Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70318
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno Príloha k čiastke 87 - k oznámeniu č. 183/2003 Z. z. 183/2003 účinný od 30.05.2003


Platnosť od: 30.05.2003
Účinnosť od: 30.05.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno Príloha k čiastke 87 - k oznámeniu č. 183/2003 Z. z. 183/2003 účinný od 30.05.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 183/2003 s účinnosťou od 30.05.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. marca 1998 bol v Kingstone ...

Prílohy

  PROTOKOL o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno

  Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,berúc do úvahy skutočnosť, že Dohovor Organizácie Spojených ...

  Článok 1

  Na účely tohto protokolu

  a)

  „úrad“ znamená Medzinárodný úrad pre morské dno,

  b)

  „dohovor“ znamená Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982, ...

  c)

  „dohoda“ znamená Dohodu o uplatňovaní časti XI Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom ...

  d)

  „Podnik“ znamená orgán úradu, ako sa uvádza v dohovore,

  e)

  „člen úradu“ znamená

  i)

  akýkoľvek štát, zmluvnú stranu dohovoru, a

  ii)

  akýkoľvek štát alebo subjekt, ktorý je dočasne členom úradu podľa oddielu 1 ods. 12 písm. ...

  f)

  „zástupcovia“ znamenajú zástupcov a ich náhradníkov, poradcov, technických expertov a tajomníkov ...

  g)

  „generálny tajomník“ znamená generálny tajomník Medzinárodného úradu pre morské dno.

  Článok 2

  Bez toho, aby bolo dotknuté právne postavenie, výsady a imunity priznané úradu a Podniku, ktoré ...

  Článok 3

  Úrad má právnu subjektivitu. Má právnu spôsobilosť

  a)

  uzavierať zmluvy,

  b)

  nadobúdať nehnuteľný a hnuteľný majetok a disponovať ním,

  c)

  byť stranou v právnych konaniach.

  Článok 4

  Priestory úradu sú nedotknuteľné.

  Článok 5

  1.

  Úrad bez toho, aby sa obmedzoval finančnými kontrolnými opatreniami, predpismi alebo moratóriami ...

  a)

  nakupovať ľubovoľné meny prostredníctvom oprávnených kanálov, vlastniť ich a disponovať nimi, ...

  b)

  vlastniť financie, cenné papiere, zlato, vzácne kovy alebo menu akéhokoľvek druhu a viesť účty ...

  c)

  prevádzať svoje financie, cenné papiere, zlato alebo menu z jedného štátu do druhého alebo v ...

  2.

  Úrad kladie pri uplatňovaní svojich práv podľa odseku 1 tohto článku náležitý dôraz na všetky ...

  Článok 6

  Úrad je oprávnený vyvesiť svoju vlajku a znak vo svojich priestoroch a dopravných prostriedkoch ...

  Článok 7

  1.

  Zástupcovia členov úradu, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach zvolaných úradom, požívajú ...

  a)

  imunitu z právneho konania v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a všetkými činmi, ...

  b)

  imunitu z osobného zatknutia alebo zadržania a rovnaké imunity a úľavy, pokiaľ ide o ich osobnú ...

  c)

  nedotknuteľnosť pre všetky písomnosti a dokumenty,

  d)

  právo používať kódy a prijímať písomnosti alebo korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo ...

  e)

  oslobodenie svojej osoby a svojich manželov/manželiek od prisťahovaleckých obmedzení, registrácie ...

  f)

  rovnaké úľavy, aké sa vzhľadom na valutové obmedzenia udeľujú zástupcom cudzích vlád porovnateľnej ...

  2.

  Aby sa zástupcom členov úradu zabezpečila úplná sloboda prejavu a nezávislosť pri výkone ich ...

  3.

  Tam, kde výskyt akejkoľvek formy zdanenia závisí od miesta trvalého pobytu, obdobie, počas ktorého ...

  4.

  Výsady a imunity sa nepriznávajú zástupcom členov úradu na osobný prospech samotných jednotlivcov, ...

  5.

  Zástupcovia členov úradu majú poistné krytie proti škodám spôsobeným tretím osobám týkajúce ...

  6.

  Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa neuplatňujú medzi zástupcom a orgánmi člena úradu, ktorého je ...

  Článok 8

  1.

  Generálny tajomník určí kategórie úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia tohto článku. ...

  2.

  Úradníci úradu bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť

  a)

  požívajú imunitu z právneho konania v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a všetkými ...

  b)

  požívajú imunitu zo zatknutia a väzby v súvislosti s činmi, ktoré urobili počas výkonu svojich ...

  c)

  sú oslobodení od dane, ak ide o platy a požitky alebo iné formy platieb od úradu,

  d)

  požívajú imunitu z povinností štátnej služby vo vzťahu k štátom, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, ...

  e)

  sú oslobodení spolu so svojimi manželskými partnermi a závislými príbuznými od prisťahovaleckých ...

  f)

  majú udelené rovnaké výsady, ak ide o zmenárenské služby, aké sa udeľujú úradníkom porovnateľných ...

  g)

  majú právo dovážať bez cla svoj nábytok a predmety osobnej spotreby v čase prvého nástupu na ...

  h)

  sú oslobodení od kontroly osobnej batožiny, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že ...

  i)

  majú poskytnuté spolu so svojimi manželskými partnermi a závislými príbuznými rovnaké repatriačné ...

  3.

  Okrem výsad a imunít určených v odseku 2 sa udeľujú generálnemu tajomníkovi alebo každému ...

  4.

  Výsady a imunity sa neudeľujú úradníkom na ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého ...

  5.

  Úrad vždy spolupracuje s príslušnými orgánmi členov úradu, aby sa uľahčil náležitý výkon ...

  6.

  V súlade so zákonmi a predpismi príslušného štátu sa od funkcionárov úradu vyžaduje poistenie ...

  Článok 9

  1.

  Expertom (iným ako úradníkom v zmysle článku 8), ktorí vykonávajú úlohy pre úrad, sa udeľujú ...

  a)

  imunita z osobného zatknutia alebo väzby a zo zaistenia ich osobnej batožiny,

  b)

  v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a činmi, ktoré urobili pri výkone svojich funkcií, ...

  c)

  nedotknuteľnosť pre všetky písomnosti a dokumenty,

  d)

  na účely ich komunikácie s úradom právo používať kódy a prijímať písomnosti alebo korešpondenciu ...

  e)

  oslobodenie od dane, ak ide o platy a požitky alebo iné formy platieb od úradu. Toto ustanovenie ...

  f)

  rovnaké úľavy, ak ide o menové a zmenárenské obmedzenia, aké sa udeľujú zástupcom cudzích ...

  2.

  Výsady a imunity sa nepriznávajú úradníkom na ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého ...

  Článok 10

  Bez toho, aby boli dotknuté ich výsady a imunity, je povinnosťou všetkých osôb uvedených v článkoch ...

  Článok 11

  1.

  Bez toho, aby boli dotknuté možnosti úradu vydávať svoje vlastné cestovné doklady, štáty, zmluvné ...

  2.

  Žiadosti o víza (kde sa vyžadujú) úradníkov úradu sa vybavia čo najrýchlejšie. Žiadosti o ...

  Článok 12

  Ustanovenia tohto protokolu dopĺňajú ustanovenia Dohody o sídle. Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto ...

  Článok 13

  Tento protokol žiadnym spôsobom neobmedzuje alebo neohrozuje výsady a imunity, ktoré boli alebo ...

  Článok 14

  1.

  V súvislosti s výkonom výsad a imunít priznaných podľa tohto protokolu prijme úrad vhodné opatrenia ...

  a)

  sporov súkromnoprávnej povahy, ktorých je úrad účastníkom,

  b)

  sporov týkajúcich sa ktoréhokoľvek úradníka úradu alebo ktoréhokoľvek experta počas plnenia ...

  2.

  Každý spor medzi úradom a členom úradu týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto protokolu, ...

  a)

  z ktorých jeden je vymenovaný generálnym tajomníkom, ďalšieho vymenuje druhá strana sporu a tretieho, ...

  b)

  ak niektorá strana nevymenuje svojho rozhodcu do dvoch mesiacov po vymenovaní rozhodcu druhou stranou, ...

  Článok 15

  Tento protokol je otvorený na podpis pre všetkých členov úradu v sídle Medzinárodného úradu ...

  Článok 16

  Tento protokol podlieha ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu. Ratifikačné listiny, listiny o schválení ...

  Článok 17

  Tento protokol zostáva otvorený na prístup všetkým členom úradu. Listiny o prístupe sa uložia ...

  Článok 18

  1.

  Protokol nadobudne platnosť 30 dní odo dňa uloženia desiatej ratifikačnej listiny, listiny o schválení, ...

  2.

  Pre každého člena úradu, ktorý ratifikuje, schváli alebo prijme tento protokol alebo k nemu pristúpi ...

  Článok 19

  Štát, ktorý má v úmysle ratifikovať, schváliť, prijať tento protokol alebo pristúpiť k tomuto ...

  Článok 20

  1.

  Každý štát, zmluvná strana, môže písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Výpoveď sa nijako nedotýka povinnosti štátu, zmluvnej strany, plniť akúkoľvek povinnosť zakotvenú ...

  Článok 21

  Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

  Článok 22

  Na dôkaz toho dolupodpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.Otvorený ...

  Arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenia tohto protokolu sú rovnako ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore