Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978 171/2010 účinný od 30.04.2010

Platnosť od: 30.04.2010
Účinnosť od: 30.04.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978 171/2010 účinný od 30.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 171/2010 s účinnosťou od 30.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 1978 bol v Ženeve prijatý ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 1788 z 2. decembra ...

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 3. februára 2010. Ratifikačná listina bola uložená ...

Dohovor nadobudol platnosť 25. februára 1981 v súlade s článkom 11 ods. 2. Pre Slovenskú republiku ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 171/2010 Z. z.

  DOHOVOR 151

  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní ...

  Prvá časť
  Rozsah a definície

  Článok 1

  1.

  Tento dohovor sa vzťahuje na všetky osoby zamestnané verejnými úradmi, ak sa na ne nevzťahujú ...

  2.

  Rozsah, v ktorého rámci sa záruky ustanovené v tomto dohovore vzťahujú na zamestnancov na vysokom ...

  3.

  Rozsah, v ktorého rámci sa záruky ustanovené v tomto dohovore vzťahujú na ozbrojené sily a na ...

  Článok 2

  Na účely tohto dohovoru výraz „verejný zamestnanec“ znamená akúkoľvek osobu pokrytú týmto ...

  Článok 3

  Na účely tohto dohovoru výraz „organizácia verejných zamestnancov“ znamená každú organizáciu ...

  Druhá časť
  Ochrana práva organizovať sa

  Článok 4

  1.

  Verejní zamestnanci požívajú primeranú ochranu pred skutkami protiodborovej diskriminácie, pokiaľ ...

  2.

  Taká ochrana sa aplikuje veľmi osobitne, pokiaľ ide o skutky, ktoré majú za cieľ:

  a)

  podriadiť zamestnanie verejných zamestnancov podmienke, že sa nestanú členmi organizácií verejných ...

  b)

  spôsobiť prepustenie alebo inú ujmu verejnému zamestnancovi z dôvodov členstva v organizácii ...

  Článok 5

  1.

  Organizácie verejných zamestnancov požívajú úplnú nezávislosť od verejných úradov.

  2.

  Organizácie verejných zamestnancov požívajú dostatočnú ochranu pred akýmikoľvek skutkami zasahovania ...

  3.

  Za skutky zasahovania v zmysle ustanovení tohto článku sa považujú najmä opatrenia, majúce za ...

  Tretia časť
  Podmienky na uľahčenie činností poskytované organizáciám verejných zamestnancov

  Článok 6

  1.

  Zástupcom uznávaných organizácií verejných zamestnancov sa poskytnú také podmienky na uľahčenie ...

  2.

  Poskytovanie takých podmienok na činnosť nenaruší účinný výkon príslušnej správnej činnosti ...

  3.

  Povaha a rozsah týchto podmienok na činnosť sa vymedzí v súlade so spôsobmi uvedenými v článku ...

  Štvrtá časť
  Postupy na určovanie podmienok zamestnania

  Článok 7

  Ak treba, prijmú sa opatrenia primerané vnútroštátnym podmienkam na stimulovanie a podporu plného ...

  Piata časť
  Urovnávanie sporov

  Článok 8

  Spory vznikajúce v súvislosti s určovaním podmienok zamestnania sa urovnávajú v súlade s vnútroštátnymi ...

  Šiesta časť
  Občianske a politické práva

  Článok 9

  Verejní zamestnanci majú tak ako iní pracovníci občianske a politické práva, ktoré sú nevyhnutné ...

  Siedma časť
  Záverečné ustanovenia

  Článok 10

  Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 11

  1.

  Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ...

  3.

  Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, ...

  Článok 12

  1.

  Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, ...

  2.

  Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a ktorý nevyužije právo vypovedať ho v priebehu ...

  Článok 13

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie ...

  2.

  Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní ...

  Článok 14

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených ...

  Článok 15

  Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za nevyhnutné, predloží generálnej ...

  Článok 16

  1.

  Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový ...

  a)

  ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure2) za následok bezprostredné vypovedanie ...

  b)

  odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť sprístupnený ...

  2.

  Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a s terajším obsahom pre ...

  Článok 17

  Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Poznámky

 • 1)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa vo väčšine prípadov popri úplnom názve dohovoru ...
 • 2)  Z moci dohovoru – ako vyplýva zo samotného dohovoru.
 • 3)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore