Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) 17/2011 účinný od 25.01.2011

Platnosť od: 25.01.2011
Účinnosť od: 25.01.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) 17/2011 účinný od 25.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 17/2011 s účinnosťou od 25.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2000 bola v Luxemburgu ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k zmluve uznesením č. 968 z ...

Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 28. októbra 2008. Listina o prístupe ...

Zmluva nadobudla platnosť 1. mája 2009 v súlade s článkom 22 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 24 ods. 4.

Prílohy

  K oznámeniu č. 17/2011 Z. z.

  ZMLUVA

  O EURÓPSKOM INFORMAČNOM SYSTÉME VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV(EUCARIS)

  Belgické kráľovstvo,

  Spolková republika Nemecko,

  Luxemburské veľkovojvodstvo,

  Holandské kráľovstvo,

  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

  (ďalej len „zmluvné strany“),

  berúc do úvahy, že úlohou ústredných orgánov evidencie údajov o vozidlách a vodičských preukazoch ...

  uznávajúc potrebu efektívnej vzájomnej výmeny informácií o údajoch o vodičských preukazoch ...

  taktiež uznávajúc potrebu vzájomnej efektívnej výmeny informácií o údajoch o vozidlách s cieľom ...

  dbajúc na dôležitosť uchovávania správnych a presných údajov o vozidlách a vodičských preukazoch, ...

  berúc do úvahy, že verejná bezpečnosť je vážne ohrozená nárastom medzinárodnej trestnej činnosti ...

  presvedčené, že spolupráca medzi ústrednými orgánmi evidencie údajov o vozidlách a vodičských ...

  berúc do úvahy ustanovenia o ochrane údajov smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES z ...

  dohodli sa takto:

  I. KAPITOLA

  VÝKLAD POJMOV

  Článok 1

  Na účely tejto zmluvy pojem

  1. „strana“ označuje akúkoľvek stranu zmluvy, t. j. zmluvnú stranu alebo stranu, ktorá pristúpila ...

  2. „ústredné orgány evidencie“ označuje orgány strán zodpovedné za správu centrálnych evidencií ...

  3. „vnútroštátne právne predpisy“ označuje všetky zákonné alebo administratívne predpisy ...

  a) vydávanie typového schválenia alebo evidenciu vozidiel a

  b) vydávanie a evidenciu vodičských preukazov;

  4. „osobné údaje“ označuje akékoľvek informácie o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe. ...

  II. KAPITOLA

  ZRIADENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV(EUCARIS)

  Článok 2

  1. Ústredné orgány evidencie zriadia a vedú spoločný systém na výmenu údajov o vozidlách a ...

  2. Účelom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov je

  (i) zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov ...

  (ii) napomáhať pri predchádzaní, vyšetrovaní a stíhaní trestných činov porušujúcich právne ...

  (iii) rýchla výmena informácií na účel zvýšenia efektívnosti administratívnych opatrení prijatých ...

  III. KAPITOLA

  PREVÁDZKA A POUŽÍVANIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV

  Článok 3

  V rámci Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov si ústredné orgány ...

  Na tento účel má každý ústredný orgán evidencie vlastný hardvér, ktorý pri použití spoločného ...

  Článok 4

  Na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 ústredné orgány evidencie s použitím automatizovaných ...

  a) Centrálna evidencia vozidiel:

  Ak je žiadosť o evidenciu vozidla podaná v mieste pôsobnosti ústredného orgánu evidencie a ak ...

  Ak informácie poskytnuté žiadateľom vedú k záveru, že vozidlo bolo predtým evidované na území ...

  b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:

  Ak je žiadosť o vodičský preukaz podaná v mieste pôsobnosti ústredného orgánu evidencie, tento ...

  Rovnaký postup sa uplatňuje pri žiadosti o vydanie náhradného vodičského preukazu alebo výmenu ...

  Ak sa vodičský preukaz, ktorý bol vydaný v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie, ...

  Článok 5

  1. Ústredné orgány evidencie majú prostredníctvom automatizovaného postupu prístup k získavaniu ...

  a) Centrálna evidencia vozidiel:

  (i) výrobca (a model, ak je dostupný);

  (ii) identifikačné číslo vozidla;

  (iii) evidenčné číslo;

  (iv) dátum prvej evidencie;

  (v) typ paliva a/alebo typ pohonu;

  (vi) potvrdenie o krádeži.

  b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:

  (i) číslo dokladu a/alebo číslo vodičského preukazu;

  (ii) priezvisko alebo rodné priezvisko, mená;

  (iii) dátum a miesto narodenia;

  (iv) kategórie;

  (v) podmienky a obmedzenia;

  (vi) čas platnosti;

  (vii) nespôsobilosť, odobratie vodičského preukazu, zákaz vedenia motorového vozidla, zadržanie ...

  (viii) dátum vydania.

  2. Týmto nie sú dotknuté dohody o získavaní iných informácií ústrednými orgánmi evidencie ...

  Článok 6

  Na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 ústredné orgány evidencie v súlade s vnútroštátnymi ...

  Tieto opatrenia sa prijímajú v týchto prípadoch:

  a) Centrálna evidencia vozidiel:

  (i) ak informácie poskytnuté žiadateľom pri evidencii nie je možné nájsť v centrálnej evidencii ...

  (ii) ak sa informácie poskytnuté žiadateľom pri evidencii odlišujú od informácií uvedených ...

  (iii) ak podľa informácií uvedených v centrálnej evidencii vozidiel jednej zo strán je vozidlo, ...

  b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:

  (i) ak je pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii ...

  (ii) ak pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii ...

  (iii) ak je pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii ...

  Článok 7

  1. Ak vozidlo, ktoré bolo predtým evidované na území jednej zo strán, je evidované na území ...

  2. Ak je vodičský preukaz, ktorý bol vydaný na území jednej zo strán, náhradný, vymenený alebo ...

  Článok 8

  1. Priamy prístup k údajom uloženým v Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov ...

  2. Tieto orgány sú v mene ich strany zodpovedné za správnu prevádzku Európskeho informačného ...

  Článok 9

  Informácie, ktoré sú predmetom prenosu prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel ...

  Tieto informácie môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán ďalej odovzdané ...

  Článok 10

  Ústredné orgány evidencie zabezpečia, aby sa všetky prijaté dokumenty iných ústredných orgánov ...

  IV. KAPITOLA

  OCHRANA ÚDAJOV

  Článok 11

  1. Strany používajú informácie prenesené prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel ...

  2. Informácie sa použijú iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán, pokiaľ zmluva ...

  Článok 12

  Ak sa medzi ústrednými orgánmi evidencie prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel ...

  Článok 13

  Ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie dbá na ich správnosť, ako aj na nutnosť a primeranosť ...

  Ak je zrejmé, že boli poskytnuté nesprávne informácie alebo informácie, ktoré nemali byť poskytnuté, ...

  Článok 14

  Dotknutá osoba je na vlastnú žiadosť informovaná o informáciách, ktoré boli o nej poskytnuté, ...

  Článok 15

  Ak vnútroštátne právne predpisy vzťahujúce sa na ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie ...

  V. KAPITOLA

  BEZPEČNOSŤ EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV

  Článok 16

  1. Ústredné orgány evidencie prijímajú potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ...

  2. Predovšetkým je potrebné prijať opatrenia na

  (i) predchádzanie prístupu neoprávnených osôb k zariadeniam na spracúvanie údajov;

  (ii) predchádzanie čítaniu, kopírovaniu, upravovaniu alebo vymazaniu informácií neoprávnenými ...

  (iii) predchádzanie neoprávnenému dopytovaniu alebo prenosu informácií;

  (iv) predchádzanie neoprávnenému čítaniu alebo kopírovaniu informácií počas ich odovzdávania. ...

  Článok 17

  Ústredné orgány evidencie zabezpečia vyhotovenie záznamov a súlad uchovávania týchto záznamov ...

  Tieto záznamy

  (i) obsahujú dôvod získania informácií, podrobnosti týkajúce sa získaných informácií a čas ...

  (ii) sa použijú iba na účely auditu;

  (iii) sú náležite chránené proti nesprávnemu použitiu a proti inému zneužitiu a po uplynutí ...

  VI. KAPITOLA

  DOHĽAD NAD OCHRANOU ÚDAJOV

  Článok 18

  Každá strana zriadi v súlade so smernicou 95/46/ES svoje vlastné dozorné orgány, ktorých úlohou ...

  Dozorné orgány vykonávajú v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nezávislý ...

  VII. KAPITOLA

  INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

  Článok 19

  1. Zo zástupcov ústredných orgánov evidencie strán sa zriadi výbor. Každý orgán má jeden hlas ...

  2. Výbor je zodpovedný

  a) za vykonávanie a správne uplatňovanie ustanovení zmluvy;

  b) za správne technické a prevádzkové fungovanie Európskeho informačného systému vozidiel a ...

  3. Strany môžu hlasovať s výhradou následného potvrdenia v lehote najviac dva mesiace.

  4. Jednomyseľne prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné v rámci ich vnútroštátnych právnych ...

  5. Rozhodnutia prijaté väčšinou hlasov majú pre tie strany, ktoré hlasovali proti takémuto rozhodnutiu, ...

  Článok 20

  1. Náklady na prevádzku a používanie Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských ...

  2. S výhradou predchádzajúceho súhlasu výboru spoločné náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní ...

  VIII. KAPITOLA

  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

  Článok 21

  1. Ak vznikla niekomu v súvislosti s nezákonným spracúvaním informácií týkajúcich sa zmluvy ...

  2. Ak strana prijímajúceho ústredného orgánu evidencie nahradí škodu spôsobenú použitím nesprávnych ...

  3. Strana poskytujúceho ústredného orgánu evidencie môže byť oslobodená od povinnosti nahradiť ...

  IX. KAPITOLA

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 22

  1. Pre zmluvné strany, ktoré uložili svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení, ...

  2. Pre piatu zmluvnú stranu nadobudne zmluva platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po ...

  Článok 23

  Každá strana informuje depozitára o národných ústredných orgánoch evidencie zodpovedných za ...

  Článok 24

  1. Každý štát, ktorý uplatňuje ustanovenia o ochrane údajov smernice Európskeho parlamentu a ...

  2. Táto žiadosť sa podáva písomne u depozitára a podlieha jednomyseľnému súhlasu strán.

  3. Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

  4. Pre každý štát, ktorý pristupuje k zmluve, nadobudne zmluva platnosť prvý deň druhého mesiaca ...

  Článok 25

  Vláda Luxemburského veľkovojvodstva je depozitárom zmluvy. Depozitár informuje zmluvné strany ...

  a) každom podpise;

  b) každej žiadosti o pristúpenie podľa článku 24;

  c) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe;

  d) dátume nadobudnutia platnosti pre každú stranu;

  e) každom oznámení o odstúpení od zmluvy;

  f) národných ústredných orgánoch evidencie oznámených podľa článku 23.

  Článok 26

  1. Každá strana môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia ...

  2. Odstúpenie od zmluvy sa písomne oznámi depozitárovi.

  3. Každé takéto odstúpenie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa prijatia takéhoto ...

  NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

  Dané v Luxemburgu 29. júna 2000 v holandskom, anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku, pričom ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore