Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu 21/2006 účinný od 17.01.2006

Platnosť od: 17.01.2006
Účinnosť od: 17.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu 21/2006 účinný od 17.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 21/2006 s účinnosťou od 17.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2001 bol v New Yorku ...

V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 26. augusta 2002 v New Yorku.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1038 z 23. ...

Protokol nadobudol platnosť 3. júla 2005 na základe článku 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 21/2006 Z. z.

  PROTOKOL proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu

  Preambula

  Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,

  uvedomujúc si naliehavú potrebu predchádzať, bojovať a vykoreniť nezákonnú výrobu a obchodovanie ...

  presvedčené o nevyhnutnosti toho, aby všetky štáty prijali na tento cieľ všetky vhodné opatrenia ...

  odvolávajúc sa na rezolúciu Valného zhromaždenia 53/111 z 9. decembra 1998, v ktorej sa zhromaždenie ...

  so zreteľom na zásadu rovnosti práv a sebaurčenia národov zakotvený v Charte OSN a Deklarácii ...

  presvedčené o tom, že doplnenie Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu medzinárodným ...

  dohodli sa takto:

  I.

  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 1

  1.

  Tento protokol dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému ...

  2.

  Ustanovenia dohovoru sa uplatňujú mutatis mutandis na tento protokol, ak v ňom nie je ustanovené ...

  3.

  Trestné činy ustanovené podľa článku 5 tohto protokolu sa považujú za trestné činy ustanovené ...

  Článok 2

  Cieľom tohto protokolu je podporovanie, uľahčovanie a upevňovanie spolupráce medzi zmluvnými stranami ...

  Článok 3

  Na účely tohto protokolu:

  a)

  „Strelná zbraň“ znamená akúkoľvek prenosnú hlavňovú zbraň, ktorá vypáli strelu, je určená ...

  b)

  „Súčasti a komponenty“ znamenajú akýkoľvek prvok alebo náhradné diely zvlášť určené ...

  c)

  „Strelivo“ znamená ostrý náboj alebo jeho komponenty vrátane nábojníc, zápalníc, strelného ...

  d)

  „Nezákonná výroba“ znamená výrobu alebo montáž strelných zbraní, ich súčastí a komponentov ...

  i)

  zo súčastí a komponentov, s ktorými sa nezákonne obchoduje,

  ii)

  bez licencie alebo povolenia od príslušného orgánu zmluvnej strany, kde sa realizuje výroba alebo ...

  iii)

  bez označenia zbrane počas výroby podľa článku 8 tohto protokolu; vydávanie licencií alebo povolení ...

  e)

  „Nezákonné obchodovanie“ znamená dovoz, vývoz, nadobudnutie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu ...

  f)

  „Sledovanie“ znamená systematické sledovanie strelných zbraní, a ak je to možné ich súčastí ...

  Článok 4

  1.

  Tento protokol sa vzťahuje, ak v ňom nie je uvedené inak, na predchádzanie nezákonnej výrobe a ...

  2.

  Tento protokol sa nevzťahuje na obchody medzi štátmi alebo na štátne prevody v prípadoch, v ktorých ...

  Článok 5

  1.

  Každý štát, každá zmluvná strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na ustanovenie ...

  a)

  nezákonná výroba strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva,

  b)

  nezákonné obchodovanie so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom,

  c)

  falšovanie alebo nezákonné zahladzovanie, odstraňovanie alebo pozmeňovanie označenia na strelných ...

  2.

  Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na to, aby bolo za trestný ...

  a)

  s výhradou dodržania základných pojmov svojho právneho systému pokus o spáchanie trestného činu ...

  b)

  organizovanie, usmerňovanie, napomáhanie, navádzanie, uľahčovanie alebo poskytovanie rád pri spáchaní ...

  Článok 6

  1.

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 dohovoru, zmluvné strany prijmú v čo najširšom možnom ...

  2.

  Zmluvné strany prijmú v rámci svojich vnútroštátnych právnych systémov také opatrenia, ktoré ...

  II.

  PREVENCIA

  Článok 7

  Každá zmluvná strana zabezpečí uchovávanie informácií týkajúcich sa strelných zbraní najmenej ...

  a)

  vhodné označovanie požadované článkom 8 tohto protokolu,

  b)

  v prípadoch týkajúcich sa medzinárodného obchodu so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a ...

  Článok 8

  1.

  Na účel identifikácie a sledovania každej strelnej zbrane zmluvné strany

  a)

  v čase výroby každej strelnej zbrane budú buď požadovať jedinečné označenie s uvedením názvu ...

  b)

  budú vyžadovať náležité jednoduché označenie každej dovážanej strelnej zbrane, ktoré umožní ...

  c)

  zabezpečia v čase odovzdania strelnej zbrane zo štátnych zásob do stáleho civilného používania ...

  2.

  Zmluvné strany budú nabádať výrobné odvetvie strelných zbraní, aby prijalo opatrenia proti odstráneniu ...

  Článok 9

  Každá zmluvná strana, ktorá neuznáva vyradenú strelnú zbraň za strelnú zbraň podľa jej vnútroštátnych ...

  a)

  všetky základné súčasti vyradenej strelnej zbrane sa majú uviesť do trvalého stavu nefunkčnosti, ...

  b)

  treba urobiť opatrenia na to, aby príslušné orgány overovali vyraďovacie opatrenia, a tým zabezpečili, ...

  c)

  overenie príslušným orgánom musí zahŕňať osvedčenie alebo záznam potvrdzujúci vyradenie strelnej ...

  Článok 10

  1.

  Každá zmluvná strana zavedie alebo zachová efektívny systém vývozných, dovozných a tranzitných ...

  2.

  Pred vydaním vývozných licencií alebo povolení na expedovanie strelných zbraní, ich súčastí ...

  a)

  že dovážajúce štáty vydali dovozné licencie alebo povolenia a

  b)

  že bez toho, aby boli dotknuté bilaterálne alebo multilaterálne dohody alebo dojednania, ktoré ...

  3.

  Vývozná a dovozná licencia alebo povolenie a sprievodná dokumentácia spoločne obsahujú informácie, ...

  4.

  Dovážajúca zmluvná strana informuje na požiadanie vyvážajúcu zmluvnú stranu o prijatí odoslanej ...

  5.

  Každá zmluvná strana prijme v medziach dostupných možností také opatrenia, ktoré sú potrebné ...

  6.

  Zmluvné strany môžu prijať zjednodušené postupy na dočasný dovoz a vývoz a tranzit strelných ...

  Článok 11

  Na účel odhaľovania, predchádzania a zabránenia krádeži, strate alebo sprenevere strelných zbraní, ...

  a)

  vyžadujúce bezpečnosť strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva počas ich výroby, ...

  b)

  zvyšujúce efektívnosť dovozných, vývozných a tranzitných kontrol a podľa potreby aj hraničných ...

  Článok 12

  1.

  Bez toho, aby boli dotknuté články 27 a 28 dohovoru, si zmluvné strany v súlade s ich vnútroštátnymi ...

  2.

  Bez toho, aby boli dotknuté články 27 a 28 dohovoru, si zmluvné strany v súlade s ich príslušnými ...

  a)

  organizované zločinecké skupiny, o ktorých je známe, že sa zúčastňujú alebo sú podozrivé ...

  b)

  prostriedky utajenia používané pri nezákonnej výrobe alebo obchodovaní so strelnými zbraňami, ...

  c)

  metódy, prostriedky, miesta odoslania a určenia, trasy obvykle používané organizovanými zločineckými ...

  d)

  legislatívne skúsenosti, ako aj metódy a opatrenia na predchádzanie, boj a vykorenenie nezákonnej ...

  3.

  Zmluvné strany si podľa potreby poskytujú alebo vzájomne vymieňajú relevantné vedecko-technické ...

  4.

  Zmluvné strany spolupracujú pri sledovaní strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva, ...

  5.

  S výhradou dodržania základných pojmov svojho právneho systému alebo akýchkoľvek medzinárodných ...

  Článok 13

  1.

  Zmluvné strany spolupracujú na bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni na účel predchádzania, ...

  2.

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 odsek 13 dohovoru, určí každá zmluvná strana štátny orgán ...

  3.

  Zmluvné strany sa usilujú o podporu a spoluprácu s výrobcami, predajcami, dovozcami, vývozcami, ...

  Článok 14

  Zmluvné strany vzájomne spolupracujú podľa potreby s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ...

  Článok 15

  1.

  Na účel predchádzania a boja proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich ...

  a)

  vyžadovať registráciu maklérov pôsobiacich v rámci ich územia,

  b)

  vyžadovať licenciu alebo povolenie na maklérske operácie, alebo

  c)

  vyžadovať uvedenie mien a pôsobísk maklérov zúčastnených na uzavretí obchodu na dovozných ...

  2.

  Zmluvné strany, ktoré zaviedli povoľovací systém pre maklérske operácie, ako je stanovené v ...

  III.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 16

  1.

  Zmluvné strany sa budú usilovať riešiť spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu ...

  2.

  Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania ...

  3.

  Každá zmluvná strana môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k ...

  4.

  Každá zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu v súlade s odsekom 3 tohto článku, môže kedykoľvek ...

  Článok 17

  1.

  Tento protokol je otvorený na podpis všetkým štátom v sídle Organizácie Spojených národov v ...

  2.

  Tento protokol je otvorený na podpis aj regionálnym organizáciám hospodárskej integrácie za predpokladu, ...

  3.

  Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny alebo listiny ...

  4.

  Tento protokol je otvorený na prístup každému štátu alebo akejkoľvek regionálnej organizácii ...

  Článok 18

  1.

  Tento protokol nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom po dni uloženia štyridsiatej ratifikačnej ...

  2.

  Pre každý štát alebo regionálnu organizáciu hospodárskej integrácie, ktoré ratifikujú, prijmú, ...

  Článok 19

  1.

  Po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu môže zmluvná strana protokolu ...

  2.

  Regionálne organizácie hospodárskej integrácie uplatnia vo veciach patriacich do ich právomoci ...

  3.

  Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu ...

  4.

  Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť vo vzťahu k zmluvnej strane ...

  5.

  Keď zmena nadobudne platnosť, stáva sa záväznou pre tie zmluvné strany, ktoré vyjadrili svoj ...

  Článok 20

  1.

  Zmluvná strana môže vypovedať tento protokol písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie ...

  2.

  Regionálna organizácia hospodárskej integrácie prestane byť zmluvnou stranou protokolu, ak ho vypovedia ...

  Článok 21

  1.

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov sa určuje za depozitára tohto protokolu.

  2.

  Originál tohto protokolu, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske ...

  NA ZNAK TOHO podpísaní, riadne na to svojimi vládami splnomocnení, podpísali tento protokol.

Poznámky

 • 1)  Rezolúcia 2625 (XXV), príloha.
Načítavam znenie...
MENU
Hore