Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov 280/2007 účinný od 21.06.2007

Platnosť od: 21.06.2007
Účinnosť od: 21.06.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Národné hospodárstvo, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov 280/2007 účinný od 21.06.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 280/2007 s účinnosťou od 21.06.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. septembra 1998 bol v Rotterdame ...

Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k dohovoru vyslovila súhlas svojím uznesením č. ...

Dohovor nadobudol platnosť 24. februára 2004 v súlade s článkom 26 ods. 1 a pre Slovenskú republiku ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 280/2007 Z. z.

  ROTTERDAMSKÝ DOHOVOR o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov

  Zmluvné strany tohto dohovoru,uvedomujúc si škodlivý účinok určitých nebezpečných chemikálií ...

  Článok 1

  Cieľom tohto dohovoru je podporovať spoluzodpovednosť a spoluprácu medzi zmluvnými stranami v medzinárodnom ...

  Článok 2

  Na účely tohto dohovoru

  a)

  „chemikália“ znamená samotnú chemickú látku ako takú alebo chemickú látku obsiahnutú v ...

  b)

  „zakázaná chemikália“ znamená chemikáliu, ktorej všetky použitia v rámci jednej alebo viacerých ...

  c)

  „prísne obmedzená chemikália“ znamená chemikáliu, ktorej prakticky všetky použitia v rámci ...

  d)

  „veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín“ znamená chemikáliu vyvinutú na použitie ...

  e)

  „právoplatné regulačné opatrenie“ znamená opatrenie prijaté zmluvnou stranou, ktoré si nevyžaduje ...

  f)

  „vývoz“ a „dovoz“ znamená v zodpovedajúcich významoch prepravu chemikálie z územia jednej ...

  g)

  „zmluvná strana“ znamená štát alebo organizáciu regionálneho hospodárskeho zoskupenia, ktorá ...

  h)

  „organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia“ znamená organizáciu, ktorú tvoria zvrchované ...

  i)

  „Revízny výbor pre chemikálie“ znamená pomocný orgán uvedený v článku 18 ods. 6.

  Článok 3

  1.

  Tento dohovor sa vzťahuje na

  a)

  zakázané alebo prísne obmedzené chemikálie a

  b)

  veľmi nebezpečné prípravky na ochranu rastlín.

  2.

  Tento dohovor sa nevzťahuje na

  a)

  narkotiká a psychotropné látky;

  b)

  rádioaktívne materiály;

  c)

  odpady;

  d)

  chemické zbrane;

  e)

  farmaceutiká vrátane humánnych a veterinárnych liečiv;

  f)

  chemikálie používané ako prísady do potravín;

  g)

  potraviny;

  h)

  chemikálie v množstvách, ktoré nemôžu ovplyvniť zdravie ľudí alebo životné prostredie za ...

  i)

  na účely výskumu alebo analýzy alebo

  ii)

  jednotlivcom na ich osobné použitie v množstvách primeraných pre takéto použitie.

  Článok 4

  1.

  Každá zmluvná strana určí jeden alebo niekoľko národných orgánov oprávnených konať v jej ...

  2.

  Každá zmluvná strana sa bude snažiť zabezpečiť, aby takýto orgán alebo orgány mali dostatok ...

  3.

  Každá zmluvná strana oznámi sekretariátu najneskôr v deň, keď pre ňu tento dohovor nadobudne ...

  4.

  Sekretariát bezodkladne informuje zmluvné strany o oznámeniach, ktoré prijme podľa odseku 3.

  Článok 5

  1.

  Každá zmluvná strana, ktorá prijala právoplatné regulačné opatrenie, písomne oznámi sekretariátu ...

  2.

  Každá zmluvná strana oznámi písomne sekretariátu v deň, keď pre ňu tento dohovor nadobúda ...

  3.

  Sekretariát podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov po prijatí oznámenia ...

  4.

  Sekretariát každých šesť mesiacov oznámi zmluvným stranám prehľad informácií prijatých podľa ...

  5.

  Ak sekretariát prijme aspoň jedno oznámenie od každej z oblastí, ktoré požadujú predbežný ...

  6.

  Revízny výbor pre chemikálie preskúma informácie poskytnuté v takomto oznámení a podľa kritérií ...

  Článok 6

  1.

  Každá zmluvná strana, ktorá je rozvojovou krajinou alebo krajinou v prechodnom období a má problémy, ...

  2.

  Sekretariát podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov po prijatí návrhu ...

  3.

  Sekretariát získa ďalšie informácie uvedené v časti 2 prílohy IV týkajúce sa návrhu predloženého ...

  4.

  Ak v súvislosti s veľmi nebezpečným prípravkom na ochranu rastlín boli splnené požiadavky odsekov ...

  5.

  Revízny výbor pre chemikálie preskúma informácie poskytnuté v návrhu a získané doplňujúce ...

  Článok 7

  1.

  Revízny výbor pre chemikálie pripraví pre každú chemikáliu, ktorú sa rozhodne odporučiť, aby ...

  2.

  Odporúčanie uvedené v odseku 1 sa spolu s návrhom usmernení pre prijímanie rozhodnutí zašle ...

  3.

  Keď Konferencia zmluvných strán rozhodne o zaradení chemikálie do zoznamu prílohy III a schváli ...

  Článok 8

  Pre každú chemikáliu, ktorá nie je zahrnutá v prílohe III, ktorá však bola zahrnutá do dobrovoľného ...

  Článok 9

  1.

  Ak zmluvná strana predloží sekretariátu informácie, ktoré neboli dostupné v čase prijatia rozhodnutia ...

  2.

  Revízny výbor pre chemikálie preskúma informácie, ktoré prijme podľa odseku 1. Pre každú chemikáliu, ...

  3.

  Odporúčanie uvedené v odseku 2 zašle Konferencii zmluvných strán spolu s revidovaným návrhom ...

  4.

  Keď Konferencia zmluvných strán rozhodne o vypustení chemikálie zo zoznamu prílohy III a schváli ...

  Článok 10

  1.

  Každá zmluvná strana uplatní vhodné legislatívne alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie ...

  2.

  Každá zmluvná strana zašle sekretariátu čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do deviatich ...

  3.

  Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 sekretariát zašle zmluvnej strane, ktorá odpoveď nezaslala, ...

  4.

  Odpoveď podľa odseku 2 tvorí buď

  a)

  právoplatné rozhodnutie podľa legislatívy alebo administratívne opatrenia

  i)

  vyjadrujúce súhlas s dovozom;

  ii)

  vyjadrujúce nesúhlas s dovozom alebo

  iii)

  vyjadrujúce súhlas s dovozom len za určitých stanovených podmienok, alebo

  b)

  predbežná odpoveď, ktorá môže zahŕňať

  i)

  predbežné rozhodnutie vyjadrujúce súhlas s dovozom za určitých stanovených podmienok alebo bez ...

  ii)

  vyhlásenie, že právoplatné rozhodnutie sa práve pripravuje;

  iii)

  žiadosť sekretariátu alebo zmluvnej strane, ktorá právoplatné regulačné opatrenie oznámila, ...

  iv)

  žiadosť sekretariátu o pomoc pri hodnotení chemikálie.

  5.

  Odpoveď podľa odseku 4 písm. a) alebo b) sa má týkať kategórie alebo kategórií špecifikovaných ...

  6.

  V konečnom rozhodnutí má byť uvedený opis všetkých legislatívnych alebo administratívnych opatrení, ...

  7.

  Každá zmluvná strana zašle sekretariátu najneskôr k dátumu, keď pre ňu nadobudne účinnosť ...

  8.

  Každá zmluvná strana sprístupní svoje odpovede podľa tohto článku tým, ktorí spadajú do jej ...

  9.

  Zmluvná strana, ktorá podľa vyššie uvedených odsekov 2 a 4 a článku 11 ods. 2 prijme rozhodnutie, ...

  a)

  dovoz tejto chemikálie z každého zdroja a

  b)

  domácu výrobu tejto chemikálie na vnútroštátne použitie.

  10.

  Každých šesť mesiacov sekretariát informuje všetky zmluvné strany o odpovediach, ktoré prijal. ...

  Článok 11

  1.

  Každá vyvážajúca zmluvná strana

  a)

  uplatní vhodné legislatívne alebo správne opatrenia na oznamovanie odpovedí zasielaných sekretariátom ...

  b)

  prijme vhodné legislatívne alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby vývozcovia, ...

  c)

  na požiadanie podľa možností radí a pomáha dovážajúcim zmluvným stranám

  i)

  pri získavaní ďalších informácií, ktoré im majú pomôcť prijať opatrenie v súlade s článkom ...

  ii)

  posilňovať ich kapacity a schopnosť bezpečne nakladať s chemikáliami počas celého ich životného ...

  2.

  Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa chemikálie uvedené v prílohe III nevyvážali z jej územia ...

  a)

  ide o chemikáliu, ktorá nie je v čase dovozu registrovaná ako chemikália v dovážajúcej krajine, ...

  b)

  ide o chemikáliu, pri ktorej neexistujú dôkazy, že sa predtým používala v dovážajúcej zmluvnej ...

  c)

  sa vývozca prostredníctvom povereného národného orgánu nesnažil získať výslovný súhlas na ...

  Povinnosti vyvážajúcich zmluvných strán podľa tohto odseku platia s účinnosťou od uplynutia ...

  Článok 12

  1.

  Ak sa chemikália, ktorá je zmluvnou stranou zakázaná alebo prísne obmedzená, vyváža z jej územia, ...

  2.

  Vývozné oznámenie sa posiela pre danú chemikáliu pred jej prvým vývozom po prijatí odpoveďového ...

  3.

  Vyvážajúca zmluvná strana zašle aktualizované vývozné oznámenie po prijatí právoplatného ...

  4.

  Dovážajúca zmluvná strana potvrdí prijatie prvého vývozného oznámenia získaného po prijatí ...

  5.

  Povinnosti zmluvnej strany uvedené v odseku 1 prestávajú platiť, keď

  a)

  chemikália bola zaradená do zoznamu prílohy III;

  b)

  dovážajúca zmluvná strana zaslala sekretariátu odpoveď pre chemikáliu v súlade s článkom 10 ...

  c)

  sekretariát zaslal túto odpoveď zmluvným stranám v súlade s článkom 10 ods. 10.

  Článok 13

  1.

  Konferencia zmluvných strán má nabádať Svetovú colnú organizáciu, aby v prípade potreby priradila ...

  2.

  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany, každá zmluvná ...

  3.

  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany, každá zmluvná ...

  4.

  Pokiaľ ide o chemikálie uvedené v odseku 2, ktoré sa majú použiť na pracovné účely, musí ...

  5.

  Informácie na etikete a na karte bezpečnostných údajov by mali byť, pokiaľ je to možné, uvedené ...

  Článok 14

  1.

  Každá zmluvná strana má v prípade potreby a v súlade s cieľom tohto dohovoru napomáhať

  a)

  výmenu vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií týkajúcich sa chemikálií, ...

  b)

  poskytovanie verejne dostupných informácií o vnútroštátnych regulačných opatreniach, ktoré ...

  c)

  poskytovanie informácií ostatným zmluvným stranám, priamo alebo prostredníctvom sekretariátu, ...

  2.

  Zmluvné strany, ktoré si vymieňajú informácie podľa tohto dohovoru, zabezpečia ochranu všetkých ...

  3.

  Nasledujúce informácie sa na účely tohto dohovoru nepovažujú za dôverné:

  a)

  informácie uvedené v prílohách I a IV, poskytnuté podľa článkov 5 a 6;

  b)

  informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorá je uvedená v článku 13 ods. 4;

  c)

  dátum použiteľnosti chemikálie;

  d)

  informácie o preventívnych opatreniach vrátane klasifikácie rizika, povahy rizika a príslušné ...

  e)

  zhrnutie výsledkov toxikologických a ekotoxikologických testov.

  4.

  Dátum výroby chemikálie sa na účely tohto dohovoru vo všeobecnosti nepovažuje za dôvernú informáciu. ...

  5.

  Každá zmluvná strana, ktorá požaduje informácie o tranzite chemikálií uvedených v prílohe ...

  Článok 15

  1.

  Každá zmluvná strana prijme také opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vytvorenie a posilnenie ...

  a)

  zriadenie národných registrov a databáz obsahujúcich informácie o bezpečnosti chemikálií;

  b)

  nabádanie príslušného odvetvia k iniciatívam na podporu bezpečnosti chemikálií a

  c)

  podporu dobrovoľných dohôd, berúc do úvahy ustanovenia článku 16.

  2.

  Každá zmluvná strana zabezpečí v maximálnom možnom rozsahu, aby mala verejnosť zodpovedajúci ...

  3.

  Zmluvné strany súhlasia, že budú spolupracovať priamo alebo, kde to prichádza do úvahy, prostredníctvom ...

  4.

  Nič, čo je uvedené v tomto dohovore, sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje právo zmluvných strán ...

  Článok 16

  Zmluvné strany, berúc do úvahy najmä potreby rozvojových krajín a krajín, ktoré sú v prechodnom ...

  Článok 17

  Konferencia zmluvných strán podľa možnosti čo najskôr vypracuje a schváli postupy a inštitucionálne ...

  Článok 18

  1.

  Týmto sa zriaďuje Konferencia zmluvných strán.

  2.

  Prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán zvoláva výkonný riaditeľ UNEP a generálny riaditeľ ...

  3.

  Mimoriadne zasadnutia Konferencie zmluvných strán sa konajú vtedy, keď to konferencia považuje ...

  4.

  Konferencia zmluvných strán sa konsenzom dohodne a schváli na svojom prvom zasadaní rokovací poriadok ...

  5.

  Konferencia zmluvných strán zavedie a bude pravidelne revidovať a vyhodnocovať uplatňovanie tohto ...

  a)

  zriadi, podľa požiadaviek uvedených v odseku 6 nižšie, také pomocné orgány, ktoré považuje ...

  b)

  spolupracuje, kde to prichádza do úvahy, s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medzivládnymi ...

  c)

  zváži a podnikne ďalšie kroky, ktoré by mohli byť potrebné na dosiahnutie cieľov dohovoru.

  6.

  Konferencia zmluvných strán na svojom prvom zasadaní zriadi pomocný orgán, ktorý sa bude volať ...

  a)

  členov Revízneho výboru pre chemikálie vymenúva Konferencia zmluvných strán. Členov výboru ...

  b)

  Konferencia zmluvných strán rozhodne o právomociach, organizácii a činnosti výboru;

  c)

  výbor vynaloží maximálne úsilie na prijímanie odporúčaní konsenzom. Ak aj napriek všetkému ...

  7.

  Organizácia Spojených národov, jej špecializované inštitúcie a Medzinárodná agentúra pre atómovú ...

  Článok 19

  1.

  Týmto sa zriaďuje sekretariát.

  2.

  Úlohou sekretariátu je

  a)

  organizovať zasadnutia Konferencie zmluvných strán a jej pomocných orgánov a poskytovať im požadované ...

  b)

  poskytovať na požiadanie pomoc zmluvným stranám, najmä rozvojovým zmluvným štátom a zmluvným ...

  c)

  zabezpečovať potrebnú koordináciu so sekretariátmi ostatných relevantných medzinárodných inštitúcií; ...

  d)

  uzatvárať, pod celkovým vedením Konferencie zmluvných strán, také administratívne a zmluvné ...

  e)

  plniť ostatné úlohy sekretariátu špecifikované v tomto dohovore a všetky ďalšie úlohy, ktorými ...

  3.

  Úlohy sekretariátu súvisiace s týmto dohovorom plnia spoločne výkonný riaditeľ UNEP a generálny ...

  4.

  Konferencia zmluvných strán sa môže rozhodnúť trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich ...

  Článok 20

  1.

  Zmluvné strany riešia každý spor, ktorý by medzi nimi vznikol a týkal by sa výkladu alebo uplatňovania ...

  2.

  Pri ratifikácii, prijímaní, schvaľovaní tohto dohovoru alebo pri pristúpení k nemu, alebo kedykoľvek ...

  a)

  arbitráž v súlade s postupom, ktorý má Konferencia zmluvných strán prijať v podobe prílohy ...

  b)

  postúpenie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru.

  3.

  Zmluvná strana, ktorá je organizáciou medzinárodného hospodárskeho zoskupenia, môže urobiť ...

  4.

  Vyhlásenie urobené podľa odseku 2 zostáva v platnosti, pokiaľ sa neskončí jeho platnosť podľa ...

  5.

  Uplynutie platnosti vyhlásenia, oznámenia o zrušení alebo nového vyhlásenia žiadnym spôsobom ...

  6.

  Ak zmluvné strany dohovoru neprijali rovnaký alebo žiadny postup podľa odseku 2 a ak nie sú schopné ...

  Článok 21

  1.

  Zmeny a doplnenia tohto dohovoru môže navrhnúť ktorákoľvek zmluvná strana.

  2.

  Zmeny a doplnenia tohto dohovoru sa prijímajú na zasadaní Konferencie zmluvných strán. Znenie akýchkoľvek ...

  3.

  Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie dohody o každej navrhovanej zmene a doplnení ...

  4.

  Zmenu a doplnenie zašle depozitár všetkým zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie. ...

  5.

  Ratifikácia, prijatie alebo schválenie zmeny a doplnenia sa oznámia depozitárovi písomne. Zmena ...

  Článok 22

  1.

  Prílohy k tomuto dohovoru predstavujú ich neoddeliteľnú súčasť, a ak nie je výslovne uvedené ...

  2.

  Prílohy sa týkajú výhradne procedurálnych, vedeckých, technických alebo administratívnych záležitostí. ...

  3.

  Na navrhovanie, prijímanie a nadobúdanie účinnosti ďalších príloh k tomuto dohovoru sa uplatní ...

  a)

  ďalšie prílohy sa navrhujú a prijímajú podľa postupu uvedeného v článku 21 ods. 1, 2 a 3;

  b)

  zmluvná strana, ktorá nemôže prijať doplňujúcu prílohu k dohovoru, to oznámi depozitárovi ...

  c)

  po uplynutí jedného roka odo dňa, keď depozitár oznámi prijatie doplňujúcej prílohy, táto ...

  4.

  S výnimkou prílohy III navrhovanie, prijímanie a nadobúdanie účinnosti zmien a doplnení príloh ...

  5.

  Na navrhovanie, prijímanie a nadobúdanie účinnosti zmien a doplnení prílohy III sa uplatní takýto ...

  a)

  zmeny a doplnenia prílohy III sa navrhujú a prijímajú podľa postupu uvedeného v článkoch 5 až ...

  b)

  Konferencia zmluvných strán prijíma svoje rozhodnutia o prijatí zmien a doplnení konsenzom;

  c)

  rozhodnutie o zmene a doplnení prílohy III depozitár bezodkladne oznámi zmluvným stranám. Zmena ...

  6.

  Ak ďalšia príloha alebo zmena a doplnenie prílohy súvisia so zmenou a doplnením tohto dohovoru, ...

  Článok 23

  1.

  Každá zmluvná strana tohto dohovoru má jeden hlas s výnimkou prípadov ustanovených v odseku 2. ...

  2.

  Organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia v záležitostiach, ktoré spadajú do jej právomoci, ...

  3.

  Na účely tohto dohovoru sa „prítomnými a hlasujúcimi zmluvnými stranami“ rozumejú prítomné ...

  Článok 24

  Tento dohovor je otvorený na podpis v Rotterdame pre všetky štáty a organizácie regionálnych hospodárskych ...

  Článok 25

  1.

  Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi a organizáciami regionálnych hospodárskych ...

  2.

  Každá organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia, ktorá sa stáva zmluvnou stranou tohto ...

  3.

  Vo svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo pristúpení organizácia regionálneho ...

  Článok 26

  1.

  Tento dohovor nadobúda účinnosť v 90. deň po dátume uloženia 50. ratifikačnej listiny alebo ...

  2.

  Pre každý štát alebo pre každú organizáciu regionálneho hospodárskeho zoskupenia, ktoré ratifikujú, ...

  3.

  Na účely odsekov 1 a 2 sa žiadna listina uložená organizáciou regionálneho hospodárskeho zoskupenia ...

  Článok 27

  K tomuto dohovoru nie sú povolené žiadne výhrady.

  Článok 28

  1.

  Kedykoľvek po uplynutí troch rokov odo dňa, keď tento dohovor nadobudol účinnosť pre zmluvnú ...

  2.

  Každé takéto odstúpenie nadobúda platnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení ...

  Článok 29

  Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

  Článok 30

  Originál tohto dohovoru, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske ...

  Na dôkaz toho riadne splnomocnení zástupcovia podpísali tento dohovor.

  V Rotterdame desiateho septembra tisícdeväťstodeväťdesiatosem.

  Príloha I

  POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE OZNÁMENIA PREDLOŽENÉ PODĽA ČLÁNKU 5

  Oznámenia musia obsahovať

  1.

  vlastnosti, identifikáciu a použitie:

  a)

  bežný názov;

  b)

  chemický názov podľa medzinárodne uznávaného názvoslovia (napríklad Medzinárodnej únie čistej ...

  c)

  obchodné názvy a názvy prípravkov;

  d)

  čísla kódov: číslo CAS (Chemicals Abstract Service), colný kód harmonizovaného systému a ďalšie ...

  e)

  informácie o klasifikácii nebezpečenstva, ak chemikália podlieha klasifikačným požiadavkám;

  f)

  použitie alebo použitia chemikálie;

  g)

  fyzikálno-chemické, toxické a ekotoxické vlastnosti;

  2.

  právoplatné regulačné opatrenie:

  a)

  informácie týkajúce sa právoplatného regulačného opatrenia:

  i)

  súhrn právoplatného regulačného opatrenia;

  ii)

  odkaz na regulačný dokument;

  iii)

  dátum nadobudnutia účinnosti právoplatného regulačného opatrenia;

  iv)

  informácie o tom, či bolo právoplatné regulačné opatrenie prijaté na základe hodnotenia rizika ...

  v)

  dôvody prijatia právoplatného regulačného opatrenia týkajúceho sa zdravia ľudí vrátane zdravia ...

  vi)

  súhrn nebezpečenstiev a rizík, ktoré chemikália predstavuje pre zdravie ľudí vrátane zdravia ...

  b)

  kategória alebo kategórie, pre ktoré bolo právoplatné regulačné opatrenie prijaté, a pre každú ...

  i)

  použitie alebo použitia zakázané právoplatným regulačným opatrením;

  ii)

  použitie alebo použitia, ktoré sú povolené;

  iii)

  odhad, kde je to možné, množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie;

  c)

  naznačenie, v maximálnom možnom rozsahu, pravdepodobnej relevantnosti právoplatného regulačného ...

  d)

  ďalšie relevantné informácie, ktoré sa môžu týkať

  i)

  posúdenia sociálno-ekonomických účinkov právoplatného regulačného opatrenia;

  ii)

  informácií o alternatívach a s nimi súvisiacich rizikách, ak sú k dispozícii, ako sú napríklad ...

  Príloha II

  KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ZAKÁZANÝCH ALEBO PRÍSNE OBMEDZENÝCH CHEMIKÁLIÍ DO PRÍLOHY III

  Pri posudzovaní oznámení zaslaných sekretariátom podľa článku 4 ods. 5 Revízny výbor pre chemikálie ...

  a)

  potvrdí, že na ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia bolo prijaté právoplatné regulačné ...

  b)

  zistí, či právoplatné regulačné opatrenie bolo prijaté na základe hodnotenia rizika. Toto hodnotenie ...

  i)

  údaje boli získane pomocou vedecky uznávaných metód;

  ii)

  vyhodnotenie údajov sa vykonalo a zdokumentovalo podľa všeobecne uznávaných vedeckých princípov ...

  iii)

  právoplatné regulačné opatrenie vychádza z hodnotenia rizika, berúc do úvahy podmienky prevládajúce ...

  c)

  zváži, či právoplatné regulačné opatrenie poskytuje dostatočne závažný dôvod na zaradenie ...

  i)

  či právoplatné regulačné opatrenie viedlo alebo by mohlo viesť k významnému poklesu množstva ...

  ii)

  či právoplatné regulačné opatrenie viedlo k skutočnému zníženiu rizika alebo či je možné ...

  iii)

  či úvahy, ktoré viedli k prijatiu právoplatného regulačného opatrenia platia len v obmedzenej ...

  iv)

  či existujú dôkazy o pokračujúcom medzinárodnom obchode s touto chemikáliou;

  d)

  zoberie do úvahy, či medzinárodné zneužívanie nie je samo osebe dostatočným dôvodom na zaradenie ...

  Príloha III

  CHEMIKÁLIE PODLIEHAJÚCE POSTUPU UDEĽOVANIA PREDBEŽNÉHO SÚHLASU PO PREDCHÁDZAJÚCOM OHLÁSENÍ

  Chemikália Príslušné CAS číslo (čísla) Kategória 2,4,5 -T a jeho soli a estery 93-76-5 prípravok ...

  Príloha IV

  INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ NA ZARADENIE VEĽMI NEBEZPEČNÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN DO PRÍLOHY III

  Časť 1: Dokumentácia požadovaná od navrhujúcej zmluvnej strany

  Návrhy predložené podľa článku 6 ods. 1 musia obsahovať adekvátnu dokumentáciu obsahujúcu ...

  a)

  názov nebezpečného prípravku na ochranu rastlín;

  b)

  názov aktívnej zložky alebo zložiek v prípravku;

  c)

  relatívne množstvo každej aktívnej zložky v prípravku;

  d)

  typ prípravku;

  e)

  obchodné názvy a názvy výrobcov, ak sú známe;

  f)

  bežné a uznávané spôsoby použitia prípravku v rámci územia navrhujúcej zmluvnej strany;

  g)

  presný opis incidentov, ktoré mali za následok vznik problému, vrátane nepriaznivých účinkov ...

  h)

  regulačné, administratívne alebo iné opatrenie prijaté alebo pripravované navrhujúcou zmluvnou ...

  Časť 2: Informácie, ktoré má zhromažďovať sekretariát

  Podľa článku 6 ods. 3 sekretariát zhromažďuje príslušné informácie týkajúce sa prípravku ...

  a)

  fyzikálno-chemických, toxických a ekotoxických vlastností prípravku;

  b)

  existencie obmedzení manipulácie alebo použitia v iných štátoch;

  c)

  informácie o incidentoch súvisiacich s týmto prípravkom, ktoré sa vyskytli v iných štátoch;

  d)

  informácií poskytnutých inými zmluvnými stranami, medzinárodnými organizáciami, mimovládnymi ...

  e)

  hodnotenia rizika a/alebo nebezpečenstva, ak je k dispozícii;

  f)

  údajov, ak sú k dispozícii, o rozsahu použitia prípravku, ako je napríklad počet registrácií ...

  g)

  ďalších prípravkov daného prípravku na ochranu rastlín a prípadných incidentov týkajúcich ...

  h)

  alternatívnych praktík na boj proti škodcom;

  i)

  ďalších informácií, ktoré Revízny výbor pre chemikálie môže označiť za dôležité.

  Časť 3: Kritériá na zaradenie veľmi nebezpečných prípravkov na ochranu rastlín do prílohy ...

  Pri posudzovaní návrhov zaslaných sekretariátom podľa článku 6 ods. 5 Revízny výbor pre chemikálie ...

  a)

  spoľahlivosť dôkazov naznačujúcich, že použitie prípravku v súlade s bežnou a uznávanou praxou ...

  b)

  závažnosť týchto incidentov pre ostatné štáty s podobnými klimatickými podmienkami a podobnými ...

  c)

  existenciu obmedzení pre manipuláciu a použitia týkajúce sa technológií a techník, ktoré sa ...

  d)

  význam nahlásených účinkov vo vzťahu k množstvu použitého prípravku;

  e)

  či medzinárodné zneužitie nie je samo osebe dostatočným dôvodom na zaradenie chemikálie do prílohy ...

  Príloha V

  POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ UVÁDZAŤ VO VÝVOZNÝCH OZNÁMENIACH

  1.

  Vývozné oznámenia musia obsahovať tieto informácie:

  a)

  názov a adresu príslušných poverených národných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany a dovážajúcej ...

  b)

  predpokladaný dátum vývozu do dovážajúcej zmluvnej strany;

  c)

  názov zakázanej alebo prísne obmedzenej chemikálie a súhrn informácií uvedených v prílohe I, ...

  d)

  vyhlásenie naznačujúce predpokladanú kategóriu chemikálie a jej predpokladané použitie v rámci ...

  e)

  informácie o preventívnych opatreniach na obmedzenie expozície alebo na zníženie emisií tejto ...

  f)

  v prípade zmesi alebo prípravku koncentráciu príslušnej zakázanej alebo prísne obmedzenej chemikálie ...

  g)

  názov a adresu dovozcu;

  h)

  všetky doplňujúce informácie, ktoré sú ľahko dostupné pre príslušný poverený národný orgán ...

  2.

  Okrem informácií uvedených v odseku 1 vyvážajúca zmluvná strana poskytne všetky ďalšie informácie ...

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------prilohy.priloha-k_oznameniu_c_280_2007_z_z~1

  K oznámeniu č. 280/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu
Načítavam znenie...
MENU
Hore