Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 201/2012 účinný od 14.07.2012


Platnosť od: 14.07.2012
Účinnosť od: 14.07.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 201/2012 účinný od 14.07.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 201/2012 s účinnosťou od 14.07.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. októbra 2011 bola v Bratislave ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 201/2012 Z. z.

  ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

  Za Slovenskú republiku:Ivan Mikloš v. r.Za Gruzínsko:Alexander Nalbandov v. r.

  Slovenská republika a Gruzínsko, želajúc si podporiť a posilniť hospodárske, kultúrne a vedecké ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Táto zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi jedného alebo oboch zmluvných štátov.

  Článok 2

  (1)

  Táto zmluva sa vzťahuje na dane z príjmov a z majetku ukladané v mene niektorého zo zmluvných ...

  (2)

  Za dane z príjmov a z majetku sa považujú všetky dane vyberané z celkových príjmov, z celkového ...

  (3)

  Súčasné dane, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, sú najmä:

  a)

  v prípade Gruzínska
  (ďalej len „gruzínska daň“)

  (i)

  daň zo zisku,

  (ii)

  daň z príjmov,

  (iii)

  daň z majetku,

  b)

  v prípade Slovenskej republiky daň z príjmov (ďalej len „slovenská daň“).

  (4)

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky dane rovnakého alebo v podstate podobného druhu, ktoré sa ...

  Článok 3

  (1)

  Na účely tejto zmluvy, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad,

  a)

  pojem „Gruzínsko“ označuje územie definované gruzínskou legislatívou vrátane územného teritória, ...

  b)

  pojem „Slovenská republika“ označuje Slovenskú republiku a použitý v geografickom zmysle označuje ...

  c)

  pojmy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa súvislostí Slovenskú ...

  d)

  pojem „podnik“ sa uplatňuje na vykonávanie každej podnikateľskej činnosti,

  e)

  pojem „osoba“ zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a iné združenie osôb,

  f)

  pojem „spoločnosť“ označuje právnickú osobu alebo osobu, s ktorou sa na daňové účely zaobchádza ...

  g)

  pojmy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú ...

  h)

  pojem „medzinárodná doprava“ označuje každú dopravu uskutočňovanú loďou alebo lietadlom ...

  i)

  pojem „príslušný orgán“ označuje

  (i)

  v prípade Gruzínska ministerstvo financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,

  (ii)

  v prípade Slovenskej republiky ministerstvo financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,

  j)

  pojem „štátny príslušník“ vo vzťahu k zmluvnému štátu označuje

  (i)

  fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom toho zmluvného štátu,

  (ii)

  právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť (partnership) alebo združenie zriadené podľa platných ...

  k)

  pojem „podnikanie“ zahŕňa vykonávanie profesijných služieb a iných činností nezávislého ...

  (2)

  Ak zmluvný štát uplatňuje túto zmluvu a ak súvislosť nevyžaduje inak, každý pojem nedefinovaný ...

  Článok 4

  (1)

  Na účely tejto zmluvy pojem „rezident zmluvného štátu“ označuje každú osobu, ktorá podľa ...

  (2)

  Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej ...

  a)

  táto osoba sa považuje za rezidenta len toho zmluvného štátu, v ktorom má trvalo dostupné bývanie; ...

  b)

  ak nemožno určiť, v ktorom zmluvnom štáte má táto osoba stredisko svojich životne dôležitých ...

  c)

  ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch zmluvných štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, ...

  d)

  ak je štátnym príslušníkom oboch zmluvných štátov alebo nie je štátnym príslušníkom ani ...

  (3)

  Ak je podľa ustanovení odseku 1 osoba, iná než fyzická osoba, rezidentom oboch zmluvných štátov, ...

  Článok 5

  (1)

  Na účely tejto zmluvy pojem „stála prevádzkareň“ označuje trvalé miesto na podnikanie, ktorého ...

  (2)

  Pojem „stála prevádzkareň“ zahŕňa najmä

  a)

  miesto vedenia,

  b)

  pobočku,

  c)

  kanceláriu,

  d)

  továreň,

  e)

  dielňu,

  f)

  baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo iné miesto ťažby prírodných zdrojov.

  (3)

  Stavenisko alebo stavebný, montážny alebo inštalačný projekt zakladá stálu prevádzkareň, iba ...

  (4)

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku pojem „stála prevádzkareň“ nezahŕňa ...

  a)

  využívanie miesta iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho podniku,

  b)

  udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania,

  c)

  udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku iba na účely spracovania iným podnikom,

  d)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií ...

  e)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely poskytovania akýchkoľvek činností, ktoré ...

  f)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely vykonávania akejkoľvek kombinácie činností ...

  (5)

  Ak bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 osoba iná ako nezávislý zástupca podľa odseku 6 koná ...

  (6)

  Nepredpokladá sa, že podnik jedného zmluvného štátu má stálu prevádzkareň v druhom zmluvnom ...

  (7)

  Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, ovláda spoločnosť ...

  Článok 6

  (1)

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov ...

  (2)

  Pojem „nehnuteľný majetok“ má taký význam, aký má podľa právnych predpisov toho zmluvného ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na príjmy z priameho používania, z nájmu alebo z iného spôsobu ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku.

  Článok 7

  (1)

  Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak podnik nevykonáva ...

  (2)

  Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom ...

  (3)

  Pri stanovení ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady vynaložené na činnosť ...

  (4)

  Ak je v niektorom zo zmluvných štátov obvyklé stanoviť zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej ...

  (5)

  Stálej prevádzkarni sa nepripočítavajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala ...

  (6)

  Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni, sa na účely predchádzajúcich odsekov ...

  (7)

  Ak zisky zahŕňajú časti príjmov osobitne uvedené v iných článkoch tejto zmluvy, ustanovenia ...

  Článok 8

  (1)

  Zisky z prevádzkovania lodí alebo lietadiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v tom ...

  (2)

  Ak sa miesto skutočného vedenia plavebného podniku nachádza na palube lode, potom sa nachádza v ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa tiež uplatňujú na zisky z účasti na poole alebo spoločnom podnikaní, ...

  Článok 9

  (1)

  Aka ak sú v týchto prípadoch oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané ...

  a)

  sa podnik jedného zmluvného štátu zúčastňuje priamo alebo nepriamo na riadení, kontrole alebo ...

  b)

  sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo zúčastňujú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku ...

  (2)

  Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku toho štátu a následne zdaní zisky, z ktorých ...

  Článok 10

  (1)

  Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, rezidentovi ...

  (2)

  Pojem „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií, užívateľských („jouissance“) ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom jedného ...

  (4)

  Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom zmluvného štátu, poberá zisky alebo príjem z druhého zmluvného ...

  Článok 11

  (1)

  Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu ...

  (2)

  Tieto úroky sa však môžu zdaniť aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych ...

  (3)

  Pojem „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu zabezpečených ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatňujú, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného ...

  (5)

  Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľ je rezidentom toho štátu. ...

  (6)

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov ...

  Článok 12

  (1)

  Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného ...

  (2)

  Tieto licenčné poplatky sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a ...

  (3)

  Pojem „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu prijaté ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa neuplatnia, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ...

  (5)

  Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľ je rezidentom ...

  (6)

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom alebo ...

  Článok 13

  (1)

  Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného ...

  (2)

  Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ...

  (3)

  Zisky zo scudzenia lodí alebo lietadiel prevádzkovaných v medzinárodnej doprave alebo hnuteľného ...

  (4)

  Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia akcií alebo iných obdobných ...

  (5)

  Zisky zo scudzenia majetku iného, ako sa uvádza v odsekoch 1, 2, 3 a 4, podliehajú zdaneniu len v ...

  Článok 14

  (1)

  Okrem ustanovení článkov 15, 17, 18 a 19 platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezidentovi jedného ...

  (2)

  Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom ...

  a)

  príjemca je v druhom štáte prítomný počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu ...

  b)

  odmeny vypláca zamestnávateľ alebo sa vyplácajú v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom ...

  c)

  odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v tom druhom štáte.

  (3)

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného ...

  Článok 15

  Tantiémy a iné podobné platby, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen štatutárneho ...

  Článok 16

  (1)

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako zabávač, a to ako divadelný, filmový, ...

  (2)

  Ak príjmy z činností osobne vykonávaných zabávačom alebo športovcom neplynú priamo tomuto umelcovi ...

  (3)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa netýkajú príjmov, ktoré plynú zabávačovi alebo športovcovi z činností ...

  Článok 17

  (1)

  S výhradou ustanovení článku 18 ods. 2 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané rezidentovi ...

  (2)

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 tohto článku dôchodky, ktoré sa vyplácajú ako súčasť verejného ...

  Článok 18

  (1)

  a)

  Platy, mzdy a iné podobné odmeny, iné ako dôchodky vyplácané jedným zmluvným štátom alebo ...

  b)

  Také platy, mzdy a iné podobné odmeny sa zdaňujú len v druhom zmluvnom štáte, ak služby v tom ...

  i)

  je štátnym príslušníkom toho štátu, alebo

  ii)

  sa rezidentom toho štátu nestala len z dôvodu poskytovania služieb.

  (2)

  a)

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 dôchodky a iné obdobné odmeny vyplácané priamo alebo z prostriedkov, ...

  b)

  Také dôchodky a iné obdobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak ...

  (3)

  Ustanovenia článkov 14, 15, 16 a 17 sa uplatňujú na platy, mzdy, dôchodky a iné podobné odmeny ...

  Článok 19

  (1)

  Platby, ktoré študent alebo žiak učilišťa, ktorý je alebo bezprostredne pred svojím príchodom ...

  (2)

  Odmeny, ktoré študent či žiak učilišťa, ktorý pred návštevou zmluvného štátu bol rezidentom ...

  Článok 20

  (1)

  Časti príjmov rezidenta jedného zmluvného štátu bez ohľadu na to, kde je ich zdroj, ktoré sa ...

  (2)

  Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú na príjmy, okrem príjmov z nehnuteľného majetku definovaného ...

  (3)

  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2, časti príjmov fyzickej osoby, ktorá je rezidentom jedného ...

  Článok 21

  (1)

  Nehnuteľný majetok uvedený v článku 6 tejto zmluvy, ktorý vlastní rezident jedného zmluvného ...

  (2)

  Hnuteľný majetok, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ktorú má podnik ...

  (3)

  Majetok, ktorý predstavujú lode a lietadlá prevádzkované v medzinárodnej doprave podnikom jedného ...

  (4)

  Všetky ostatné časti majetku rezidenta zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tom štáte.

  Článok 22

  (1)

  a)

  Ak rezident Gruzínska poberá príjmy alebo vlastní majetok, ktorý sa môže podľa ustanovení tejto ...

  i)

  znížiť daň z príjmov toho rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z príjmov zaplatenej v Slovenskej ...

  ii)

  znížiť daň z majetku toho rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z majetku zaplatenej v Slovenskej ...

  b)

  Ak v súlade s akýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy príjmy, ktoré poberá, alebo majetok, ktorý ...

  (2)

  V prípade Slovenskej republiky sa dvojité zdanenie vylúči takto:

  a)

  Slovenská republika pri zdaňovaní príjmov svojich rezidentov môže zahrnúť do základu dane, ...

  b)

  suma, o ktorú sa daň zníži, však nepresiahne tú časť dane platnej v Slovenskej republike vypočítanej ...

  Článok 23

  (1)

  Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nepodliehajú v druhom zmluvnom štáte zdaneniu ...

  (2)

  Osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí sú rezidentmi jedného zmluvného štátu, nie sú podrobovaní ...

  (3)

  Zdanenie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, ...

  (4)

  Okrem prípadov, keď sa uplatnia ustanovenia článku 9 ods. 1, článku 11 ods. 6 alebo článku 12 ...

  (5)

  Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne priamo alebo nepriamo ...

  (6)

  Ustanovenia tohto článku sa bez ohľadu na ustanovenia článku 2 tejto zmluvy uplatnia na dane každého ...

  Článok 24

  (1)

  Ak sa osoba domnieva, že opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo budú viesť ...

  (2)

  Ak príslušný orgán považuje námietku za oprávnenú a ak sám nie je schopný nájsť uspokojivé ...

  (3)

  Príslušné orgány zmluvných štátov sa vynasnažia vyriešiť vzájomnou dohodou akékoľvek ťažkosti ...

  (4)

  Príslušné orgány zmluvných štátov môžu vzájomne komunikovať priamo, ako aj prostredníctvom ...

  Článok 25

  (1)

  Príslušné orgány zmluvných štátov si vymieňajú informácie potrebné na vykonávanie ustanovení ...

  (2)

  Všetky informácie, ktoré zmluvný štát dostal podľa odseku 1, sa uchovávajú v tajnosti rovnakým ...

  (3)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa v žiadnom prípade nemôžu vykladať tak, že niektorému zmluvnému ...

  a)

  vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy a správnu prax niektorého zo zmluvných ...

  b)

  poskytnúť informácie, ktoré by nebolo možné získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom ...

  c)

  poskytnúť informácie, ktoré by odhalili akékoľvek obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné ...

  (4)

  Ak jeden zmluvný štát žiada informácie v súlade s týmto článkom, druhý zmluvný štát využije ...

  (5)

  V žiadnom prípade sa nebudú ustanovenia odseku 3 vykladať tak, že by dovoľovali jednému zmluvnému ...

  Článok 26

  Ustanovenia tejto zmluvy sa netýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú členom diplomatických ...

  Článok 27

  Zmluvné štáty si písomne diplomatickou cestou vzájomne oznámia, že boli splnené vnútroštátne ...

  a)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na sumy príjmov vyplatené alebo pripísané od 1. ...

  b)

  v prípade ostatných daní z príjmov a z majetku, ktoré sa ukladajú v daňových rokoch od 1. januára ...

  Článok 28

  Táto zmluva zostane v platnosti, pokým ju niektorý zmluvný štát nevypovie. Každý zmluvný štát ...

  a)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na príjmy poukázané, vyplatené alebo pripísané ...

  b)

  v prípade ostatných daní z príjmov a daní z majetku na príjmy alebo majetok v každom daňovom ...

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

  Dané v Bratislave 27. októbra 2011 v dvoch rovnocenných pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore