Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou 18/2002 účinný od 15.01.2002

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 15.01.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou 18/2002 účinný od 15.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 18/2002 s účinnosťou od 15.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. decembra 2000 bolo v Tallinne ...

V súlade s článkom 2 ods. 1 Rozhodnutie č. 1/2000 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 15. marca ...

ROZHODNUTIE č. 1/2000

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o ...

Spoločný výbor,

majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou podpísanú ...

majúc na zreteli ustanovenia článkov 36, 37 a 38 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou ...

vzhľadom na to, že je potrebné vykonať niektoré technické zmeny z dôvodu úpravy textu,

vzhľadom na to, že zoznam nedostatočných opracovaní a spracovaní musí zabezpečiť správnu interpretáciu ...

vzhľadom na články, ktoré sa týkajú prechodného používania paušálnych sadzieb v prípadoch, ...

vzhľadom na to, že vznikla potreba zabezpečiť systém účtovného delenia pôvodných a nepôvodných ...

vzhľadom na to, že články týkajúce sa súm vyjadrovaných v eure sa musia revidovať z dôvodu ...

vzhľadom na to, že treba zohľadniť nedostatky v produkcii určitých surovín v rámci Slovenskej ...

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 2 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce ...

1.

V článku 1 písmeno i) znie:

„i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých ...

2.

Článok 7 vrátane nadpisu znie:

„Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie 1. S výnimkou ustanovenia odseku 2 sa za ...

3.

V článku 15 ods. 6 posledná veta znie:

„Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2001.“.

4.

Za článok 20 sa vkladá článok 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 20a Účtovné delenie 1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných ...

5.

V článku 22 ods. 1 v prvej vete sa za slovo „vývozcu“ vkladajú slová „(ďalej len „schválený ...

6.

Článok 30 vrátane nadpisu znie:

„Článok 30 Sumy vyjadrené v eure 1. Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku ...

7.

Príloha II sa mení takto:

a)

Pravidlo pre položky HS 5309 až 5311 znie:

„5309 až 5311 Tkaniny z iných rastlinných textilných vlákien; tkanina z papierových priadzí: ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.bod-7.pismeno-a.pismeno-b

b)

Pravidlo pre položku HS 5602 znie:

„5602 Plsť, tiež impregnovaná, vrstvená, povlečená alebo laminovaná:     - Vpichovaná ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.bod-7.pismeno-a.pismeno-c

c)

Pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny:     - Z vpichovanej plsti ...

Článok 2

1.

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

2.

Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku, bude sa predbežne vykonávať ...

Potvrdzujúc týmto podpísaní splnomocnenci, na tento úkon plne oprávnení, podpísali toto rozhodnutie. ...

Dané v Tallinne 28. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:Peter Brňo v. r.Za Estónsku republiku:Mait Martinson v. r.

Prílohy

    Prevziať prílohu - Príloha 01

Načítavam znenie...
MENU
Hore