Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952 190/2002 účinný od 19.04.2002


Platnosť od: 19.04.2002
Účinnosť od: 19.04.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952 190/2002 účinný od 19.04.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 190/2002 s účinnosťou od 19.04.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 2000 na 88. zasadnutí ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1163 z 1. decembra ...

Dohovor nadobudol platnosť 7. februára 2002 v súlade s článkom 15 ods. 2 a pre Slovenskú republiku ...

Pri uložení ratifikačnej listiny urobila Slovenská republika vyhlásenie podľa článku 4 ods. ...

„V súlade s § 157 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ...

DOHOVOR 183

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej ...

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného ...

berúc do úvahy potrebu revidovať Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaný) ...

berúc do úvahy ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, Dohovoru Organizácie ...

berúc na vedomie situáciu pracujúcich žien a potrebu poskytnúť im ochranu v tehotenstve, za ktorú ...

rozhodnúc o prijatí istých návrhov v súvislosti s revíziou Dohovoru Medzinárodnej organizácie ...

určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma6) pätnásteho júna roku dvetisíc tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať aj ako Dohovor ...

Rozsah

Článok 1

Na účely tohto dohovoru sa výraz „žena" vzťahuje na každú osobu ženského pohlavia bez akejkoľvek ...

Článok 2

1.

Dohovor sa vzťahuje na všetky zamestnané ženy vrátane žien zamestnaných v netypických formách ...

2.

Napriek tomu člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, môže po konzultácii s príslušnými reprezentatívnymi ...

3.

Každý člen, ktorý využije možnosť dovolenú v predchádzajúcom odseku, vo svojej prvej správe ...

Ochrana zdravia

Článok 3

Každý člen po konzultácii s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov prijme ...

Materská dovolenka

Článok 4

1.

Po predložení lekárskeho potvrdenia alebo iného príslušného potvrdenia, ako vnútroštátne právo ...

2.

Dĺžku dovolenky určenej v predchádzajúcom odseku člen uvedie vo vyhlásení pripojenom k svojej ...

3.

Člen môže následne uložiť u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce ďalšie vyhlásenie ...

4.

So zreteľom na ochranu zdravia matky a dieťaťa materská dovolenka zahŕňa povinnú šesťtýždňovú ...

5.

Časť materskej dovolenky pred narodením dieťaťa sa predĺži o akékoľvek obdobie, ktoré uplynie ...

Dovolenka v prípade choroby alebo komplikácií

Článok 5

Na základe lekárskeho potvrdenia sa poskytne dovolenka pred materskou dovolenkou alebo po materskej ...

Dávky

Článok 6

1.

Ženám neprítomným v práci z dôvodu dovolenky uvedenej v článku 4 alebo 5 poskytnú sa peňažné ...

2.

Peňažné dávky sú v takej výške, aby žene zabezpečili možnosť pokryť náklady na živobytie ...

3.

Ak sa podľa vnútroštátneho práva a praxe peňažné dávky poskytované v prípade dovolenky podľa ...

4.

Ak sa podľa vnútroštátneho práva alebo praxe peňažné dávky poskytované v prípade dovolenky ...

5.

Každý člen zabezpečí, aby podmienky na oprávnenie poberať peňažné dávky boli také, že by ...

6.

Ak žena nespĺňa podmienky na poskytnutie peňažných dávok určených vnútroštátnymi zákonmi ...

7.

Zdravotné dávky11) žene a jej dieťaťu sa poskytnú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi ...

8.

S cieľom chrániť postavenie žien na pracovnom trhu sa dávky vo vzťahu k dovolenke uvedenej v článkoch ...

a)

ak je taká zodpovednosť ustanovená vnútroštátnym právom alebo praxou v členskom štáte pred ...

b)

ak ju následne na celoštátnej úrovni schváli vláda a reprezentatívne organizácie zamestnávateľov ...

Článok 7

1.

Člen, ktorého ekonomika a systém sociálneho zabezpečenia sú nedostatočne rozvinuté, považuje ...

2.

Člen, ktorý využije možnosť podľa predchádzajúceho odseku, vo svojej prvej správe o aplikácii ...

Ochrana zamestnania a nediskriminácia

Článok 8

1.

Za nezákonné sa považuje, ak zamestnávateľ skončí zamestnanie ženy, ktorá je tehotná, na dovolenke ...

2.

Žene sa zaručuje právo vrátiť sa po skončení materskej dovolenky na to isté pracovné miesto ...

Článok 9

1.

Každý člen prijme príslušné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že materstvo nezakladá zdroj diskriminácie ...

2.

Opatrenia uvedené v predchádzajúcom odseku zahŕňajú zákaz vyžadovať od ženy, ktorá podá ...

a)

je zakázaná alebo obmedzená pre tehotné ženy alebo dojčiace ženy podľa vnútroštátnych zákonov ...

b)

v sebe zahŕňa známe alebo závažné riziko pre zdravie ženy a dieťaťa.

Dojčiace matky

Článok 10

1.

Žene sa poskytne právo na jednu alebo na viaceré každodenné prestávky v práci, alebo na skrátenie ...

2.

Čas, na ktorý sa prestávky na dojčenie alebo skrátenie denného pracovného času povoľujú, ich ...

Pravidelné preskúmavanie

Článok 11

Každý člen po konzultácii s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov pravidelne ...

Uplatňovanie

Článok 12

Dohovor sa uplatňuje prostredníctvom zákonov alebo predpisov okrem prípadov, ak sa účinok vykonávania ...

Záverečné ustanovenia

Článok 13

Tento dohovor reviduje Dohovor o ochrane materstva (revidovaný) z roku 195213).

Článok 14

Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 15

1.

Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie ...

2.

Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ...

3.

Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, ...

Článok 16

1.

Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, ...

2.

Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nepoužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho ...

Článok 17

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie ...

2.

Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní ...

Článok 18

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených ...

Článok 19

Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej ...

Článok 20 - 1. Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,

a)

ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure za následok okamžité vypovedanie ...

b)

odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť prístupný ...

2.

Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a v terajšom obsahu pre ...

Článok 21

Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu osemdesiateho ôsmeho zasadnutia Generálnej ...

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy 16. júna 2000:

prezident konferencie

MARIO ALBERTO FLAMARIQUE v. r.

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce

JUAN SOMAVIA v. r.

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísal prezident ...

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

DOMINICK DEVLIN v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Prevziať prílohu - Francúzske znenie textu

Poznámky

 • *)  Slovenská republika sa stala prvým štátom zo 175 členských štátov Medzinárodnej organizácie ...
 • 1)  V tomto oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uvádza slovenský preklad ...
 • 1a)  Slovenská republika je predmetnou medzinárodnou zmluvou viazaná na základe sukcesie ako jeden z ...
 • 2)  Členských štátov Medzinárodnej organizácie práce.
 • 3)  Slovenská republika je uvedeným dohovorom viazaná, porov. vyhláška ministra zahraničných vecí ...
 • 4)  Slovenská republika je uvedeným dohovorom viazaná, porov. oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných ...
 • 5)  Anglický text tohto dohovoru používa výraz „workers“ – „pracovníci“. Francúzsky text ...
 • 6)  V súlade s článkom 19 ods. 2 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce dohovor Medzinárodnej organizácie ...
 • 7)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa pri uvedení názvu príslušného dohovoru Medzinárodnej ...
 • 8)  XIII. časť (článok 387 až 427) Mierovej zmluvy medzi spojenými a združenými mocnosťami a Nemeckom ...
 • 9)  V súlade s § 157 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ...
 • 10)  V podmienkach Slovenskej republiky, porov. § 8 až 12a zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej ...
 • 11)  V Slovenskej republike sa pod zdravotnými dávkami rozumejú výkony zdravotnej starostlivosti v súlade ...
 • 12)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej ...
 • 13)  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaný) č. 103 z roku 1952; týmto ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore