Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III) 166/2011 účinný od 04.06.2011


Platnosť od: 04.06.2011
Účinnosť od: 04.06.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III) 166/2011 účinný od 04.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 166/2011 s účinnosťou od 04.06.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. marca 2010 bola v Budve otvorená ...

Listina o prístupe za Slovenskú republiku bola podpísaná 1. júna 2010.

U depozitára, ktorým je Centrálna kancelária CEEPUS vo Viedni, bola uložená 23. marca 2011.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 166/2011 Z. z.

  DOHODAO STREDOEURÓPSKOM VÝMENNOM PROGRAME PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIÁ (CEEPUS III)

  Zmluvné strany v snahe podporiť spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelavánia v rámci Stredoeurópskeho ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  1. Zmluvné strany v súlade s touto dohodou podporujú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania ...

  2. Spolupráca uvedená v odseku 1 okrem štipendií pre tzv. „Freemovers“ uvedených v článku ...

  3. Štipendiami CEEPUS III sú súhrnné finančné príspevky, ktoré slúžia na úhradu životných ...

  4. V zmysle tejto dohody nemožno medzi zmluvnými stranami uskutočňovať prevody finančných prostriedkov. ...

  5. V súlade s touto dohodou a rokovacím poriadkom prijatým Spoločným výborom ministrov zmluvné ...

  6. Štipendiá CEEPUS III sa môžu využívať iba na účely mobility a nesmú sa z nich uhrádzať ...

  7. Štipendijné mesiace CEEPUS III, ktoré neboli využité, možno v prípade potreby využiť na ...

  Článok 2

  1. Na účely tejto dohody sa pod výrazom „univerzita“ rozumie inštitúcia poskytujúca vysokoškolské ...

  2. Na účely tejto dohody sa pod výrazom „akademický rok“ rozumie obdobie od 1. septembra jedného ...

  3. Študenti zapísaní na univerzitách bez ohľadu na študijný odbor sú oprávnení žiadať o ...

  4. Štipendiá sa študentom poskytnú aj na praktické školenia alebo odbornú prax, ak je opodstatnené ...

  5. CEEPUS III okrem toho podporí mobilitu zamestnaneckej časti akademickej obce vysokej školy, t. ...

  6. Štipendiá možno poskytnúť aj študentom, ktorí sú zapísaní na univerzitu mimo siete CEEPUS ...

  Článok 3

  1. Týmto sa ustanovuje Spoločný výbor ministrov (ďalej len „spoločný výbor“) pozostávajúci ...

  2. Spoločný výbor sa schádza v prípade potreby. Schvaľuje vlastný rokovací poriadok a za predsedu ...

  3. Spoločný výbor vynaloží maximálne úsilie, aby pri všetkých svojich rozhodnutiach dosiahol ...

  4. Spoločný výbor prijme jednohlasne rozhodnutia o celkovom počte štipendijných mesiacov CEEPUS ...

  Článok 4

  1. Rozhodnutia týkajúce sa postupu výberu sietí CEEPUS III prijme pracovná skupina spoločného ...

  2. Každá zmluvná strana zriadi národnú komisiu z vysokoškolských učiteľov a/alebo iných odborníkov, ...

  3. Každá zmluvná strana zriadi Národnú kanceláriu CEEPUS, ktorá bude mať tieto úlohy:

  propagáciu spolupráce a informovanie o všetkých jej aspektoch, najmä o spoločných akademických ...

  príjem a formálne hodnotenie žiadostí;

  prípravy na udeľovanie štipendií uchádzačom;

  poskytovanie štipendií po zabezpečení študijného miesta;

  udeľovanie štipendií v zmysle pracovného programu;

  zabezpečovanie platieb súvisiacich so štipendiom;

  príjem správ;

  vykonávanie hodnotenia spolupráce na národnej úrovni a prispievanie k celkovému hodnoteniu spolupráce, ...

  predkladanie ročných správ o spolupráci na národnej úrovni.

  4. Zmluvné strany informujú Centrálnu kanceláriu CEEPUS o zriadení vlastnej národnej kancelárie ...

  5. Národné kancelárie CEEPUS sa budú zúčastňovať na stretnutiach, ktoré zorganizuje Centrálna ...

  6. Zmluvné strany prijmú opatrenia na zabezpečenie, aby ich príslušná národná kancelária CEEPUS ...

  Článok 5

  1. Centrálna kancelária CEEPUS sa týmto zriaďuje vo Viedni. Centrálna kancelária CEEPUS má takú ...

  2. Generálny tajomník Centrálnej kancelárie CEEPUS sa na návrh Rakúskej republiky volí na obdobie ...

  3. Infraštruktúru nevyhnutnú na plnenie úloh Centrálnej kancelárie CEEPUS vrátane platov generálneho ...

  4. Náklady zástupcov zmluvných strán alebo akéhokoľvek personálu vyslaného do Centrálnej kancelárie ...

  5. Dodatočné poskytovanie dobrovoľných finančných prostriedkov zmluvnými stranami na činnosti ...

  6. Centrálna kancelária CEEPUS má koordinačnú a hodnotiacu funkciu a zmluvné strany si vyhradzujú ...

  7. Centrálna kancelária CEEPUS predovšetkým:

  informuje spoločný výbor na jeho nasledovnom zasadaní o rozhodnutiach, ktoré prijal generálny ...

  vypracováva výročnú správu o dosiahnutom pokroku a vykonáva celkové hodnotenie uplatňovania ...

  predkladá návrhy ďalšieho rozvoja spolupráce;

  pripravuje a organizuje zasadania spoločného výboru a pracovných skupín a vypracováva zápisnice ...

  podporuje uplatňovanie rozhodnutí, ktoré prijal spoločný výbor;

  vypracováva spoločnú stratégiu vzťahov s verejnosťou pre danú spoluprácu a radí sa so zmluvnými ...

  zverejňuje informácie o spolupráci medzi zúčastnenými univerzitami zmluvných strán.

  Článok 6

  1. Zmluvné strany vynaložia v súlade s touto dohodou maximálne úsilie, aby zabránili obmedzeniam ...

  2. Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi ...

  Článok 7

  Revízia tejto dohody spoločným výborom sa skončí pred koncom štvrtého akademického roka po ...

  Článok 8

  1. Každý spor medzi zmluvnými stranami alebo medzi zmluvnými stranami a Centrálnou kanceláriou ...

  2. Rozhodcovský súd pozostáva z troch členov. Každá strana sporu vymenuje jedného rozhodcu. Títo ...

  3. Rozhodcovský súd rozhodne o svojom sídle a prijme vlastný rokovací poriadok.

  4. O rozhodnutí rozhodcovského súdu rozhodne väčšina hlasov jeho členov. Členovia rozhodcovského ...

  Článok 9

  1. Táto dohoda je otvorená na podpis pre všetky zmluvné strany Dohody CEEPUS II.

  2. Táto dohoda podlieha schváleniu zmluvnými stranami v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi ...

  3. Depozitár upovedomí všetky zmluvné strany o prijatých oznámeniach a listinách o schválení. ...

  4. Originál tejto dohody sa uloží u depozitára.

  Článok 10

  1. Táto dohoda nadobúda platnosť 1. mája 2011 pre signatárske štáty, ktoré uložili svoje listiny ...

  2. Pre signatárske štáty, ktoré svoje listiny o schválení uložia po dni nadobudnutia platnosti ...

  3. Platnosť tejto dohody sa predlžuje automaticky na obdobie ďalších sedem rokov, ak spoločný ...

  4. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť zmenu alebo doplnenie tejto dohody. Taká zmena ...

  Článok 11

  1. Táto dohoda ostáva otvorená na prístup inými štátmi, ako sú zmluvné strany Dohody CEEPUS ...

  2. Prístupové listiny sa uložia v Centrálnej kancelárii CEEPUS. Depozitár upovedomí zmluvné ...

  3. Pre štát, ktorý pristupuje k tejto dohode po nadobudnutí jej účinnosti, nadobúda táto dohoda ...

  4. Štáty, ktoré pristúpili k tejto dohode po nadobudnutí jej účinnosti, sa zúčastnia na činnostiach ...

  Článok 12

  Každá zmluvná strana môže od tejto dohody kedykoľvek odstúpiť, keď o tom vopred písomne upovedomí ...

  Toto sa nevzťahuje na systémy, opatrenia alebo činnosti, ktoré sa na základe tejto dohody začali ...

  Dané v Budve, Čierna Hora, 25. marca 2010 v jednom originálnom vyhotovení v anglickom jazyku.

  (signatárske štáty)

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore