Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982 172/2010 účinný od 30.04.2010

Platnosť od: 30.04.2010
Účinnosť od: 30.04.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982 172/2010 účinný od 30.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 172/2010 s účinnosťou od 30.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1982 bol v Ženeve prijatý ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 1787 z 2. decembra ...

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 3. februára 2010. Ratifikačná listina bola uložená ...

Dohovor nadobudol platnosť 23. novembra 1985 v súlade s článkom 16 ods. 2. Pre Slovenskú republiku ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 172/2010 Z. z.

  DOHOVOR 158

  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 ...

  Prvá časť
  Spôsoby uplatňovania, rozsah a definície

  Článok 1

  Ustanovenia tohto dohovoru sa vykonajú zákonmi alebo predpismi, pokiaľ nie sú inak účinne vykonané ...

  Článok 2

  1.

  Tento dohovor sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárskej činnosti a na všetky zamestnané osoby. ...

  2.

  Zo všetkých alebo z niektorých ustanovení tohto dohovoru člen môže vylúčiť tieto kategórie ...

  a)

  pracovníkov3) zamestnaných na základe zmluvy o zamestnaní na určitú dobu alebo na určitú úlohu, ...

  b)

  pracovníkov zamestnaných v skúšobnej dobe alebo v čakateľskej dobe, ak sa tieto doby vopred určia ...

  c)

  pracovníkov zamestnaných príležitostne na krátku dobu.

  3.

  Ustanovia sa dostatočné záruky, aby sa nepoužívali zmluvy o zamestnaní dohodnuté na určitú ...

  4.

  Pokiaľ je to nevyhnutné, opatrenia na vylúčenie z aplikácie tohto dohovoru alebo určitých ustanovení ...

  5.

  Pokiaľ je to nevyhnutné, opatrenia na vylúčenie z aplikácie tohto dohovoru alebo určitých ustanovení ...

  6.

  Každý člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, uvedie v prvej správe o aplikácii dohovoru predloženej ...

  Článok 3

  Na účely tohto dohovoru výrazy „skončenie“ a „skončenie zamestnania“ znamenajú skončenie ...

  Druhá časť
  Normy všeobecnej aplikácie

  Oddiel C
  Postup pri odvolaní sa proti skončeniu zamestnania

  Článok 8

  1.

  Pracovník, ktorý sa domnieva, že jeho zamestnanie sa neoprávnene skončilo, má právo odvolať ...

  2.

  Ak skončenie zamestnania schválil príslušný úrad, aplikovanie odseku 1 tohto článku sa môže ...

  3.

  Možno predpokladať, že pracovník sa vzdal svojho práva odvolať sa proti skončeniu svojho zamestnania, ...

  Článok 9

  1.

  Orgány uvedené v článku 8 tohto dohovoru sú oprávnené preskúmať dôvody skončenia zamestnania ...

  2.

  Aby sám pracovník nemusel dokazovať, že skončenie zamestnania nebolo oprávnené, spôsoby uplatňovania ...

  a)

  bremeno dokazovania existencie platného dôvodu na skončenie zamestnania, ako je definované v článku ...

  b)

  orgány uvedené v článku 8 tohto dohovoru sú oprávnené prijať záver o dôvode skončenia zamestnania ...

  3.

  V prípadoch skončenia zamestnania z dôvodov prevádzkových potrieb podniku, inštitúcie alebo služby ...

  Článok 10

  Ak orgány uvedené v článku 8 tohto dohovoru zistia, že skončenie zamestnania je neoprávnené, ...

  Oddiel D
  Výpovedná doba

  Článok 11

  Pracovník, ktorého zamestnanie sa má skončiť, má právo na primeranú výpovednú dobu alebo na ...

  Tretia časť
  Dodatkové ustanovenia o skončení zamestnaní z hospodárskych, technologických, štrukturálnych a obdobných dôvodov

  Štvrtá časť
  Záverečné ustanovenia

  Článok 15

  Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 16

  1.

  Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ...

  3.

  Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, ...

  Článok 17

  1.

  Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, ...

  2.

  Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a ktorý nevyužije právo vypovedať ho v priebehu ...

  Článok 18

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie ...

  2.

  Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie, ktorá bola oznámená, generálny ...

  Článok 19

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených ...

  Článok 20

  Vždy, ak to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za nevyhnutné, predloží generálnej ...

  Článok 21

  1.

  Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor vcelku alebo čiastočne, potom, ...

  a)

  ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure5) za následok bezprostredné vypovedanie ...

  b)

  odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť sprístupnený ...

  2.

  Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a s terajším obsahom pre ...

  Článok 22 - Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

  Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu šesťdesiateho ôsmeho zasadnutia ...

Poznámky

 • 1)  Členov Medzinárodnej organizácie práce.
 • 2)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa vo väčšine prípadov popri úplnom názve dohovoru ...
 • 3)  Anglický text tohto dohovoru používa výraz „workers“ – “pracovníci“. Zákonník práce ...
 • 4)  XIII. časť (čl. 387 až 427) Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými a združenými a Nemeckom ...
 • 5)  Z moci dohovoru – ako vyplýva zo samotného dohovoru.
 • 6)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore