Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 231/2008 účinný od 26.06.2008

Platnosť od: 26.06.2008
Účinnosť od: 26.06.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vodné hospodárstvo, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) 231/2008 účinný od 26.06.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 231/2008 s účinnosťou od 26.06.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2001 bol v Budapešti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-1_vseobecne_ustanovenia

KAPITOLA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Definície

Na účely tohto dohovoru

1.

„zmluva o preprave“ znamená zmluvu každého druhu, ktorou sa dopravca zaväzuje prepraviť tovar ...

2.

„dopravca“ znamená každú osobu, ktorá uzavrela alebo v ktorej mene bola uzavretá zmluva o preprave ...

3.

„skutočný dopravca“ znamená každú ďalšiu osobu okrem zamestnanca alebo povereného zástupcu, ...

4.

„prepravca“ znamená každú ďalšiu osobu, v ktorej mene alebo v ktorej zastúpení bola uzavretá ...

5.

„príjemca“ znamená osobu oprávnenú prevziať dodávku tovaru,

6.

„prepravný doklad“ znamená doklad, ktorým je doložená zmluva o preprave tovaru po vnútrozemskej ...

7.

„tovar“ nezahŕňa tlačné alebo vlečné plavidlá ani batožinu alebo vozidlá prepravovaných ...

8.

„písomne“ zahŕňa, ak sa zúčastnené strany nedohodli inak, prenos informácie elektronickými, ...

9.

„právny poriadok štátu aplikovateľný v súlade s týmto dohovorom“ znamená, že právne predpisy ...

Článok 2 - Pôsobnosť dohovoru

1.

Tento dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave po vnútrozemskej vodnej ceste, podľa ktorej ...

2.

Tento dohovor je vykonateľný aj v prípade, keď účelom zmluvy o preprave po vnútrozemskej vodnej ...

a)

bol vystavený námorný nákladný list podľa použitého námorného práva alebo

b)

vzdialenosť, ktorú treba preplávať vo vodách, na ktoré sa vzťahuje námorné právo, je väčšia ...

3.

Dohovor je vykonateľný bez ohľadu na štátnu príslušnosť, miesto registrácie či domovský prístav ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-2_prava_a_povinnosti_zmluvnych_stran

KAPITOLA IIPRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 3 - Preberanie, preprava a dodanie tovaru

1.

Dopravca prepraví tovar do miesta dodania v určenom čase a dodá ho príjemcovi v stave, v akom mu ...

2.

Ak sa nedohodlo inak, prevzatie a dodanie tovaru sa uskutoční na palube plavidla.

3.

Dopravca rozhodne, aké plavidlo sa použije. Je zaviazaný vynaložiť pred plavbou a na začiatku ...

4.

Pri dohode, že sa má preprava vykonať určitým plavidlom alebo typom plavidla, je dopravca oprávnený ...

a)

ak nastanú prípady, ako je nízky stav vody, plavebná nehoda alebo iná prekážka v plavbe, ktoré ...

b)

keď je to v súlade s praxou bežnou v prístave, v ktorom sa plavidlo nachádza.

5.

Okrem povinností pripadajúcich na prepravcu dopravca zabezpečí, aby nakladanie, uloženie a zabezpečenie ...

6.

Dopravca je oprávnený prepravovať tovar na palube plavidla alebo v otvorenom plavidle, len ak sa ...

Článok 4 - Skutočný dopravca

1.

Zmluva o preprave vychádzajúca z definície podľa článku 1 ods. 1, uzavretá medzi dopravcom a ...

2.

Ak dopravca zveril prepravu tovaru alebo jeho častí skutočnému dopravcovi, či už na základe toho, ...

3.

Dopravca musí v každom prípade informovať prepravcu, ak zveril prepravu tovaru alebo jeho častí ...

4.

Akákoľvek dohoda s prepravcom alebo príjemcom, ktorá rozširuje zodpovednosť dopravcu, ktorú mal ...

5.

Ak je zodpovedný dopravca aj skutočný dopravca, ich zodpovednosť je spoločná a nedeliteľná. ...

Článok 5 - Čas dodania

Dopravca dodá tovar v zmluvne dohodnutom čase alebo v prípade, že takáto dohoda chýba, tak v primeranom ...

Článok 6 - Povinnosti prepravcu

1.

Od prepravcu sa požaduje uhradiť sumu splatnú podľa zmluvy o preprave tovaru.

2.

Prepravca pred dodaním tovaru písomne oznámi dopravcovi tieto údaje o prepravovanom tovare:

a)

rozmery, počet alebo hmotnosť a podmienky na uloženie tovaru, ktorý sa má prepraviť,

b)

označenia potrebné na identifikáciu tovaru,

c)

povahu, charakteristiky a vlastnosti tovaru,

d)

pokyny týkajúce sa colných a administratívnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na tovar,

e)

ďalšie údaje potrebné na vyplnenie nákladného listu.

Prepravca tiež odovzdá dopravcovi pri odovzdávaní tovaru všetky požadované sprievodné doklady. ...

3.

Ak si to vyžaduje povaha tovaru, prepravca zabalí tovar s ohľadom na odsúhlasenú prepravu takým ...

4.

Okrem povinností, ktoré má znášať dopravca, prepravca naloží a uloží tovar a zaistí ho proti ...

Článok 7 - Nebezpečný tovar a znečisťujúce látky

1.

Ak sa má prepravovať nebezpečný tovar alebo znečisťujúce látky, prepravca pred odovzdaním tovaru ...

2.

Ak si preprava nebezpečného tovaru alebo znečisťujúcich látok vyžaduje povolenie, prepravca odovzdá ...

3.

Tam, kde sa pokračovanie v preprave, vyloženie alebo dodanie nebezpečného tovaru alebo znečisťujúcich ...

4.

V prípade bezprostredného ohrozenia života, majetku alebo životného prostredia je dopravca aj v ...

5.

Ak je dopravca splnomocnený vykonať opatrenia uvedené v odsekoch 3 a 4, môže požadovať náhradu ...

Článok 8 - Zodpovednosť prepravcu

1.

Prepravca nesie zodpovednosť aj v prípade, keď sa mu nemôže pripísať žiadna vina, za všetky ...

a)

údaje uvedené v článku 6 ods. 2 alebo článku 7 ods. 1 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné, ...

b)

nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar nie je označený v súlade s platnými medzinárodnými ...

c)

chýbajú potrebné sprievodné doklady alebo sú nesprávne, alebo neúplné.

Dopravca sa nemôže odvolať na zodpovednosť prepravcu, ak sa dokáže, že chyba sa pripíše jemu, ...

2.

Prepravca nesie zodpovednosť za konania a zanedbania osôb, ktorých služby využíva na vykonávanie ...

Článok 9 - Vypovedanie zmluvy dopravcom

1.

Dopravca môže odstúpiť od zmluvy o preprave, ak prepravca nesplnil svoje povinnosti stanovené v ...

2.

Ak dopravca využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy o preprave, môže už naložený tovar opäť ...

a)

jednu tretinu dohodnutej sumy za prepravu alebo

b)

okrem prípadného poplatku za zdržanie, náhradu prepravného rovnajúcu sa vynaloženým nákladom ...

Článok 10 - Doručenie tovaru

1.

Aj napriek povinnosti prepravcu podľa článku 6 ods. 1 príjemca, ktorý pri príchode tovaru do miesta ...

2.

Uloženie tovaru k dispozícii príjemcovi v súlade so zmluvou o preprave alebo podľa zvyklostí pre ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-3_prepravne_doklady

KAPITOLA IIIPREPRAVNÉ DOKLADY

Článok 11 - Charakter a obsah

1.

Na každú prepravu, ktorá sa riadi týmto dohovorom, dopravca vystaví prepravný doklad; nákladný ...

2.

Originál prepravného dokladu musí podpísať dopravca, vodca plavidla alebo osoba splnomocnená dopravcom. ...

3.

Prepravný doklad sa pokladá až do preukázania opaku za dôkaz o uzatvorení a obsahu zmluvy o preprave, ...

4.

Keď je prepravným dokladom nákladný list, bude sa považovať za určujúci dôkaz vo vzťahu medzi ...

5.

Prepravný doklad okrem svojho názvu obsahuje tieto údaje:

a)

meno, bydlisko, sídlo alebo pobyt dopravcu a prepravcu,

b)

príjemcu tovaru,

c)

meno alebo číslo plavidla, ak už bol tovar naložený na palubu, alebo záznam v prepravnom doklade, ...

d)

prístav nakládky alebo miesto, kde bol tovar prevzatý, a prístav vykládky alebo miesto dodania,

e)

obvyklé označenie druhu tovaru a spôsob jeho balenia, a v prípade nebezpečných tovarov alebo znečisťujúcich ...

f)

rozmery, počet alebo hmotnosť, ako aj identifikačné značky tovaru naloženého na palubu alebo ...

g)

ak je to vhodné, vyhlásenie, že tovar musí alebo môže byť prepravovaný na palube alebo na otvorenom ...

h)

dohodnuté ustanovenia o prepravnom,

i)

pri avíze o odoslaní tovaru označenie, či ide o kópiu alebo originál; pri nákladnom liste počet ...

j)

miesto a dátum vystavenia.

Chýbanie jedného údaja alebo viacerých údajov neovplyvní právny charakter prepravného dokladu ...

Článok 12 - Výhrady v prepravnom doklade

1.

Dopravca má právo zapísať do prepravného dokladu výhrady týkajúce sa

a)

rozmerov, počtu alebo hmotnosti tovaru, ak má dôvod na podozrenie, že údaje dodané prepravcom ...

b)

identifikačných značiek, ktoré nie sú zreteľne a trvanlivo pripevnené na tovar, alebo ak je tovar ...

c)

zjavného stavu tovaru.

2.

Ak dopravca nezaznamená zjavný stav tovaru alebo nevznesie výhrady, pokiaľ ide o jeho stav, predpokladá ...

3.

Ak v súlade s údajmi uvedenými v prepravnom doklade bol tovar umiestnený v kontajneri alebo v nákladnom ...

Článok 13 - Nákladný list

1.

Originály nákladného listu sú dokladmi vydanými na meno príjemcu, na rad alebo na majiteľa.

2.

V mieste určenia sa tovar vydá tomu, kto ako prvý predloží originál nákladného listu; na ďalšie ...

3.

Keď tovar prevezme dopravca, odovzdanie nákladného listu osobe oprávnenej prevziať tovar má rovnaký ...

4.

Ak bol nákladný list prevedený na tretiu osobu vrátane príjemcu, ktorá konala v dobrej viere, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-4_dispozicne_pravo_na_tovar

KAPITOLA IVDISPOZIČNÉ PRÁVO NA TOVAR

Článok 14 - Držiteľ dispozičného práva

1.

Prepravca je oprávnený disponovať tovarom; najmä môže žiadať dopravcu o prerušenie prepravy ...

2.

Dispozičné právo prepravcu zaniká, hneď ako si príjemca po príchode tovaru na určené miesto ...

a)

v prípade, keď sa preprava koná na základe prepravného dokladu a už bol jeho originál odovzdaný ...

b)

v prípade, keď sa preprava koná na základe prepravného dokladu, ak už odosielateľ odovzdal všetky ...

3.

Prepravca sa môže náležitým záznamom do prepravného dokladu hneď pri jeho vystavení vzdať ...

Článok 15 - Podmienky uplatnenia dispozičného práva

Prepravca, alebo v prípade článku 14 ods. 2 a 3 príjemca, ak chce uplatniť svoje dispozičné právo, ...

a)

predložiť všetky originály nákladného listu pred príchodom tovaru na určené miesto dodania, ...

b)

predložiť iný prepravný doklad, ak sa preprava nekoná na základe nákladného listu, do ktorého ...

c)

uhradiť dopravcovi všetky náklady a škody vzniknuté pri plnení týchto pokynov,

d)

zaplatiť celé dohodnuté prepravné v prípade vykládky tovaru pred príchodom do plánovaného miesta ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-5_zodpovednos_dopravcu

KAPITOLA VZODPOVEDNOS DOPRAVCU

Článok 16 - Zodpovednosť za stratu

1.

Dopravca zodpovedá za škodu vzniknutú stratou alebo poškodením tovaru spôsobenú v čase jeho ...

2.

Zodpovednosť dopravcu za škodu vzniknutú stratou alebo poškodením tovaru spôsobenú predtým, ...

Článok 17 - Zamestnanci a poverení zástupcovia

1.

Dopravca je zodpovedný za konania a zanedbania svojich zamestnancov a poverených zástupcov, ktorých ...

2.

Ak prepravu vykonáva skutočný dopravca podľa článku 4, dopravca je zodpovedný aj za konania a ...

3.

Zamestnanci a poverení zástupcovia dopravcu alebo skutočného dopravcu, proti ktorým bola podaná ...

4.

Lodivod určený úradom, ktorého si nemožno slobodne vybrať, sa nebude považovať za zamestnanca ...

Článok 18 - Zvláštne oslobodenie od zodpovednosti

1.

Dopravca a skutočný dopravca bude zbavený zodpovednosti, ak strata, poškodenie alebo oneskorenie ...

a)

konaním alebo zanedbaním prepravcu, príjemcu alebo osoby oprávnenej disponovať tovarom,

b)

manipuláciou, nakládkou, ukladaním alebo vykládkou tovaru prepravcom, príjemcom alebo treťou osobou ...

c)

prepravou tovaru na palube plavidla alebo v otvorenom plavidle, ak takáto preprava bola dohodnutá ...

d)

charakterom tovaru, v dôsledku ktorého bol tovar vystavený úplnej alebo čiastočnej strate alebo ...

e)

chýbajúcim balením alebo jeho zlým stavom v prípade tovaru, ktorý svojím charakterom podlieha ...

f)

nedostatočným alebo nevhodným identifikačným označením tovaru,

g)

vyslobodzovacími alebo záchrannými operáciami alebo pokusom o ne na vnútrozemských vodných cestách, ...

h)

prepravou živých zvierat okrem prípadov, ak dopravca nezabezpečil príslušné opatrenia alebo nebral ...

2.

Ak by v danom prípade strata alebo poškodenie mohli byť pripísané jednej okolnosti alebo viacerým ...

Článok 19 - Výpočet kompenzácie

1.

Keď je dopravca zodpovedný za úplnú stratu tovaru, ním splatná kompenzácia sa rovná hodnote ...

2.

V prípade čiastočnej straty alebo poškodenia tovaru dopravca bude zodpovedný len v rozsahu straty ...

3.

Hodnota tovaru sa stanoví podľa ceny na tovarovej burze alebo ak taká cena nie je stanovená, podľa ...

4.

Pre tovar, ktorý je v dôsledku svojho charakteru vystavený bežnému úbytku počas prepravy, je ...

5.

Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú práva dopravcu na prepravné stanovené zmluvou o preprave ...

Článok 20 - Maximálne limity zodpovednosti

1.

S výhradou článku 21 a odseku 4 tohto článku, nezávisle od žaloby vznesenej proti nemu, dopravca ...

2.

Keď sa používa kontajner, paleta alebo podobná prepravná jednotka na uloženie tovaru, tak obaly ...

3.

V prípade škody spôsobenej omeškaním dodania tovaru podľa článku 5 dopravca bude zodpovedný ...

4.

Maximálny limit zodpovednosti uvedený v odseku 1 sa nepoužije:

a)

ak charakter a vyššia hodnota prepravovaného tovaru bola presne špecifikovaná v prepravnom doklade, ...

b)

ak sa strany výslovne dohodli na vyššom limite zodpovednosti.

5.

Celková suma kompenzácie uhradenej od dopravcu, skutočného dopravcu a ich zamestnancov a poverených ...

Článok 21 - Strata práva na obmedzenie zodpovednosti

1.

Dopravca alebo skutočný dopravca nemá nárok dovolávať sa zbavenia zodpovednosti alebo obmedzenia ...

2.

Podobne zamestnanci a poverení zástupcovia, ktorí konajú v mene dopravcu alebo skutočného dopravcu, ...

Článok 22 - Vecný rozsah zbavenia zodpovednosti a limitov zodpovednosti

Zbavenie zodpovednosti a limity zodpovednosti stanovené v tomto dohovore alebo v zmluve o preprave ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-6_reklamacna_doba

KAPITOLA VIREKLAMAČNÁ DOBA

Článok 23 - Oznámenie poškodenia

1.

Prijatie tovaru bez výhrad príjemcom je určujúcim dôkazom dodania tovaru dopravcom v rovnakej kvalite ...

2.

Dopravca a príjemca môžu žiadať kontrolu množstva a kvality tovaru pri jeho odovzdaní za prítomnosti ...

3.

Ak strata alebo poškodenie tovaru sú zjavné, akákoľvek výhrada zo strany príjemcu musí byť ...

4.

Ak strata alebo poškodenie tovaru nie sú zjavné, akákoľvek výhrada zo strany príjemcu musí byť ...

5.

Žiadna kompenzácia nebude splatná za poškodenie tovaru spôsobené oneskoreným dodaním, ak príjemca ...

Článok 24 - Premlčanie

1.

Všetky nároky vznikajúce na základe zmluvy, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, budú premlčané ...

2.

Osoba, voči ktorej sa vznáša nárok, môže kedykoľvek počas priebehu premlčacej doby predĺžiť ...

3.

Na pozastavenie a prerušenie premlčacej doby sa použije právny poriadok štátu príslušný k zmluve ...

4.

Všetky nároky na náhradu škody voči osobe považovanej za zodpovednú podľa tohto dohovoru môžu ...

5.

Premlčaný nárok nemôže byť vymáhaný cestou protižaloby alebo námietkami.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-7_obmedzenia_zmluvnej_slobody

KAPITOLA VIIOBMEDZENIA ZMLUVNEJ SLOBODY

Článok 25 - Neplatnosť zmluvných podmienok

1.

Každá zmluvná dohoda s účelom vylúčiť alebo ohraničiť zodpovednosť dopravcu alebo skutočného ...

2.

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 tohto článku a bez vplyvu na článok 21 je možné zmluvnými ...

a)

z konania alebo zanedbania vodcu plavidla, lodivoda alebo ktorejkoľvek inej osoby z posádky plavidla, ...

b)

z požiaru alebo výbuchu na palube plavidla, pri ktorom nie je možné dokázať, že tento požiar ...

c)

zo závad na plavidle vo vlastníctve dopravcu alebo zo závad na požičanom alebo prenajatom (charterovanom) ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-8_doplnujuce_ustanovenia

KAPITOLA VIIIDOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

Článok 26 - Spoločná havária

Nič v tomto dohovore sa netýka ustanovení zmluvy o preprave alebo vnútroštátnych právnych predpisov ...

Článok 27 - Iné použiteľné ustanovenia a nukleárna havária

1.

Tento dohovor nemení práva ani povinnosti dopravcu stanovené v medzinárodných dohovoroch alebo ...

2.

Dopravca bude zbavený zodpovednosti podľa tohto dohovoru, ak škoda bola zapríčinená nukleárnou ...

Článok 28 - Účtovná jednotka

Účtovná jednotka uvedená v článku 20 tohto dohovoru je osobitným právom na čerpanie určené ...

Článok 29 - Doplňujúce národné ustanovenia

1.

V prípadoch, ktoré nie sú stanovené týmto dohovorom, sa zmluva o preprave riadi príslušným vnútroštátnym ...

2.

V prípade, ak takéto ustanovenie chýba, použije sa právo štátu, s ktorým zmluva o preprave vykazuje ...

3.

Predpokladá sa, že zmluva o preprave je veľmi úzko spätá so štátom, kde má dopravca hlavné ...

4.

Vecné vyrovnanie nárokov dopravcu podľa článku 10 ods. 1 sa určí podľa práva štátu, v ktorom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-9_vyhlasenie_tykajuce_sa_rozsahu_vykonavania

KAPITOLA IXVYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ROZSAHU VYKONÁVANIA

Článok 30 - Doprava po určitých vnútrozemských vodných cestách

1.

Každý zmluvný štát môže pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení jeho ratifikačnej listiny, ...

2.

Ak predmetom zmluvy o preprave vnútrozemskou vodnou cestou je doprava tovaru bez prekládky na medzinárodných ...

3.

Ak vyhlásenie bolo urobené podľa odseku 1, ktorýkoľvek zmluvný štát môže vyhlásiť, že neuplatní ...

4.

Vyhlásenie uvedené v odsekoch 1 a 3 môže byť kedykoľvek odvolané vcelku alebo sčasti oznámením ...

Článok 31 - Národná preprava alebo bezplatná preprava

Každý zmluvný štát môže pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení jeho ratifikačnej listiny, ...

a)

na zmluvy o preprave tovaru s miestom nakládky alebo miestom, kde bol tovar prevzatý, a miestom vykládky ...

b)

nezávisle od článku 1 ods. 1 aj pri bezplatnej preprave.

Článok 32 - Regionálne podmienky týkajúce sa zodpovednosti

1.

Každý zmluvný štát môže pri podpisovaní tohto dohovoru alebo pri uložení jeho ratifikačnej ...

2.

Ustanovenie týkajúce sa zodpovednosti uvedené v odseku 1 nadobudne platnosť medzi dvoma zmluvnými ...

3.

Vyhlásenie uvedené v odseku 1 môže byť kedykoľvek odvolané oznámením o notifikácii depozitárovi. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.kapitola-10_zaverecne_ustanovenia

KAPITOLA XZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33 - Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie, pristúpenie

1.

Tento dohovor je otvorený na podpis pre všetky štáty jeden rok v sídle depozitára. Doba podpisu ...

2.

Každý štát sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru

a)

podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatím alebo schválením,

b)

podpisom s výhradou následnej ratifikácie, prijatia alebo schválenia a následne ratifikáciou, ...

c)

pristúpením k nemu po termíne podpísania.

3.

Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie nadobudne účinnosť uložením formálnych ...

Článok 34 - Nadobudnutie platnosti

1.

Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúci po uplynutí doby troch mesiacov ...

2.

Pre každý štát, ktorý podpísal tento dohovor bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia ...

Článok 35 - Vypovedanie

1.

Tento dohovor môže byť vypovedaný zmluvným štátom po uplynutí doby jedného roka po dni, keď ...

2.

Oznámenie o výpovedi musí byť uložené u depozitára.

3.

Vypovedanie nadobudne účinnosť prvý deň v mesiaci nasledujúci po uplynutí doby jedného roka ...

Článok 36 - Zmeny

Na požiadanie najmenej jednej tretiny zmluvných strán tohto dohovoru depozitár zvolá konferenciu ...

Článok 37 - Zmeny limitných množstiev a účtovných jednotiek

1.

Nehľadiac na ustanovenia článku 36, v prípade navrhovanej zmeny hodnoty uvedenej v článku 20 ods. ...

2.

Konferencia bude zvolaná najskôr šesť mesiacov po dni, keď bol daný návrh.

3.

Všetky zmluvné strany tohto dohovoru sú oprávnené zúčastniť sa na tejto konferencii bez ohľadu ...

4.

Akékoľvek rozhodnutie konferencie musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán ...

5.

Počas konzultácií týkajúcich sa náhrady škôd podľa článku 20 ods. 1 konferencia zohľadní ...

6.

a)

Zmena sumy podľa tohto článku môže byť prejednávaná najskôr päť rokov po predložení tohto ...

b)

Náhrada škody nemôže byť zvýšená tak, aby prevýšila náhradu maximálnej hodnoty zodpovednosti ...

c)

Náhrada škody nemôže byť zvýšená nad trojnásobok maximálnych hodnôt zodpovednosti za škody ...

7.

Depozitár musí oznámiť všetkým zmluvným stranám každú zmenu podľa článku 4. Zmena sa považuje ...

8.

Zmena, ktorá sa považuje za prijatú v súlade s odsekom 7, nadobudne platnosť 18 mesiacov po jej ...

9.

Všetky zmluvné strany sú touto zmenou viazané, pokiaľ vypovedanie podľa článku 35 je uskutočnené ...

10.

Ak prijatá zmena bola zavedená, ale navrhované obdobie 18 mesiacov pre jej prijatie uplynulo, štát, ...

Článok 38 - Depozitár

1.

Depozitárom tohto dohovoru je vláda Maďarskej republiky.

2.

Depozitár je povinný

a)

oznámiť všetkým štátom, ktoré sa zúčastnili na diplomatickej konferencii na prijatie Budapeštianskeho ...

b)

informovať všetky štáty uvedené v písmene a) o každom návrhu doplnenia textu v súlade s písmenom ...

c)

stanoviť deň, keď všetky oficiálne jazykové verzie tohto dohovoru boli prispôsobené a považujú ...

d)

oznámiť všetkým členom uvedeným v písmene a) stanovenie dňa v súlade s písmenom c),

e)

odovzdať všetkým štátom, ktoré sa zúčastnili na diplomatickej konferencii na prijatie Budapeštianskeho ...

f)

informovať všetky štáty, ktoré podpísali tento dohovor alebo k nemu pristúpili, o

i)

akomkoľvek novom podpise, uložení ratifikačnej listiny, listiny o výhrade alebo vyhlásení s uvedením ...

ii)

dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru,

iii)

akomkoľvek vypovedaní tohto dohovoru a o dni, keď takéto vypovedanie nadobúda platnosť,

iv)

akejkoľvek zmene prijatej podľa článkov 36 a 37 tohto dohovoru a o dátume nadobudnutia platnosti ...

v)

akejkoľvek zmene požadovanej podľa podmienok dohovoru.

3.

Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru depozitár zašle sekretariátu Organizácie Spojených národov ...

Dané v Budapešti 22. júna 2001 v jednom pôvodnom vyhotovení, z ktorého holandské, anglické, ...

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento dohovor.

Prevziať prílohu - Anglické znenie prílohy

Poznámky

  • *)  Spoločne prijaté na zvolanej diplomatickej konferencii Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne, Dunajskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore