Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997 173/2010 účinný od 30.04.2010

Platnosť od: 30.04.2010
Účinnosť od: 30.04.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997 173/2010 účinný od 30.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 173/2010 s účinnosťou od 30.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 1997 bol v Ženeve prijatý ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 1789 z 2. decembra ...

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 3. februára 2010. Ratifikačná listina bola uložená ...

Dohovor nadobudol platnosť 10. mája 2000 v súlade s článkom 18 ods. 2. Pre Slovenskú republiku ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 173/2010 Z. z.

  DOHOVOR 181

  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997Generálna ...

  Článok 1

  1.

  Na účely tohto dohovoru výraz „súkromná agentúra zamestnania“ znamená akúkoľvek fyzickú ...

  a)

  služby, ktoré zodpovedajú ponukám a žiadostiam o zamestnanie bez toho, aby sa súkromná agentúra ...

  b)

  služby pozostávajúce zo zamestnávania pracovníkov s cieľom dať ich k dispozícii tretej strane, ...

  c)

  iné služby vzťahujúce sa na vyhľadávanie pracovných miest, vymedzené prostredníctvom príslušného ...

  2.

  Na účely tohto dohovoru výraz „pracovníci“ zahŕňa uchádzačov o zamestnanie.

  3.

  Na účely tohto dohovoru výraz „spracovanie osobných údajov o pracovníkoch“ znamená zber, ...

  Článok 2

  1.

  Tento dohovor sa vzťahuje na všetky súkromné agentúry zamestnania.

  2.

  Tento dohovor sa vzťahuje na všetky kategórie pracovníkov a na všetky odvetvia hospodárskej činnosti. ...

  3.

  Účelom tohto dohovoru je umožniť činnosť súkromným agentúram zamestnania, ako aj ochrana pracovníkov ...

  4.

  Po konzultáciách s najreprezentatívnejšími organizáciami príslušných zamestnávateľov a s ...

  a)

  za osobitných okolností zakázať súkromným agentúram zamestnania konať v prospech určitých ...

  b)

  za osobitných okolností vylúčiť pracovníkov určitých odvetví hospodárskej činnosti alebo ...

  5.

  Člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, uvedie vo svojich správach podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej ...

  Článok 3

  1.

  Právne postavenie súkromných agentúr zamestnania sa vymedzí v súlade s vnútroštátnymi zákonmi ...

  2.

  Člen prostredníctvom systému udeľovania povolenia alebo súhlasu vymedzí podmienky, ktorými sa ...

  Článok 4

  Vykonajú sa opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pracovníkom získaným súkromnými agentúrami ...

  Článok 5

  1.

  Na podporu rovnosti príležitostí a zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a k rozličným ...

  2.

  Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje tak, aby bránil súkromným agentúram zamestnania poskytovať ...

  Článok 6

  Spracovávanie osobných údajov pracovníkov súkromnou agentúrou zamestnania

  a)

  sa vykonáva spôsobom, ktorý chráni tieto údaje a rešpektuje súkromný život pracovníkov v súlade ...

  b)

  sa obmedzuje na záležitosti týkajúce sa kvalifikácií a odbornej praxe dotknutých pracovníkov ...

  Článok 7

  1.

  Súkromné agentúry zamestnania pracovníkom neúčtujú priamo alebo nepriamo, vcelku alebo sčasti, ...

  2.

  V záujme dotknutých pracovníkov a po konzultáciách s najreprezentatívnejšími organizáciami ...

  3.

  Člen, ktorý povolil výnimky podľa predchádzajúceho odseku 2, vo svojich správach podľa článku ...

  Článok 8

  1.

  Člen po konzultáciách s najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a s najreprezentatívnejšími ...

  2.

  Ak sa pracovníci získavajú v jednej krajine na prácu v inej krajine, príslušní členovia zvážia ...

  Článok 9

  Člen prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby súkromné agentúry zamestnania nevyužívali ani ...

  Článok 10

  Príslušný úrad zabezpečí, aby existoval primeraný mechanizmus a postupy zahŕňajúce aj najreprezentatívnejšie ...

  Článok 11

  Člen prijme v súlade s vnútroštátnym právom a praxou potrebné opatrenia na zabezpečenie primeranej ...

  a)

  slobode združovania,

  b)

  kolektívnemu vyjednávaniu,

  c)

  minimálnej mzde,

  d)

  pracovnému času a ďalším pracovným podmienkam,

  e)

  zákonným dávkam sociálneho zabezpečenia,

  f)

  prístupu k odbornému vzdelávaniu a príprave,

  g)

  bezpečnosti a zdraviu pri práci,

  h)

  náhrade škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,

  i)

  náhrade škody v prípade platobnej neschopnosti a ochrane nárokov pracovníkov,

  j)

  ochrane materstva a materských dávok a ochrane rodičov a rodičovských dávok.

  Článok 12

  Člen vymedzí a určí v súlade s vnútroštátnym právom a praxou príslušné zodpovednosti súkromných ...

  a)

  kolektívnemu vyjednávaniu,

  b)

  minimálnym mzdám,

  c)

  pracovnému času a ďalším pracovným podmienkam,

  d)

  zákonným dávkam sociálneho zabezpečenia,

  e)

  prístupu k odbornému vzdelávaniu a príprave,

  f)

  ochrane v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci,

  g)

  náhrade škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,

  h)

  náhrade škody v prípade platobnej neschopnosti a ochrane nárokov pracovníkov,

  i)

  ochrane materstva a materských dávok a ochrane rodičov a rodičovských dávok.

  Článok 13

  1.

  Člen sformuluje, vytvorí a periodicky preskúmava v súlade s vnútroštátnym právom a praxou a ...

  2.

  Podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku 1 sú založené na zásade, že verejné úrady majú ...

  a)

  formulovanie politiky trhu práce,

  b)

  využívanie alebo regulovanie použitia verejných fondov určených na uplatňovanie danej politiky. ...

  3.

  V časových intervaloch, ktoré určí príslušný úrad, súkromné agentúry zamestnania poskytnú ...

  a)

  s cieľom umožniť príslušnému úradu oboznámiť sa so štruktúrou a činnosťami súkromných ...

  b)

  na štatistické účely.

  4.

  Príslušný úrad zostaví a v pravidelných časových intervaloch sprístupní tieto informácie ...

  Článok 14

  1.

  Ustanovenia tohto dohovoru sa aplikujú prostredníctvom zákonov alebo predpisov alebo akýmikoľvek ...

  2.

  Kontrola uplatňovania ustanovení, ktorými sa vykonáva tento dohovor, sa zabezpečí prostredníctvom ...

  3.

  Príslušné prostriedky zahŕňajúce pokuty sa podľa potreby ustanovia a účinne aplikujú v prípade ...

  Článok 15

  Tento dohovor sa nedotýka priaznivejších ustanovení platných podľa iných medzinárodných pracovných ...

  Článok 16

  Tento dohovor reviduje Dohovor o agentúrach zamestnania za úhradu (revidovaný) z roku 1949 a Dohovor ...

  Článok 17

  Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 18

  1.

  Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ...

  3.

  Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, ...

  Článok 19

  1.

  Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, ...

  2.

  Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a ktorý nevyužije právo vypovedať ho v priebehu ...

  Článok 20

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie ...

  2.

  Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní ...

  Článok 21

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených ...

  Článok 22

  Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za nevyhnutné, predloží generálnej ...

  Článok 23

  1.

  Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový ...

  a)

  ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure5) za následok bezprostredné vypovedanie ...

  b)

  odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť sprístupnený ...

  2.

  Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a v terajšom obsahu pre ...

  Článok 24

  Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Poznámky

 • 1)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej ...
 • 2)  Výraz „pracovník“ – „pracovníci“ v kontexte tohto dohovoru podľa článku 1 odseku 2 zahŕňa ...
 • 3)  Členský štát Medzinárodnej organizácie práce.
 • 4)  XIII. časť (čl. 387 až 427) Mierovej zmluvy medzi spojenými a združenými mocnosťami a Nemeckom ...
 • 5)  Z moci dohovoru – ako vyplýva zo samotného dohovoru.
Načítavam znenie...
MENU
Hore