Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci 199/2011 účinný od 30.06.2011

Platnosť od: 30.06.2011
Účinnosť od: 30.06.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci 199/2011 účinný od 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 199/2011 s účinnosťou od 30.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2009 bola v Buenos ...

Dohoda nadobudne platnosť 30. júna 2011 v súlade s článkom VII ods. 2.

Prílohy

  K oznámeniu č. 199/2011 Z. z.

  DOHODA

  medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

  inšpirované tradičnými priateľskými väzbami a srdečnými vzťahmi, ktoré existujú medzi Slovenskou ...

  želajúc si rozvíjať a intenzifikovať vzájomnú hospodársku spoluprácu na základe reciprocity ...

  vedomé si potreby existencie primeraného právneho rámca pre slovensko-argentínske vzťahy v súlade ...

  dohodli sa takto:

  Článok I

  Ciele

  Zmluvné strany sa dohodli, že cieľmi dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej ...

  1. podpora aktivít zameraných na rozvoj bilaterálnej hospodárskej spolupráce,

  2. podpora a rozvíjanie obchodných kontaktov,

  3. umožnenie rozšírenia vzájomných investícií a identifikácie hospodárskych a investičných ...

  4. posilňovanie spolupráce zameranej na prehĺbenie hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

  Článok II

  Hospodárska spolupráca

  Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať a uľahčovať širšiu spoluprácu medzi fyzickými osobami ...

  1. vymieňať si informácie o hospodárskom rozvoji a vzájomnom obchode, o hospodárskych zámeroch, ...

  2. vzájomne sa informovať o existujúcich možnostiach týkajúcich sa veľtrhov, výstav, podnikateľských ...

  3. umožňovať výmenu odborníkov, technikov, investorov a obchodných zástupcov štátneho a súkromného ...

  4. preskúmavať a podporovať spoločné podnikateľské možnosti v tretích krajinách vyplývajúce ...

  Článok III

  Kompetentné orgány

  Zmluvné strany určili na výkon tejto dohody Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo ...

  Článok IV

  Zmiešaná komisia

  1. Na plnenie cieľov tejto dohody zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú hospodársku komisiu (ďalej ...

  2. Rokovania komisie sa uskutočňujú raz ročne, striedavo na Slovensku a v Argentíne; ich termín ...

  3. Povinnosti komisie sú predovšetkým tieto:

  a) rokovať o rozvoji vzájomných hospodárskych vzťahov,

  b) identifikovať nové možnosti ďalšieho rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce,

  c) vypracovať návrhy na zlepšenie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi oboch krajín, ...

  d) formulovať odporúčania na implementáciu tejto dohody.

  4. Komisia bude zložená z odborníkov oboch zmluvných strán a zo zástupcov relevantných organizácií ...

  5. Na záver zasadnutia zmluvné strany odsúhlasia zápis pripravený hostiteľskou delegáciou, ktorý ...

  Článok V

  Návrh na zmenu

  Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať kedykoľvek po písomnej dohode zmluvných strán. Zmeny ...

  Článok VI

  Riešenie sporov

  Akékoľvek spory alebo rozpory vzniknuté z interpretácie alebo implementácie tejto dohody budú ...

  Článok VII

  Záverečné ustanovenia

  1. Ustanovenia tejto dohody sa interpretujú a aplikujú tak, aby neovplyvnili záväzky Slovenskej ...

  2. Táto dohoda nadobudne platnosť 30. (tridsiatym) dňom od prijatia neskoršieho písomného oznámenia, ...

  3. Táto dohoda sa uzaviera na dobu 5 (piatich) rokov a po uplynutí tejto doby môže byť platnosť ...

  4. Ukončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť a trvanie akýchkoľvek dohovorov, programov ...

  Dané v Buenos Aires 23. novembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, ...

  Za vládu Slovenskej republiky:

  Ľubomír Jahnátek v. r.

  Za vládu Argentínskej republiky:

  Jorge Enrique Taina v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore