Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva 268/2002 účinný od 30.05.2002


Platnosť od: 30.05.2002
Účinnosť od: 30.05.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 268/2002 s účinnosťou od 30.05.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. augusta 1996 bola v Haagu prijatá ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas uznesením č. 938 z 20. júna 2000 ...

V súlade s článkom 14 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2001.

Slovenská republika urobila pri prístupe k dohode výhradu k ustanoveniu článku 4.1.4 Plánu aktivít: ...

Slovenská republika nie je viazaná článkom 4.1.4 Plánu aktivít v tom zmysle, že neobmedzí používanie ...

DOHODA

o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

Zmluvné strany,

odvolávajúc sa na skutočnosť, že Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov ...

odvolávajúc sa ďalej na to, že na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré ...

uvedomujúc si, že sťahovavé vodné vtáctvo je dôležitou súčasťou globálnej biologickej diverzity, ...

uvedomujúc si ekonomický, spoločenský, kultúrny a rekreačný význam lovu niektorých druhov sťahovavého ...

súc presvedčené, že akýkoľvek lov sťahovavého vodného vtáctva musí byť v súlade s princípmi ...

berúc do úvahy skutočnosť, že sťahovavé vodné vtáctvo je obzvlášť zraniteľné, keďže ...

uznávajúc potrebu okamžite konať, aby sa zastavil pokles počtu druhov sťahovavého vodného vtáctva ...

súc presvedčené o tom, že uzavretie mnohostrannej dohody a jej vykonávanie prostredníctvom koordinovanej ...

uznávajúc, že účinné plnenie tejto dohody si vyžiada, aby sa niektorým areálovým štátom ...

dohodli sa takto:

Článok I - Rozsah pôsobnosti, definície a interpretácia

1.

Pôsobnosť tejto dohody sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy ...

2.

Na účely tejto dohody pojem

a)

„dohovor“ znamená Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov z roku ...

b)

„sekretariát dohovoru“ je označením pre orgán založený podľa článku IX dohovoru,

c)

„vodné vtáctvo“ je označením pre také druhy vtáctva, ktoré sú aspoň v časti svojho ročného ...

d)

„sekretariát dohody“ označuje orgán založený podľa článku VI ods. 7 písm. b) tejto dohody, ...

e)

„zmluvné strany“, ak nie je v texte uvedené inak, označuje zmluvné strany tejto dohody,

f)

„prítomné a hlasujúce zmluvné strany“ sa vzťahuje na zmluvné strany, ktoré sú prítomné ...

Navyše pojmy definované v článku I ods. 1 písm. a) až k) dohovoru majú v tejto dohode rovnaký ...

3.

Táto dohoda je dohodou podľa článku IV ods. 3 dohovoru.

4.

Prílohy k tejto dohode sú jej integrálnou súčasťou. Každý odkaz na dohodu zahŕňa aj odkaz ...

Článok II - Základné princípy

1.

Zmluvné strany podniknú koordinovane opatrenia, aby zachovali alebo obnovili uspokojivý ochranný ...

2.

Pri uskutočnení opatrení uvedených v predchádzajúcom odseku by zmluvné strany mali vziať do ...

Článok III - Všeobecné opatrenia na uskutočňovanie ochrany

1.

Zmluvné strany podniknú opatrenia na ochranu sťahovavých druhov vodného vtáctva, pričom venujú ...

2.

Na tento účel zmluvné strany

a)

uskutočnia rovnako prísnu ochranu ohrozených druhov sťahovavého vodného vtáctva v celej oblasti ...

b)

zabezpečia, aby akékoľvek využívanie sťahovavého vodného vtáctva vychádzalo z najlepších ...

c)

určia miesta výskytu a prirodzené stanovištia sťahovavých druhov vodného vtáctva na svojom území ...

d)

skoordinujú úsilie zamerané na to, aby sa zachovala či podľa potreby obnovila sústava vhodných ...

e)

vyriešia problémy, ktoré sú alebo by mohli byť dôsledkom ľudských aktivít, a podporia realizáciu ...

f)

budú spolupracovať v mimoriadnych situáciách, ktoré si vyžadujú medzinárodne koordinovanú akciu, ...

g)

zakážu zámerné zavedenie nepôvodných druhov vodného vtáctva do prirodzených stanovíšť a ...

h)

budú iniciovať a podporia výskum biologických a ekologických aspektov života sťahovavého vodného ...

i)

posúdia požiadavky na vzdelanie, pokiaľ ide o výskum sťahovavého vodného vtáctva, monitorovanie, ...

j)

vypracujú a uskutočnia programy zamerané na skvalitnenie poznatkov a lepšie pochopenie problematiky ...

k)

vymenia si informácie a výsledky výskumu, monitorovania, ako aj výsledky ochranných a vzdelávacích ...

l)

budú spolupracovať s cieľom navzájom si pomáhať pri uplatňovaní tejto dohody, najmä v oblasti ...

Článok IV - Plán aktivít a smernice na ochranu

1.

Plán aktivít je prílohou č. 3 k tejto dohode. Špecifikuje aktivity, ktoré podniknú zmluvné strany ...

a)

ochranu druhov,

b)

ochranu prirodzených stanovíšť,

c)

usmerňovanie ľudských aktivít,

d)

výskum a monitoring,

e)

vzdelávanie a informovanosť,

f)

vykonávanie.

2.

Plán aktivít sa reviduje na každom riadnom zasadnutí zmluvných strán podľa smernice na zabezpečenie ...

3.

Každú zmenu v Pláne aktivít schváli zasadnutie zmluvných strán s prihliadnutím na ustanovenia ...

4.

Smernice na zabezpečenie ochrany sa predložia na prijatie na prvom zasadnutí zmluvných strán a ...

Článok V - Plnenie dohody a financovanie

1.

Každá zmluvná strana

a)

určí na vykonávanie tejto dohody inštitúciu či inštitúcie, ktoré budú okrem iného monitorovať ...

b)

určí kontaktný bod pre ostatné zmluvné strany a bezodkladne oznámi jeho názov a adresu sekretariátu ...

c)

pripraví správu o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, počnúc druhým ...

2.

a)

Každá zmluvná strana prispieva do rozpočtu dohody podľa hodnotiacej stupnice OSN. Členský príspevok ...

b)

Rozhodnutia spojené s rozpočtom, ako aj všetky zmeny v hodnotiacej stupnici, ktoré sa ukážu ako ...

3.

Zasadnutie zmluvných strán môže z dobrovoľných príspevkov zmluvných strán alebo z akéhokoľvek ...

4.

Zmluvné strany sa vyzývajú, aby na multilaterálnej alebo bilaterálnej báze poskytli ostatným ...

Článok VI - Zasadnutie zmluvných strán

1.

Zasadnutie zmluvných strán je rozhodovacím orgánom dohody.

2.

Depozitár po konzultácii so sekretariátom dohovoru zvolá najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia ...

3.

Mimoriadne zasadnutie zmluvných strán zvolá sekretariát dohody na základe písomnej žiadosti minimálne ...

4.

Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry, Medzinárodná agentúra pre atómovú ...

5.

Právo hlasovať majú len zmluvné strany. Každá zmluvná strana disponuje jedným hlasom, ale regionálne ...

6.

Ak sa v dohode neuvádza inak, rozhodnutia zasadnutia zmluvných strán sa prijmú konsenzom alebo ak ...

7.

Na prvom zasadnutí zmluvné strany

a)

prijmú konsenzom rokovací poriadok,

b)

vytvoria sekretariát dohody v rámci sekretariátu dohovoru, ktorý bude plniť funkcie sekretariátu ...

c)

zriadia technický výbor podľa článku VII dohody,

d)

schvália štruktúru správ vypracovávaných podľa článku V ods. 1 písm. c) tejto dohody,

e)

schvália kritériá na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia ...

8.

Na každom riadnom zasadnutí zmluvné strany

a)

posúdia súčasné i potenciálne zmeny v stave ochrany sťahovavého vodného vtáctva a prirodzených ...

b)

posúdia doterajší vývoj a všetky problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní dohody,

c)

schvália rozpočet a posúdia všetky otázky spojené s finančným zabezpečením plnenia dohody,

d)

prerokujú všetky otázky týkajúce sa sekretariátu dohody, ako aj členstva v technickom výbore, ...

e)

schvália správu, ktorá sa postúpi všetkým zmluvným stranám dohody a Konferencii zmluvných strán ...

f)

určia termín a miesto konania ďalšieho zasadnutia.

9.

Na každom zasadnutí sú zmluvné strany oprávnené

a)

adresovať odporúčania zmluvným stranám podľa potreby, alebo ak je to vhodné,

b)

prijať špecifické kroky na zabezpečenie väčšej účinnosti dohody, prípadne mimoriadne opatrenia ...

c)

prerokovať a prijať pozmeňujúce návrhy k tejto dohode,

d)

pozmeniť Plán aktivít podľa článku IV ods. 3 dohody,

e)

zriadiť tie pomocné orgány, ktoré sa ukážu ako potrebné pri uplatňovaní dohody, najmä pokiaľ ...

f)

rozhodnúť o všetkých ostatných otázkach týkajúcich sa plnenia dohody.

Článok VII - Technický výbor

1.

Technický výbor je zložený

a)

z deviatich expertov reprezentujúcich jednotlivé regióny v oblasti pôsobnosti dohody v súlade so ...

b)

z jedného zástupcu Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (International ...

c)

z jedného experta z každého z týchto odvetví: poľnohospodárska ekonomika, hospodárenie s poľovnou ...

Postup pri vymenúvaní expertov, ich funkčné obdobie a postup pri vymenúvaní predsedu technického ...

2.

Ak sa na zasadnutí zmluvných strán nerozhodne inak, zasadnutia technického výboru zvolá sekretariát ...

3.

Technický výbor

a)

poskytne vedecké i technické rady a informácie zasadnutiu zmluvných strán a prostredníctvom sekretariátu ...

b)

vypracuje odporúčanie pre zasadnutie zmluvných strán v súvislosti s Plánom aktivít, plnením ...

c)

pripraví správu o činnosti pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, ktorá sa predloží ...

d)

vykoná všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zasadnutie zmluvných strán.

4.

Ak podľa názoru technického výboru vznikne mimoriadna situácia, ktorá si vyžiada okamžite prijať ...

5.

Technický výbor môže podľa potreby zostaviť na riešenie špecifických úloh pracovné skupiny. ...

Článok VIII - Sekretariát dohody

Funkciou sekretariátu dohody je

a)

organizovať a technicky zabezpečovať zasadnutia zmluvných strán, ako aj zasadnutia technického ...

b)

realizovať rozhodnutia, ktoré mu uloží zasadnutie zmluvných strán,

c)

podporovať a koordinovať aktivity uskutočňované na základe dohody vrátane Plánu aktivít, a ...

d)

udržiavať kontakt s areálovými štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohody, a uľahčovať ...

e)

zhromažďovať a vyhodnocovať informácie, ktoré podporia ciele a plnenie dohody, a zabezpečovať ...

f)

sústrediť pozornosť zasadnutia zmluvných strán na otázky, ktoré súvisia s cieľmi dohody,

g)

rozosielať správy vypracované inštitúciami zriadenými podľa článku V ods. 1. písm. a) tejto ...

h)

pripravovať správy o činnosti sekretariátu a o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných ...

i)

spravovať rozpočet dohody a fondu na zabezpečenie ochrany, ak je vytvorený,

j)

poskytovať informácie o dohode a o jej cieľoch širokej verejnosti, a

k)

plniť všetky ďalšie funkcie, ktorými je poverený na základe dohody alebo zasadnutím zmluvných ...

Článok IX - Vzťahy s medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzenými stanovišťami

Sekretariát dohody uskutočňuje konzultácie

a)

pravidelne so sekretariátom dohovoru a podľa potreby aj s inštitúciami zodpovednými za výkon funkcií ...

b)

so sekretariátmi ostatných relevantných medzinárodných dohovorov o otázkach spoločného záujmu, ...

c)

s inými kompetentnými organizáciami v oblasti ochrany vrátane priamej ochrany a manažmentu sťahovavého ...

Článok X - Zmeny a doplnky k dohode

1.

Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať na každom riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí zmluvných ...

2.

Návrhy na zmeny a doplnky môže predložiť každá zmluvná strana.

3.

Text navrhovanej zmeny alebo doplnku, ako aj príslušné zdôvodnenie sa oznámi sekretariátu dohody ...

4.

Zmeny a doplnky k dohode, ktoré sú iné ako zmeny a doplnky k jej prílohám, sa prijmú dvojtretinovou ...

5.

Akékoľvek ďalšie prílohy alebo zmeny a doplnky k prílohe sa schvália dvojtretinovou väčšinou ...

6.

V priebehu deväťdesiatdňovej lehoty podľa odseku 5 tohto článku môže ktorákoľvek zmluvná ...

Článok XI - Vplyv dohody na medzinárodné dohovory a legislatívu

1.

Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na práva a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré ...

2.

Ustanovenia tejto dohody nijako neovplyvňujú právo každej zmluvnej strany dodržiavať alebo prijímať ...

Článok XII - Riešenie sporov

1.

Každý spor, ktorý môže vzniknúť medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami pri výklade ...

2.

Ak nemožno spor vyriešiť podľa odseku 1 tohto článku, zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode ...

Článok XIII - Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie, prístup

1.

Táto dohoda bude otvorená na podpis všetkým areálovým štátom bez ohľadu na to, či oblasti ...

a)

na podpis bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b)

na podpis s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia s následnou ratifikáciou, následným ...

2.

Táto dohoda bude otvorená na podpis v Haagu až do dňa nadobudnutia jej platnosti.

3.

Táto dohoda bude otvorená na prístup každému areálovému štátu alebo regionálnej organizácii ...

4.

Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe budú uložené u depozitára. ...

Článok XIV - Nadobudnutie platnosti

1.

Dohoda nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po tom, čo ju podpísalo bez výhrady ratifikácie, ...

2.

Pre každý z areálových štátov alebo pre každú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie, ...

a)

podpísal dohodu bez výhrady jej ratifikácie, prijatia alebo schválenia,

b)

ratifikoval, prijal alebo schválil dohodu, alebo

c)

pristúpil k dohode

po dátume, keď príslušný počet areálových štátov alebo regionálnych organizácií ekonomickej ...

Článok XV - Výhrady

Všeobecné výhrady sa nevzťahujú na ustanovenia tejto dohody. Ale špecifické výhrady v súvislosti ...

Článok XVI - Výpoveď

Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať na základe písomného oznámenia ...

Článok XVII - Depozitár

1.

Originál tejto dohody vyhotovený v arabskom, anglickom, francúzskom a ruskom jazyku, pričom všetky ...

2.

Po nadobudnutí platnosti tejto dohody depozitár zašle jej overenú kópiu sekretariátu Organizácie ...

3.

Depozitár informuje všetky areálové štáty a regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ...

a)

podpise,

b)

uložení ratifikačných listín, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe,

c)

dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, dodatočnej prílohy, ako aj o zmene či doplnku k dohode ...

d)

predložení výhrady k dodatočným prílohám alebo k zmenám či doplnkom k prílohám,

e)

oznámení o stiahnutí výhrad, a

f)

oznámení o vypovedaní dohody.

Depozitár zašle text každej výhrady, dodatočnej prílohy a každej zmeny či doplnku k dohode a ...

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore