Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení 26/2013 účinný od 05.02.2013

Platnosť od: 05.02.2013
Účinnosť od: 05.02.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení 26/2013 účinný od 05.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 26/2013 s účinnosťou od 05.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. ...

Prílohy

  ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení

  Slovenská republika a Srbská republika (ďalej len „zmluvné štáty“) vedené prianím upraviť ...

  Prvá časť

  Článok 1

  1)

  Pojmy použité v tejto zmluve majú nasledujúci význam:

  1.

  „územie“ vo vzťahu k Slovenskej republike - územie Slovenskej republiky, vo vzťahu k Srbskej ...

  2.

  „právne predpisy“zákony, nariadenia a iné právne predpisy upravujúce oblasť sociálneho zabezpečenia ...

  3.

  „príslušný orgán“ vo vzťahu k Slovenskej republike - Ministerstvo práce, sociálnych vecí ...

  4.

  „príslušná inštitúcia“inštitúcia, v ktorej bola osoba poistená v čase uplatnenia nároku ...

  5.

  „inštitúcia“inštitúcie a organizácie zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov uvedených ...

  6.

  „poistenec“poistená osoba alebo osoba, ktorá bola poistená podľa právnych predpisov uvedených ...

  7.

  „rodinný príslušník“člen rodiny, tak ako je definovaný právnymi predpismi príslušného ...

  8.

  „bydlisko“miesto trvalého pobytu,

  9.

  „pobyt“miesto prechodného pobytu,

  10.

  „obdobie poistenia“obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné alebo obdobie uznané ako obdobie ...

  11.

  „dávka“vecná dávka alebo peňažná dávka,

  12.

  „vecná dávka“zdravotná starostlivosť okrem peňažných dávok,

  13.

  „peňažná dávka“dôchodok alebo iné peňažné dávky, vrátane ich častí z verejných príjmov, ...

  2)

  Ostatné pojmy použité v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí podľa právnych predpisov zmluvných ...

  Článok 2

  1)

  Táto zmluva sa vzťahuje na nasledujúce právne predpisy:v Srbskej republike na právne predpisy týkajúce ...

  1.

  zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti,

  2.

  dôchodkového a invalidného dôchodkového poistenia,

  3.

  materstva,

  4.

  poistenia v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania,

  5.

  poistenia pre prípad nezamestnanosti,

  6.

  detských prídavkov,

  v Slovenskej republike na právne predpisy týkajúce sa

  1.

  zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti,

  2.

  dôchodkového poistenia,

  3.

  nemocenského poistenia,

  4.

  úrazového poistenia,

  5.

  poistenia v nezamestnanosti,

  6.

  prídavku na dieťa.

  2)

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na budúce právne predpisy meniace, doplňujúce, konsolidujúce či nahrádzajúce ...

  3)

  Okrem odseku 2 tohto článku sa táto zmluva vzťahuje aj na právne predpisy rozširujúce súčasné ...

  Článok 3

  Táto zmluva sa vzťahuje na

  1.

  osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch zmluvných štátov ...

  2.

  všetky ostatné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od osôb uvedených v prvom bode tohto článku. ...

  Článok 4

  1)

  Pri uplatňovaní právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov majú štátni občania druhého ...

  2)

  Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na povinnosti súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných ...

  3)

  Na akúkoľvek osobu, ktorá podlieha alebo podliehala právnym predpisom niektorého zmluvného štátu ...

  Článok 5

  1)

  Dôchodok a iné peňažné dávky, na ktoré vznikol nárok podľa právnych predpisov jedného zmluvného ...

  2)

  Ak táto zmluva nestanovuje inak, dôchodok a ani iné peňažné dávky získané podľa právnych ...

  3)

  Zmluvný štát, v ktorom vznikol nárok na dávky, vypláca dávky osobám uvedeným v článku 3 tejto ...

  4)

  Vo vzťahu k Srbskej republike sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje do sumy rozdielu dôchodku do ...

  Druhá časť

  Článok 6

  Ak nie je v článkoch 7 a 8 tejto zmluvy ustanovené inak, povinnosť poistenia sa určuje podľa právnych ...

  Článok 7

  1)

  Ak zamestnávateľ so sídlom na území jedného zmluvného štátu vyšle zamestnanca podliehajúceho ...

  2)

  Ak samostatne zárobkovo činná osoba podliehajúca právnym predpisom jedného zmluvného štátu ...

  3)

  Osoby, ktoré sú zamestnané ako členovia leteckého, cestného, železničného personálu alebo ...

  4)

  Posádky námorných lodí spolu s ostatným lodným personálom podliehajú právnym predpisom zmluvného ...

  5)

  Nakladací a vykladací personál, pracovníci údržby a dohľadu nad námornou loďou v prístave ...

  6)

  Osoby zamestnané v štátnej službe alebo vo verejnej službe a osoby im na roveň postavené, vyslané ...

  Článok 8

  1)

  Predstavitelia diplomatických misií a konzulárnych úradov a personál, ktorý zamestnávajú, spolu ...

  2)

  Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré neboli vyslané, podliehajú právnym predpisom zmluvného ...

  3)

  Okrem odseku 2 tohto článku zamestnanci, ktorí sú občanmi zmluvného štátu, ktorému patrí diplomatická ...

  Článok 9

  Na žiadosť zamestnanca a jeho zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby príslušné ...

  Tretia časť

  Prvá kapitola

  Článok 10

  Obdobia poistenia získané v súlade s právnymi predpismi obidvoch zmluvných štátov sa v prípade ...

  Článok 11

  1)

  Osoba, ktorá spĺňa podmienky na nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného ...

  2)

  Poskytovanie protéz, zdravotných pomôcok a iných súvisiacich vecných dávok podlieha predchádzajúcemu ...

  Článok 12

  Osoba, ktorá má nárok na vecné dávky v súlade s právnymi predpismi jedného zmluvného štátu ...

  Článok 13

  1)

  Dôchodca poberajúci dôchodok na základe právnych predpisov oboch zmluvných štátov, podlieha ...

  2)

  Dôchodca poberajúci dôchodok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, ktorý má bydlisko ...

  Článok 14

  1)

  Osoby uvedené v článku 7 ods. 1, 2 a v článku 8 ods. 1 tejto zmluvy majú nárok na vecné dávky ...

  2)

  Odsek 1 tohto článku sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb, ktoré sú vyslané z územia ...

  Článok 15

  1)

  Príslušné inštitúcie uhrádzajú skutočné náklady na poskytnuté dávky pre každý jednotlivý ...

  2)

  Skutočné náklady na vecné dávky vypočíta inštitúcia, ktorá poskytuje dávky, v rovnakých ...

  3)

  Kontaktné miesta oboch zmluvných štátov sa môžu dohodnúť na ďalších spôsoboch týkajúcich ...

  Článok 16

  Peňažné dávky v chorobe a v materstve poskytuje inštitúcia podľa právnych predpisov zmluvného ...

  Druhá kapitola

  Článok 17

  1)

  Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu je získanie, trvanie alebo obnovenie nároku ...

  2)

  Podľa odseku 1 tohto článku obdobie poistenia započítané podľa právnych predpisov jedného zmluvného ...

  3)

  Ak poistenec jedného zmluvného štátu nesplní podmienky nároku na dávky, dokonca ani s použitím ...

  4)

  Ak je podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nárok na dávky podmienený získaním ...

  Článok 18

  1)

  Ak celkové obdobie poistenia rozhodujúce na výpočet dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného ...

  2)

  Obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov, na základe ktorého nevznikne nárok na dávku podľa právnych ...

  Článok 19

  Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne nárok na dávku aj bez použitia ...

  Článok 20

  1)

  Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne nárok na dávku len s prihliadnutím ...

  1.

  určí teoretickú sumu dávky, ktorá by patrila, ak by všetky obdobia poistenia, ktoré sa pri určení ...

  2.

  na základe takto určenej teoretickej sumy dávky inštitúcia určí sumu dávky podľa pomeru medzi ...

  3.

  ak sú obdobia poistenia zohľadnené podľa článku 17 tejto zmluvy dlhšie než najdlhšie možné ...

  2)

  Ak sa suma dávky počíta podľa príjmov, príspevkov alebo príspevkov uhradených počas určitého ...

  Článok 21

  Nárok na slovenský invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným ...

  Článok 22

  Bez ohľadu na právne predpisy zmluvných štátov o znížení, úprave, pozastavení alebo odňatí ...

  Tretia kapitola

  Článok 23

  1)

  Osoba, ktorá má na základe pracovného úrazu alebo choroby z povolania nárok na vecné dávky podľa ...

  2)

  Na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní odseku 1 tohto článku, sa uplatňuje článok ...

  Článok 24

  1)

  Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania podľa právnych predpisov jedného zmluvného ...

  2)

  Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania podľa právnych predpisov jedného zmluvného ...

  Článok 25

  1)

  Peňažná dávka v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa poskytuje podľa právnych ...

  2)

  Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na osoby uvedené v článku 7 tejto zmluvy.

  3)

  Ak osoba, ktorá na základe choroby z povolania dostávala alebo dostáva peňažné dávky na náklady ...

  Štvrtá kapitola

  Článok 26

  1)

  Obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa zohľadňuje na ...

  2)

  Peňažnú dávku v nezamestnanosti poskytuje inštitúcia podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ...

  Piata kapitola

  Článok 27

  1)

  Nárok na prídavok na dieťa má osoba podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, na území ...

  2)

  Ak nárok na prídavok na dieťa vznikne podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, vykonávajú ...

  Štvrtá časť

  Článok 28

  1)

  Príslušné orgány zmluvných štátov uzavrú vykonávaciu dohodu, ktorá ustanoví nevyhnutné opatrenia ...

  2)

  Príslušné orgány zmluvných štátov určia vo vykonávacej dohode kontaktné miesta, ktoré napomáhajú ...

  3)

  Príslušné orgány a kontaktné miesta obidvoch zmluvných štátov sa vzájomne informujú o všetkých ...

  4)

  Pri vykonávaní tejto zmluvy si inštitúcie a kontaktné miesta zmluvných štátov poskytujú vzájomnú ...

  5)

  Lekárske vyšetrenia, potrebné výlučne na účely vykonávania právnych predpisov jedného zmluvného ...

  Článok 29

  1)

  Príslušné orgány alebo inštitúcie jedného zmluvného štátu nemôžu odmietnuť žiadosti alebo ...

  2)

  Príslušné orgány alebo inštitúcie zmluvných štátov môžu spolu navzájom komunikovať priamo, ...

  Článok 30

  1)

  Osobné údaje, ktoré jeden zmluvný štát odovzdáva v súlade s touto zmluvou druhému zmluvnému ...

  2)

  Osobné údaje získané podľa odseku 1 tohto článku jedným zmluvným štátom sa spravujú podľa ...

  Článok 31

  1)

  Ak je v právnych predpisoch zmluvného štátu ustanovené, že akýkoľvek dokument, ktorý sa predkladá ...

  2)

  Akékoľvek úradné dokumenty predkladané na vykonávanie tejto zmluvy sú vyňaté z povinnosti overovania ...

  3)

  Kópie dokumentov, ktorých pravosť potvrdí inštitúcia jedného zmluvného štátu, považuje inštitúcia ...

  Článok 32

  1)

  Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa predkladajú pri vykonávaní tejto zmluvy ...

  2)

  Žiadosť o dávku predložená podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa považuje ...

  1.

  požaduje, aby jeho žiadosť bola považovaná za žiadosť podľa právnych predpisov druhého zmluvného ...

  2.

  poskytne v čase predloženia žiadosti informácie o získaných obdobiach poistenia podľa právnych ...

  3)

  Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa majú predložiť podľa právnych predpisov ...

  4)

  V prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku príslušný orgán alebo inštitúcia, ktorým ...

  Článok 33

  1)

  Inštitúcia, ktorá je zodpovedná za výplatu dávok podľa tejto zmluvy, je oslobodená od záväzkov ...

  2)

  Inštitúcia jedného zmluvného štátu vypláca dávky podľa tejto zmluvy priamo oprávnenej osobe, ...

  3)

  V prípade, že jeden zmluvný štát zavedie devízové kontroly alebo iné opatrenia smerujúce k ...

  Článok 34

  1)

  Inštitúcia jedného zmluvného štátu, ktorá vyplatila vyššiu dávku, než mala oprávnená osoba ...

  2)

  Navyše uhradená čiastka sa vráti priamo inštitúcii, ktorá o vrátenie podľa odseku 1 tohto článku ...

  Článok 35

  Vykonateľné rozhodnutia a rozsudky vydané príslušnými orgánmi a súdmi sa vykonajú v druhom ...

  Článok 36

  Príslušné orgány zmluvných štátov vyriešia, pokiaľ to bude možné, akékoľvek spory, ktoré ...

  Piata časť

  Článok 37

  1)

  Táto zmluva nezakladá žiadne nároky na dávku za obdobie pred nadobudnutím jej platnosti.

  2)

  Okrem odseku 1 tohto článku sa pri rozhodovaní o nároku na dávku podľa tejto zmluvy zohľadňujú ...

  3)

  Rozhodnutia týkajúce sa nároku na dávky vymerané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú ...

  4)

  Pri používaní článku 7 tejto zmluvy v prípade osôb vyslaných do druhého zmluvného štátu ...

  Článok 38

  1)

  Táto zmluva podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov každého zmluvného ...

  2)

  Táto zmluva nadobudne platnosť prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ...

  3)

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Srbskou ...

  Článok 39

  1)

  Táto zmluva sa uzaviera na čas neurčitý. Každý zmluvný štát ju môže písomne diplomatickou ...

  2)

  Ak bude táto zmluva vypovedaná, nároky získané podľa tejto zmluvy, ako aj nároky uplatnené v ...

  NA ZNAK TOHO podpísaní, riadne k takému úkonu oprávnení, podpísali túto zmluvu.

  Dané v Bratislave 2. marca 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v ...

  Za Slovenskú republiku:Ján Richter v. r.Za Srbskú republiku:Rasim Ljajič v. r.

  VYKONÁVACIA DOHODA

  na vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečeníPodľa ...

  PRVÁ ČASŤ

  Článok 1

  Pojmy použité v tejto dohode majú taký istý význam ako v článku 1 zmluvy.

  Článok 2

  (1)

  Kontaktné miesta podľa článku 28 ods. 2 zmluvy sú:

  (2)

  Pri vykonávaní zmluvy a tejto dohody kontaktné miesta navzájom spolupracujú, poskytujú si právnu ...

  (3)

  Kontaktné miesta zmluvných štátov si na účely plnenia povinností, vyplývajúcich zo zmluvy a ...

  Článok 3

  Inštitúciami podľa článku 1 ods. 1 piateho bodu zmluvy sú:

  v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne (Zavodi za zdravstveno osiguranje), ...

  v Srbskej republike

  DRUHÁ ČASŤ

  Článok 4

  (1)

  V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 1 až 3 a 6, článku 8 ods. 1 a 3 a článku 9 zmluvy príslušná ...

  (2)

  Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku na žiadosť zamestnanca a zamestnávateľa, resp. osoby, ktorá ...

  (3)

  Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku sa môže vydať aj dodatočne.

  (4)

  Inštitúcie uvedené v odseku 2 tohto článku si vzájomne vymieňajú kópie vydaných tlačív.

  TRETIA ČASŤ

  Prvá kapitola

  Článok 5

  (1)

  Na uplatňovanie článku 10 zmluvy inštitúcie zmluvných štátov na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive ...

  (2)

  Tlačivo na žiadosť poistenca podľa odseku 1 tohto článku vydáva

  (3)

  Tlačivo uvedené v odseku 1 tohto článku môže byť vydané aj dodatočne na žiadosť poistenca ...

  Článok 6

  (1)

  Na uplatňovanie článkov 11 až 15 zmluvy predkladateľ žiadosti inštitúcii v mieste pobytu, resp. ...

  (2)

  Ak tlačivo uvedené v odseku 1 tohto článku osoba nepredloží, príslušná inštitúcia na žiadosť ...

  (3)

  Inštitúcie sa navzájom informujú o pozastavení alebo skončení nároku na dohodnutom dvojjazyčnom ...

  (4)

  V prípade potreby nemocničnej liečby inštitúcia, ktorá poskytuje vecné dávky podľa pobytu alebo ...

  (5)

  Súhlas s poskytovaním týchto dávok podľa článku 11 ods. 2 zmluvy sa vydáva na dohodnutom dvojjazyčnom ...

  Článok 7

  Pri zmene odsúhlaseného postupu musí inštitúcia v mieste pobytu príslušnej inštitúcii na základe ...

  Článok 8

  (1)

  Inštitúcie prostredníctvom kontaktných miest dvakrát do roka predkladajú žiadosť o náhradu ...

  (2)

  Kontaktné miesta zmluvných štátov určia osobitnou dohodou spôsob a termíny vzájomnej refundácie ...

  Článok 9

  V prípade dočasnej práceneschopnosti na území jedného zmluvného štátu inštitúcia tohto zmluvného ...

  Článok 10

  Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky priamo poberateľom dávok.

  Druhá kapitola

  Článok 11

  V prípadoch uvedených v článku 23 zmluvy sa analogicky uplatňujú články 6 až 8 tejto vykonávacej ...

  Článok 12

  Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky priamo poberateľom dávok.

  Tretia kapitola

  Článok 13

  (1)

  Inštitúcia jedného zmluvného štátu prijíma žiadosti o dávky podľa právnych predpisov druhého ...

  (2)

  Inštitúcia, ktorá prijme žiadosť, ju bezodkladne postúpi inštitúcii druhého zmluvného štátu, ...

  (3)

  Osobné údaje žiadateľa uvedené na dohodnutých dvojjazyčných tlačivách nahrádzajú predloženie ...

  (4)

  Na vykonávanie nároku z titulu invalidity sa prikladá aj dohodnuté dvojjazyčné tlačivo, a ak ...

  Článok 14

  Príslušné inštitúcie sa navzájom informujú o skončení konania na stanovenie nároku na dávku, ...

  1.

  v prípade priznania nároku na dávku - druh, dátum priznania a sumu dávky,

  2.

  v prípade zamietnutia nároku na dávku - druh dávky a dôvod zamietnutia a

  3.

  obdobie poistenia.

  Článok 15

  Príslušné inštitúcie si navzájom oznamujú skutočnosti rozhodujúce pre dávku, najmä

  1.

  skončenie nároku na dávku alebo pozastavenie výplaty dávky,

  2.

  zmeny v obdobiach poistenia spolu s potvrdením o nových obdobiach poistenia,

  3.

  začiatok pracovného pomeru alebo začiatok obdobia poistenia samostatnej zárobkovej činnosti alebo ...

  4.

  zmenu rodinného stavu vdovy/vdovca,

  5.

  presťahovanie sa mimo územia zmluvných štátov,

  6.

  zmena adresy,

  7.

  skončenie návštevy školy dieťaťa a

  8.

  úmrtie poberateľa dávky.

  Článok 16

  Kontaktné miesta si do konca marca kalendárneho roka navzájom vymieňajú údaje o dávkach vyplatených ...

  Štvrtá kapitola

  Článok 17

  Na uplatňovanie článku 26 zmluvy inštitúcie zmluvných štátov si na dohodnutom dvojjazyčnom ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Článok 18

  (1)

  Táto dohoda nadobudne platnosť v ten istý deň ako zmluva.

  (2)

  Táto dohoda môže byť zmenená a doplnená tým istým spôsobom, ako bola uzatvorená.

  Dané v Bratislave 2. marca 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a srbskom ...

  Za Slovenskú republiku:Ján Richter v. r.Za Srbskú republiku:Rasim Ljajič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore