Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch 165/2011 účinný od 04.06.2011

Platnosť od: 04.06.2011
Účinnosť od: 04.06.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch 165/2011 účinný od 04.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 165/2011 s účinnosťou od 04.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 16. novembra 2010 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda ...

Dohoda nadobudne platnosť 26. júla 2011 v súlade s článkom 9 ods. 2.

Prílohy

  K oznámeniu č. 165/2011 Z. z.

  DOHODA

  MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVINSKEJ REPUBLIKY O VOJNOVÝCH HROBOCH

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky, (ďalej len „zmluvné strany“),

  berúc do úvahy existenciu vojnových hrobov na území štátov zmluvných strán, kde sú uložené ...

  želajúc uctiť si ich pamiatku a zabezpečiť im dôstojné miesto posledného odpočinku, riadiac ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Vymedzenie pojmov

  Na účely tejto dohody uvedené pojmy znamenajú:

  a) „vojnový hrob“ – miesto, kde sú uložené telesné pozostatky vojnovej obete prvej a druhej ...

  b) „slovinský vojnový hrob“ – vojnový hrob na území Slovenskej republiky, kde je pochovaná ...

  c) „slovenský vojnový hrob“ – vojnový hrob na území Slovinskej republiky, kde je pochovaná ...

  d) „úprava vojnových hrobov“ – vyznačenie hraníc pohrebiska a umiestnenie náhrobku, pamätníka, ...

  e) „udržiavanie vojnových hrobov“ – zachovávanie vojnových hrobov v dôstojnom a poznateľnom ...

  f) „poznateľný stav vojnového hrobu“ – taký stav vojnového hrobu, z ktorého možno jasne ...

  Článok 2

  Formy spolupráce

  (1) Zmluvné strany vykonávajú identifikáciu, evidenciu a zabezpečujú úpravu a udržiavanie vojnových ...

  (2) Zmluvné strany si vymieňajú

  a) informácie o umiestnení a stave slovenských a slovinských vojnových hrobov a o novoobjavených ...

  b) zoznamy slovenských a slovinských vojnových obetí, pochovaných na území ich štátov,

  c) informácie o protiprávnych činoch a závažných škodách spôsobených na slovenských a slovinských ...

  (3) Každá zmluvná strana umožňuje druhej zmluvnej strane v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

  (4) Každá zmluvná strana umožňuje, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu ...

  Článok 3

  Užívanie pozemkov

  (1) Zmluvné strany si na princípe vzájomnosti zabezpečujú bezodplatné užívanie pozemkov, na ...

  (2) Ak zmluvná strana potrebuje pozemok podľa odseku 1 z dôvodu verejného záujmu na iný účel, ...

  (3) Zmluvné strany neumiestnia v bezprostrednej blízkosti vojnových hrobov stavby alebo zariadenia ...

  Článok 4

  Exhumácia, prevoz a opätovné pochovanie

  (1) Exhumácia telesných pozostatkov vojnových obetí a ich prevoz s cieľom ich opätovného pochovania ...

  (2) Ak sa vyhovie žiadosti podľa odseku 1, príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody sa dohodnú ...

  (3) Exhumáciu, prevoz a opätovné pochovanie podľa odseku 1 vykonávajú príslušné orgány zmluvných ...

  (4) O každom opätovnom pochovaní sa v súlade s ustanoveniami tejto dohody a z dôvodu zabezpečenia ...

  Článok 5

  Náklady

  (1) Každá zmluvná strana hradí náklady na úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich ...

  (2) Každá zmluvná strana môže so súhlasom druhej zmluvnej strany na vlastné náklady vykonávať ...

  (3) Náklady na zabezpečenie prác podľa článku 4 tejto dohody hradí zmluvná strana, ktorá o ...

  (4) Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody si môžu v jednotlivých prípadoch písomne ...

  Článok 6

  Vykonávanie dohody

  (1) Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra ...

  (2) Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu uzatvárať vykonávacie protokoly.

  (3) Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu poveriť tretie osoby vykonávaním jednotlivých ...

  Článok 7

  Komisia

  Na riešenie otázok, ktoré si vyžadujú spoločný postup, môžu zmluvné strany zriadiť Spoločnú ...

  Článok 8

  Riešenie sporov

  Akékoľvek spory vzniknuté pri vykonávaní tejto dohody zmluvné strany riešia vzájomným rokovaním ...

  Článok 9

  Záverečné ustanovenia

  (1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

  (2) Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa prijatia neskoršej nóty, ...

  (3) Každá zo zmluvných strán môže vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne prerušiť, ...

  (4) Každá zmluvná strana môže navrhovať zmeny a doplnenia k tejto dohode v písomnej forme; takéto ...

  (5) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť ...

  Dané v Ľubľane 16. novembra 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom ...

  Za vládu Slovenskej republiky:

  Daniel Lipšic v. r.

  Za vládu Slovinskej republiky:

  Ivan Svetlik v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore