Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uverejnení úplného opraveného znenia Dohody o Medzinárodnom menovom fonde 167/2011 účinný od 08.06.2011


Platnosť od: 08.06.2011
Účinnosť od: 08.06.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uverejnení úplného opraveného znenia Dohody o Medzinárodnom menovom fonde 167/2011 účinný od 08.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 167/2011 s účinnosťou od 08.06.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rezolúciou Rady guvernérov Medzinárodného ...

Národná rada Slovenskej republiky s uzavretím dodatkov vyslovila súhlas uznesením č. 1768 z 1. ...

Prezident Slovenskej republiky listinu o prijatí dodatkov podpísal 14. januára 2010.

Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom rozšíriť právomoci Medzinárodného menového ...

Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom zvýšiť počet hlasov a mieru účasti v ...

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 938 zo 16. decembra 2009 sa uverejňuje úplné ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 167/2011 Z. z.

  OBSAH

  Úvodný článok 78       I. Ciele 78 II. Členstvo 78 1. Pôvodní členovia 78 2. Ostatní členovia ...

  PRÍLOHY

  A. Kvóty 100       B. Prechodné ustanovenia týkajúce sa spätného odkúpenia, úhrady dodatočných ...

  ČLÁNKY DOHODY O MEDZINÁRODNOM MENOVOM FONDE

  Vlády, v ktorých mene je táto Dohoda podpísaná, sa dohodli takto:

  Úvodný článok

  (i) Medzinárodný menový fond je založený a pôsobí v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, ako ...

  (ii) S cieľom umožniť Fondu vykonávať jeho operácie a transakcie Fond zriaďuje Všeobecnú správu ...

  (iii) Operácie a transakcie schválené touto Dohodou sa vykonávajú prostredníctvom Všeobecnej ...

  Článok I

  Ciele

  Ciele Medzinárodného menového fondu sú:

  (i) podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu prostredníctvom stálej inštitúcie, ktorá poskytuje ...

  (ii) podporovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu, a prispievať tým k podpore a ...

  (iii) podporovať kurzovú stabilitu, udržiavať riadne devízové režimy medzi členmi a predchádzať ...

  (iv) pomáhať pri vytvorení multilaterálneho platobného systému na vykonávanie bežných transakcií ...

  (v) posilňovať dôveru členov tým, že sa im dočasne a za primeraných záruk sprístupnia všeobecné ...

  (vi) v súlade s vyššie uvedeným skracovať trvanie a zmierňovať stupeň nerovnováhy v medzinárodných ...

  Vo všetkých svojich politikách a rozhodnutiach sa Fond riadi cieľmi uvedenými v tomto článku.

  Článok II

  Členstvo

  Odsek 1. Pôvodní členovia

  Pôvodnými členmi Fondu sú tie z krajín zastúpených na Menovej a finančnej konferencii Organizácie ...

  Odsek 2. Ostatní členovia

  Členstvo je otvorené ostatným krajinám v takom čase a za takých podmienok, ako to stanoví Rada ...

  Článok III

  Kvóty a členské príspevky

  Odsek 1. Kvóty a platba členských príspevkov

  Každému členovi sa stanoví kvóta vyjadrená vo zvláštnych právach čerpania. Kvóty členov ...

  Odsek 2. Úprava kvót

  (a) V intervaloch nie dlhších ako päť rokov Rada guvernérov vykoná všeobecnú revíziu kvót ...

  (b) Fond môže kedykoľvek navrhnúť zvýšenie kvót tých členov Fondu, ktorí boli členmi k 31. ...

  (c) Na akúkoľvek zmenu kvót je potrebná väčšina osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov. ...

  (d) Kvóta člena sa nezmení, kým člen so zmenou nedá súhlas a kým nebola vykonaná platba, okrem ...

  Odsek 3. Platby pri zmenách kvót

  (a) Každý člen, ktorý dá súhlas so zvýšením jeho kvóty podľa odseku 2 písm. a) tohto článku, ...

  (b) O každom členovi, ktorý dá súhlas so zvýšením jeho kvóty podľa odseku 2 písm. b) tohto ...

  (c) Ak člen dá súhlas so znížením jeho kvóty, Fond mu do šesťdesiatich dní zaplatí sumu rovnajúcu ...

  (d) Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia podľa písmena a) vyššie je potrebná väčšina sedemdesiatich ...

  Odsek 4. Náhrada meny cennými papiermi

  Fond akceptuje od každého člena namiesto akejkoľvek časti meny člena deponovanej na Účte všeobecných ...

  Článok IV

  Záväzky týkajúce sa devízových režimov

  Odsek 1. Všeobecné záväzky členov

  Uznávajúc, že najdôležitejšou úlohou medzinárodného menového systému je vytvoriť rámec ...

  (i) snažiť sa usmerňovať svoju hospodársku a finančnú politiku spôsobom, ktorý podporuje náležitý ...

  (ii) dbať o podporu stability posilňovaním vhodných základných hospodárskych a finančných podmienok ...

  (iii) vyhýbať sa manipuláciám s výmennými kurzmi alebo medzinárodným menovým systémom s úmyslom ...

  (iv) uplatňovať devízovú politiku zlučiteľnú so záväzkami uvedenými v tomto odseku.

  Odsek 2. Všeobecné devízové režimy

  (a) Do tridsiatich dní od dátumu druhého dodatku k tejto Dohode každý člen oznámi Fondu devízový ...

  (b) V súlade s medzinárodným menovým systémom uplatňovaným k 1. januáru 1976 môže medzi devízové ...

  (c) V súlade s vývojom medzinárodného menového systému Fond môže prijať, väčšinou osemdesiatich ...

  Odsek 3. Dohľad nad devízovými režimami

  (a) Fond dohliada nad medzinárodným menovým systémom v záujme zabezpečenia jeho efektívneho fungovania ...

  (b) V záujme plnenia jeho funkcií uvedených v písmene a) vyššie Fond vykonáva stály dohľad ...

  Odsek 4. Parity

  Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodnúť, že medzinárodné ...

  Odsek 5. Osobitné meny na územiach člena

  (a) Opatrenie prijaté členom vo vzťahu k jeho mene podľa tohto článku sa považuje za opatrenie ...

  (b) Opatrenie prijaté Fondom podľa tohto článku sa považuje za opatrenie týkajúce sa všetkých ...

  Článok V

  Operácie a transakcie Fondu

  Odsek 1. Inštitúcie konajúce vo vzťahu s Fondom

  Vo vzťahu s Fondom každý člen koná výhradne prostredníctvom svojej štátnej pokladnice, centrálnej ...

  Odsek 2. Obmedzenie operácií a transakcií Fondu

  (a) Pokiaľ táto Dohoda nestanovuje inak, transakcie na účet Fondu sa obmedzujú len na transakcie, ...

  (b) Fond môže na požiadanie rozhodnúť o tom, že bude poskytovať finančné a technické služby, ...

  Odsek 3. Podmienky, ktorými sa riadi použitie všeobecných zdrojov Fondu

  (a) Fond prijíma politiky, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov, vrátane programov ...

  (b) Člen je oprávnený kupovať od Fondu meny iných členov za ekvivalentnú sumu jeho vlastnej meny ...

  (i) člen použije všeobecné zdroje Fondu v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a politikami prijatými ...

  (ii) člen vyhlasuje, že potrebuje uskutočniť takýto nákup vzhľadom na jeho pozíciu v platobnej ...

  (iii) navrhovaný nákup je nákupom z rezervnej tranže alebo takýto nákup nespôsobí, že prostriedky ...

  (iv) Fond predtým nevyhlásil podľa odseku 5 tohto článku, článku VI ods. 1 alebo článku XXVI ...

  (c) Fond žiadosť o nákup posúdi s cieľom zistiť, či je navrhovaný nákup v súlade s ustanoveniami ...

  (d) Fond prijíma politiky a postupy pre výber mien určených na predaj, ktoré po konzultáciách ...

  (e)

  (i) Každý člen zabezpečí, aby zostatky jeho meny kupované od Fondu boli zostatkami voľne použiteľnej ...

  (ii) Každý člen, ktorého mena sa od Fondu kupuje alebo získava výmenou za menu kúpenú od Fondu, ...

  (iii) Výmenu meny podľa bodu (i) vyššie, ktorá nie je voľne použiteľná, vykoná člen, ktorého ...

  (iv) Člen, ktorý od Fondu kupuje voľne použiteľnú menu iného člena a želá si ju v čase nákupu ...

  (f) V súlade s politikami a postupmi, ktoré prijme, Fond môže súhlasiť s tým, že účastníkovi ...

  Odsek 4. Neuplatnenie podmienok

  Fond môže podľa vlastného uváženia a za podmienok, ktoré chránia jeho záujmy, neuplatniť ktorúkoľvek ...

  Odsek 5. Strata oprávnenia používať všeobecné zdroje Fondu

  Kedykoľvek sa Fond domnieva, že určitý člen používa všeobecné zdroje Fondu spôsobom, ktorý ...

  Odsek 6. Iné nákupy a predaje zvláštnych práv čerpania Fondom

  (a) Fond môže akceptovať zvláštne práva čerpania ponúknuté účastníkom výmenou za ekvivalentnú ...

  (b) Fond môže poskytnúť účastníkovi na jeho žiadosť zvláštne práva čerpania za ekvivalentnú ...

  (c) Meny poskytnuté alebo prijaté Fondom podľa tohto odseku sa vyberajú v súlade s politikami zohľadňujúcimi ...

  Odsek 7. Spätné odkúpenie meny člena v držbe Fondu

  (a) Člen je oprávnený kedykoľvek od Fondu odkúpiť svoju menu, ktorá v držbe Fondu podlieha poplatkom ...

  (b) Od člena, ktorý uskutočnil nákup podľa odseku 3 tohto článku, sa za bežných okolností ...

  (c) Člen, ktorý vykonal nákup podľa odseku 3 tohto článku, je povinný najneskôr do piatich rokov ...

  (d) Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov stanoviť aj iné lehoty ...

  (e) Člen spätne odkúpi v súlade s politikami prijatými Fondom väčšinou sedemdesiatich percent ...

  (f) Rozhodnutie určujúce, že podľa politiky o použití všeobecných zdrojov Fondu je lehota na ...

  (g) Fond môže na požiadanie člena odložiť dátum splnenia záväzku spätného odkúpenia, no ...

  (h) Politiky Fondu podľa odseku 3 písm. d) tohto článku je možné dopĺňať politikami, na základe ...

  (i) Všetky spätné odkúpenia podľa tohto odseku sa hradia zvláštnymi právami čerpania alebo ...

  (j)

  (i) Ak mena určitého člena určená Fondom podľa bodu (i) vyššie nie je voľne použiteľnou menou, ...

  (ii) Každý člen, ktorého menu Fond určil na účel spätného odkúpenia, spolupracuje s Fondom ...

  (iii) Výmena podľa písmena j) bodu (i) vyššie sa uskutoční s členom, ktorého mena bola určená, ...

  (iv) Ak si člen vykonávajúci spätné odkúpenie želá v čase spätného odkúpenia získať voľne ...

  Odsek 8. Poplatky

  (a)

  (i) Fond ukladá členovi manipulačný poplatok pri nákupe zvláštnych práv čerpania alebo meny ...

  (ii) Fond môže uložiť poplatok za režim stand-by alebo iný podobný režim. Fond môže rozhodnúť, ...

  (b) Fond ukladá poplatky z priemerných denných zostatkov meny člena na Účet všeobecných zdrojov, ...

  (i) boli nadobudnuté na základe politiky, na ktorú sa vzťahuje vylúčenie podľa článku XXX písm. ...

  (ii) prevyšujú sumu členovej kvóty po vylúčení zostatkov uvedených v bode (i) vyššie. Výška ...

  (c) Ak člen neuskutoční spätné odkúpenie vyžadované podľa odseku 7 tohto článku, Fond s členom ...

  (d) Na rozhodnutie o sadzbách poplatkov podľa písmen a) a b) vyššie, ktoré sú jednotné pre všetkých ...

  (e) Člen hradí všetky poplatky v zvláštnych právach čerpania, no Fond môže za výnimočných ...

  Odsek 9. Odmena

  (a) Fond zaplatí odmenu zo sumy, o ktorú percento kvóty stanovené v písmene b) alebo c) nižšie ...

  (b) Percento kvóty uplatniteľné na účely písmena a) vyššie je:

  (i) v prípade každého člena, ktorý sa stal členom pred prijatím druhého dodatku k tejto Dohode, ...

  (ii) sumy, ktoré člen zaplatil Fondu v mene alebo v zvláštnych právach čerpania podľa článku ...

  (iii) sumy, ktoré člen nadobudol od Fondu v mene alebo v zvláštnych právach čerpania podľa článku ...

  (c) Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o zvýšení posledného ...

  (i) percento, nepresahujúce sto percent, ktoré sa stanoví pre každého člena na základe rovnakých ...

  (ii) sto percent pre všetkých členov.

  (d) Odmena sa vyplatí v zvláštnych právach čerpania, ak sa buď Fond alebo člen nerozhodnú, že ...

  Odsek 10. Výpočty

  (a) Hodnota aktív Fondu na účtoch Všeobecnej správy sa vyjadruje v zvláštnych právach čerpania. ...

  (b) Všetky výpočty týkajúce sa mien členov na účel uplatnenia ustanovení tejto Dohody, s výnimkou ...

  (c) Výpočty na stanovenie množstva meny vo vzťahu ku kvóte na účel uplatňovania ustanovení ...

  Odsek 11. Zachovanie hodnoty

  (a) Hodnota mien členov na Účte všeobecných zdrojov musí zostať zachovaná po prepočítaní ...

  (b) Úprava výšky prostriedkov v držbe Fondu denominovaných v mene člena podľa tohto odseku sa ...

  Odsek 12. Iné operácie a transakcie

  (a) Fond sa vo všetkých svojich politikách a rozhodnutiach podľa tohto odseku riadi cieľmi stanovenými ...

  (b) Rozhodnutia Fondu vstupovať do operácií alebo transakcií podľa písmen c), d) a e) nižšie ...

  (c) Fond môže predávať zlato za menu ktoréhokoľvek člena po konzultácii s tým členom, za menu ...

  (d) Fond môže od člena akceptovať platby v zlate namiesto zvláštnych práv čerpania alebo meny ...

  (e) Fond môže predávať zlato, ktoré má v držbe, k dátumu druhého dodatku k tejto Dohode tým ...

  (f) Kedykoľvek Fond podľa písmena c) vyššie predá zlato, ktoré má v držbe k dátumu druhého ...

  (i) vykonanie transferov na Účet všeobecných zdrojov na účel ich okamžitého použitia pri operáciách ...

  (ii) operácie a transakcie, ktoré nie sú schválené ostatnými ustanoveniami tejto Dohody, ale sú ...

  (iii) distribúciu tým rozvojovým členom, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975, v pomere k ich ...

  (g) Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o prevode časti ...

  (h) Pred využitím špecifikovaným podľa písmena f) vyššie môže Fond využívať menu člena ...

  (i) Výdavky na správu Osobitného výplatného účtu hradené z Účtu všeobecných zdrojov sa priebežne ...

  (j) Osobitný výplatný účet sa zruší v prípade likvidácie Fondu; pred likvidáciou Fondu je ...

  (k) Kedykoľvek podľa písmena c) vyššie Fond predá zlato, ktoré získal po dátume druhého dodatku ...

  Článok VI

  Kapitálové transfery

  Odsek 1. Použitie všeobecných zdrojov Fondu na kapitálové transfery

  (a) Člen nesmie použiť všeobecné zdroje Fondu na krytie rozsiahleho alebo pretrvávajúceho odlivu ...

  (b) Žiadne z ustanovení tohto odseku nesmie byť interpretované ako ustanovenie:

  (i) brániace použitiu všeobecných zdrojov Fondu na kapitálové transakcie v primeranej výške, ...

  (ii) ovplyvňujúce pohyby kapitálu, ktoré nie sú kryté z vlastných zdrojov člena, ale v prípade ...

  Odsek 2. Osobitné ustanovenia pre kapitálové transfery

  Člen je oprávnený uskutočňovať nákupy z rezervnej tranže na krytie kapitálových transferov. ...

  Odsek 3. Regulácia kapitálových transferov

  Členské štáty môžu uplatňovať regulačné mechanizmy potrebné na reguláciu medzinárodných ...

  Článok VII

  Dopĺňanie a nedostatkové meny

  Odsek 1. Opatrenia na dopĺňanie mien v držbe Fondu

  Fond môže, ak to považuje za vhodné, prijať na doplnenie meny ktoréhokoľvek člena na Účte ...

  (i) navrhnúť takémuto členovi, aby za podmienok dohodnutých medzi Fondom a ním tento člen požičal ...

  (ii) žiadať od člena, ak je člen účastníkom, aby predal jeho menu Fondu za zvláštne práva ...

  Odsek 2. Všeobecný nedostatok meny

  Ak Fond zistí, že nastáva všeobecný nedostatok určitej meny, môže o tejto skutočnosti informovať ...

  Odsek 3. Nedostatok meny v držbe Fondu

  (a) Ak Fond zistí, že dopyt po mene určitého člena vážne ohrozuje schopnosť Fondu dodávať ...

  (b) Oficiálne vyhlásenie uvedené v písmene a) vyššie svojím účinkom oprávňuje akéhokoľvek ...

  (c) Oprávnenie podľa písmena b) vyššie sa končí vo chvíli, keď Fond oficiálne vyhlási, že ...

  Odsek 4. Uplatňovanie obmedzení

  Každý člen uplatňujúci obmedzenia vo vzťahu k mene iného člena podľa ustanovení odseku 3 písm. ...

  Odsek 5. Účinok iných medzinárodných dohôd na obmedzenia

  Členovia súhlasia s tým, že sa nebudú dovolávať plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzatvorených ...

  Článok VIII

  Všeobecné záväzky členov

  Odsek 1. Úvod

  Okrem záväzkov, ktoré vyplývajú z ostatných článkov tejto Dohody, každý člen sa zaväzuje ...

  Odsek 2. Neobmedzovanie bežných platieb

  (a) Podľa ustanovení článku VII ods. 3 písm. b) a článku XIV ods. 2 žiadny člen nesmie bez ...

  (b) Devízové kontrakty, ktoré sa týkajú meny ktoréhokoľvek člena a ktoré sú v rozpore s predpismi ...

  Odsek 3. Neuplatňovanie diskriminačných menových praktík

  Žiadny člen nesmie uplatňovať ani povoliť svojim finančným inštitúciám uvedeným v článku ...

  Odsek 4. Vymeniteľnosť zostatkov meny v zahraničnej držbe

  (a) Každý člen odkúpi zostatky svojej meny, ktoré sú v držbe iného člena, ak tento člen pri ...

  (i) že zostatky, ktoré majú byť predmetom odkúpenia, nadobudol nedávno v dôsledku bežných transakcií; ...

  (ii) že ich výmena je potrebná na uskutočnenie platieb za bežné transakcie.

  Kupujúci člen je oprávnený rozhodnúť, či zaplatí formou zvláštnych práv čerpania v súlade ...

  (b) Povinnosť podľa písmena a) neplatí, ak

  (i) vymeniteľnosť zostatkov bola obmedzená podľa odseku 2 tohto článku alebo podľa článku VI ...

  (ii) zostatky vznikli ako výsledok transakcií uskutočnených skôr, ako člen odstránil obmedzenia ...

  (iii) zostatky boli získané v rozpore s devízovými predpismi člena, od ktorého sa požaduje, aby ...

  (iv) mena člena, ktorý odkúpenie požaduje, bola vyhlásená za nedostatkovú podľa článku VII ...

  (v) člen, ktorý bol o odkúpenie požiadaný, nie je z akéhokoľvek dôvodu oprávnený kupovať ...

  Odsek 5. Poskytovanie informácií

  (a) Fond môže členov požiadať, aby mu poskytli také informácie, ktoré považuje za potrebné ...

  (i) oficiálnych (1) rezervách v zlate a (2) devízových rezervách, a to doma i v zahraničí;

  (ii) (1) rezervách v zlate a (2) devízových rezervách doma i v zahraničí v držbe iných ako oficiálnych ...

  (iii) ťažbe zlata;

  (iv) vývoze a dovoze zlata podľa krajín určenia a pôvodu;

  (v) celkových vývozoch a dovozoch tovaru vyjadrených v hodnotách domácej meny podľa krajín určenia ...

  (vi) medzinárodnej platobnej bilancii vrátane (1) obchodovania s tovarom a službami, (2) transakcií ...

  (vii) medzinárodnej investičnej pozícii, t. j. o investíciách na územiach člena s vlastníctvom ...

  (viii) národnom dôchodku;

  (ix) cenových indexoch, t. j. o indexoch veľkoobchodných a maloobchodných cien tovaru a indexoch ...

  (x) nákupných a predajných cenách cudzích mien;

  (xi) devízových kontrolách, t. j. komplexný opis devízových kontrol platných v čase prijatia ...

  (xii) v prípade existencie oficiálnych clearingových dohôd podrobnosti o sumách, ktoré majú byť ...

  (b) Pri žiadosti o informácie berie Fond do úvahy možnosti členov poskytnúť požadované údaje. ...

  (c) Dohodou s členmi si Fond môže zabezpečiť aj ďalšie informácie. Fond slúži ako centrum ...

  Odsek 6. Konzultácie členov týkajúce sa existujúcich medzinárodných dohôd

  Ak je člen na základe osobitných alebo dočasných okolností uvedených v tejto Dohode oprávnený ...

  Odsek 7. Povinnosť spolupráce v oblasti rezervných aktív

  Každý člen sa zaväzuje spolupracovať s Fondom a ostatnými členmi s cieľom zabezpečiť, aby ...

  Článok IX

  Právne postavenie, imunity a výsady

  Odsek 1. Účel článku

  Aby Fond mohol plniť úlohy, ktoré mu boli zverené, bude mať na území každého členského štátu ...

  Odsek 2. Právne postavenie Fondu

  Fond má plnú právnu subjektivitu, predovšetkým je spôsobilý:

  (i) uzatvárať zmluvy;

  (ii) nadobúdať nehnuteľný a hnuteľný majetok a nakladať s ním; a

  (iii) iniciovať právne konanie.

  Odsek 3. Imunita pred súdnym konaním

  Na Fond, jeho majetok a aktíva, bez ohľadu na to, kde a v koho držbe sa nachádzajú, sa vzťahuje ...

  Odsek 4. Imunita voči iným konaniam

  Na majetok a aktíva Fondu, bez ohľadu na to, kde a v koho držbe sa nachádzajú, sa vzťahuje imunita ...

  Odsek 5. Nedotknuteľnosť archívov

  Archívy Fondu sú nedotknuteľné.

  Odsek 6. Oslobodenie aktív od obmedzení

  V rozsahu potrebnom na vykonávanie činností podľa tejto Dohody všetok majetok a všetky aktíva ...

  Odsek 7. Právo na komunikáciu

  K oficiálnej komunikácii zo strany Fondu pristupujú členovia rovnakým spôsobom ako k oficiálnej ...

  Odsek 8. Imunity a výsady funkcionárov a zamestnancov

  Všetci guvernéri, výkonní riaditelia, ich alternáti, členovia výborov, zástupcovia vymenovaní ...

  (i) požívajú imunitu pred súdnym konaním vo vzťahu k činnostiam, ktoré vykonávajú v rámci ...

  (ii) ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného členského štátu, požívajú rovnakú imunitu ...

  (iii) majú právo na rovnaké cestovné výhody, aké členské štáty priznávajú zástupcom, funkcionárom ...

  Odsek 9. Oslobodenie od daní

  (a) Fond, jeho aktíva, majetok, príjmy, ako aj operácie a transakcie povolené touto Dohodou sú ...

  (b) Platy a iné príjmy, ktoré Fond vypláca výkonným riaditeľom, alternátom, funkcionárom alebo ...

  (c) Dlhopisy alebo cenné papiere vydané Fondom, a to vrátane dividend alebo úrokov z nich, sú bez ...

  (i) ktoré tieto dlhopisy alebo cenné papiere znevýhodňuje len z dôvodu ich pôvodu; alebo

  (ii) ak jediným právnym základom takého zdanenia je miesto alebo mena, v ktorej sú vydané, splatné ...

  Odsek 10. Uplatnenie článku

  Každý člen prijme na svojich územiach všetky opatrenia potrebné na uplatnenie zásad uvedených ...

  Článok X

  Vzťahy s inými medzinárodnými organizáciami

  Podľa podmienok tejto Dohody Fond spolupracuje s univerzálnymi medzinárodnými organizáciami aj ...

  Článok XI

  Vzťahy s nečlenskými štátmi

  Odsek 1. Záväzky týkajúce sa vzťahov s nečlenskými štátmi

  Každý člen sa zaväzuje,

  (i) že sa nebude podieľať, a ani svojim finančným inštitúciám uvedeným v článku V ods. 1 ...

  (ii) že nebude spolupracovať s nečlenským štátom alebo s osobami na území nečlenského štátu ...

  (iii) že bude spolupracovať s Fondom s cieľom prijať na svojich územiach príslušné opatrenia ...

  Odsek 2. Obmedzenia transakcií s nečlenskými štátmi

  Žiadne z ustanovení tejto Dohody nemá vplyv na právo ktoréhokoľvek člena obmedziť devízové ...

  Článok XII

  Organizačná a riadiaca štruktúra

  Odsek 1. Štruktúra Fondu

  Fond sa skladá z Rady guvernérov, Výkonnej rady, generálneho riaditeľa, zamestnancov, prípadne ...

  Odsek 2. Rada guvernérov

  (a) Rade guvernérov prislúchajú všetky právomoci vyplývajúce z tejto Dohody, ktoré nie sú vyhradené ...

  (b) Rada guvernérov môže výkon svojich právomocí delegovať na Výkonnú radu, okrem právomocí, ...

  (c) Rada guvernérov zasadá na základe vlastného rozhodnutia alebo na výzvu Výkonnej rady. Zasadnutie ...

  (d) Rada guvernérov sa považuje za uznášaniaschopnú, ak je na zasadnutí prítomná väčšina ...

  (e) Každý guvernér je oprávnený odovzdať taký počet hlasov, aký bol podľa odseku 5 tohto článku ...

  (f) Rada guvernérov môže predpisom ustanoviť postup, ktorým Výkonná rada, ak je to podľa jej ...

  (g) Rada guvernérov a Výkonná rada môžu v rozsahu svojich právomocí prijímať pravidlá a predpisy, ...

  (h) Guvernéri a alternáti vykonávajú svoje funkcie bez nároku na odmenu zo strany Fondu, ale Fond ...

  (i) Rada guvernérov určí odmenu výkonných riaditeľov a ich alternátov, ako aj plat a podmienky ...

  (j) Rada guvernérov a Výkonná rada môžu ustanoviť výbory, ak ich považujú za potrebné. Členstvo ...

  Odsek 3. Výkonná rada

  (a) Výkonná rada zodpovedá za vykonávanie činnosti Fondu a na tento účel využíva všetky právomoci, ...

  (b) Výkonná rada sa skladá z výkonných riaditeľov a predsedu, ktorým je generálny riaditeľ. ...

  (i) piatich vymenuje päť členov, ktorí majú najväčšie kvóty; a

  (ii) pätnástich zvolia ostatní členovia.

  V prípade každej riadnej voľby výkonných riaditeľov Rada guvernérov môže väčšinou osemdesiatich ...

  (c) Ak pri druhej a každej nasledujúcej riadnej voľbe výkonných riaditeľov nebudú medzi členmi, ...

  (d) Voľby volených výkonných riaditeľov sa konajú v dvojročnom intervale v súlade s ustanoveniami ...

  (e) Každý výkonný riaditeľ vymenuje svojho alternáta, ktorý je v jeho neprítomnosti v plnom ...

  (f) Výkonný riaditeľ vykonáva svoju funkciu, kým nie je vymenovaný alebo zvolený jeho nástupca. ...

  (g) Výkonná rada vykonáva svoju pôsobnosť nepretržite v hlavnom sídle Fondu, pričom zasadá ...

  (h) Výkonná rada sa považuje za uznášaniaschopnú, ak je na zasadnutí prítomná väčšina výkonných ...

  (i)

  (i) Každý vymenovaný výkonný riaditeľ je oprávnený odovzdať taký počet hlasov, aký bol podľa ...

  (ii) Ak hlasy pridelené členovi, ktorý vymenúva výkonného riaditeľa podľa písmena c) vyššie, ...

  (iii) Každý volený výkonný riaditeľ je oprávnený odovzdať toľko hlasov, koľkými bol zvolený. ...

  (iv) Ak sa uplatňujú ustanovenia odseku 5 písm. b) tohto článku, počet hlasov, ktorými by výkonný ...

  (v) Ak dôjde k ukončeniu pozastavenia hlasovacích práv člena podľa článku XXVI ods. 2 písm. ...

  (j) Rada guvernérov prijme predpisy, ktorými umožní členovi, ktorý nie je oprávnený menovať ...

  Odsek 4. Generálny riaditeľ a administratíva

  (a) Výkonná rada vyberie generálneho riaditeľa, ktorým nesmie byť guvernér ani výkonný riaditeľ. ...

  (b) Generálny riaditeľ je vedúcim administratívnych zamestnancov Fondu a podľa usmernení Výkonnej ...

  (c) Generálny riaditeľ a administratíva Fondu sú pri plnení svojich úloh viazaní výlučne svojimi ...

  (d) S ohľadom na prvoradý význam zabezpečenia najvyšších štandardov efektivity a odbornej spôsobilosti ...

  Odsek 5. Hlasovanie

  (a) Celkový počet hlasov každého člena sa rovná súčtu jeho základných hlasov a jeho hlasov ...

  (i) Základné hlasy každého člena predstavujú počet hlasov, ktorý vyplýva z rovnomerného rozdelenia ...

  (ii) Hlasy každého člena na základe kvóty predstavujú počet hlasov, ktorý vyplýva z pridelenia ...

  (b) Pri každom hlasovaní podľa článku V ods. 4 alebo 5 každý člen disponuje počtom hlasov, ...

  (i) zvýšený o jeden hlas za každých štyristotisíc zvláštnych práv čerpania čistých predajov ...

  (ii) znížený o jeden hlas za každých štyristotisíc zvláštnych práv čerpania jeho čistých ...

  (c) Pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak, všetky rozhodnutia Fondu sa prijímajú väčšinou ...

  Odsek 6. Rezervy, rozdelenie čistého zisku a investície

  (a) Fond každý rok určí, aká časť čistého zisku sa uloží do všeobecnej rezervy alebo osobitnej ...

  (b) Fond môže osobitnú rezervu použiť na rovnaké účely ako všeobecnú rezervu, s výnimkou ...

  (c) Ak sa rozdeľuje čistý zisk za príslušný rok, každý člen získa pomerný podiel podľa svojej ...

  (d) Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov kedykoľvek rozhodnúť o rozdelení ...

  (e) Platby podľa písmen c) a d) vyššie sa realizujú v zvláštnych právach čerpania pod podmienkou, ...

  (f)

  (i) Pre potreby tohto písmena f) Fond môže založiť Investičný účet. Aktíva Investičného ...

  (ii) Fond môže rozhodnúť o prevode časti výnosov z predaja zlata v súlade s článkom V ods. ...

  (iii) Fond môže použiť menu člena uloženú na Investičnom účte na investovanie podľa jeho ...

  (iv) Výnos z investícií je možné investovať v súlade s ustanoveniami tohto písmena f). Neinvestovaný ...

  (v) Fond môže použiť menu členského štátu vedenú na Investičnom účte na získanie mien, ...

  (vi) Investičný účet sa zruší v prípade likvidácie Fondu a môže byť zrušený, alebo čiastka ...

  (vii) V prípade zrušenia Investičného účtu z dôvodu likvidácie Fondu sa aktíva vedené na tomto ...

  (viii) V prípade zrušenia Investičného účtu pred likvidáciou Fondu sa časť aktív vedených ...

  (ix) Pri znížení výšky investície zo strany Fondu sa časť, o ktorú sa investícia zníži a ...

  Odsek 7. Uverejňovanie správ

  (a) Fond zverejňuje výročnú správu, ktorej súčasťou je auditovaná účtovná závierka, a v ...

  (b) Fond môže zverejňovať aj ďalšie správy, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich ...

  Odsek 8. Oznamovanie stanovísk členom

  Fond má právo kedykoľvek neformálne komunikovať svoje stanoviská týkajúce sa záležitostí ...

  Článok XIII

  Kancelárie a depozitári

  Odsek 1. Umiestnenie kancelárií

  Fond má svoje hlavné sídlo na území členského štátu s najväčšou kvótou; zastupiteľstvá ...

  Odsek 2. Depozitári

  (a) Každý člen určí svoju centrálnu banku za depozitára pre všetky prostriedky v držbe Fondu ...

  (b) Fond môže uložiť ostatné aktíva vrátane zlata u depozitárov, ktorých určí päť členov ...

  Odsek 3. Záruky za aktíva Fondu

  Každý člen preberá záruky za všetky aktíva Fondu v prípade straty, ktorá môže vzniknúť ...

  Článok XIV

  Prechodné režimy

  Odsek 1. Informovanie Fondu

  Každý člen je povinný informovať Fond, či zamýšľa využiť prechodné režimy podľa odseku ...

  Odsek 2. Devízové obmedzenia

  Člen, ktorý oznámi Fondu, že zamýšľa využiť prechodné režimy podľa tohto ustanovenia, môže ...

  Odsek 3. Konanie Fondu týkajúce sa obmedzení

  Fond každoročne zverejňuje správy týkajúce sa obmedzení uplatňovaných podľa odseku 2 tohto ...

  Článok XV

  Zvláštne práva čerpania

  Odsek 1. Právomoc prideľovať zvláštne práva čerpania

  V prípade, keď vznikne potreba doplniť existujúce rezervné aktíva, Fond je oprávnený prideliť ...

  Odsek 2. Ocenenie zvláštneho práva čerpania

  Spôsob ocenenia zvláštneho práva čerpania určí Fond väčšinou sedemdesiatich percent všetkých ...

  Článok XVI

  Všeobecná správa a Správa zvláštnych práv čerpania

  Odsek 1. Oddelenie operácií a transakcií

  Všetky operácie a transakcie týkajúce sa zvláštnych práv čerpania sa realizujú prostredníctvom ...

  Odsek 2. Oddelenie aktív a majetku

  Všetky aktíva a majetok Fondu s výnimkou zdrojov spravovaných podľa článku V ods. 2 písm. b) ...

  Odsek 3. Evidencia a podávanie informácií

  Všetky zmeny týkajúce sa držby zvláštnych práv čerpania nadobúdajú účinnosť až po ich ...

  Článok XVII

  Účastníci a iní držitelia zvláštnych práv čerpania

  Odsek 1. Účastníci

  Každý člen Fondu, ktorý vo Fonde uloží listinu, ktorou sa zaviaže prevziať všetky záväzky ...

  Odsek 2. Fond ako držiteľ

  Fond môže mať v držbe zvláštne práva čerpania na Účte všeobecných zdrojov a môže ich prijímať ...

  Odsek 3. Iní držitelia

  Fond môže určiť:

  (i) za držiteľov nečlenov, členov, ktorí nie sú účastníkmi, inštitúcie, ktoré plnia úlohy ...

  (ii) podmienky a požiadavky, na základe ktorých môžu určení držitelia disponovať zvláštnymi ...

  (iii) podmienky a požiadavky, na základe ktorých účastníci a Fond môžu prostredníctvom Účtu ...

  Článok XVIII

  Alokácia a rušenie zvláštnych práv čerpania

  Odsek 1. Zásady a východiská pre alokáciu a rušenie zvláštnych práv čerpania

  (a) Všetky rozhodnutia Fondu týkajúce sa alokácie alebo zrušenia zvláštnych práv čerpania sa ...

  (b) Za osobitné východiská pri prvom rozhodnutí o alokácii zvláštnych práv čerpania sa považuje ...

  Odsek 2. Alokácia a zrušenie práv

  (a) Rozhodnutia Fondu o pridelení alebo zrušení zvláštnych práv čerpania sa prijímajú na po ...

  (b) Výška alokácie sa vyjadruje percentom z kvót ku dňu prijatia rozhodnutia o alokácii. Výška ...

  (c) Bez ohľadu na ustanovenia písmena a) a b) vyššie Fond v každom svojom rozhodnutí na ktorékoľvek ...

  (i) trvanie základného obdobia bude iné ako päť rokov; alebo

  (ii) sa práva budú prideľovať alebo rušiť v iných ako ročných intervaloch; alebo

  (iii) základom pre alokáciu alebo zrušenie práv bude stav kvót alebo čistých kumulatívnych alokácií ...

  (d) Člen, ktorý sa stane účastníkom po začatí základného obdobia, získa alokáciu od nasledujúceho ...

  (e) Účastník získa zvláštne práva čerpania alokované na základe rozhodnutia o alokácii s ...

  (i) guvernér konajúci v mene účastníka nehlasoval za takéto rozhodnutie; a

  (ii) účastník písomne Fondu oznámi ešte pred uskutočnením prvej alokácie zvláštnych práv ...

  (f) Ak ku dňu účinnosti zrušenia práv je suma zvláštnych práv čerpania, ktoré má účastník ...

  Odsek 3. Nepredvídané podstatné okolnosti

  Fond môže zmeniť sadzbu alebo intervaly prideľovania alebo rušenia zvláštnych práv čerpania ...

  Odsek 4. Rozhodovanie o alokácii a zrušení zvláštnych práv čerpania

  (a) Rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a), b) a c) alebo podľa odseku 3 tohto článku prijíma Rada ...

  (b) Pred predložením návrhu a potom, ako sa ubezpečí o jeho súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. ...

  (c) Generálny riaditeľ prekladá návrhy:

  (i) najneskôr šesť mesiacov pred koncom každého základného obdobia;

  (ii) v prípade, že v základnom období nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o alokácii alebo zrušení ...

  (iii) keď podľa odseku 3 tohto článku považuje za potrebné zmeniť výšku alebo intervaly prideľovania ...

  (iv) do šiestich mesiacov od predloženia žiadosti zo strany Rady guvernérov alebo Výkonnej rady; ...

  (d) Na prijatie rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a), b) a c) alebo podľa odseku 3 tohto článku, ...

  Článok XIX

  Operácie a transakcie so zvláštnymi právami čerpania

  Odsek 1. Použitie zvláštnych práv čerpania

  Zvláštne práva čerpania možno použiť pri operáciách a transakciách realizovaných podľa tejto ...

  Odsek 2. Operácie a transakcie medzi účastníkmi

  (a) Účastník je oprávnený použiť svoje zvláštne práva čerpania na získanie ekvivalentnej ...

  (b) Po dohode s iným účastníkom môže účastník použiť svoje zvláštne práva čerpania na ...

  (c) Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov určiť operácie, pri ktorých ...

  (d) Fond môže upozorniť účastníka, ktorý sa zapojí do operácie alebo transakcie podľa písmena ...

  Odsek 3. Požiadavka potreby

  (a) Predpokladá sa, že pri transakciách podľa odseku 2 písm. a) tohto článku, s výnimkou, ako ...

  (b) Použitie zvláštnych práv čerpania nie je možné spochybniť na základe nesplnenia predpokladu ...

  (c) Fond môže neuplatňovať predpoklad podľa písmena a) vyššie pri transakciách, v rámci ktorých ...

  Odsek 4. Povinnosť poskytnúť menu

  (a) Účastník určený Fondom podľa odseku 5 tohto článku poskytne na požiadanie voľne použiteľnú ...

  (b) Účastník však môže poskytnúť menu aj nad rámec povinného limitu alebo iného vyššieho ...

  Odsek 5. Určovanie účastníkov povinných poskytnúť menu

  (a) Fond zabezpečí, aby účastník mohol použiť svoje zvláštne práva čerpania tým, že určí ...

  (i) Určovaniu podliehajú účastníci s dostatočne silnou platobnou bilanciou a hrubou rezervnou ...

  (ii) Účastníci sa určujú s cieľom podporiť obnovu držby zvláštnych práv čerpania podľa ...

  (iii) Pri určovaní účastníkov Fond zvyčajne uprednostní tých, ktorí potrebujú získať zvláštne ...

  (b) S cieľom dlhodobo podporovať rovnomerné rozdelenie zvláštnych práv čerpania podľa písmena ...

  (c) Pravidlá určovania je možné kedykoľvek revidovať a v prípade potreby sa prijmú nové pravidlá. ...

  Odsek 6. Obnova držby zvláštnych práv čerpania

  (a) Účastníci, ktorí použijú svoje zvláštne práva čerpania, obnovia ich držbu v súlade s ...

  (b) Tieto pravidlá je možné kedykoľvek revidovať a v prípade potreby sa prijmú nové pravidlá. ...

  Odsek 7. Výmenné kurzy

  (a) S výnimkou, ako je uvedené nižšie v písmene b), výmenné kurzy pre transakcie medzi účastníkmi ...

  (b) Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov prijať politiky, ktoré ...

  (c) Fond konzultuje s účastníkom postup pri určovaní výmenných kurzov jeho meny.

  (d) Na účely tohto ustanovenia pojem účastník zahŕňa odstupujúceho účastníka.

  Článok XX

  Správa zvláštnych práv čerpania, úroky a poplatky

  Odsek 1. Úroky

  Fond vyplatí každému držiteľovi úrok zo sumy zvláštnych práv čerpania v jeho držbe, pričom ...

  Odsek 2. Poplatky

  Každý účastník zaplatí Fondu poplatky zo sumy svojej čistej kumulatívnej alokácie zvláštnych ...

  Odsek 3. Sadzba úrokov a poplatkov

  Úrokovú sadzbu Fond stanovuje väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov. Sadzba poplatkov ...

  Odsek 4. Vymerané sumy

  Pri rozhodnutí o doplnení prostriedkov podľa článku XVI ods. 2 Fond vymeria sumy na tento účel ...

  Odsek 5. Úhrada úrokov, poplatkov a vymeraných súm

  Úrok, poplatky a vymerané sumy sa platia v zvláštnych právach čerpania. Účastník, ktorý potrebuje ...

  Článok XXI

  Riadenie Všeobecnej správy a Správy zvláštnych práv čerpania

  (a) Všeobecná správa a Správa zvláštnych práv čerpania sú riadené v súlade s ustanoveniami ...

  (i) V prípade zasadnutí a rozhodnutí Rady guvernérov vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne Správy ...

  (ii) Pri rozhodovaní Výkonnej rady vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych práv ...

  (iii) Otázky týkajúce sa všeobecného riadenia Fondu, a to vrátane doplnenie prostriedkov podľa ...

  (b) Popri výsadách a imunitách priznaných na základe článku IX tejto Dohody, zvláštne práva ...

  (c) Žiadosť o výklad ustanovení tejto Dohody vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych ...

  (d) Ak dôjde k sporu medzi Fondom a účastníkom, ktorý odstúpil od účasti v Správe zvláštnych ...

  Článok XXII

  Všeobecné záväzky účastníkov

  Okrem záväzkov prijatých v súvislosti so zvláštnymi právami čerpania na základe iných článkov ...

  Článok XXIII

  Pozastavenie operácií a transakcií so zvláštnymi právami čerpania

  Odsek 1. Ustanovenia pre prípad núdze

  V mimoriadnom prípade alebo pri vzniku nepredvídaných výnimočných okolností, ktoré ohrozujú ...

  Odsek 2. Neplnenie záväzkov

  (a) Ak Fond zistí, že účastník neplní svoje záväzky podľa článku XIX ods. 4, pozastaví sa ...

  (b) Ak Fond zistí, že účastník neplní iné záväzky týkajúce sa zvláštnych práv čerpania, ...

  (c) Budú prijaté predpisy, ktorými sa zabezpečí, že skôr, ako sa proti účastníkovi prijmú ...

  (d) Pozastavením práva podľa písmena a) alebo b) vyššie alebo obmedzením podľa písmena c) vyššie, ...

  (e) Fond môže kedykoľvek skončiť pozastavenie práva podľa písmena a) alebo b) vyššie pod podmienkou, ...

  (f) Právo účastníka používať zvláštne práva čerpania nie je možné pozastaviť z dôvodu, ...

  Článok XXIV

  Odstúpenie od účasti

  Odsek 1. Právo odstúpiť od účasti

  (a) Ktorýkoľvek účastník môže kedykoľvek odstúpiť od účasti v Správe zvláštnych práv ...

  (b) Keď sa účastník vzdá členstva vo Fonde, platí, že zároveň odstúpil od účasti v Správe ...

  Odsek 2. Vyrovnanie záväzkov pri odstúpení od účasti

  (a) Keď účastník odstúpi od účasti v Správe zvláštnych práv čerpania, zastavia sa všetky ...

  (b) Fond je povinný odkúpiť všetky zvláštne práva čerpania v držbe odstupujúceho účastníka ...

  (c) K vyrovnaniu záväzkov dôjde v primeranej lehote na základe dohody medzi odstupujúcim účastníkom ...

  Odsek 3. Úroky a poplatky

  Po dátume odstúpenia Fond vyplatí odstupujúcemu účastníkovi úroky z nesplateného zostatku zvláštnych ...

  Odsek 4. Vyrovnanie záväzku voči Fondu

  Menu, ktorú získa od odstupujúceho účastníka, Fond použije na odkúpenie zvláštnych práv čerpania ...

  Odsek 5. Vyrovnanie záväzku voči odstupujúcemu účastníkovi

  Kedykoľvek je Fond povinný odkúpiť zvláštne práva čerpania v držbe odstupujúceho účastníka, ...

  Odsek 6. Transakcie Účtu všeobecných zdrojov

  S cieľom uľahčiť vyrovnanie s odstupujúcim účastníkom Fond môže rozhodnúť, že odstupujúci ...

  (i) použiť akékoľvek zvláštne práva čerpania, ktoré mu ostanú po započítaní podľa odseku ...

  (ii) nadobudnúť zvláštne práva čerpania v rámci transakcie s Fondom realizovanej prostredníctvom ...

  Článok XXV

  Likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania

  (a) O likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania rozhoduje výlučne Rada guvernérov. V mimoriadnom ...

  (b) Ak Rada guvernérov rozhodne o likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania, zastaví sa alokovanie ...

  (c) Pri likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania sa úroky a poplatky, ktoré vznikli do dňa ...

  (d) Likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania sa riadi ustanoveniami prílohy I.

  Článok XXVI

  Ukončenie členstva

  Odsek 1. Právo členov odstúpiť

  Každý člen môže kedykoľvek zrušiť svoje členstvo vo Fonde doručením písomného oznámenia ...

  Odsek 2. Povinné odstúpenie

  (a) Ak člen neplní akýkoľvek zo svojich záväzkov podľa tejto Dohody, Fond ho môže vyhlásiť ...

  (b) Ak po uplynutí primeranej lehoty od vyhlásenia člena za neoprávneného podľa písmena a) vyššie ...

  (c) Ak po uplynutí primeranej lehoty od rozhodnutia o pozastavení hlasovacích práv podľa písmena ...

  (d) Budú prijaté predpisy, ktorými sa zabezpečí, že skôr, ako sa proti členovi prijmú kroky ...

  Odsek 3. Vyrovnanie účtov s odstupujúcimi členmi

  Keď člen odstúpi z Fondu, zastavia sa všetky bežné operácie a transakcie Fondu realizované v ...

  Článok XXVII

  Ustanovenia pre prípad núdze

  Odsek 1. Dočasné pozastavenie

  (a) V mimoriadnom prípade alebo pri vzniku nepredvídaných výnimočných okolností, ktoré ohrozujú ...

  (i) článok V ods. 2, 3, 7, 8 písm. a) bod (i) a písm. e),

  (ii)článok VI ods. 2,

  (iii)článok XI ods. 1,

  (iv)príloha C odsek 5.

  (b) Pozastavenie účinnosti niektorého ustanovenia podľa predchádzajúceho písmena a) nesmie trvať ...

  (c) Výkonná rada môže väčšinou všetkých hlasov kedykoľvek zrušiť pozastavenie uplatňovania ...

  (d) Fond môže prijať pravidlá týkajúce sa predmetu určitého ustanovenia aj počas pozastavenia ...

  Odsek 2. Likvidácia Fondu

  (a) O likvidácii Fondu rozhoduje výlučne Rada guvernérov. V mimoriadnom prípade, ak Výkonná rada ...

  (b) Ak Rada guvernérov rozhodne o likvidácii Fondu, Fond okamžite prestane vykonávať akékoľvek ...

  (c) Likvidácia sa riadi ustanoveniami prílohy K.

  Článok XXVIII

  Dodatky

  (a) Každý návrh na úpravu tejto Dohody, či ho predložil člen, guvernér, alebo Výkonná rada, ...

  (b) Bez ohľadu na ustanovenia písmena a) vyššie súhlas všetkých členov sa vyžaduje v prípade ...

  (i) právo odstúpiť z Fondu (článok XXVI ods. 1);

  (ii) ustanovenie, podľa ktorého členskú kvótu nemožno zmeniť bez súhlasu dotknutého člena ...

  (iii) ustanovenie, podľa ktorého nie je možné meniť paritu členskej meny, pokiaľ to nenavrhne ...

  (c) Dodatky nadobúdajú platnosť pre všetkých členov tri mesiace od dátumu oficiálneho oznámenia, ...

  Článok XXIX

  Výklad

  (a) Otázky týkajúce sa pochybností o výklade ustanovení tejto Dohody, ktoré môžu vzniknúť ...

  (b) V každom prípade, keď Výkonná rada rozhodne podľa písmena a) vyššie, ktorýkoľvek člen ...

  (c) Ak dôjde k sporu medzi Fondom a členom, ktorý odstúpil, alebo medzi Fondom a akýmkoľvek členom ...

  Článok XXX

  Vysvetlenie pojmov

  Pri výklade ustanovení tejto Dohody sa Fond a jeho členovia riadia nasledovnými ustanoveniami:

  (a) Medzi prostriedky denominované v mene člena, ktoré má Fond v držbe na Účte všeobecných ...

  (b) Režim stand-by znamená rozhodnutie Fondu, ktorým člena ubezpečí, že bude môcť realizovať ...

  (c) Nákup z rezervnej tranže znamená, že člen kúpi zvláštne práva čerpania alebo menu iného ...

  (i) politík, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov v súvislosti s kompenzačným ...

  (ii) politík, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov v súvislosti s financovaním ...

  (iii) iných politík, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov, v súvislosti s ktorými ...

  (d) Platby za bežné transakcie sú platby, ktorých účelom nie je transfer kapitálu a medzi ktoré ...

  (1) všetky platby splatné v súvislosti so zahraničným obchodom, inými bežnými obchodmi vrátane ...

  (2) splatné platby v podobe úrokov z pôžičiek a čistého zisku z iných investícií;

  (3) menšie platby na amortizáciu úverov alebo odpisovanie priamych investícií; a

  (4) menšie úhrady výdavkov na rodinu.

  Na základe konzultácií s dotknutými členmi Fond môže rozhodnúť, či sa určité špecifické ...

  (e) Čistá kumulatívna alokácia zvláštnych práv čerpania znamená celkovú sumu zvláštnych ...

  (f) Voľne použiteľná mena znamená menu niektorého člena, ktorá sa podľa uváženia Fondu (i) ...

  (g) Členstvo k 31. augustu 1975 sa priznáva aj tým členom, ktorí prijali členstvo po tomto dátume ...

  (h) Transakcie Fondu znamenajú výmeny, pri ktorých Fond zamení menové aktíva za iné menové aktíva. ...

  (i) Transakcie so zvláštnymi právami čerpania znamenajú výmenu zvláštnych práv čerpania za ...

  Článok XXXI

  Záverečné ustanovenia

  Odsek 1. Nadobudnutie účinnosti

  Táto Dohoda nadobúda účinnosť podpisom v mene vlád, ktoré spolu disponujú šesťdesiatimi piatimi ...

  Odsek 2. Podpis

  (a) Každá vláda, za ktorú bola táto Dohoda podpísaná, uloží u vlády Spojených štátov amerických ...

  (b) Každý štát sa stáva členom Fondu dňom uloženia listiny uvedenej v písmene a) v jeho mene, ...

  (c) Vláda Spojených štátov amerických informuje vlády všetkých štátov uvedených v prílohe ...

  (d) Pri podpise tejto Dohody vo svojom mene každá vláda prevedie na vládu Spojených štátov amerických ...

  (e) Táto Dohoda zostane vládam krajín uvedeným v prílohe A otvorená na podpis v ich mene do 31. ...

  (f) Po 31. decembri 1945 zostane táto Dohoda otvorená na podpis v mene vlády pre tie štáty, ktorých ...

  (g) Svojím podpisom všetky vlády prijímajú túto Dohodu vo vlastnom mene a za všetky svoje kolónie, ...

  (h) Ustanovenie písmena d) vyššie nadobúda účinnosť vo vzťahu ku každej signatárskej vláde ...

  [Doložka o podpise a uložení listín, ktorá sa opakuje nižšie, je v súlade s článkom XX pôvodnej ...

  Dané vo Washingtone v jedinom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archívoch vlády Spojených ...

  Príloha A

  Kvóty

  (v mil. amerických dolárov)

  Austrália 200 Belgicko 225 Bolívia 10 Brazília 150 Kanada 300 Čile 50 Čína 550 Kolumbia 50 Kostarika ...

  Príloha B

  Prechodné ustanovenia týkajúce sa spätného odkúpenia, úhrady dodatočných členských príspevkov, ...

  1. Záväzky spätného odkúpenia, ktoré vznikli podľa článku V ods. 7 písm. b) pred dátumom ...

  2. Každý záväzok, ktorý sa má Fondu uhradiť v zlate pri spätnom odkúpení alebo ako členský ...

  3. Na účely predchádzajúceho odseku 2 zodpovedá 0,888 671 gramov rýdzeho zlata jednému zvláštnemu ...

  4. Rozdiel, o ktorý mena člena, ktorú má Fond v držbe, prekročí sedemdesiatpäť percent členskej ...

  (i) Prostriedky v držbe, ktoré vyplynuli z odkúpenia, sa spätne odkúpia v súlade s politikou, ...

  (ii) Ostatné prostriedky v držbe sa spätne odkúpia najneskôr do štyroch rokov od dátumu druhého ...

  5. Spätné odkúpenia podľa odseku 1, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, spätné odkúpenia podľa ...

  6. Všetky pravidlá a predpisy, sadzby, postupy a rozhodnutia, ktoré platia k dátumu druhého dodatku ...

  7. Ak sa do dátumu druhého dodatku k tejto Dohode neukončili režimy, ktorých účinok je ekvivalentný ...

  (a) odpredá z rýdzeho zlata, ktoré mal v držbe k 31. augustu 1975, maximálne 25 miliónov uncí ...

  (b) odpredá z rýdzeho zlata, ktoré mal v držbe k 31. augustu 1975, maximálne 25 miliónov uncí ...

  Pri predaji zlata podľa odseku 7 sa výška výnosov v prijatých menách, ktoré v čase predaja zodpovedali ...

  Príloha C

  Parity

  1. Fond oznámi členom, že na účel tejto Dohody je možné v súlade s článkom IV ods. 1, 3, 4 ...

  2. Člen, ktorý má záujem o stanovenie parity svojej meny, navrhne Fondu paritu v primeranom čase ...

  3. Každý člen, ktorý nemá záujem o stanovenie parity svojej meny podľa odseku 1, zabezpečí ...

  4. Fond návrh parity odsúhlasí alebo vznesie proti nemu námietky v primeranom čase po jeho doručení. ...

  5. Každý člen, ktorý má stanovenú paritu svojej meny, sa zaväzuje podniknúť vhodné opatrenia ...

  6. Člen nenavrhne zmenu parity svojej meny s výnimkou prípadov, ak je potrebné napraviť podstatnú ...

  7. V prípade návrhu zmeny Fond navrhnutú paritu odsúhlasí alebo proti nej vznesie námietky v primeranom ...

  8. Parita meny člena stanovená podľa tejto Dohody zanikne na účel tejto Dohody, ak člen Fondu ...

  9. V prípade zániku parity meny člena podľa odseku 8 vyššie člen po konzultáciách s Fondom ...

  10. Člen, v prípade ktorého parita jeho meny zanikla podľa odseku 8, môže kedykoľvek navrhnúť ...

  11. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 6 vyššie môže Fond väčšinou sedemdesiatich percent všetkých ...

  Príloha D

  Poradný výbor

  1.

  (a) Každý členský štát, ktorý vymenuje výkonného riaditeľa, a každá skupina členských ...

  (b) Výkonní riaditelia, resp. ich alternáti v prípade ich neprítomnosti, a pridružení členovia ...

  2.

  (a) Poradný výbor dohliada na riadenie a modifikáciu medzinárodného menového systému vrátane ...

  (b) Poradný výbor zváži návrhy podľa článku XXVIII písm. a) na zmenu Dohody.

  3.

  (a) Rada guvernérov môže výkon svojich právomocí delegovať na Poradný výbor okrem právomocí, ...

  (b) Každý člen Poradného výboru môže odovzdať len taký počet hlasov, ktorý bol podľa článku ...

  (c) Poradný výbor neprijme podľa právomocí, ktoré na neho delegovala Rada guvernérov, žiadne ...

  4. Poradný výbor vyberie za svojho predsedu niektorého zo svojich členov, prijme predpisy, ktoré ...

  5.

  (a) Poradný výbor disponuje právomocami, ktoré korešpondujú s právomocami vyhradenými Výkonnej ...

  (b) Pri rozhodovaní Poradného výboru o otázkach týkajúcich sa výlučne Správy zvláštnych práv ...

  (c) Poradný výbor môže predpisom určiť postup, ktorý umožní Výkonnej rade požiadať členov ...

  (d) Článok IX ods. 8 sa vzťahuje na členov Poradného výboru, ich alternátov, pridružených členov ...

  (e) Na účel ustanovení písmena b) tohto odseku a odseku 3 písm. b) vyššie je člen Poradného ...

  (f) Ak výkonný riaditeľ disponuje počtom hlasov prideleným členskému štátu podľa článku ...

  6. Prvá veta článku XII ods. 2 písm. a) sa vzťahuje aj na Poradný výbor.

  Príloha E

  Voľba výkonných riaditeľov

  1. Voľba volených výkonných riaditeľov sa koná hlasovaním guvernérov, ktorí majú hlasovacie ...

  2. Pri hlasovaní o výkonných riaditeľoch, ktorí majú byť zvolení, každý guvernér s hlasovacím ...

  3. Ak pri prvom hlasovaní nebude zvolených pätnásť osôb, uskutoční sa druhé hlasovanie, v rámci ...

  4. Pri posúdení toho, či hlasy, ktoré odovzdal niektorý z guvernérov, sa majú považovať za ...

  5. Ktorýkoľvek guvernér, ktorého časť hlasov sa musí započítať, aby sa zvýšil celkový podiel ...

  6. Ak sa v druhom hlasovaní nezvolí pätnásť osôb, uskutočnia sa ďalšie hlasovania podľa rovnakých ...

  Príloha F

  Určovanie účastníkov (dezignácia)

  Počas prvého základného obdobia platia pre určovanie účastníkov nasledovné pravidlá:

  (a) Účastníci určovaní podľa článku XIX ods. 5 písm. a) bodu (i) sa určia k takým sumám, ...

  (b) Pri uplatňovaní písmena a) vyššie sa postupuje tak, že účastníci, ktorí určovaniu podliehajú, ...

  (i) úmerne k ich oficiálnym rezervám v zlate a devízovým rezervám, ak sú pomery uvedené v predchádzajúcom ...

  (ii) takým spôsobom, aby sa postupne znížil rozdiel medzi nízkymi a vysokými pomermi podľa písmena ...

  Príloha G

  Obnova držby zvláštnych práv čerpania

  1. Počas prvého základného obdobia platia pre obnovu držby zvláštnych práv čerpania nasledovné ...

  (a)

  (i) Účastník využíva zvláštne práva čerpania a obnovuje ich držbu spôsobom, ktorým zabezpečí, ...

  (ii) Dva roky po prvej alokácii a následne ku koncu každého kalendárneho mesiaca Fond pre každého ...

  (iii) Fond upozorní účastníka osobitným oznámením, ak z výpočtov podľa písmena a) bodu (ii) ...

  (iv) Účastník, ktorý potrebuje na splnenie tohto záväzku nadobudnúť zvláštne práva čerpania, ...

  (b) Účastníci tiež náležite prihliadajú na potrebu zachovať z dlhodobého hľadiska rovnováhu ...

  2. Ak účastník nedodrží pravidlá o obnove držby zvláštnych práv čerpania, Fond rozhodne, ...

  Príloha H

  Odstúpenie OD účasti

  1. Ak po započítaní podľa článku XXIV ods. 2 písm. b) zostane záväzok v prospech odstupujúceho ...

  2. Ak po započítaní podľa článku XXIV ods. 2 písm. b) zostane záväzok v prospech Fondu, pričom ...

  3. Splátky podľa odseku 1 alebo 2 vyššie budú splatné šesť mesiacov po dátume odstúpenia a ...

  4. Ak počas šiestich mesiacov odo dňa, keď účastník odstúpi od účasti, nastane likvidácia ...

  Príloha I

  Postup pri likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania

  1. V prípade likvidácie Správy zvláštnych práv čerpania účastníci splatia Fondu svoje záväzky ...

  2. Ak sa počas šiestich mesiacov od rozhodnutia o likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania ...

  3. Použitím súm, ktoré Fond získa v súlade s odsekom 1 vyššie, Fond odkúpi zvláštne práva ...

  (a) Zvláštne práva čerpania v držbe vlád, ktoré odstúpili z účasti viac ako šesť mesiacov ...

  (b) Zvláštne práva čerpania držiteľov, ktorí nie sú účastníkmi, sa odkúpia pred odkúpením ...

  (c) Fond stanoví podiel zvláštnych práv čerpania v držbe každého účastníka vo vzťahu k jeho ...

  4. Každá suma, ktorú je účastník oprávnený prijať v rámci odkúpenia podľa odseku 3 vyššie, ...

  5. V priebehu likvidácie Fond zaplatí úrok zo sumy zvláštnych práv čerpania v držbe držiteľov, ...

  6. Pokiaľ je účastník v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby požadovanej na základe odseku ...

  7. Ak po úhrade konečných platieb účastníkom nie je podiel zvláštnych práv čerpania v držbe ...

  8. Každý účastník, ktorého mena sa rozdelí medzi ďalších účastníkov podľa tejto prílohy, ...

  Príloha J

  Vyrovnanie účtov s odstupujúcimi členmi

  1. Pri vyrovnaní účtov vo vzťahu k Účtu všeobecných zdrojov sa postupuje podľa odsekov 1 až ...

  2. Ak prostriedky v držbe Fondu denominované v mene odstupujúceho člena nepostačujú na úhradu ...

  3. Ak Fond neuhradí niektorú splátku, ktorá je podľa predchádzajúcich odsekov splatná, odstupujúci ...

  4. Ak prostriedky v držbe Fondu denominované v mene odstupujúceho člena presahujú sumu, ktorú ...

  5. Každý člen, ktorý má záujem o menu člena, ktorý odstúpil, ju kúpi od Fondu do rozsahu, ...

  6. Odstupujúci člen sa zaručuje, že mena určená na predaj podľa odsekov 4 a 5 vyššie sa môže ...

  7. Ak odstupujúci člen má voči Fondu dlh v dôsledku transakcií uskutočnených prostredníctvom ...

  8. Ak Fond má prostriedky denominované v mene odstupujúceho člena v držbe na Osobitnom výplatnom ...

  9. Ak Fond má dlhopisy odstupujúceho člena v držbe na Osobitnom výplatnom účte v súlade s článkom ...

  10. Ak nastane likvidácia Fondu podľa článku XXVII ods. 2 v priebehu šiestich mesiacov od dátumu ...

  Príloha K

  Postup pri likvidácii

  1. Pri rozdelení aktív Fondu v prípade likvidácie majú prednosť záväzky Fondu s výnimkou záväzkov ...

  (a) mena, v ktorej je záväzok splatný;

  (b) zlato;

  (c) všetky ostatné meny v takom pomere ku kvótam členov, pokiaľ je to možné.

  2. Po úhrade záväzkov Fondu v súlade s odsekom 1 vyššie sa zostatok aktív Fondu rozdelí a pridelí ...

  (a)

  (i) Fond vypočíta hodnotu zlata, ktoré mal v držbe k 31. augustu 1975 a má v držbe aj k dátumu ...

  (ii) Fond rozdelí akékoľvek aktíva vedené na Osobitnom výplatnom účte k dátumu rozhodnutia ...

  (b) Fond rozdelí svoje zostávajúce rezervy v zlate medzi členov, ktorých prostriedky v držbe Fondu ...

  (c) Fond pridelí každému členovi polovicu z prostriedkov v držbe Fondu, ktoré sú denominované ...

  (d) Fond rozdelí zvyšnú časť svojich rezerv zlata a každej meny

  (i) medzi všetkých členov maximálne v pomere k sumám, ktoré zostane dlžný každému členovi ...

  (ii) akékoľvek prebytočné rezervy zlata a meny medzi všetkých členov v pomere k ich kvótam.

  3. Každý člen odkúpi prostriedky denominované v jeho mene, ktoré boli pridelené ostatným členom ...

  4. Ak člen nedosiahne dohodu s Fondom v trojmesačnej lehote uvedenej v odseku 3 vyššie, Fond použije ...

  5. Ak člen dosiahol dohodu s Fondom v súlade s odsekom 3 vyššie, Fond použije meny ostatných členov, ...

  6. Po vykonaní úkonov podľa predchádzajúcich odsekov Fond vyplatí každému členovi zostávajúce ...

  7. Každý člen, ktorého mena bola rozdelená medzi iných členov podľa odseku 6 vyššie, použije ...

  8. Každý člen, ktorého mena bola pridelená ostatným členom podľa odseku 6 vyššie, sa zaručuje, ...

  9. Fond určí hodnotu zlata podľa tejto prílohy na základe trhových cien.

  10. Na účely tejto prílohy sa predpokladá, že kvóty boli zvýšené v plnom rozsahu, do ktorého ...

  Príloha L

  Pozastavenie hlasovacích práv

  V prípade pozastavenia hlasovacích práv člena podľa článku XXVI ods. 2 písm. b) sa použijú ...

  1. Člen nesmie:

  (a) podieľať sa na prijímaní návrhu na zmenu tejto Dohody ani sa nesmie počítať do celkového ...

  (b) vymenovať guvernéra alebo jeho alternáta, vymenovať alebo podieľať sa na vymenovaní člena ...

  2. Počet hlasov pridelených členovi sa nesmie uplatňovať pri hlasovaní žiadneho orgánu Fondu. ...

  3.

  (a) Guvernér a jeho alternát, ktorých člen vymenoval, odstúpia z funkcie.

  (b) Člen Poradného výboru a jeho alternát, ktorých člen vymenoval alebo na ktorých vymenovaní ...

  (c) Výkonný riaditeľ, ktorého člen vymenoval alebo zvolil alebo na ktorého zvolení sa podieľal, ...

  (i) ak do najbližšej riadnej voľby výkonných riaditeľov ostáva viac ako deväťdesiat dní, uvedení ...

  (ii) ak do najbližšej riadnej voľby výkonných riaditeľov ostáva menej ako deväťdesiat dní, ...

  4. Člen je oprávnený vyslať svojho zástupcu na zasadnutie Rady guvernérov, Poradného výboru ...

  Príloha M

  Špeciálna jednorazová alokácia zvláštnych práv čerpania

  1. S ohľadom na odsek 4 nižšie každému členovi, ktorý je k 19. septembru 1997 účastníkom Správy ...

  2.

  (a) S ohľadom na odsek 4 nižšie každému štátu, ktorý sa stane účastníkom Správy zvláštnych ...

  (b) Na účely ustanovenia písmena a) vyššie budú každému účastníkovi alokované zvláštne ...

  (i) po prvé vynásobením 29,315788813 percenta pomerom celkových kvót účastníkov uvedených v ...

  (ii) po druhé vynásobením výsledku z bodu (i) vyššie pomerom súčtu čistých kumulatívnych ...

  (c) Pre potreby vykonania úprav podľa písmena b) vyššie sú účastníkmi Správy zvláštnych ...

  3.

  (a) S ohľadom na odsek 4 nižšie, ak Federatívna republika Juhoslávia (Srbsko/Čierna Hora) prevezme ...

  (b) Na účely ustanovenia písmena a) vyššie budú Federatívnej republike Juhoslávia (Srbsko/Čierna ...

  4. Fond nealokuje zvláštne práva čerpania podľa tejto prílohy tým účastníkom, ktorí Fondu ...

  5.

  (a) Ak má v čase realizácie alokácie v prospech účastníka podľa odsekov 1, 2 alebo 3 vyššie ...

  (b) Zvláštne práva čerpania uložené na viazanom účte nebude možné žiadnym spôsobom použiť ...

  (c) Na účely tohto odseku nesplatené záväzky voči Fondu pozostávajú z nesplatených spätných ...

  (d) S výnimkou ustanovení tohto odseku platí zásada oddelenia medzi Všeobecnou správou a Správou ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Poznámky

 • *)  Kvótu Dánska určí Fond potom, ako dánska vláda oznámi, že je pripravená podpísať túto Dohodu, ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore