi úzko spolupracovať s Medzinárodným menovým ...

  (9)

  Členské štáty, ktorých menou nie je euro („členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny“) ...

  (10)

  Dňa 20. júna 2011 zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie dali zmluvným stranám ...

  (11)

  Vo svojom vyhlásení z 28. novembra 2010 euroskupina uviedla, že do podmienok všetkých nových štátnych ...

  (12)

  V súlade s postupmi MMF sa vo výnimočných prípadoch môže zvážiť zodpovedajúca a primeraná ...

  (13)

  Rovnako ako MMF aj EMS bude poskytovať podporu pre stabilitu svojim členom v prípade, že sa zhorší ...

  (14)

  Členské štáty eurozóny budú podporovať zodpovedajúce postavenie veriteľa EMS a ďalších štátov ...

  (15)

  Úverové podmienky EMS pre členské štáty, ktoré podliehajú makroekonomickým úpravám vrátane ...

  (16)

  Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami ...

  (17)

  Po ukončení programu naň bude dohliadať Európska komisia a Rada Európskej únie v rámci, ktorý ...

  sa dohodli takto:

  KAPITOLA 1

  Článok 1

  1.

  Touto zmluvou zmluvné strany medzi sebou zriaďujú medzinárodnú finančnú inštitúciu, ktorá ...

  2.

  Zmluvnými stranami sú členovia EMS.

  Článok 2

  1.

  Členstvo v EMS je otvorené ostatným členským štátom Európskej únie, a to od nadobudnutia účinnosti ...

  2.

  Noví členovia EMS sa v súlade s článkom 44 prijímajú za rovnakých podmienok ako súčasní členovia ...

  3.

  Nový člen pristupujúci k EMS po jeho zriadení dostane akcie EMS výmenou za svoj podiel na základnom ...

  Článok 3

  Cieľom EMS je mobilizovať financovanie a na základe prísnej podmienenosti vhodnej vzhľadom na vybraný ...

  KAPITOLA 2

  Článok 4

  1.

  EMS bude mať radu guvernérov, správnu radu, ako aj generálneho riaditeľa a vlastný personál podľa ...

  2.

  Rozhodnutia rady guvernérov a správnej rady sa prijímajú na základe vzájomnej dohody, kvalifikovanou ...

  3.

  Prijatie rozhodnutia na základe vzájomnej dohody si vyžaduje jednohlasný súhlas členov zúčastňujúcich ...

  4.

  Odchylne od odseku 3 sa použije núdzový hlasovací postup v prípadoch, keď sa Komisia a ECB zhodnú, ...

  Ak sa použije núdzový postup uvedený v prvom pododseku, presun z rezervného fondu a/alebo splateného ...

  5.

  Prijatie rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou si vyžaduje 80 % odovzdaných hlasov.

  6.

  Prijatie rozhodnutia jednoduchou väčšinou si vyžaduje väčšinu odovzdaných hlasov.

  7.

  Hlasovacie práva každého člena EMS, ktoré vykonáva jeho poverenec alebo zástupca poverenca v ...

  8.

  Ak niektorý člen EMS neuhradí akúkoľvek časť dlžnej sumy, ktorá je splatná na základe jeho ...

  Článok 5

  1.

  Každý člen EMS vymenúva guvernéra a zástupcu guvernéra. Takéto vymenovania je možné kedykoľvek ...

  2.

  Rada guvernérov buď rozhodne, že jej bude predsedať predseda euroskupiny, ako je uvedené v Protokole ...

  3.

  Na zasadnutiach rady guvernérov sa ako pozorovateľ môže zúčastňovať člen Európskej komisie ...

  4.

  Predstavitelia členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny a ktoré sa spolu s EMS ad hoc ...

  5.

  Iné osoby vrátane zástupcov inštitúcií alebo organizácií, napr. MMF, môžu byť vyzvaní radou ...

  6.

  Rada guvernérov prijíma tieto rozhodnutia vzájomnou dohodou:

  a)

  o zrušení núdzového rezervného fondu a presune jeho obsahu späť do rezervného fondu a/alebo ...

  b)

  o emisii nových akcií na základe iných podmienok ako rovnocenných v súlade s článkom 8 ods. ...

  c)

  o výzve na úhradu imania v súlade s článkom 9 ods. 1;

  d)

  o zmene schváleného základného imania a prispôsobení maximálneho objemu úverov v EMS v súlade ...

  e)

  o vzatí do úvahy prípadných aktualizácií kľúča na upisovanie kapitálu ECB v súlade s článkom ...

  f)

  o poskytnutí podpory pre stabilitu zo strany EMS vrátane podmienenosti hospodárskej politiky, ako ...

  g)

  o udelení mandátu Európskej komisii na to, aby v spolupráci s ECB rokovala o podmienenosti hospodárskej ...

  h)

  o zmene cenovej štruktúry a cenovej politiky finančnej pomoci v súlade s článkom 20;

  i)

  o zmene v zozname nástrojov finančnej pomoci, ktoré môže EMS využiť v súlade s článkom 19;

  j)

  o spôsobe prevodu pomoci ENFS na EMS v súlade s článkom 40;

  k)

  o schválení žiadosti o členstvo v EMS zo strany nových členov uvedené v článku 44;

  l)

  o úpravách, ktoré sa majú vykonať v tejto zmluve v priamom dôsledku pristúpenia nových členov, ...

  m)

  o poverení správnej rady úlohami vymenovanými v tomto článku.

  7.

  Rada guvernérov prijíma kvalifikovanou väčšinou tieto rozhodnutia:

  a)

  o ustanovení podrobných technických podmienok pristúpenia nového člena do EMS v súlade s článkom ...

  b)

  o tom, či jej bude predsedať predseda euroskupiny alebo či si kvalifikovanou väčšinou zvolí predsedu ...

  c)

  o ustanovení interných predpisov EMS a rokovacieho poriadku rady guvernérov a správnej rady (vrátane ...

  d)

  o stanovení zoznamu činností nezlučiteľných s výkonom funkcie riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa ...

  e)

  o vymenovaní generálneho riaditeľa a o ukončení jeho funkčného obdobia v súlade s článkom ...

  f)

  o zriadení iných fondov v súlade s článkom 24;

  g)

  o opatreniach, ktoré sa majú prijať na vymáhanie dlhu od člena EMS v súlade s článkom 25 ods. ...

  h)

  o schválení ročnej účtovnej závierky EMS v súlade s článkom 27 ods. 1;

  i)

  o vymenovaní členov rady pre interný audit v súlade s článkom 30 ods. 1;

  j)

  o schválení externých audítorov v súlade s článkom 29;

  k)

  o zbavení imunity predsedu rady guvernérov, guvernéra, zástupcu guvernéra, riaditeľa, zástupcu ...

  l)

  o stanovení daňového režimu vzťahujúceho sa na zamestnancov EMS v súlade s článkom 36 ods. ...

  m)

  o spore v súlade s článkom 37 ods. 2 a

  n)

  o všetkých ostatných potrebných záležitostiach, ktoré nie sú výslovne stanovené v tejto zmluve. ...

  8.

  Predseda zvoláva a predsedá zasadnutiam rady guvernérov. Podpredseda týmto rokovaniam predsedá, ...

  9.

  Rada guvernérov prijme svoj rokovací poriadok a interné predpisy EMS.

  Článok 6

  1.

  Každý guvernér vymenuje spomedzi ľudí s vysokou odbornosťou v ekonomických a finančných záležitostiach ...

  2.

  Člen Európskej komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a prezident ECB môžu ...

  3.

  Predstavitelia členských štátov, ktorí nie sú členmi eurozóny a ktorí sa spolu s EMS ad hoc ...

  4.

  Iné osoby vrátane zástupcov inštitúcií alebo organizácií môžu byť vyzvaní radou guvernérov, ...

  5.

  Správna rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Rozhodnutia, ...

  6.

  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rady guvernérov ustanovené v článku 5, správna rada zabezpečí, ...

  7.

  Akékoľvek voľné miesto v správnej rade sa musí okamžite obsadiť v súlade s odsekom 1.

  8.

  Rada guvernérov stanovuje, aké činnosti sú nezlučiteľné s povinnosťami riaditeľa alebo zástupcu ...

  Článok 7

  1.

  Generálneho riaditeľa menuje rada guvernérov spomedzi kandidátov, ktorí majú štátnu príslušnosť ...

  2.

  Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov. Môže byť opätovne zvolený jedenkrát. ...

  3.

  Generálny riaditeľ predsedá zasadnutiam správnej rady a zúčastňuje sa na zasadnutiach rady guvernérov. ...

  4.

  Generálny riaditeľ je nadriadený ostatným zamestnancom EMS. Je zodpovedný za organizáciu, prijímanie ...

  5.

  Generálny riaditeľ je zákonným zástupcom EMS a pod vedením správnej rady uskutočňuje bežnú ...

  KAPITOLA 3

  Článok 8

  1.

  Schválené základné imanie je 700 miliárd eur. Delí sa na sedem miliónov akcií, každý s nominálnou ...

  2.

  Schválené základné imanie sa delí na splatené akcie a akcie splatné na požiadanie. Počiatočná ...

  3.

  Akcie schváleného základného imania sa nesmú akýmkoľvek spôsobom zaťažiť alebo založiť ...

  4.

  Členovia EMS sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujú poskytnúť svoj príspevok do schváleného ...

  5.

  Ručenie každého člena EMS je za všetkých okolností obmedzené na jeho podiel na schválenom základnom ...

  Článok 9

  1.

  Rada guvernérov môže kedykoľvek vyzvať členov EMS na úhradu schváleného nesplateného imania ...

  2.

  Správna rada môže rozhodnutím jednoduchou väčšinou vyzvať na splatenie schváleného nesplateného ...

  3.

  Generálny riaditeľ vyzve na splatenie schváleného nesplateného imania v prípade potreby včas, ...

  4.

  Správna rada prijme podrobné podmienky, ktoré sa vzťahujú na výzvy na úhradu príspevkov podľa ...

  Článok 10

  1.

  Rada guvernérov pravidelne a najmenej raz za päť rokov prehodnocuje maximálny objem úverov a primeranosť ...

  2.

  Správna rada prijme podrobné podmienky, ktoré sa budú vzťahovať na všetky zmeny alebo ktorúkoľvek ...

  3.

  Keď sa členský štát Európskej únie stane novým členom EMS, schválené základné imanie EMS ...

  Článok 11

  1.

  Kľúč na určenie príspevkov upísaného schváleného základného imania EMS podlieha odsekom 2 ...

  2.

  Kľúč na určenie príspevkov na upísanie schváleného základného imania EMS je uvedený v prílohe ...

  3.

  Kľúč na určenie príspevkov na upísanie schváleného základného imania EMS sa upraví, ak

  a)

  sa členský štát Európskej únie stane novým členom EMS a schválené základné imanie EMS sa ...

  b)

  sa skončí obdobie dvanástich rokov určených pre dočasnú korekciu pre člena EMS v súlade s článkom ...

  4.

  Rada guvernérov sa môže rozhodnúť vziať do úvahy možné aktualizácie kľúča na upisovanie ...

  5.

  Ak sa kľúč na určenie príspevkov na upisovanie schváleného základného imania EMS upraví, členovia ...

  6.

  Príloha I sa mení a dopĺňa na základe rozhodnutia rady guvernérov pri akejkoľvek úprave uvedenej ...

  7.

  Správna rada prijme všetky ďalšie opatrenia potrebné na uplatnenie tohto článku.

  KAPITOLA 4

  Článok 12

  1.

  Ak je potrebné ochrániť finančnú stabilitu eurozóny ako celku a jednotlivých členských štátov, ...

  2.

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, podpora pre stabilitu EMS sa môže poskytovať prostredníctvom ...

  3.

  Do všetkých nových štátnych cenných papierov eurozóny so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa ...

  Článok 13

  1.

  Člen EMS môže podať žiadosť o podporu pre stabilitu predsedovi rady guvernérov. V takej žiadosti ...

  a)

  posúdiť, či existujú riziká pre finančnú stabilitu eurozóny ako celku alebo jej členských ...

  b)

  posúdiť, či je verejný dlh udržateľný. Kedykoľvek je to vhodné a možné, vypracovať takéto ...

  c)

  posúdiť skutočné alebo potenciálne finančné potreby dotknutého člena EMS.

  2.

  Na základe žiadosti členov EMS a posúdenia uvedeného v odseku 1 môže rada guvernérov v zásade ...

  3.

  Ak sa podľa odseku 2 prijme rozhodnutie, rada guvernérov poverí Európsku komisiu – v spolupráci ...

  Memorandum o porozumení je plne v súlade s opatreniami týkajúcimi sa koordinácie hospodárskej ...

  4.

  Európska komisia podpisuje memorandum o porozumení v mene EMS pod podmienkou, že boli predtým splnené ...

  5.

  Správna rada schvaľuje dohodu o nástroji finančnej pomoci, pričom podrobne opíše finančné aspekty ...

  6.

  EMS ustanoví vhodný systém varovania, aby sa zabezpečilo, že včas dostane akékoľvek splátky ...

  7.

  Európska komisia v spolupráci s ECB a kdekoľvek je to možné spoločne s MMF bude poverená monitorovaním ...

  Článok 14

  1.

  Rada guvernérov môže v súlade s článkom 12 ods. 1 rozhodnúť o udelení preventívnej finančnej ...

  2.

  Podmienenosť spojená s preventívnou finančnou pomocou EMS sa spresní v memorande o porozumení ...

  3.

  Finančné podmienky preventívnej finančnej pomoci EMS sa spresnia v dohode o nástroji preventívnej ...

  4.

  Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania preventívnej finančnej ...

  5.

  Správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a po obdržaní správy ...

  6.

  Potom, ako člen EMS po prvýkrát čerpal prostriedky (prostredníctvom úveru alebo nákupu na primárnom ...

  Článok 15

  1.

  Rada guvernérov môže rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci prostredníctvom úverov pre člena ...

  2.

  Podmienenosť spojená s finančnou pomocou na rekapitalizáciu finančných inštitúcií člena EMS ...

  3.

  Bez toho, aby boli dotknuté články 107 a 108 ZFEÚ, budú finančné podmienky finančnej pomoci ...

  4.

  Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania finančnej pomoci na rekapitalizáciu ...

  5.

  Keď je to vhodné, správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a ...

  Článok 16

  1.

  Rada guvernérov môže v súlade s článkom 12 rozhodnúť o udelení finančnej pomoci vo forme úveru ...

  2.

  Podmienenosť spojená s úvermi EMS bude uvedená v programe makroekonomickej úpravy podrobne opísanom ...

  3.

  Finančné podmienky každého úveru EMS musia byť uvedené v dohode o nástroji finančnej pomoci, ...

  4.

  Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania úverov EMS.

  5.

  Správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a po obdržaní správy ...

  Článok 17

  1.

  Rada guvernérov môže rozhodnúť, že sa zabezpečí nákup dlhopisov člena EMS na primárnom trhu ...

  2.

  Podmienenosť spojená s nástrojom podpory na primárnom trhu bude podrobne uvedená v memorande o ...

  3.

  Finančné podmienky, za ktorých sa uskutoční nákup dlhopisov, sa stanovia v dohode o nástroji ...

  4.

  Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania nástroja podpory na primárnom ...

  5.

  Správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a po obdržaní správy ...

  Článok 18

  1.

  Rada guvernérov môže rozhodnúť o zabezpečení operácií na sekundárnom trhu v súvislosti s ...

  2.

  Rozhodnutia o intervenciách na sekundárnom trhu v záujme zamedzenia prenosu sa prijmú na základe ...

  3.

  Podmienenosť spojená s nástrojom podpory na sekundárnom trhu bude podrobne uvedená v memorande ...

  4.

  Finančné podmienky, za ktorých sa uskutočnia operácie na sekundárnom trhu, sa stanovia v dohode ...

  5.

  Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania nástroja podpory na sekundárnom ...

  6.

  Správna rada po vzájomnej dohode a na základe návrhu generálneho riaditeľa rozhodne o začatí ...

  Článok 19

  Rada guvernérov môže prehodnotiť zoznam nástrojov finančnej pomoci podľa článkov 14 až 18 ...

  Článok 20

  1.

  Pri poskytovaní podpory pre stabilitu má EMS za cieľ plne pokryť svoje finančné a prevádzkové ...

  2.

  Čo sa týka všetkých finančných nástrojov pomoci, ceny sa podrobne opíšu vo všeobecných zásadách ...

  3.

  Rada guvernérov môže cenovú politiku prehodnocovať.

  Článok 21

  1.

  EMS má právomoc vypožičiavať si na dosiahnutie svojho účelu na kapitálových trhoch od bánk, ...

  2.

  Formy úverových operácií určuje generálny riaditeľ v súlade s podrobnými usmerneniami, ktoré ...

  3.

  EMS bude používať primerané nástroje riadenia rizík, ktoré bude správna rada pravidelne prehodnocovať. ...

  KAPITOLA 5

  Článok 22

  1.

  Generálny riaditeľ vykonáva obozretnú investičnú politiku EMS, aby tak bola zabezpečená najvyššia ...

  2.

  Operácie EMS musia byť v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a riadenia rizík.

  Článok 23

  1.

  Správna rada môže jednoduchou väčšinou rozhodnúť o rozdelení dividend členom EMS, pokiaľ ...

  2.

  Pokiaľ EMS neposkytol finančnú pomoc jednému zo svojich členov, výnosy z investovania splateného ...

  3.

  Generálny riaditeľ vykonáva dividendovú politiku EMS v súlade s usmerneniami, ktoré prijme správna ...

  Článok 24

  1.

  Rada guvernérov zriadi rezervný fond a prípadne ďalšie fondy.

  2.

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, sa čisté príjmy z operácií EMS a výnosy z finančných ...

  3.

  Prostriedky rezervného fondu sa investujú v súlade s usmerneniami, ktoré prijme správna rada.

  4.

  Správna rada prijme pravidlá nevyhnutné na zriadenie, správu a využívanie iných fondov.

  Článok 25

  1.

  Na krytie strát, ktoré vzniknú z činností EMS, sa použijú:

  a)

  po prvé rezervný fond;

  b)

  po druhé splatené imanie; a

  c)

  nakoniec vhodná suma schváleného nesplateného imania, na ktorej úhradu sa vyzve v súlade s článkom ...

  2.

  Ak člen EMS nesplní požadované platby v rámci výzvy na úhradu imania podľa článku 9 ods. 2 ...

  3.

  Keď člen EMS urovná svoj dlh voči EMS, ako je uvedené v odseku 2, prebytok imania sa vráti ostatným ...

  Článok 26

  Správna rada každý rok schvaľuje rozpočet EMS.

  Článok 27

  1.

  Rada guvernérov schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku EMS.

  2.

  EMS uverejňuje výročnú správu, ktorá obsahuje auditovanú účtovnú uzávierku a členom EMS ...

  Článok 28

  Útvar interného auditu sa stanoví v súlade s medzinárodnými normami.

  Článok 29

  Účtovnú závierku EMS preverujú nezávislí externí audítori schválení radou guvernérov a zodpovední ...

  Článok 30

  1.

  Rada audítorov pozostáva z piatich členov vymenovaných radou guvernérov podľa ich odbornosti v ...

  2.

  Členovia rady audítorov musia byť nezávislí. Nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od riadiacich ...

  3.

  Rada audítorov vypracúva nezávislé audity. Prezerá účty EMS a overuje, či sú prevádzkové ...

  4.

  Rada audítorov môže kedykoľvek správnu radu informovať o svojich zisteniach. Každoročne vypracúva ...

  5.

  Správna rada sprístupní výročnú správu národným parlamentom a najvyšším kontrolným inštitúciám ...

  6.

  Akékoľvek záležitosti týkajúce sa tohto článku budú spresnené v interných predpisoch EMS.

  KAPITOLA 6

  Článok 31

  1.

  EMS má svoje sídlo a ústredie v Luxemburgu.

  2.

  EMS môže zriadiť kontaktný úrad v Bruseli.

  Článok 32

  1.

  Aby mohol EMS plniť svoj účel, priznávajú sa mu právne postavenie, výsady a imunity ustanovené ...

  2.

  EMS má úplnú právnu subjektivitu, ako aj úplnú právnu spôsobilosť:

  a)

  nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať týmto majetkom;

  b)

  uzatvárať zmluvy;

  c)

  vystupovať pred súdmi; a

  d)

  podľa potreby uzatvárať ústredné dohody a/alebo protokoly na zabezpečenie toho, aby sa jeho právne ...

  3.

  EMS, jeho majetok, finančné prostriedky a aktíva bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú alebo ...

  4.

  Majetok, finančné prostriedky a aktíva EMS bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú alebo kto ich ...

  5.

  Archívy EMS a všetky písomné dokumenty, ktoré patria EMS alebo ktoré sa nachádzajú v jeho držbe, ...

  6.

  Objekty EMS sú nedotknuteľné.

  7.

  Každý člen EMS a každý štát, ktorý uznal postavenie, výsady a imunity EMS, priznajú úradnému ...

  8.

  V rozsahu potrebnom na vykonávanie činností stanovených v tejto zmluve nesmie akýkoľvek majetok, ...

  9.

  EMS je oslobodený od akejkoľvek požiadavky na oprávnenie alebo licencovanie ako úverová inštitúcia, ...

  Článok 33

  Správna rada ustanoví podmienky zamestnávania generálneho riaditeľa a ostatných zamestnancov EMS. ...

  Článok 34

  Členovia alebo bývalí členovia rady guvernérov a správnej rady a ďalšie osoby, ktoré pracujú ...

  Článok 35

  1.

  V záujme EMS požívajú predseda rady guvernérov, guvernéri, zástupcovia guvernérov, riaditelia, ...

  2.

  Rada guvernérov sa môže imunity vzdať v takom rozsahu a za podmienok, ktorými sú určené akékoľvek ...

  3.

  Generálny riaditeľ môže takú imunitu odobrať ktorémukoľvek zamestnancovi EMS okrem samého seba. ...

  4.

  Každý člen EMS bezodkladne prijme opatrenia potrebné na účely toho, aby tento článok nadobudol ...

  Článok 36

  1.

  EMS, jeho aktíva, príjmy, majetok a jeho operácie a transakcie schválené podľa tejto zmluvy sú ...

  2.

  Členovia EMS prijmú, kedykoľvek to bude možné, vhodné opatrenia na zľavu alebo vrátenie čiastok ...

  3.

  Oslobodenie sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré jednoducho zodpovedajú úhradám za verejnoprospešné ...

  4.

  Tovary, ktoré EMS doviezol a ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie jeho oficiálnych činností, sú ...

  5.

  Zamestnanci EMS podľa pravidiel prijatých radou guvernérov podliehajú vnútornému zdaneniu platov ...

  6.

  Dlhopisy alebo cenné papiere, ktoré emitoval EMS, vrátane príslušných úrokov alebo dividend, ...

  a)

  ktoré diskriminuje uvedené dlhopisy alebo cenné papiere len z dôvodu jeho pôvodu; alebo

  b)

  ak jediným právnym základom pre také zdaňovanie je miesto alebo mena, v ktorej sa emitovali, sú ...

  Článok 37

  1.

  Všetky otázky súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním ustanovení tejto zmluvy a internými predpismi ...

  2.

  Rada guvernérov rozhodne o akomkoľvek spore medzi členom EMS a EMS alebo medzi členmi EMS navzájom ...

  3.

  Ak člen EMS napadne rozhodnutie uvedené v odseku 2, spor sa predloží Súdnemu dvoru Európskej únie. ...

  Článok 38

  EMS je na podporu svojich cieľov oprávnený spolupracovať v rámci podmienok tejto zmluvy s MMF, ...

  KAPITOLA 7

  Článok 39

  Počas prechodnej fázy od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy až do úplného vyčerpania ENFS nesmú ...

  Článok 40

  1.

  Odchylne od článku 13 môže rada guvernérov rozhodnúť, že záväzky ENFS o poskytnutí finančnej ...

  2.

  EMS môže, ak to jeho rada guvernérov povolí, nadobúdať práva a preberať záväzky ENFS, najmä ...

  3.

  Rada guvernérov prijme podrobné postupy potrebné na implementáciu prevodu záväzkov z ENFS na EMS, ...

  Článok 41

  1.

  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, platba splatených akcií pôvodne upísaných každým členom ...

  2.

  Počas päťročného obdobia splácania imania v jednotlivých splátkach členovia EMS zrýchlia splácanie ...

  3.

  Ktorýkoľvek člen EMS môže rozhodnúť o zrýchlení splácania svojej časti splateného imania. ...

  Článok 42

  1.

  Na začiatku upíšu členovia EMS schválené základné imanie na základe počiatočného kľúča ...

  2.

  Ak je hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa nového člena EMS vyjadrený v trhových cenách v ...

  a)

  25 % percentuálneho podielu národnej centrálnej banky uvedeného člena EMS na základnom kapitáli ...

  b)

  75 % percentuálneho podielu hrubého národného dôchodku daného člena EMS vyjadreného v trhových ...

  3.

  Dočasná korekcia uvedená v odseku 2 platí po dobu dvanástich rokov odo dňa prijatia eura dotknutým ...

  4.

  V dôsledku dočasnej korekcie kľúča sa príslušná časť akcií pridelených členovi EMS podľa ...

  Článok 43

  1.

  Každý člen EMS vymenuje svojho guvernéra a zástupcu guvernéra do dvoch týždňov odo dňa nadobudnutia ...

  2.

  Rada guvernérov vymenuje generálneho riaditeľa a každý guvernér vymenuje riaditeľa a zástupcu ...

  KAPITOLA 8

  Článok 44

  Táto zmluva je otvorená prístupu iných členských štátov Európskej únie v súlade s článkom ...

  Článok 45

  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

  1)

  Príloha I: Kľúč na určenie príspevkov do EMS; a

  2)

  Príloha II: Upísané akcie schváleného základného imania.

  Článok 46

  Táto zmluva sa uloží na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie (ďalej len „depozitár“), ...

  Článok 47

  1.

  Táto zmluva podlieha ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu zo strany signatárov. Ratifikačné ...

  2.

  Depozitár oznámi ostatným signatárom každé uloženie a jeho dátum.

  Článok 48

  1.

  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom, keď budú ratifikačné listiny, listiny o schválení alebo ...

  2.

  Táto zmluva nadobudne platnosť pre každého signatára, ktorý následne uloží svoju ratifikačnú ...

  3.

  Pre každý štát, ktorý pristúpi k tejto zmluve v súlade s článkom 44, nadobudne táto zmluva ...

  PRÍLOHA I

  Kľúč na určenie príspevkov do EMS

  Člen EMS Kľúč EMS(%) Belgické kráľovstvo 3,4771 Spolková republika Nemecko 27,1464 Estónska ...

  PRÍLOHA II

  Upísané akcie schváleného základného imania

  Člen EMS   Akcie v počte Upísané imanie(EUR) Belgické kráľovstvo 243 397 24 339 700 000 Spolková ...

Poznámky

 • 1)  Ú. v. EÚ L 91, 6. 4. 2011, s. 1.
Načítavam znenie...
MENU
Hore