Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice 241/2005 účinný od 10.06.2005


Platnosť od: 10.06.2005
Účinnosť od: 10.06.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 241/2005 s účinnosťou od 10.06.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2004 bola v Luxemburgu ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2005 na základe článku 17 ods. 1.

K oznámeniu č. 241/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní ...

Vláda Slovenskej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky

s vedomím významu cezhraničnej spolupráce pri zamedzovaní, znižovaní a kontrole vplyvov na životné ...

s predsavzatím uplatniť Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne ...

s vedomím, že konkrétne úpravy a transparentný postup pre proces posudzovania vplyvov presahujúcich ...

s úmyslom zabezpečiť, aby cezhraničné vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie boli ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Oblasť aplikácie

(1)

Táto dohoda sa bude uplatňovať pri navrhovaných činnostiach, pri ktorých jedna zmluvná strana ...

(2)

V procese posudzovania vplyvov činností na životné prostredie podľa odseku 1 (ďalej len „medzištátne ...

Článok 2 - Oznámenie

(1)

Strany pôvodu sa navzájom informujú o činnostiach uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody.

(2)

V rámci oznámenia poskytne rakúska strana, ak je stranou pôvodu, slovenskej strane

a)

základné údaje o navrhovanej činnosti, najmä názov činnosti, názov a sídlo navrhovateľa, účel, ...

b)

koncept správy o hodnotení v nemčine. Ak navrhovateľ nepodá návrh na vykonanie predbežného konania, ...

c)

informáciu o druhu povolenia činností v slovenčine,

d)

informáciu o procese posudzovania v Rakúsku v slovenčine,

e)

prípadne ďalšie dostupné podklady relevantné pre rozhodnutie – v nemeckom jazyku

a stanoví lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany, primeranú navrhovanej činnosti, ktorá ...

(3)

V rámci oznámenia poskytne slovenská strana, ak je stranou pôvodu, rakúskej strane

a)

základné údaje o navrhovanej činnosti, najmä názov činnosti, názov a sídlo navrhovateľa, účel, ...

b)

celý zámer v slovenčine,

c)

informáciu o druhu povolenia činností v nemčine,

d)

informáciu o procese posudzovania v Slovenskej republike v nemčine,

e)

prípadne ďalšie dostupné podklady relevantné pre rozhodnutie – v slovenskom jazyku

a stanoví lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany, primeranú navrhovanej činnosti, ktorá ...

(4)

Údaje podľa odsekov 2 a 3 tohto článku sa budú odovzdávať takto:

a)

ak je stranou pôvodu rakúska strana, zašle príslušná rakúska krajinská vláda alebo rakúske ...

b)

ak je stranou pôvodu slovenská strana, zašle Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ...

(5)

Oznámenie sa predkladá:

a)

ak je stranou pôvodu rakúska strana: po podaní návrhu na predbežné konanie navrhovateľom, najneskôr ...

b)

ak je stranou pôvodu slovenská strana: po obdržaní zámeru od navrhovateľa, najneskôr do času, ...

(6)

Ak je to možné a účelné, poskytne strana pôvodu dotknutej strane možnosť vyjadriť sa v prípadnom ...

(7)

Dotknutá strana bez zbytočného odkladu, najneskôr však do času uvedeného v oznámení informuje ...

(8)

Ak dotknutá strana oznámila, že sa zúčastní na medzištátnom posudzovaní, tak stanoví strana ...

(9)

V prípade potreby si zmluvné strany poskytnú ďalšie relevantné informácie na posúdenie vplyvu ...

(10)

Ak jedna zo zmluvných strán usúdi, že môže byť závažne dotknutá cezhraničným vplyvom navrhovanej ...

Článok 3 - Správa o hodnotení a posudky

(1)

Ak obdrží strana pôvodu v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správu o hodnotení ...

(2)

Podobne sa postupuje po obdržaní ďalších dokumentov:

a)

rakúska strana poskytne slovenskej strane posudok o hodnotení vplyvov na životné prostredie/záverečné ...

b)

slovenská strana poskytne rakúskej strane posudok o hodnotení vplyvov na životné prostredie, prípadne ...

(3)

Časti dokumentov podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu vplyvov ...

Článok 4 - Účasť verejnosti dotknutej strany

(1)

Dotknutá strana zabezpečí, aby sa verejnosť mohla na posudzovaní činnosti v rámci medzištátneho ...

(2)

Dotknutá strana informuje svoju verejnosť o možnostiach a formách účasti na medzištátnom posudzovaní, ...

(3)

Dotknutá strana predloží strane pôvodu zoznam predložených stanovísk účastníkov medzištátneho ...

Článok 5 - Verejné prerokovanie

(1)

Ak strana pôvodu organizuje verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, oboznámi s touto skutočnosťou ...

(2)

Ak dotknutá strana prejaví záujem o konanie verejného prerokovania na svojom území, zabezpečí ...

(3)

Zmluvná strana, ktorá organizuje verejné prerokovanie, vyhotoví z prerokovania protokol a predloží ...

(4)

Ak je rakúska strana stranou pôvodu, a podľa rakúskeho práva sa nekoná verejné prerokovanie, ...

Článok 6 - Konzultácie

(1)

Konzultácie sa môžu konať v každom štádiu posudzovania a povoľovacieho konania po vzájomnej ...

(2)

Obsahom konzultácií môžu byť najmä:

a)

vzájomné oboznámenie so svojím stanoviskom,

b)

upresnenie opatrení na vylúčenie alebo zníženie cezhraničných vplyvov na životné prostredie, ...

c)

spoločné opatrenia, ak sú možné,

d)

zabezpečenie vzájomnej informovanosti,

e)

poprojektová analýza.

(3)

Súčasťou konzultácií môže byť prerokovanie navrhovanej činnosti v existujúcich orgánoch (napr. ...

Článok 7 - Záverečné stanoviská a povoľovacie rozhodnutia

(1)

Strana pôvodu odovzdá dotknutej strane,

a)

ak je stranou pôvodu rakúska strana, všetky povoľovacie rozhodnutia, ako aj prípadné vyhlášky ...

b)

ak je stranou pôvodu slovenská strana, záverečné stanovisko z procesu posudzovania, všetky rozhodnutia ...

(2)

Dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku sa odovzdajú bez zbytočného odkladu, najneskôr do štyroch ...

Článok 8 - Poprojektová analýza

Na základe žiadosti strany pôvodu alebo dotknutej strany sa rozhodne, či bude vykonaná poprojektová ...

Článok 9 - Zásady pre stanovovanie a dodržiavanie lehôt

(1)

Do lehôt sa podľa tejto dohody nezapočítavajú dni počas poštovej prepravy.

(2)

Pri stanovení lehôt sa musia zohľadniť lehoty stanovené vnútroštátnymi predpismi strany pôvodu ...

Článok 10 - Použitie jazykov

Tlmočenie počas konzultácií a rokovaní vrátane verejného prerokovania zabezpečuje pozývajúca ...

Článok 11 - Forma odovzdávania dokumentov

Všetky dokumenty sa odovzdávajú v písomnej podobe, a pokiaľ je to možné, i v elektronickej podobe. ...

Článok 12 - Náklady

(1)

Náklady na preklad podkladov strany pôvodu do jazyka dotknutej strany a náklady spojené s konzultáciami ...

(2)

Náklady spojené s organizáciou a zabezpečením verejného prerokovania znáša pozývajúca zmluvná ...

Článok 13 - Spoločné projekty

Pri navrhovaných činnostiach, v ktorých sú obidve zmluvné strany zároveň stranou pôvodu i dotknutou ...

Článok 14 - Kompetencie

Za vykonávanie ustanovení tejto dohody je zodpovedné

a)

za slovenskú stranu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

b)

za rakúsku stranu Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a ...

Článok 15 - Vzťah k iným zmluvám

Existujúce medzinárodnoprávne záväzky zmluvných strán zostávajú touto dohodu nedotknuté.

Článok 16 - Urovnanie sporov

Spory medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo dohovoru ...

Článok 17 - Záverečné ustanovenia

(1)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi oboch zmluvných strán. Táto ...

(2)

Zmluvné strany sa navzájom informujú o zmenách vnútroštátnych právnych predpisov relevantných ...

(3)

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne diplomatickou ...

(4)

Medzištátne posudzovanie tých činností, u ktorých pri skončení platnosti tejto dohody sa už ...

Dané v Luxemburgu 14. októbra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

László Miklós v. r.

Za vládu

Rakúskej republiky:

Josef Pröll v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore