Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení 29/2004 účinný od 23.01.2004


Platnosť od: 23.01.2004
Účinnosť od: 23.01.2004
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení 29/2004 účinný od 23.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 29/2004 s účinnosťou od 23.01.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2002 bola v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 202 z 27. februára ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 30. apríla 2003.

Zmluva nadobudne platnosť 1. februára 2004 na základe článku 53.

Prílohy

  K oznámeniu č. 29/2004 Z. z.

  medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení

  Slovenská republika a Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „zmluvné strany“) vedené želaním ...

  PRVÁ ČASŤ

  Článok 1

  1.

  Na účely vykonávania tejto zmluvy týmito pojmami sa označuje:

  a)

  „právne predpisy“ - zákony, všeobecne záväzné právne predpisy a smernice vzťahujúce sa ...

  b)

  „príslušný úrad“

  i)

  vo vzťahu k Slovenskej republike - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

  ii)

  vo vzťahu k Luxemburskému veľkovojvodstvu - minister, ktorý má vo svojej kompetencii sociálne ...

  c)

  „nositeľ“ - inštitúcia alebo úrad, ktorému patrí vykonávanie právnych predpisov uvedených ...

  d)

  „príslušný nositeľ“ - nositeľ, u ktorého je poistený účastník konania v čase podania ...

  e)

  „doby poistenia“ - doby platenia príspevkov, doby zamestnania alebo zárobkovej činnosti definované ...

  f)

  „dávky“ - všetky dávky peňažné a vecné, dôchodky a renty vrátane všetkých ich častí ...

  g)

  „rodinné dávky“

  i)

  vo vzťahu k Slovenskej republike - príspevok pri narodení dieťaťa a prídavky na deti,

  ii)

  vo vzťahu k Luxemburskému veľkovojvodstvu - pravidelné peňažné dávky poskytované podľa počtu ...

  h)

  „rodinní príslušníci“ - osoby definované alebo uznané za rodinných príslušníkov alebo ...

  2.

  Ostatné pojmy použité v tejto zmluve majú význam, aký im patrí podľa príslušných právnych ...

  Článok 2

  1.

  Táto zmluva sa vzťahuje:
  - v Slovenskej republike na právne predpisy o

  a)

  nemocenskom poistení: nemocenské, peňažná pomoc v materstve, podpora pri ošetrovaní člena rodiny, ...

  b)

  dôchodkovom zabezpečení: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, ...

  c)

  pracovných úrazoch a chorobách z povolania,

  d)

  príspevku pri narodení dieťaťa,

  e)

  prídavkoch na deti,

  f)

  zdravotnom poistení,

  g)

  zamestnanosti,
  - v Luxemburskom veľkovojvodstve na právne predpisy o

  a)

  nemocenskom poistení a poistení v materstve,

  b)

  dôchodkovom poistení v starobe, invalidite a pozostalosti okrem osobitných režimov štátnych zamestnancov, ...

  c)

  poistení pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania,

  d)

  rodinných dávkach,

  e)

  dávkach v nezamestnanosti.

  2.

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky právne predpisy a ustanovenia, ktorými sa menia, dopĺňajú ...

  3.

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na právne predpisy zahŕňajúce nové oblasti sociálneho zabezpečenia ...

  4.

  Táto zmluva sa nevzťahuje na dávky sociálnej pomoci a na dávky prislúchajúce obetiam vojny.

  Článok 3

  Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom ...

  Článok 4

  Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území jednej zo zmluvných strán a na ktoré sa vzťahujú ustanovenia ...

  Článok 5

  Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území jednej zo zmluvných strán, môžu dobrovoľne pokračovať ...

  Článok 6

  Ak táto zmluva neustanovuje inak, nárok na dávky sa nesmie zamietnuť a tieto dávky sa nesmú krátiť, ...

  Článok 7

  1.

  Táto zmluva nepriznáva ani nezachováva nárok na niekoľko dávok rovnakého druhu za tú istú dobu ...

  2.

  Ustanovenia právnych predpisov jednej zmluvnej strany o krátení, pozastavení či odňatí dávok ...

  3.

  Príslušný úrad zmluvnej strany môže vo vzťahu k poberateľom dávok obmedziť použitie ustanovení ...

  DRUHÁ ČASŤ

  Článok 8

  Uplatňovanie právnych predpisov uvedených v týchto ustanoveniach:

  a)

  zamestnanci, ktorí pracujú na území jednej zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom tejto ...

  b)

  osoby, ktoré nie sú zamestnancami a ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na území ...

  c)

  námorníci vykonávajúci pracovnú činnosť na palube námornej lode plaviacej sa pod vlajkou jednej ...

  d)

  štátni zamestnanci alebo zamestnanci verejnej služby zmluvných strán, ktorí sú vyslaní z územia ...

  Článok 9

  Výnimky z ustanovenia článku 8 písm. a):

  a)

  Zamestnanci vykonávajúci zamestnanie na území jednej zmluvnej strany, ktorých vyslal ich zamestnávateľ ...

  b)

  Členovia posádok, ktorých zamestnávajú dopravné spoločnosti so sídlom na území jednej zmluvnej ...

  Článok 10

  1.

  Diplomati, členovia diplomatickej misie a konzulárneho úradu, ako aj osoby zamestnané v ich službách ...

  2.

  Ustanovenie článku 8 písm. a) sa vzťahuje aj na členov obslužného personálu diplomatickej misie ...

  Článok 11

  Príslušné úrady zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode ustanoviť výnimky z ustanovení ...

  TRETIA ČASŤ

  PRVÁ KAPITOLACHOROBA A MATERSTVO
  Článok 12

  Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je nadobudnutie, trvanie alebo opätovné nadobudnutie ...

  Článok 13

  1.

  Osoba, ktorá má trvalý pobyt na území jednej zmluvnej strany a ktorá má nárok na vecné dávky ...

  2.

  Vecné dávky poskytuje nositeľ miesta prechodného pobytu podľa ním uplatňovaných právnych predpisov, ...

  3.

  Ak sa peňažné dávky v prípade choroby alebo materstva poskytujú podľa právnych predpisov jednej ...

  Článok 14

  1.

  Ak dôchodca majúci nárok na dôchodok alebo rentu podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných ...

  2.

  Ak dôchodca majúci nárok na dôchodok alebo rentu podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných ...

  3.

  Ak dôchodca poberajúci dôchodok alebo rentu uvedenú v odseku 2 má prechodný pobyt alebo zmení ...

  Toto pravidlo platí aj v prípade, ak mu v rovnakom prípade choroby alebo materstva už nositeľ zmluvnej ...

  Článok 15

  1.

  Osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky z dôvodu, že sú rodinnými príslušníkmi podľa právnych ...

  Týmto osobám poskytuje vecné dávky nositeľ v mieste trvalého pobytu na území zmluvnej strany ...

  2.

  Ak majú rodinní príslušníci prechodný pobyt alebo ak zmenia trvalý pobyt na územie príslušnej ...

  3.

  Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak rodinní príslušníci vykonávajú zárobkovú činnosť alebo poberajú ...

  Článok 16

  Ak by poistenec alebo rodinný príslušník mali pri vykonávaní tejto kapitoly nárok na dávky v ...

  Článok 17

  Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany nárok na vecné dávky závisí od určitej doby ...

  Článok 18

  Vecné dávky poskytnuté podľa ustanovení tretej časti prvej kapitoly tejto zmluvy uhradí nositeľ, ...

  DRUHÁ KAPITOLAINVALIDITA, STAROBA A SMRŤ
  Článok 19

  1.

  Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú vznik, zachovanie alebo obnovenie nároku na ...

  2.

  Ak osoba nemá nárok na dávku na základe súčtu dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov ...

  Článok 20

  Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú započítanie určitých dôb poistenia tým, ...

  Článok 21

  Ak doby poistenia získané podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán nedosiahnu spolu ...

  Článok 22

  Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú vznik nároku na dávky získaním doby poistenia ...

  Článok 23

  1.

  Ak osoba podliehala luxemburským právnym predpisom a podmienky na vznik nároku na dôchodok boli ...

  Tento nositeľ vypočíta tiež časť dôchodku, ktorý by patril pri vykonávaní pravidiel uvedených ...

  Prihliada sa len na vyššiu z týchto súm.

  2.

  Ak osoba podliehala luxemburským právnym predpisom a podmienky na vznik nároku na dávku sú splnené ...

  a)

  nositeľ vypočíta teoretickú výšku dávky, na ktorú by mala osoba nárok, keby všetky doby poistenia ...

  b)

  pre výpočet teoretickej výšky dávky uvedenej v písmene a) sa ako vymeriavací základ na výpočet ...

  c)

  príslušný luxemburský nositeľ potom na základe tejto teoretickej výšky stanoví skutočnú výšku ...

  3.

  Ak osoba získa nárok na dôchodok podľa luxemburských právnych predpisov iba s prihliadnutím na ...

  Článok 24

  1.

  Ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku ...

  2.

  Ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku ...

  a)

  nositeľ v Slovenskej republike najprv zistí, či podľa jeho právnych predpisov spĺňa príslušná ...

  b)

  ak vznikol nárok na dávku podľa písmena a), vypočíta nositeľ v Slovenskej republike najprv teoretickú ...

  c)

  na základe teoretickej sumy dávky vymeria nositeľ dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi skutočne ...

  3.

  Ak doby poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nedosiahnu 12 mesiacov, ...

  4.

  Ak nositeľ v Slovenskej republike môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na doby poistenia ...

  5.

  Ak sa poberateľovi dôchodku z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky vypláca súčasne ...

  TRETIA KAPITOLAPRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA
  Článok 25

  1.

  Osoba, ktorá z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania má nárok na vecné dávky podľa ...

  2.

  Ak ide o peňažné dávky, uplatňuje sa obdobne článok 13 ods. 3.

  3.

  Príslušné úrady zmluvných strán sa môžu vzájomne dohodnúť, že ustanovenie odseku 1 sa nepoužije ...

  Článok 26

  Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany ustanovujú, že sa dávky z dôvodu choroby z povolania ...

  Článok 27

  Ak právne predpisy jednej zo zmluvných strán ustanovujú, že na určenie stupňa práceneschopnosti ...

  Článok 28

  Dávky v prípade choroby z povolania, na ktoré vznikol nárok podľa právnych predpisov obidvoch ...

  Článok 29

  Ak osoba poberá alebo poberala dávku za chorobu z povolania podľa právnych predpisov jednej zmluvnej ...

  a)

  ak osoba nevykonávala na území druhej zmluvnej strany činnosť, ktorá mohla spôsobiť chorobu ...

  b)

  ak osoba vykonávala na území druhej zmluvnej strany takúto činnosť, príslušný nositeľ prvej ...

  ŠTVRTÁ KAPITOLARODINNÉ DÁVKY
  Článok 30

  Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú vznik, zachovanie alebo obnovenie nároku na ...

  Článok 31

  Deti, ktoré majú trvalý pobyt na území jednej zmluvnej strany, majú nárok na dávky podľa právnych ...

  Článok 32

  Nárok na rodinné dávky pre oprávnené osoby s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej ...

  PIATA KAPITOLANEZAMESTNANOSŤ
  Článok 33

  1.

  Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú získanie, trvanie alebo obnovenie nároku na ...

  2.

  Ustanovenie odseku 1 sa uplatňuje za podmienky, že nezamestnaný naposledy podliehal právnym predpisom ...

  3.

  Ustanovenie odseku 1 sa uplatňuje napriek skončeniu zamestnania, aj keď sa skončilo pred dosiahnutím ...

  4.

  V prípade uplatňovania odsekov 1 až 3, na stanovenie doby poskytovania dávok, príslušný nositeľ ...

  Článok 34

  Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany závisí výška dávky od počtu rodinných príslušníkov, ...

  Článok 35

  Článok 6 zmluvy sa na túto kapitolu nevzťahuje.

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Článok 36

  Postup pri vykonávaní tejto zmluvy je určený vo vykonávacej dohode.

  Článok 37

  Na uľahčenie vykonávania tejto zmluvy, a najmä na zabezpečenie jednoduchého a rýchleho spojenia ...

  Článok 38

  1.

  Príslušné úrady si navzájom poskytujú informácie o všetkých opatreniach prijatých na vykonávanie ...

  2.

  Na účely vykonávania zmluvy si príslušné úrady a nositelia poskytujú vzájomnú pomoc tak, akoby ...

  3.

  Nositelia si vzájomne uznávajú doklady vydávané príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany; ...

  4.

  Lekárske vyšetrenia, ktorých vykonávanie je požadované právnymi predpismi jednej zmluvnej strany ...

  Článok 39

  1.

  Platenie príspevkov prislúchajúcich nositeľovi jednej zo zmluvných strán sa môže realizovať ...

  2.

  Podmienky vykonávania tohto článku môžu byť predmetom vykonávacích dohôd medzi príslušnými ...

  Článok 40

  Ak má osoba poberajúca dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany nárok na náhradu ...

  a)

  ak podľa platných právnych predpisov prechádzajú na povinného nositeľa nároky, ktoré má poberateľ ...

  b)

  ak má povinný nositeľ priamy nárok voči tretej osobe, každá zmluvná strana tento nárok uznáva. ...

  Článok 41

  1.

  Oslobodenie alebo zníženie poplatkov, kolkov alebo zápisných poplatkov podľa právnych predpisov ...

  2.

  Všetky dokumenty, doklady a listiny predkladané pri vykonávaní tejto zmluvy sú oslobodené od diplomatického ...

  Článok 42

  Písomnosti zasielané nositeľom a úradom príslušným vo veciach sociálneho zabezpečenia jednej ...

  Článok 43

  Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa majú predložiť podľa právnych predpisov ...

  Článok 44

  1.

  Nositelia jednej zmluvnej strany, ktorým podľa tejto zmluvy prináleží poskytovať peňažné dávky ...

  2.

  Prevody súm na účely vykonávania tejto zmluvy sa budú realizovať v súlade s platobnými dohodami ...

  Článok 45

  1.

  Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy ...

  2.

  Ak sa spor nevyrieši v lehote do šiestich mesiacov od začiatku tohto rokovania, predloží sa rozhodcovskému ...

  Článok 46

  Príslušní nositelia zmluvných strán si po vzájomnej dohode uskutočnia zúčtovanie prípadných ...

  Článok 47

  Ak poskytne nositeľ jednej zmluvnej strany nepríspevkové dávky počas doby, za ktorú dodatočne ...

  Článok 48

  Okrem záväzkov ustanovených právnymi predpismi každej zmluvnej strany budú sa všetky informácie ...

  PIATA ČASŤ

  Za Slovenskú republiku:Peter Magvaši v. r.Za Luxemburské veľkovojvodstvo:Jacques Reuter v. r.

  Článok 49

  1.

  Táto zmluva nezakladá žiadny nárok na vyplatenie dávok za obdobie pred dňom nadobudnutia jej platnosti. ...

  2.

  Všetky doby poistenia získané podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany pred dňom nadobudnutia ...

  3.

  Okrem ustanovenia odseku 1 tohto článku vzniká nárok podľa tejto zmluvy, aj keď sa tento nárok ...

  Článok 50

  1.

  Každá dávka, ktorá nebola vymeraná alebo bola odňatá z dôvodu štátneho občianstva príslušnej ...

  2.

  Nároky osôb, ktorých dôchodky alebo renty boli vymerané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy, ...

  3.

  Ak je žiadosť podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku predložená v lehote do dvoch rokov od nadobudnutia ...

  4.

  Ak je žiadosť podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku predložená po uplynutí dvojročnej lehoty ...

  5.

  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 až 4, osoby patriace do osobného rozsahu tejto zmluvy, a ktorým ...

  Článok 51

  Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomným ...

  Článok 52

  1.

  V prípade vypovedania tejto zmluvy bude zachovaný každý nárok získaný v súlade s ustanoveniami ...

  2.

  Vzniknuté nároky vzťahujúce sa na doby poistenia získané pred dňom vypovedania tejto zmluvy nezanikajú. ...

  Článok 53

  Táto zmluva podlieha ratifikácii, ratifikačné listiny boli vymenené v Luxemburgu.

  Táto zmluva nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných ...

  Dané v Bratislave 23. mája 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore