Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach 166/1996 účinný od 14.06.1996


Platnosť od: 14.06.1996
Účinnosť od: 14.06.1996
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bezpečnosť a obrana štátu, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach 166/1996 účinný od 14.06.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 166/1996 s účinnosťou od 14.06.1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. októbra 1995 bola v Moskve ...

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 30. decembra 1995, na základe ...

Prílohy

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie

  (ďalej len „zmluvné strany“), snažiac sa upevniť tradičné priateľské vzťahy medzi obidvoma ...

  presvedčené o potrebe spolupráce v oblasti civilnej ochrany medzi obidvoma štátmi s cieľom poskytnúť ...

  s vedomím, že tieto udalosti môžu nastať kedykoľvek,

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Vymedzenie pojmov

  Pojmy používané v tejto dohode:

  „strana žiadajúca o pomoc“ – zmluvná strana, ktorá žiada druhú zmluvnú stranu o poskytnutie ...

  „strana poskytujúca pomoc“ – zmluvná strana, ktorá vyhovela žiadosti druhej zmluvnej strany ...

  „príslušný orgán“ – orgán zmluvnej strany oprávnený na riadenie a koordináciu prác spojených ...

  „skupina na poskytnutie pomoci“ – skupina odborníkov určená na poskytnutie pomoci, ktorá je ...

  „vojenský personál“ – príslušníci vojska civilnej ochrany štátu zmluvnej strany;

  „výbava“ – materiál, technické a dopravné prostriedky, výstroj skupín na poskytnutie pomoci ...

  „predmety pomoci“ – materiálne prostriedky určené na bezplatné rozdelenie postihnutému obyvateľstvu. ...

  Článok 2 - Príslušné orgány

  (1)

  Zmluvné strany určujú ako príslušné orgány

  (2)

  Zmeny týkajúce sa príslušného orgánu si zmluvné strany bez zbytočného odkladu oznámia diplomatickou ...

  Článok 3 - Formy spolupráce

  Zmluvné strany spolupracujú na základe zásad rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti pri

  1.

  poskytovaní vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach;

  2.

  zmierňovaní rozsahu následkov mimoriadnych udalostí formou výmeny informácií vedecko-technického ...

  3.

  výmene informácií

  a)

  o možnosti vzniku alebo o vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá môže mať následky aj na území štátu ...

  b)

  o pomoci zo strany medzinárodných organizácií;

  4.

  organizovaní a vykonávaní analýz možnosti vzniku mimoriadnych udalostí;

  5.

  inej činnosti týkajúcej sa mimoriadnych udalostí na základe súhlasu príslušných orgánov zmluvných ...

  Článok 4 - Spolupráca medzi ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami

  Zmluvné strany budú tam, kde je to účelné, podporovať spoluprácu medzi inými štátnymi orgánmi, ...

  Článok 5 - Stála pracovná komisia

  Na vykonanie opatrení spojených s plnením ustanovení tejto dohody zriadia príslušné orgány zmluvných ...

  Článok 6 - Podmienky prijímania predstaviteľov

  Zmluvná strana, ktorá prijíma predstaviteľov druhej zmluvnej strany v súvislosti s činnosťou ...

  Článok 7 - Poskytovanie pomoci

  (1)

  Požiadať o pomoc podľa tejto dohody môžu zmluvné strany.

  (2)

  Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti, v ktorej strana žiadajúca o pomoc uvedie najmä druh a rozsah ...

  (3)

  Požiadaná strana bezodkladne prijme rozhodnutie o pomoci a informuje stranu žiadajúcu o pomoc o ...

  (4)

  Skupiny na poskytnutie pomoci zo strany poskytujúcej pomoc riadi strana žiadajúca o pomoc prostredníctvom ...

  Článok 8 - Druhy pomoci

  (1)

  Pomoc sa poskytuje vyslaním skupín na poskytnutie pomoci, zaslaním predmetov pomoci alebo v inej ...

  (2)

  Skupiny na poskytnutie pomoci možno použiť na vykonávanie záchranných a lokalizačných prác ...

  Článok 9 - Prechod skupín na poskytnutie pomoci cez štátnu hranicu a režim ich pobytu

  (1)

  Členovia skupín na poskytnutie pomoci môžu prekročiť štátnu hranicu na hraničných priechodoch ...

  (2)

  Členovia skupín na poskytnutie pomoci počas pobytu na území štátu strany žiadajúcej o pomoc ...

  (3)

  Preprava skupín na poskytnutie pomoci, ich výbavy a predmetov pomoci sa môže uskutočniť cestnou, ...

  Článok 10 - Dovoz a vývoz predmetov výbavy a predmetov pomoci pri mimoriadnych udalostiach

  (1)

  Vedúci skupiny na poskytnutie pomoci pri prechode cez štátnu hranicu predkladá hraničným kontrolným ...

  (2)

  Skupiny na poskytnutie pomoci nesmú prevážať okrem výbavy a predmetov pomoci iný tovar.

  (3)

  Výbava a predmety pomoci dovážané a vyvážané pri mimoriadnych udalostiach sa oslobodzujú od ...

  (4)

  Výbava a predmety pomoci sa v colnom konaní vybavujú prednostne v súlade s vnútroštátnymi predpismi ...

  (5)

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že si po nadobudnutí platnosti tejto dohody navzájom oznámia pravidlá ...

  (6)

  Výbava, ktorá sa nespotrebuje, dovezie sa späť. Ak sa výbava ponechá ako predmet pomoci strane ...

  (7)

  Nesprevádzaný náklad obsahujúci výbavu a predmety pomoci musí mať okrem obvyklých dokladov sprevádzajúcich ...

  (8)

  Ustanovenie odseku 3 tohto článku sa vzťahuje aj na dovoz omamných látok a psychotropných substancií ...

  (9)

  Omamné látky a psychotropné substancie sa môžu dovážať iba v množstve potrebnom na poskytnutie ...

  Článok 11 - Použitie leteckých prostriedkov

  (1)

  Príslušný orgán strany poskytujúcej pomoc oznámi príslušnému orgánu strany žiadajúcej o ...

  (2)

  Strana žiadajúca o pomoc povolí let na určené miesto na území svojho štátu.

  (3)

  Lety sa musia uskutočňovať v súlade s pravidlami ustanovenými každou zmluvnou stranou.

  Článok 12 - Náhrada výdavkov

  (1)

  Strana žiadajúca o pomoc uhradí strane poskytujúcej pomoc výdavky vynaložené na poskytnutie pomoci, ...

  (2)

  Strana žiadajúca o pomoc môže kedykoľvek zrušiť svoju žiadosť o poskytnutie pomoci; v takom ...

  (3)

  Výdavky sa uhrádzajú bezprostredne po tom, ako o to strana poskytujúca pomoc požiadala stranu žiadajúcu ...

  (4)

  Strana poskytujúca pomoc členov skupín na poskytnutie pomoci poistí. Poistné bude zahrnuté do ...

  (5)

  Letecké prostriedky strany poskytujúcej pomoc sú oslobodené od poplatkov za prelet, rádionavigačné ...

  (6)

  Úhradu za palivo a letecké technické služby budú riešiť zmluvné strany osobitne v každom konkrétnom ...

  (7)

  Po skončení prác spojených s poskytnutím pomoci príslušný orgán strany poskytujúcej pomoc ...

  (8)

  Príslušný orgán strany žiadajúcej o pomoc predloží príslušnému orgánu strany poskytujúcej ...

  Článok 13 - Náhrada škody

  (1)

  Strana žiadajúca o pomoc je povinná nahradiť škodu spôsobenú na zdraví alebo smrťou člena ...

  (2)

  Strana žiadajúca o pomoc je povinná nahradiť škodu na majetku štátov zmluvných strán, ktorú ...

  (3)

  Ak člen skupiny na poskytnutie pomoci v súvislosti s plnením úloh podľa tejto dohody na území ...

  (4)

  Strana žiadajúca o pomoc, ktorá nahradila škodu strane poskytujúcej pomoc podľa odsekov 1 až ...

  Článok 14 - Zverejňovanie informácií

  Informácie získané na základe činnosti vykonávanej v rámci tejto dohody s výnimkou informácií, ...

  Článok 15 - Spojenie

  Príslušné orgány zmluvných strán prijmú spoločné opatrenia na organizáciu vzájomného spojenia. ...

  Článok 16 - Riešenie sporov

  Spory týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú riešiť rokovaním zmluvných strán. ...

  Článok 17 - Záverečné ustanovenia

  (1)

  Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej písomnej nóty, potvrdzujúcej, že zmluvné ...

  (2)

  Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. ...

  (3)

  Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na činnosť a záväzky týkajúce sa jej vykonávania, ...

  Dané v Moskve 31. októbra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ruskom ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore