Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave 170/2000 účinný od 03.06.2000

Platnosť od: 03.06.2000
Účinnosť od: 03.06.2000
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 170/2000 s účinnosťou od 03.06.2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej ...

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 1999 bola v Ľubľane ...

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení neskoršej nóty, t. j. ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko (ďalej len „zmluvné strany“),

uvedomujúc si, že nenahraditeľnou súčasťou tovarovej výmeny je výkonná medzinárodná preprava ...

poznajúc, že z environmentálnych dôvodov a z dôvodu obmedzených kapacít cestnej dopravy treba ...

v presvedčení, že rozvoj kombinovanej dopravy znamená možnosť riešenia ťažkostí v medzinárodnej ...

so zreteľom na účelné využívanie foriem kombinovanej dopravy pri prekonávaní prípadných obmedzení ...

a s cieľom vzájomne spolupracovať

dohodli sa takto:

Článok 1 - Všeobecné ustanovenie

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú dopravu tovaru v intermodálnych prepravných ...

Článok 2 - Pojmy

Použité pojmy v tejto dohode majú nasledujúci význam:

a)

„medzinárodná kombinovaná doprava“ je taký spôsob prepravy, počas ktorého je prázdna alebo ...

b)

„intermodálna prepravná jednotka kombinovanej dopravy“ je kontajner dlhý najmenej 6 m, výmenná ...

c)

„zvoz a rozvoz po cestnej sieti“ je preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej ...

d)

„terminál kombinovanej dopravy alebo prístav Ro-Ro“ je miesto nakládky a vykládky intermodálnych ...

e)

„sprevádzaná kombinovaná doprava“ je preprava cestného motorového nákladného vozidla železničnou ...

f)

„nesprevádzaná kombinovaná doprava“ je preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej ...

g)

„Ro-La“ (pohyblivá cesta) je preprava cestných motorových nákladných vozidiel na špeciálnych ...

h)

„Ro-Ro“ je preprava cestných motorových nákladných vozidiel špeciálnym plavidlom,

i)

„príslušné ministerstvo“ je v prípade slovenskej strany Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

Článok 3 - Nesprevádzaná kombinovaná doprava

(1)

Zmluvné strany sa dohodli, že zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave ...

(2)

Dopravca môže vykonávať zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave v ...

(3)

Zmluvné strany vzájomne zabezpečia, že zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej ...

(4)

Zmluvné strany sa budú v rámci zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu vzájomne informovať ...

(5)

Cestné motorové nákladné vozidlo na výkon zvozu a rozvozu po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej ...

(6)

Zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave medzi miestom nakládky, resp. ...

(7)

Zmluvné strany vynaložia úsilie na zabezpečenie takých podmienok, ktoré prevádzkovateľov kombinovanej ...

Článok 4 - Sprevádzaná kombinovaná doprava

(1)

Zmluvné strany sa zaväzujú vytvárať vhodné podmienky na realizáciu sprevádzanej kombinovanej ...

(2)

Zmluvné strany sa zaväzujú upravovať otázky spojené s prevádzkou Ro-La v súlade s možnosťami ...

(3)

Príslušné orgány štátov zmluvných strán zabezpečia, aby pobyt vlakov prevádzkovaných v systéme ...

(4)

Zmluvné strany na základe tejto dohody vzájomne zabezpečia, že pri zvoze a rozvoze po cestnej sieti, ...

(5)

Zmluvné strany sa budú v rámci zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu vzájomne informovať ...

Článok 5 - Doklady

Doklady potvrdzujúce použitie kombinovanej dopravy musia byť pri každej preprave na území štátu ...

Článok 6 - Podpora kombinovanej dopravy

(1)

Zmluvné strany sa zaväzujú vplývať na prevádzkovateľov železničnej a vodnej dopravy a na spoločnosti ...

(2)

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať modernizáciu infraštruktúry potrebnej na úspešné vykonávanie ...

(3)

Zmluvné strany oslobodia zvoz a rozvoz po cestnej sieti od zákazu cestnej premávky, ktorý platí ...

(4)

Zmluvné strany umožnia zvoz a rozvoz po cestnej sieti cestným motorovým nákladným vozidlám prepravujúcim ...

(5)

Zmluvné strany sa budú usilovať presunúť colné vybavovanie intermodálnych prepravných jednotiek ...

(6)

Zmluvné strany sa budú usilovať, aby železničná infraštruktúra a pohraničné úkony v železničnej ...

(7)

V prípade využitia Ro-La alebo Ro-Ro cestnými motorovými nákladnými vozidlami evidovanými na ...

(8)

Pri využití systémov Ro-La a Ro-Ro možno vydať odmeňovacie povolenia podľa dopredu určených ...

(9)

Počet odmeňovacích povolení si príslušné orgány štátov zmluvných strán vymenia raz ročne. ...

Článok 7 - Spolupráca

(1)

Zmluvné strany sa zaväzujú motivovať prevádzkovateľov železničnej a vodnej dopravy, aby v spolupráci ...

(2)

Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby cestná nákladná doprava v čo najväčšej miere využívala ...

(3)

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť ...

Článok 8 - Porušenie ustanovení

(1)

Dopravcovia vrátane ich zamestnancov musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy štátu druhej ...

(2)

Ak dopravcovia vrátane ich zamestnancov porušia ustanovenia tejto dohody, príslušné orgány prijmú ...

(3)

Príslušné orgány sa budú navzájom informovať o prijatých opatreniach.

Článok 9 - Ochrana údajov

(1)

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nevyužijú a nepoužijú údaje a informácie druhej zmluvnej strany ...

(2)

Ochrana a poskytovanie údajov sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ...

Článok 10 - Mimoriadne udalosti

Zmluvné strany prijmú pri prerušení dopravy v trvaní viac než 12 hodín osobitné opatrenia, aby ...

Článok 11 - Zmiešaná komisia pre kombinovanú dopravu

(1)

Na účely vykonávania ustanovení tejto dohody zmluvné strany vytvoria zmiešanú komisiu pre kombinovanú ...

(2)

Pôsobenie zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu bude určené rokovacím poriadkom tejto komisie. ...

(3)

Zmiešaná komisia pre kombinovanú dopravu má právo navrhovať zmeny a doplnky k tejto dohode.

(4)

Rozhodnutia zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu sú záväzné pre príslušné orgány štátov ...

Článok 12 - Platnosť a vypovedanie dohody

(1)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných ...

(2)

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. ...

(3)

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a ...

(4)

Ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na tie práva alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z iných ...

Dané v Ľubľane 9. februára 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a slovinskom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Anton Bergauer v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore