Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci 189/2007 účinný od 08.02.2007

Platnosť od: 19.04.2007
Účinnosť od: 08.02.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci 189/2007 účinný od 08.02.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 189/2007 s účinnosťou od 08.02.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2006 bola v Hanoji ...

Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2007 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 189/2007 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky, ďalej len „zmluvné strany“,– ...

  Článok 1 - Predmet a rozsah dohody

  Zmluvné strany v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom podporujú rozširovanie vzájomne ...

  Článok 2 - Oblasti spolupráce

  Zmluvné strany, berúc do úvahy súčasný stav a perspektívy hospodárskych vzťahov, sa zhodujú ...

  a)

  energetika (rozširovanie a obnova elektrární a distribučných sietí vysokého napätia, ako aj ...

  b)

  informačné a komunikačné technológie,

  c)

  doprava,

  d)

  elektronický a elektrotechnický priemysel,

  e)

  elektrické zariadenia a spotrebiče,

  f)

  poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel (vrátane chovu zvierat, pestovania rastlín a súvisiaceho ...

  g)

  rybné hospodárstvo,

  h)

  závlahové projekty,

  i)

  prírodné zdroje a problematika životného prostredia,

  j)

  obalová technológia,

  k)

  chemický a petrochemický priemysel,

  l)

  medicínska technológia, zdravotnícky a farmaceutický priemysel,

  m)

  prieskum, ťažba, úprava a ďalšie spracovanie, ako aj marketing nerastných surovín a produktov ...

  n)

  spolupráca medzi malými a strednými podnikmi,

  o)

  veda a technika,

  p)

  cestovný ruch a

  q)

  spolupráca v oblasti výskumu a rozvoja povodí riek; prieskum, hodnotenie a hospodárstvo podzemných ...

  Článok 3 - Formy rozvoja spolupráce

  Zmluvné strany sa usilujú o rozširovanie a zintenzívňovanie vzájomnej spolupráce s použitím ...

  a)

  podpora kontaktov a posilňovanie spolupráce medzi tvorcami hospodárskej stratégie vládnymi inštitúciami, ...

  b)

  výmena informácií o rozvojových prioritách a napomáhanie pri účasti hospodárskych subjektov ...

  c)

  možnosť nadväzovania nových a rozširovanie existujúcich kontaktov medzi podnikateľskými kruhmi ...

  d)

  výmena podnikateľských informácií, podpora účasti na veľtrhoch a výstavách, organizovanie ...

  e)

  podpora intenzívnejšej účasti malých a stredných podnikov zo súkromného sektora na bilaterálnych ...

  f)

  podpora spolupráce pri poskytovaní konzultačných, marketingových, poradenských a expertných služieb ...

  g)

  podpora finančných inštitúcií a bankového sektora pri nadväzovaní užších kontaktov a posilňovaní ...

  h)

  povzbudzovanie investičných aktivít, zakladanie spoločných podnikov, zriaďovanie obchodných zastúpení ...

  i)

  podporovanie regionálej spolupráce a spolupráce na medzinárodnej úrovni v otázkach spoločného ...

  j)

  posilňovanie spolupráce pri propagácii cestovného ruchu vrátane investícií, uľahčovanie cestovania ...

  k)

  spolupráca na trhoch tretích krajín.

  Článok 4 - Zmiešaná komisia

  1.

  Na základe tejto dohody sa vytvorí „zmiešaná komisia“ s cieľom riadenia a podpory vzťahov ...

  2.

  Zmiešaná komisia bude zložená zo zástupcov príslušných vládnych orgánov a inštitúcií. Zmluvné ...

  3.

  Zasadania zmiešanej komisie sa budú konať na základe požiadavky ktorejkoľvek zo zmluvných strán ...

  4.

  Úlohou zmiešanej komisie bude najmä

  a)

  rokovať o vývoji bilaterálnych hospodárskych vzťahov,

  b)

  identifikovať nové možnosti ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce,

  c)

  vypracúvať odporúčania na zlepšovanie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi v oboch ...

  d)

  predkladať návrhy na uplatňovanie tejto dohody v praxi.

  5.

  Zmluvné strany uznávajú dôležitosť technickej a vedeckej spolupráce pre rozvoj hospodárskych ...

  Článok 5 - Riešenie sporov

  1.

  Spory vzniknuté pri výklade alebo vykonávaní budú zmluvné strany riešiť v rámci zmiešanej ...

  2.

  Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať písomným dodatkom na základe vzájomnej dohody zmluvných ...

  Článok 6 - Stupeň právnej záväznosti

  1.

  Ustanovenia tejto dohody nie je možné uplatňovať ani vykladať spôsobom, ktorý by spôsobil neplatnosť ...

  2.

  Dodatky k tejto dohode a ani ukončenie jej platnosti neovplyvnia záväzky vyplývajúce z obchodných ...

  Článok 7 - Záverečné ustanovenia

  1.

  Táto dohoda nadobudne platnosť dňom prijatia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou príslušná ...

  2.

  Táto dohoda sa uzaviera na dobu päť (5) rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore