Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky 170/2011 účinný od 09.06.2011

Platnosť od: 09.06.2011
Účinnosť od: 09.06.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky 170/2011 účinný od 09.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 170/2011 s účinnosťou od 09.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Zbor guvernérov Mnohostrannej ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 170/2011 Z. z.

  Zmena článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky ...

  Článok 11: Garantované riziká

  (a) Agentúra môže v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených odsekov (b) a (c) garantovať tie ...

  (i) Prevod peňažných prostriedkovakékoľvek zavedenie obmedzení prevodov peňažných prostriedkov, ...

  (ii) Vyvlastnenie alebo opatrenia podobnej povahyakýkoľvek legislatívny krok alebo krok administratívneho ...

  (iii) Porušenie zmluvyakékoľvek popretie alebo porušenie zmluvy uzatvorenej s držiteľom garancie ...

  (iv) Vojnový konflikt a občianske nepokojeakákoľvek vojenská akcia alebo občiansky nepokoj, ktorý ...

  (b) Okrem toho môže rada svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov schváliť rozšírenie krytia ...

  (c) Krytiu nepodliehajú straty, ktoré sú dôsledkom nasledujúcich okolností:

  (i) akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo strany ...

  (ii) akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo ...

  Článok 12: Garantované investície

  (a) Garantované investície zahŕňajú obchodné podiely vrátane strednodobých a dlhodobých pôžičiek, ...

  (b) Nasledujúce pôžičky, ktoré sa neuvádzajú vo vyššie uvedenom odseku (a), tiež, pokiaľ ...

  (i) pokiaľ sa také pôžičky poskytnú na účel financovania alebo sa inak týkajú konkrétnej ...

  (ii) také pôžičky, ktoré môže rada inak schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov. ...

  (c) Rada môže svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov rozšíriť garančné krytie na akékoľvek ...

  (d) Garancie sa vo všeobecnosti obmedzujú na investície, ktorých implementácia sa začína následne ...

  (i) prevod cudzej meny (valuty) vykonaný na účel modernizácie, rozšírenia alebo vývoja súčasnej ...

  (ii) použitie výnosov aktuálnych investícií, ktoré by sa inak mohli previesť mimo územia hostiteľskej ...

  (iii) nadobudnutie aktuálnej investície zo strany investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného ...

  (iv) aktuálne investície, v prípade ktorých sa investor, ktorý prichádza z hľadiska garančného ...

  (v) aktuálne investície vo vlastníctve investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia ...

  (vi) také iné investície, ktoré môže rada schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov. ...

  (e) Pri garantovaní investície sa agentúra presviedča, pokiaľ ide o:

  (i) hospodársku opodstatnenosť investície a o jej príspevok k rozvoju hostiteľskej krajiny;

  (ii) súlad investície so zákonmi a predpismi hostiteľskej krajiny;

  (iii) súlad investície s vyhlásenými rozvojovými cieľmi a prioritami hostiteľskej krajiny; a

  (iv) investičné podmienky v hostiteľskej krajine vrátane toho, či je, pokiaľ ide o investíciu, ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore