Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach a o zrušení vyhlásenia podľa článku 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru 187/2013 účinný od 08.08.2013

Platnosť od: 02.07.2013
Účinnosť od: 08.08.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach a o zrušení vyhlásenia podľa článku 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru 187/2013 účinný od 08.08.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 187/2013 s účinnosťou od 08.08.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na ...

Národná rada Slovenskej republiky s prijatím dodatkov k prílohám vyslovila súhlas uznesením č. ...

Prezident Slovenskej republiky podpísal 11. apríla 2013 listinu o prijatí dodatkov k prílohám a ...

Listina o prijatí dodatkov k prílohám a listina o zrušení vyhlásenia boli 10. mája 2013 uložené ...

Dodatky k prílohám nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 8. augusta 2013 v súlade s článkom ...

K oznámeniu č. 187/2013 Z. z.

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

Číslo: C.N.524.2009.TREATIES-4 (Depositary Notification)

ŠTOKHOLMSKÝ DOHOVOR O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH

ŠTOKHOLM 22. MÁJA 2001

PRIJATIE DODATKOV K PRÍLOHÁM A, B A C

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov vystupujúci ako depozitár oznamuje nasledujúce: ...

Na svojom štvrtom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve 4. - 8. mája 2009, Konferencia zmluvných ...

Rozhodnutie Dodatok SC-4/10 Zapísanie alfa-hexachlórcyklohexánu SC-4/11 Zapísanie beta-hexachlórcyklohexánu  ...

V súlade s odsekmi 3(b) a 3(c) a odsekom 4 článku 22 dohovoru každá zmluvná strana, ktorá nie ...

V súlade s odsekom 4 článku 22 nenadobudne dodatok k prílohe A, B alebo C účinnosť pre žiadnu ...

Texty dodatkov k prílohám A, B a C, ako sú uvedené v uvedených rozhodnutiach ... Konferencie zmluvných ...

26. augusta 2009

Do pozornosti: Útvary ministerstiev zahraničných vecí a zainteresovaných medzinárodných organizácií ...

SC-4/10: Zapísanie alfa-hexachlórcyklohexánu

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík alfa-hexachlórcyklohexánu, ako ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať alfa-hexachlórcyklohexán ...

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o alfa-hexachlórcyklohexán vložením ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Alfa-hexachlórcyklohexánCAS č. 319-84-6 Výroba ...

SC-4/11: Zapísanie beta-hexachlórcyklohexánu

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík beta-hexachlórcyklohexánu, ako ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať beta-hexachlórcyklohexán ...

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o beta-hexachlórcyklohexán vložením ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Beta-hexachlórcyklohexán*CAS č. 319-85-7 Výroba ...

SC-4/12: Zapísanie chlórdekonu

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík chlórdekonu, ako boli predložené ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať chlórdekon ...

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o chlórdekon bez špecifických výnimiek ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Chlórdekon*CAS č. 143-50-0 Výroba Žiadna Použitie ...

SC-4/13: Zapísanie hexabrómbifenylu

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík hexabrómbifenylu, ako boli predložené ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať hexybrómbifenyl ...

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o hexabrómbifenyl bez špecifických výnimiek ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Hexabrómbifenyl*CAS č. 36355-01-8 Výroba Žiadna ...

SC-4/14: Zapísanie hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu a zhodnotení manažmentu rizík komerčného oktabrómdifenyléteru, ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať hexabrómdifenyléter ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-45.bod-1

1.

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter, ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Hexabrómdifenyléter* a heptabrómdifenyléter* ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-45.bod-2

2.

takisto prijíma rozhodnutie vložiť definíciu hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru do ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-45.bod-3

3.

prijíma rozhodnutie vložiť novú časť IV do prílohy A takto:

„Časť IV Hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter 1. Zmluvná strana môže povoliť recykláciu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-45.bod-4

4.

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru vložením slov „a používanie hexabrómdifenyléteru ...

SC-4/15: Zapísanie lindánu

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík lindánu, ako boli predložené Kontrolným ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať lindán ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-49.bod-1

1.

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o lindán so špecifickou výnimkou pre ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Lindán*CAS č. 58-89-9 Výroba Žiadna Použitie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-49.bod-2

2.

žiada Sekretariát o spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou pri vypracovaní požiadaviek ...

SC-4/16: Zapísanie pentachlórbenzénu

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu, dodatku k rizikovému profilu a zhodnotenia manažmentu rizík pentachlórbenzénu, ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať pentachlórbenzén ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-53.bod-1

1.

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o pentachlórbenzén bez špecifických ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Pentachlórbenzén*CAS č. 608-93-5 Výroba Žiadna ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-53.bod-2

2.

takisto prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy C k dohovoru o pentachlórbenzén vložením ...

SC-4/17: Zapísanie kyseliny perfluóroktánsulfónovej, jej solí a perfluóroktánsulfónfluoridu

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu, zhodnotenia manažmentu rizík a dodatku k zhodnoteniu manažmentu ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať kyselinu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-57.bod-1

1.

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy B k dohovoru o kyselinu perfluóroktánsulfónovú, ...

„Chemická látka Aktivita Akceptovateľný účel a špecifická výnimka Kyselina perfluóroktánsulfónová(CAS ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-57.bod-2

2.

takisto prijíma rozhodnutie vytvoriť novú časť III v prílohe B pod názvom „Kyselina perfluóroktánsulfónová ...

„Časť III Kyselina perfluóroktánsulfónová, jej soli a perfluóroktánsulfónfluorid 1. Výroba ...

SC-4/18: Zapísanie tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru

Konferencia zmluvných strán,

po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík komerčného pentabrómdifenyléteru, ...

berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať tetrabrómdifenyléter ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-61.bod-1

1.

prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter, ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Tetrabrómdifenyléter* a pentabrómdifenyléter* ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-61.bod-2

2.

takisto prijíma rozhodnutie vložiť definíciu tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru do ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-61.bod-3

3.

prijíma rozhodnutie vložiť novú časť V prílohy A takto:

„Časť V Tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter 1. Zmluvná strana môže povoliť recykláciu ...

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

Číslo: C.N.703.2011.TREATIES-8 (Oznámenie o uložení)

ŠTOKHOLMSKÝ DOHOVOR O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH

ŠTOKHOLM 22. MÁJA 2001

PRIJATIE DODATKU K PRÍLOHE A

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov vystupujúci v pozícii depozitára oznamuje nasledujúce: ...

Na svojom piatom stretnutí, ktoré sa konalo v Ženeve 25. – 29. apríla 2011, Konferencia strán ...

V súlade s odsekmi 3 (b) a 3 (c) a odsekom 4 článku 22 dohovoru každá strana, ktorá nie je schopná ...

V súlade s odsekom 4 článku 22 dodatok k prílohe A, B alebo C nenadobudne účinnosť pre žiadnu ...

Texty dodatku k prílohe A podľa uvedeného rozhodnutia ... Konferencie strán sa uvádzajú v šiestich ...

27. októbra 2011

Do pozornosti: Útvary ministerstiev zahraničných vecí a zainteresovaných medzinárodných organizácií ...

Prijatie dodatku k prílohe A (rozhodnutie SC-5/3)

SC-5/3: Zaradenie technického endosulfánu a jeho súvisiacich izomérov

Konferencia strán,

zvážiac rizikový profil a zhodnotenie manažmentu rizík v prípade endosulfánu (technický endosulfán, ...

berúc na vedomie odporúčanie Hodnotiaceho výboru pre perzistentné organické látky zaradiť do ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-78.bod-1

1.

prijíma rozhodnutie o doplnení časti I prílohy A k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických ...

„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka Technický endosulfán* (CAS No: 115-29-7) a jeho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-78.bod-2

2.

prijíma rozhodnutie o vložení nasledujúcej novej poznámky (v) v časti I prílohy A:

„Technický endosulfán (CAS No: 115-29-7), jeho súvisiace izoméry (CAS No: 959-98-8 a CAS No: 33213-65-9) ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-78.bod-3

3.

prijíma rozhodnutie o vložení nasledujúcej novej časti VI prílohy A:

„Časť VI Technický endosulfán a jeho súvisiace izoméry (endosulfán) Výroba a používanie ...

Zrušenie vyhlásenia podľa čl. 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických ...

Vyhlásenie podľa čl. 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach: ...

Poznámky

 • 1)  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.3.
 • 2)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 3)  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4.
 • 4)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 5)  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.10 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2.
 • 6)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 7)  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.3.
 • 8)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 9)  UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.1.
 • 10)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 11)  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4.
 • 12)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 13)  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.7, UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.5. a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.2.
 • 14)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 15)  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4.
 • 16)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 17)  UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.1. a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.1.
 • 18)  UNEP/POPS/COP.4/17.
 • 1)  UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 a UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1.
 • 2)  UNEP/POPS/COP.5/17.
Načítavam znenie...
MENU
Hore