Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií 258/2012 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 01.09.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 258/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. februára 2009 bola v Kuvajte ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 1524 z 24. júna 2009 ...

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 12. augusta 2009.

Dohoda nadobudne platnosť 5. septembra 2012 v súlade s článkom 12 ods. 1.

K oznámeniu č. 258/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kuvajtského štátu (ďalej len „zmluvné strany“),

so želaním vytvoriť priaznivé podmienky na rozvoj vzájomnej ekonomickej spolupráce a najmä pre ...

s vedomím, že podpora a vzájomná ochrana takýchto investícií napomáha rozvoj obchodných iniciatív ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Definície

Na účely tejto dohody:

1.

Pojem „investícia“ znamená každý druh majetku na území jednej zmluvnej strany, ktorý priamo ...

a)

spoločnosť, akcie, cenné papiere a iná forma majetkovej účasti a dlhopisy, obligácie a iné formy ...

b)

peňažné nároky a nároky na akýkoľvek iný majetok alebo plnenie podľa dohody, ktoré má ekonomickú ...

c)

práva duševného vlastníctva, akými sú najmä autorské práva, ochranné známky, patenty, priemyselné ...

d)

akékoľvek právo vyplývajúce zo zákona, zmluvy alebo na základe akéhokoľvek oprávnenia alebo ...

e)

akýkoľvek iný hmotný a nehmotný, hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek práva s tým ...

Pojem „investícia“ sa bude vzťahovať aj na „výnosy“ použité na opätovné investovanie ...

Žiadna zmena formy, v akej sa majetok alebo práva investujú alebo opätovne investujú, neovplyvní ...

2.

Pojem „investor“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá ...

a)

pojem „fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá je občanom jednej zmluvnej strany v súlade ...

b)

vláda danej zmluvnej strany a

c)

pojem „právnická osoba“ znamená akýkoľvek subjekt alebo spoločnosť registrovanú alebo založenú ...

3.

Pojem „spoločnosť“ znamená akúkoľvek právnickú osobu bez ohľadu na to, či vznikla s cieľom ...

4.

Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investícií bez ohľadu na formu ich vyplatenia a zahŕňa ...

5.

Pojem „likvidácia“ znamená akékoľvek účinné nakladanie s investíciou uskutočnené s cieľom ...

6.

Pojem „územie“ znamená:

a)

čo sa týka Slovenskej republiky, územné teritórium, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, ...

b)

čo sa týka Kuvajtského štátu, územie zmluvnej strany vrátane akéhokoľvek územia za teritoriálnymi ...

7.

Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená akúkoľvek menu, ktorú Medzinárodný menový fond ...

8.

Pojem „bezodkladne“ znamená obdobie, ktoré sa bežne vyžaduje pre splnenie potrebných formalít ...

9.

Pojem „verejný účel“ znamená akýkoľvek účel ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi ...

Článok 2 - Podpora a ochrana investícií

1.

Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať pre investorov druhej zmluvnej strany priaznivé ...

2.

Investíciám investorov každej zmluvnej strany sa bude vždy poskytovať spravodlivé a riadne zaobchádzanie ...

3.

Na zriadené investície investorov ktorejkoľvek zo zmluvných strán nebudú kladené žiadne ďalšie ...

Článok 3 - Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1.

Každá zmluvná strana bude na svojom území poskytovať investíciám a výnosom investorov druhej ...

2.

Každá zmluvná strana na svojom území poskytne investorom druhej zmluvnej strany, čo sa týka riadenia, ...

3.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu ...

4.

Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode ...

Článok 4 - Náhrada škôd

1.

Ak investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany utrpia škodu v dôsledku vojny alebo iného ...

2.

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 tohto článku investor jednej zmluvnej strany, ktorý počas ktorejkoľvek ...

a)

konfiškácie ich investície alebo jej časti ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi;

b)

zničenia ich investície alebo jej časti ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi, ktoré nezapríčinil ...

dostane náhradu alebo kompenzáciu, ktorá bude v každom prípade rýchla, primeraná a efektívna. ...

3.

Nárok na náhradu škody podľa princípov a ustanovení tohto článku je možné uplatniť aj vtedy, ...

Článok 5 - Vyvlastnenie

1.

a)

Investície investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nebudú znárodnené, ...

b)

Takéto odškodnenie bude zodpovedať skutočnej hodnote vyvlastnenej investície a určí sa a vypočíta ...

c)

V prípade, ak vyššie uvedenú primeranú trhovú hodnotu nemožno jednoducho a rýchlo určiť, výška ...

2.

Na základe ustanovení odseku 1 a bez ohľadu na práva investora podľa článku 8 tejto dohody je ...

3.

Pre spresnenie vyvlastnenie tiež zahrnuje situácie, keď zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti ...

Článok 6 - Prevod platieb súvisiacich s investíciami

1.

Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany, po splnení svojich daňových povinností, ...

a)

vstupný kapitál a akýkoľvek ďalší kapitál určený na údržbu, riadenie a rozvoj investície; ...

b)

výnosy;

c)

platby uskutočnené na základe zmluvy vrátane splatenia istiny a akumulovaného úroku podľa úverovej ...

d)

licenčné poplatky a poplatky za práva uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c);

e)

výnosy z predaja alebo likvidácie celej investície alebo jej časti;

f)

príjmy a iné odmeny pracovníkov zo zahraničia súvisiace s investíciami;

g)

platby spojené s odškodnením podľa článkov 4 a 5;

h)

platby podľa článku 7 a

i)

platby spojené s riešením sporov.

2.

Prevody podľa odseku 1 sa uskutočnia bezodkladne, bez akéhokoľvek obmedzenia a vo voľne zameniteľnej ...

3.

Prevody sa uskutočnia v okamžitom výmennom kurze meny, ktorá sa má previesť, platnom v hostiteľskej ...

4.

Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa budú na takéto prevody vzťahovať opatrenia, ...

Článok 7 - Postúpenie práv

1.

Ak zmluvná strana alebo ňou určená agentúra („odškodňujúca strana“) uskutoční platbu v ...

a)

postúpenie všetkých práv a nárokov, ktoré vyplývajú z takejto investície odškodňujúcej strane ...

b)

právo odškodňujúcej strany uplatňovať všetky takéto práva a vymáhať takéto nároky a prevziať ...

2.

Odškodňujúca strana bude mať v každom prípade nárok na rovnaké zaobchádzanie v súvislosti ...

a)

nadobudnutými právami a nárokmi a prevzatými záväzkami na základe postúpenia uvedeného v odseku ...

b)

akýmikoľvek platbami, ktoré obdrží na základe týchto práv alebo nárokov,

aké by boli poskytnuté pôvodnému investorovi podľa tejto dohody s ohľadom na príslušnú investíciu. ...

Článok 8 - Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1.

Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany v súvislosti ...

2.

Ak sa takýto spor nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana písomne požiada ...

a)

podľa akéhokoľvek príslušného a vopred dohodnutého postupu riešenia sporu;

b)

medzinárodnému rozhodcovskému súdu v súlade s nasledujúcimi odsekmi tohto článku.

3.

Ak sa investor rozhodne predložiť spor rozhodcovskému súdu, investor je povinný poskytnúť písomný ...

a)

miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je účastníkom sporu;

b)

Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) zriadenému podľa Washingtonského ...

c)

ad hoc rozhodcovskému súdu zriadenému podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených ...

Každá zmluvná strana týmto dáva súhlas na predloženie sporu medzinárodnému rozhodcovskému ...

4.

Bez ohľadu na právo investora predložiť spor záväznému rozhodcovskému súdu podľa odseku 3 ...

5.

Každá zmluvná strana týmto dáva svoj bezvýhradný súhlas s predložením investičného sporu ...

6.

a)

Súhlas poskytnutý podľa odseku 5 spolu so súhlasom podľa odseku 3 spĺňajú požiadavky písomnej ...

b)

Akékoľvek rozhodcovské konanie sa podľa tohto článku a dohody účastníkov sporu musí konať ...

c)

Žiadna zo zmluvných strán neposkytne diplomatickú ochranu, ani nepodá medzinárodnú žalobu v ...

7.

Rozhodcovský súd zriadený v súlade s týmto článkom rozhodne v spore podľa takých ustanovení ...

8.

Na účely článku 25 ods. 2 písm. b) Washingtonského dohovoru sa investor, ktorý nie je fyzickou ...

9.

Rozhodcovské nálezy, ktoré môžu zahŕňať povinnosť zaplatiť úroky, sú pre účastníkov sporu ...

10.

V žiadnom súdnom, rozhodcovskom alebo inom konaní alebo pri výkone akéhokoľvek rozhodnutia alebo ...

Článok 9 - Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1.

Spory medzi zmluvnými stranami ohľadne výkladu a použitia tejto dohody sa budú, pokiaľ to bude ...

2.

Ak sa takto spor nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa, keď o riešenie sporu konzultáciami alebo ...

3.

Rozhodcovský súd sa zriadi nasledujúco: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a títo ...

4.

Ak lehoty stanovené v odseku 3 tohto článku nebudú splnené, ktorákoľvek zo zmluvných strán ...

5.

Rozhodcovský súd rozhodne väčšinou hlasov. Rozhodnutie vydané podľa tejto dohody a príslušných ...

Článok 10 - Použitie iných predpisov a osobitých ustanovení

1.

Ak sa niektorá záležitosť riadi ustanoveniami tejto dohody a zároveň i ustanoveniami inej medzinárodnej ...

2.

Ak je zaobchádzanie, ktoré má jedna zmluvná strana poskytnúť investíciám a investorom druhej ...

3.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú medzi sebou konzultovať v prípade, ak buď Európska únia, alebo ...

4.

Ustanovenia tejto dohody sa použijú bez ohľadu na vzťahy medzi zmluvnými stranami v diplomatickej ...

Článok 11 - Použitie tejto dohody

Táto dohoda sa vzťahuje na všetky investície jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany ...

Článok 12 - Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie

1.

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

2.

Táto dohoda zostane v platnosti po dobu dvadsiatich rokov a zostane v platnosti aj potom na podobné ...

3.

Čo sa týka investícií, ktoré sa uskutočnia pred ukončením platnosti tejto dohody, ustanovenia ...

Na dôkaz toho poverení zástupcovia oboch zmluvných strán túto dohodu podpísali.

Dané v Kuvajte 22. deň Safaru 1430 roku Hidžry, čo je 17. februára 2009, v dvoch vyhotoveniach ...

Za Slovenskú republiku:

Peter Kažimír v. r.

Za Kuvajtský štát:

Khalifa M. Hamada v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore