Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov 29/2007 účinný od 14.02.2007

Platnosť od: 18.01.2007
Účinnosť od: 14.02.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cudzinecký režim, Bezpečnosť a obrana štátu, Colné právo, Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov 29/2007 účinný od 14.02.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 29/2007 s účinnosťou od 14.02.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 1999 bola v Trstenej podpísaná ...

Dohoda nadobudla platnosť 10. júla 2000 v súlade s článkom 18 ods. 1 v zmysle oznámenia Ministerstva ...

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 29/2007 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

  – vedené snahou o ďalšie rozvíjanie vzájomných priateľských vzťahov,– usilujúc sa o ďalšie ...

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky

  (ďalej len „zmluvné strany“),

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  (1)

  Prekračovanie štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa uskutočňuje ...

  (2)

  Zoznam existujúcich hraničných priechodov je uvedený v prílohe č. 1 k tejto dohode.

  (3)

  Otvorenie nových hraničných priechodov, zmena ich charakteru alebo uzatvorenie hraničných priechodov ...

  Článok 2

  (1)

  Zmluvné strany sa zaväzujú po vzájomnej dohode otvárať nové hraničné priechody.

  (2)

  Otvorenie nových hraničných priechodov sa uskutoční po vybudovaní infraštruktúry zabezpečujúcej ...

  (3)

  Zoznam hraničných priechodov, ktorých otvorenie sa predpokladá, je uvedený v prílohe č. 2 k tejto ...

  Článok 3

  Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán predkladajú na odsúhlasenie projektové štúdie ...

  Článok 4

  (1)

  Každá zmluvná strana môže pozastaviť alebo obmedziť prevádzku na hraničnom priechode z vážnych ...

  (2)

  Každá zmluvná strana, ktorá má v úmysle pozastaviť alebo obmedziť prevádzku na hraničnom priechode, ...

  (3)

  O pozastavení alebo obmedzení prevádzky na hraničnom priechode v prípadoch, ktoré neznesú odklad, ...

  (4)

  O pozastavení alebo obmedzení prevádzky na hraničnom priechode, ktoré súvisí s rekonštrukciou ...

  Článok 5

  Hlavný hraničný splnomocnenec Slovenskej republiky a Hlavný hraničný splnomocnenec Poľskej republiky ...

  Článok 6

  (1)

  Prekračovať štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou na turistických chodníkoch ...

  (2)

  Zoznam miest určených na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich ...

  Článok 7

  (1)

  Na prekračovanie štátnej hranice podľa článku 6 ods. 1 tejto dohody sú oprávnení občania štátov ...

  (2)

  Príslušné orgány oboch zmluvných strán si vymenia informácie týkajúce sa druhu cestovných ...

  Článok 8

  (1)

  Hraničnú kontrolu a colnú kontrolu osôb prekračujúcich štátnu hranicu na turistických chodníkoch ...

  (2)

  Osoby prekračujúce štátnu hranicu na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu môžu ...

  Článok 9

  Príslušné orgány štátov zmluvných strán vyznačia miesta určené na prekračovanie štátnej ...

  Článok 10

  (1)

  Príslušné orgány štátov zmluvných strán po vzájomnej dohode a so súhlasom orgánov svojich ...

  (2)

  Žiadosť o udelenie súhlasu na prekročenie štátnej hranice podľa odseku 1 sa podá najneskôr ...

  (3)

  Osoby, ktorým bol udelený súhlas podľa odseku 1, sa pri prekročení štátnej hranice preukážu ...

  Článok 11

  Osoby uvedené v článku 10 ods. 3 tejto dohody podliehajú hraničnej kontrole a colnej kontrole orgánov ...

  Článok 12

  Súhlas podľa článku 10 tejto dohody sa neudeľuje v prípade, ak sa má prekročenie štátnej hranice ...

  Článok 13

  Zásady súčinnosti pri vykonávaní ustanovení článkov 6 a 8 tejto dohody určia na základe dohody ...

  Článok 14

  Prílohy č. 1, 2, 3 a 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

  Článok 15

  Ustanovenia tejto dohody možno zmeniť výmenou diplomatických nót.

  Článok 16

  Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou informovať o tom, ktoré orgány štátov zmluvných ...

  Článok 17

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou ...

  Článok 18

  (1)

  Táto dohoda podlieha prijatiu v súlade s právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť ...

  (2)

  Zmluvné strany sa dohodli na predbežnom vykonávaní článkov 6, 7, 8, 9 a 13 tejto dohody odo dňa ...

  (3)

  Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomne ...

  Dané v Trstenej 1. júla 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a poľskom ...

  Príloha č. 1

  ZOZNAM existujúcich hraničných priechodov

  Por.č. Názovhraničného priechodu Druhhraničnéhopriechodu Druh dopravy Miestohraničného vybavovania ...

  Príloha č. 2

  ZOZNAMhraničných priechodov, ktorých otvorenie sa predpokladá

  Por.č. Názovhraničného priechodu Druhhraničnéhopriechodu Druh dopravy Miestohraničného vybavovania ...

  Príloha č. 3

  ZOZNAM miest určených na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

  Por.č. Hraničný priechod Hraničný znak Spôsob prechodu Otvorený v roku od Otvorený denne 1 Ruské ...

  Príloha č. 4

  ZOZNAM štátov, ktorých občania môžu prekračovať štátnu hranicu na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

   1. Andorrské kniežatstvo

   2. Rakúska republika

   3. Belgické kráľovstvo

   4. Česká republika

   5. Helénska republika (Grécko)

   6. Dánske kráľovstvo

   7. Estónska republika

   8. Fínska republika

   9. Francúzska republika

   10. Španielske kráľovstvo

   11. Holandské kráľovstvo

   12. Izrael

   13. Japonsko

   14. Írska republika

   15. Islandská republika

   16. Kanada

   17. Lichtenštajnské kniežatstvo

   18. Luxemburské veľkovojvodstvo

   19. Litovská republika

   20. Lotyšská republika

   21. Monacké kniežatstvo

   22. Spolková republika Nemecko

   23. Nórske kráľovstvo

   24. Portugalská republika

   25. Sanmarinská republika

   26. Slovinská republika

   27. Spojené štáty americké

   28. Švajčiarska konfederácia

   29. Švédske kráľovstvo

   30. Maďarská republika

   31. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

   32. Vatikán

   33. Talianska republika

Načítavam znenie...
MENU
Hore