Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod 227/2021 účinný od 02.06.2021

Platnosť od: 02.06.2021
Účinnosť od: 02.06.2021
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod 227/2021 účinný od 02.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 227/2021 s účinnosťou od 02.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. septembra ...

Prílohy

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod

  Za vládu Slovenskej republiky: Andrej Doležal v. r. Za Kabinet ministrov Ukrajiny: Vladyslav Kryklii ...

  Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“ alebo „slovenská ...

  ako strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944 (ďalej ...

  so želaním podporovať ich vzájomné bilaterálne vzťahy v oblasti civilného letectva, s možnosťou rozvoja ...

  so zreteľom na záujem ukrajinskej zmluvnej strany o prevádzku na Medzinárodné Letisko Užhorod alebo ...

  s vedomím a záväzkom zabezpečiť a udržiavať najvyššiu úroveň bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany v civilnom ...

  so zreteľom na ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky pred jeho narušením a

  so zreteľom na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Organizácii Severoatlantickej ...

  bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Dohody o otvorenom nebi, ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Predmetom tejto dohody je určenie podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej ...

  Článok 2

  Na účely tejto dohody a vykonávacích protokolov vypracovaných na jej základe, ak v texte nie je uvedené ...

  a)

  „Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva“ znamená orgán Európskej únie zriadený v súlade s článkom ...

  b)

  „akrobatický let“ znamená úmyselne vykonávané manévre lietadla charakterizované prudkými zmenami jeho ...

  c)

  „bezpečnostný príkaz“ znamená dokument vydaný alebo prijatý Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť ...

  d)

  „koncová riadená oblasť (TMA)“ znamená riadenú oblasť zvyčajne zriadenú na mieste, kde sa zbiehajú trate ...

  e)

  „letecká informačná služba“ znamená službu zriadenú v rámci určenej oblasti pokrytia, ktorá je zodpovedná ...

  f)

  „letecké navigačné služby“ znamenajú letové prevádzkové služby, letecké informačné služby, letecké telekomunikačné ...

  g)

  „letisková služba riadenia“ znamená službu ATC pre letiskovú prevádzku,

  h)

  „letecký dopravca“ znamená právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá prepravuje cestujúcich, batožinu, ...

  i)

  „letová informačná oblasť“ znamená vzdušný priestor stanovených rozmerov, v ktorom sú poskytované letové ...

  j)

  „letová informačná služba“ znamená službu poskytovanú na odovzdávanie rád a informácií užitočných na ...

  k)

  „letové prevádzkové služby“ znamená rôzne letové informačné služby, pohotovostné služby, letové poradenské ...

  l)

  „lietadlo“ znamená zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie ...

  m)

  „lietadlo spôsobilé lietať bez pilota“ znamená autonómne lietadlo, diaľkovo riadené lietadlo alebo model ...

  n)

  „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy, jej zmeny a doplnenia,

  o)

  „obchodná letecká doprava“ znamená prevádzku lietadiel na účely leteckej prepravy cestujúcich, batožiny, ...

  p)

  „oblastná služba riadenia“ znamená ATC službu poskytovanú riadeným letom v riadených oblastiach, ...

  q)

  „obmedzený priestor LZR55“ znamená obmedzený priestor na vonkajšej štátnej hranici Slovenskej republiky ...

  r)

  „osvedčenie“ znamená dokument vydaný Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva potvrdzujúci, ...

  s)

  „pohotovostná služba“ znamená službu zabezpečujúcu poskytovanie informácií príslušným organizáciám o ...

  t)

  „poskytovateľ leteckých navigačných služieb“ znamená akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý ...

  u)

  „pravidlá lietania v určenej časti leteckého priestoru Slovenskej republiky“ znamená pravidlá vykonávania ...

  v)

  „približovacia služba riadenia“ znamená ATC službu pre riadené lety prilietavajúcich a odlietavajúcich ...

  w)

  „riadený okrsok (CTR)“ znamená riadený vzdušný priestor siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky, ...

  x)

  „služba riadenia letovej prevádzky (ATC)“ znamená službu poskytovanú na účely zabránenia zrážke medzi ...

  y)

  „spojovacie služby“ znamená letecké pevné a mobilné služby umožňujúce spojenie zem-zem, vzduch-zem a ...

  z)

  „štátne lietadlo“ znamená lietadlo vykonávajúce lety, služby alebo činnosti v štátom záujme, najmä lety ...

  aa)

  „určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky“ znamená vzdušný priestor zriadený príslušným ...

  ab)

  „územie“ má význam uvedený v článku 2 dohovoru,

  ac)

  „vetroň“ znamená lietadlo ťažšie ako vzduch, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické ...

  ad)

  „všeobecná letová prevádzka“ znamená všetky pohyby civilných lietadiel, ako aj všetky pohyby štátnych ...

  ae)

  „vzdušný priestor Slovenskej republiky“ znamená vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do ...

  af)

  „vzdušný priestor Slovenskej republiky triedy G“ znamená príslušný vzdušný priestor Slovenskej republiky ...

  ag)

  „značka štátnej príslušnosti OM“ znamená značku štátnej príslušnosti zhodnú s volacou značkou pridelenou ...

  ah)

  „stav núdze“ znamená stav zapríčinený najmä teroristickým útokom, činom protiprávneho zasahovania, živelnou ...

  Článok 3

  Orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto dohode.

  Článok 4

  1.

  V určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky je umožnené určenému poskytovateľovi poskytovať ...

  2.

  Určený poskytovateľ musí byť držiteľom platného

  a)

  osvedčenia vydaného Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva,

  b)

  poverenia na poskytovanie letových prevádzkových služieb vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej ...

  c)

  povolenia na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby ...

  3.

  Ak nie je ďalej uvedené inak, určenú časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky je možné využívať ...

  4.

  Letecký dopravca môže využiť určenú časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky na vykonávanie obchodnej ...

  5.

  Mimo prevádzkových hodín Medzinárodného Letiska Užhorod sa určená časť vzdušného priestoru Slovenskej ...

  6.

  Na každý let lietadla vstupujúceho do vzdušného priestoru Slovenskej republiky zo vzdušného priestoru ...

  7.

  Ak nie je ustanovené inak, vykonávanie činností uvedených v odseku 8 lietadlami inými ako lietadlami ...

  8.

  Činnosťami, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu príslušného orgánu Slovenskej republiky podľa ...

  a)

  letecké práce alebo špeciálna prevádzka, najmä letecké snímkovanie, letecké fotografovanie, letecké ...

  b)

  akrobatické lety,

  c)

  lety vetroňov,

  d)

  vlečenie iného lietadla,

  e)

  lety neobsadených balónov,

  f)

  zoskoky padákom,

  g)

  neobchodná letecká prevádzka s inými ako zložitými motorovými lietadlami,

  h)

  neobchodná letecká prevádzka so zložitými motorovými lietadlami.

  9.

  Let v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená ...

  10.

  Let v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky sa musí vykonať podľa pravidiel lietania ...

  Článok 5

  1.

  Lietadlá vykonávajúce lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky sú oprávnené vstupovať do určenej ...

  2.

  Určený poskytovateľ je povinný umožniť lietadlám podľa odseku 1 tohto článku vstup do určenej časti ...

  Článok 6

  1.

  Štátnym lietadlám vykonávajúcim lety, služby alebo činnosti v záujme Slovenskej republiky alebo lietadlám ...

  2.

  Lety štátnych lietadiel iných ako štátnych lietadiel vykonávajúcich lety, služby alebo činnosti v záujme ...

  Článok 7

  1.

  V určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky môže príslušný orgán Slovenskej republiky ...

  a)

  z bezpečnostných alebo obranných dôvodov alebo z iného verejného záujmu, dočasne alebo trvalo zakázať ...

  b)

  v čase vojny, vojnového stavu a stavu núdze s okamžitou platnosťou zakázať vykonávanie letov.

  2.

  V určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky je zakázané vykonávať

  a)

  lety vyzbrojenými štátnymi lietadlami inými ako štátnymi lietadlami vykonávajúcimi lety, služby alebo ...

  b)

  lety lietadiel spôsobilých lietať bez pilota prilietavajúcich zo vzdušného priestoru Ukrajiny,

  c)

  lety lietadiel iných ako lietadiel so značkou štátnej príslušnosti OM, členského štátu Organizácie Severoatlantickej ...

  3.

  Určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky sa stáva obmedzeným priestorom LZR55 a príslušnou ...

  a)

  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení, odňatí alebo pozastavení platnosti akéhokoľvek dokladu ...

  b)

  vydania bezpečnostného príkazu Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) alebo

  c)

  akéhokoľvek porušenia vykonávacích protokolov ukrajinským signatárom vykonávacích protokolov.

  Článok 8

  1.

  Zmluvné strany zabezpečia vypracovanie príslušných vykonávacích protokolov potrebných na vykonávanie ...

  2.

  Ukrajinská zmluvná strana zabezpečí zriadenie a prevádzkovanie nezávislých trvalých spojení zem-zem ...

  3.

  Ukrajinská zmluvná strana musí strpieť obmedzenia v prípade potreby slovenskej zmluvnej strany využiť ...

  4.

  Ukrajinská zmluvná strana zodpovedá za letovú prevádzku prilietavajúcu z územia Ukrajiny do určenej ...

  5.

  Ukrajinská zmluvná strana je zodpovedná za zabezpečenie automatickej výmeny údajov o letoch v CTR/TMA ...

  6.

  Určený poskytovateľ je povinný na požiadanie predložiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky ...

  7.

  Zmluvné strany zabezpečia zverejňovanie informácií vyplývajúcich z tejto dohody a príslušných vykonávacích ...

  8.

  Uzatvorenie vykonávacích protokolov a všetky ich zmeny musia byť oznámené a vykonávacie protokoly a ...

  Článok 9

  1.

  Zmluvné strany zabezpečia, aby sa služby pátrania po lietadlách a záchrane ľudského života na ich územiach ...

  2.

  Spolupráca medzi zmluvnými stranami pri službách pátrania po lietadlách a záchrane ľudského života sú ...

  Článok 10

  Prípadné spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť vzájomným ...

  Článok 11

  1.

  Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

  2.

  Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym (30.) dňom po dátume prijatia posledného písomného oznámenia, ...

  3.

  Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán v písomnej forme uzatvorením ...

  4.

  Dodatky k prílohám č. 2 a č. 3 k tejto dohode sa môžu odsúhlasiť písomnou formou priamo medzi Ministerstvom ...

  5.

  Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené touto dohodou, ...

  6.

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu zaslaním písomného oznámenia druhej ...

  7.

  Platnosť tejto dohody sa končí

  a)

  po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa prijatia písomného oznámenia o vypovedaní druhou zmluvnou ...

  b)

  ak vypovedanie vyplýva z medzinárodných dohôd, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku v deň prijatia ...

  c)

  ak vypovedanie vyplýva zo skutočnosti, že určená časť vzdušného priestoru Slovenskej republiky je zrušená ...

  d)

  v deň prijatia písomného oznámenia o porušení akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody druhou ...

  Dané v Bratislave 24. septembra 2020 v dvoch (2) pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom, ...

  Orgány zodpovedné za vykonávanie dohody

  Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú:

  za Slovenskú republiku

  a)

  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

  b)

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

  c)

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

  za Ukrajinu

  a)

  Ministerstvo infraštruktúry Ukrajiny,

  b)

  Ministerstvo obrany Ukrajiny.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k dohode 

  Prevádzkové hodiny Medzinárodného Letiska Užhorod

  Prevádzkové hodiny Medzinárodného Letiska Užhorod sú:

  02:00 UTC – 08:00 UTC, pondelok až piatok (IATA letná sezóna),

  04:00 UTC – 10:00 UTC, pondelok až piatok (IATA zimná sezóna),

  15:30 UTC – 21:30 UTC, pondelok až piatok (IATA letná sezóna),

  14:30 UTC – 20:30 UTC, pondelok až piatok (IATA zimná sezóna).

  Prevádzkové hodiny letiska budú zverejnené v súlade s požiadavkami prílohy 15 k Dohovoru o medzinárodnom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore