Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokol, podpísané v Bratislave dňa 14. februára 1997 224/2012 účinný od 08.08.2012


Platnosť od: 02.08.2012
Účinnosť od: 08.08.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokol, podpísané v Bratislave dňa 14. februára 1997 224/2012 účinný od 08.08.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 224/2012 s účinnosťou od 08.08.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. februára 2011 bol v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 479 z 31. mája 2011 ...

Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 20. júna 2011.

Protokol nadobudne platnosť 8. augusta 2012 v súlade s článkom 10 ods. 2.

PROTOKOL

medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi ...

Slovenská republika a Švajčiarska konfederácia,

prajúc si uzavrieť protokol, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Článok 4 (Rezident) zmluvy sa nahrádza nasledovným článkom:

„Článok 4 Rezident 1. Na účely tejto zmluvy pojem „rezident zmluvného štátu“ označuje ...

Článok 2

Článok 10 (Dividendy) zmluvy sa nahrádza nasledovným článkom:

„Článok 10 Dividendy 1. Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného ...

Článok 3

Článok 11 (Úroky) zmluvy sa nahrádza nasledovným článkom:

„Článok 11 - Úroky

1.

Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu ...

2.

Takéto úroky však môžu byť zdanené aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a podľa právnych ...

3.

Bez ohľadu na ustanovenia ods. 2 úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi ...

a)

v súvislosti so zadlženosťou, ktorá vznikla ako dôsledok predaja na úver akéhokoľvek zariadenia, ...

b)

z akejkoľvek pôžičky akéhokoľvek druhu poskytnutej finančnou inštitúciou,

c)

dôchodkovému fondu alebo inej podobnej inštitúcii poskytujúcej dôchodkové zabezpečenie, ktorého ...

d)

vláde tohto druhého zmluvného štátu, jeho územnému správnemu útvaru alebo miestnemu orgánu ...

e)

spoločnosťou spoločnosti druhého zmluvného štátu, pokiaľ je táto spoločnosť prepojená so ...

4.

Príslušné úrady zmluvných štátov upravia vzájomnou dohodou spôsob aplikácie týchto obmedzení. ...

5.

Pojem „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu, ...

6.

Ustanovenia ods. 1, 2 a 3 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného ...

7.

Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je rezident tohto zmluvného ...

8.

Ak, v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom, alebo ...

Článok 4

Článok 12 (Licenčné poplatky) zmluvy sa nahrádza nasledovným článkom:

„Článok 12 - Licenčné poplatky

1.

Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného ...

2.

Licenčné poplatky uvedené v ods. 5 písm. a), ktorých skutočným vlastníkom je rezident zmluvného ...

3.

Bez ohľadu na ustanovenia ods. 2 licenčné poplatky uvedené v ods. 5 písm. b) vyplácané spoločnosťou, ...

4.

Príslušné úrady zmluvných štátov upravia vzájomnou dohodou spôsob aplikácie týchto obmedzení. ...

5.

Výraz „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu získané ...

a)

akéhokoľvek autorského práva k literárnemu, umeleckému alebo vedeckému dielu vrátane kinematografických ...

b)

akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, dizajnu alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo postupu ...

6.

Ustanovenia ods. 1, 2 a 3 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je ...

7.

Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je rezident ...

8.

Ak, v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom alebo ...

Článok 5

1.

Doterajší článok 18 (Dôchodky) zmluvy sa prečísluje na odsek 1.

2.

Nasledujúci odsek 2 sa dopĺňa do článku 18 (Dôchodky) zmluvy:

„2. Príspevky do dôchodkových fondov alebo iných podobných inštitúcií poskytujúcich dôchodkové ...

a)

fyzická osoba nebola rezidentom tohto druhého zmluvného štátu a zúčastnila sa na dôchodkovom ...

b)

dôchodkové zabezpečenie je uznané príslušným úradom druhého zmluvného štátu ako všeobecne ...

Článok 6

Odsek 3 článku 24 (Zásada rovnakého zaobchádzania) zmluvy sa nahrádza nasledovným odsekom:

„3. Ak sa nebudú aplikovať ustanovenia čl. 9, čl. 11 ods. 8 alebo čl. 12 ods. 8, budú úroky, ...

Článok 7

Nasledovný odsek 5 sa dopĺňa do článku 25 (Riešenie prípadov dohodou) zmluvy:

„5. Ak,

a)

podľa ods. 1, osoba predložila prípad príslušnému úradu jedného zmluvného štátu z dôvodu, ...

b)

príslušné úrady nie sú schopné dosiahnuť vyriešenie prípadu dohodou podľa ods. 2 v lehote ...

akékoľvek nevyriešené otázky vyplývajúce z daného prípadu budú predložené na rozhodnutie ...

Článok 8

Nasledovný článok 25a sa dopĺňa do zmluvy:

„Článok 25a - Výmena informácií

1.

Príslušné úrady zmluvných štátov si vymieňajú také informácie, o ktorých sa predpokladá, ...

2.

Akékoľvek informácie, ktoré zmluvný štát dostal podľa ods. 1, sa budú považovať za daňové ...

3.

Ustanovenia ods. 1 a 2 sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že niektorému zmluvnému štátu ...

a)

vykonať administratívne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy a správnu prax tohto alebo ...

b)

poskytnúť informácie, ktoré nie je možné získať na základe právnych predpisov alebo v rámci ...

c)

poskytnúť informácie, ktoré by odhalili akékoľvek obchodné, podnikateľské, priemyselné, komerčné ...

4.

Ak jeden zmluvný štát žiada informácie v súlade s týmto článkom, tak druhý zmluvný štát ...

5.

V žiadnom prípade sa nebudú ustanovenia ods. 3 vykladať tak, že by dovoľovali jednému zmluvnému ...

Článok 9

1.

Nasledujúce nové odseky 3 a 4 sa dopĺňajú do protokolu k zmluve:

„3. K článkom 10, 11 a 18 V čl. 10 ods. 3 písm. b), v čl. 11 ods. 3 písm. c) a v čl. 18 ods. ...

4.

K článkom 11 a 12

a)

Ak v čase vyplatenia úrokov alebo licenčných poplatkov nebola splnená požiadavka minimálneho ...

b)

Ak Slovenská republika podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov uplatní priaznivejšie ...

2.

Odsek 3 protokolu k zmluve sa nahradí nasledujúcim novým odsekom 5:

„5. K článku 12 Ak Švajčiarsko v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom nevyberie ...

3.

Nasledujúce nové odseky sa dopĺňajú do protokolu k zmluve:

„6. K článku 18 a 19 Rozumie sa, že pojmy „dôchodok“ a „dôchodky“ použité v čl. 18 ...

7.

K článku 25a

a)

Rozumie sa, že zmluvný štát požiada o výmenu informácií, len ak vyčerpal všetky svoje bežné ...

b)

Rozumie sa, že kritérium „rozhodných informácií“ pre výmenu informácií sa chápe tak, že ...

c)

Rozumie sa, že pri podaní žiadosti o poskytnutie informácie podľa čl. 25a zmluvy daňové orgány ...

(i) meno a adresa osoby (osôb), u ktorej sa vykonáva zisťovanie alebo kontrola, a ak je to možné, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-9.bod-3.bod-7.pismeno-c.odrazka-ii

(ii)

obdobie, za ktoré sa informácia požaduje,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-9.bod-3.bod-7.pismeno-c.odrazka-iii

(iii)

vyjadrenie, aká informácia sa žiada vrátane jej druhu a formy, v akej si žiadajúci zmluvný štát ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-9.bod-3.bod-7.pismeno-c.odrazka-iv

(iv)

na aký daňový účel je informácia potrebná,

(v) meno a adresa osoby, o ktorej sa predpokladá, že bude mať žiadané informácie.

Keďže tento odsek obsahuje dôležité procesné požiadavky zamerané na zabezpečenie, aby sa nevyskytovali ...

d)

Rozumie sa, že čl. 25a zmluvy neukladá povinnosť zmluvným štátom vymieňať si informácie automaticky ...

e)

Rozumie sa, že v prípade výmeny informácií sa uplatňujú správne a procesné predpisy týkajúce ...

Článok 10

1.

Tento protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi ...

2.

Tento protokol nadobudne platnosť 30 dní od dátumu neskoršieho oznámenia a vykonáva sa:

a)

v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na sumy vyplatené alebo pripísané nerezidentom ...

b)

v prípade ostatných daní ukladaných za zdaňovacie obdobia začínajúce sa od 1. januára roka ...

c)

v prípade čl. 8 a čl. 9 ods. 7 tohto protokolu, na žiadosti podané odo dňa nadobudnutia platnosti ...

(i) v prípade informácií uvedených v čl. 25a ods. 5 zmluvy na informácie, ktoré sa týkajú dátumu ...

(ii)

v ostatných prípadoch na informácie týkajúce sa zdaňovacích období začínajúcich sa od 1. ...

Článok 11

Tento protokol zostane v platnosti po dobu platnosti zmluvy.

Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení podpísali tento protokol.

Dané v Bratislave 8. februára 2011 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, nemeckom jazyku ...

Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.

Za Švajčiarsku konfederáciu:

Christian Martin Fotsch v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore