Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72000
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov 162/2009 účinný od 06.05.2009


Platnosť od: 06.05.2009
Účinnosť od: 06.05.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov 162/2009 účinný od 06.05.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 162/2009 s účinnosťou od 06.05.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 1983 bol v Štrasburgu ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1137 zo 6. ...

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 20. februára 2009. Ratifikačná listina bola uložená ...

Slovenská republika pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila túto výhradu a vyhlásenie:

„Slovenská republika v súlade s článkom 18 ods. 1 dohovoru vyhlasuje, že dohovor bude uplatňovať ...

„Slovenská republika v súlade s článkom 12 dohovoru vyhlasuje, že ústredným orgánom, ktorý ...

Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 1988 v súlade s článkom 16 ods. 1. Pre Slovenskú republiku ...

K oznámeniu č. 162/2009 Z. z.

EURÓPSKY DOHOVOR

o odškodňovaní obetí násilných trestných činov

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto dohovoru,

vzhľadom na to, že cieľom Rady Európy je vytvárať užšiu jednotu medzi členskými štátmi;

vzhľadom na to, že z dôvodov spravodlivosti a sociálnej solidarity je potrebné zaoberať sa situáciou ...

vzhľadom na to, že je potrebné zaviesť alebo rozvíjať systémy odškodňovania týchto obetí ...

vzhľadom na to, že je potrebné zaviesť minimálne ustanovenia v tejto oblasti;

majúc na zreteli rezolúciu (77) 27 Výboru ministrov Rady Európy o odškodňovaní obetí násilných ...

dohodli sa takto:

ČASŤ l

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať opatrenia nevyhnutné na účely realizácie princípov stanovených ...

Článok 2 - 1. Pokiaľ nie je možné zaistiť odškodnenie z iných zdrojov, štát je povinný prispieť na odškodnenie

a)

tých, ktorí utrpeli ťažkú ujmu na zdraví následkom úmyselného trestného činu;

b)

tých, ktorí boli závislí od osôb, ktoré zomreli v dôsledku tohto trestného činu.

2.

Nárok na odškodnenie stanovený v predošlom odseku vzniká aj v prípade, keď nie je možné páchateľa ...

Článok 3

Nárok na odškodnenie štátom, na ktorého území bol spáchaný daný trestný čin, môžu uplatniť ...

a)

občania štátu, ktorý pristúpil k tomuto dohovoru;

b)

občania všetkých členských štátov Rady Európy, ktorí majú trvalý pobyt v štáte, na ktorého ...

Článok 4

Odškodnenie, podľa úvahy v konkrétnom prípade, musí pokryť aspoň ušlý zisk, výdavky na liečbu ...

Článok 5

Predpisy upravujúce odškodňovanie môžu podľa potreby súhrnne alebo pre jednotlivé zložky stanoviť ...

Článok 6

Predpisy upravujúce odškodňovanie môžu takisto stanoviť lehotu, počas ktorej je potrebné podať ...

Článok 7

Odškodnenie je možné znížiť alebo zamietnuť v závislosti od finančnej situácie žiadateľa. ...

Článok 8

1.

Odškodnenie je možné znížiť alebo zamietnuť v závislosti od správania poškodeného alebo žiadateľa ...

2.

Odškodnenie je možné takisto znížiť alebo zamietnuť, pokiaľ poškodený alebo žiadateľ je ...

3.

Odškodnenie je možné takisto znížiť alebo zamietnuť v prípade, že čiastočné alebo celkové ...

Článok 9

Na účely zamedzenia dvojitého odškodnenia môže štát alebo príslušný orgán skrátiť priznanú ...

Článok 10

Na štát alebo príslušný orgán je možné previesť práva odškodnenej osoby do výšky zaplatenej ...

Článok 11

Zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, aby boli informácie o systéme odškodňovania dostupné ...

ČASŤ II

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 12

S výnimkou prípadov uplatňovania dvojstranných a mnohostranných zmlúv o vzájomnej pomoci medzi ...

Článok 13

1.

O uplatňovaní tohto dohovoru je informovaný Európsky výbor pre problémy zločinnosti (CDPC) Rady ...

2.

S týmto cieľom odovzdá každá zmluvná strana generálnemu tajomníkovi Rady Európy všetky relevantné ...

ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Tento dohovor je otvorený na podpis všetkým členským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii, ...

Článok 15

1.

Tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí trojmesačného ...

2.

Vo vzťahu k štátom, ktoré vyjadria svoj súhlas byť viazané týmto dohovorom následne, tento ...

Článok 16

1.

Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy vyzvať aj nečlenské ...

2.

Vo vzťahu k štátom, ktoré vyjadria svoj súhlas byť viazané týmto dohovorom následne, tento ...

Článok 17

1.

Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení listiny o ratifikácii, prijatí, schválení ...

2.

Každý štát môže kedykoľvek neskôr na základe vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi ...

3.

Každé vyhlásenie urobené v súlade s dvoma predchádzajúcimi odsekmi vo vzťahu k uvedenému územiu ...

Článok 18

1.

Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení listiny o ratifikácii, prijatí, schválení ...

2.

Zmluvný štát, ktorý vyjadril výhradu v súlade s predchádzajúcim odsekom, ju môže celú alebo ...

3.

Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu k niektorému ustanoveniu tohto dohovoru, sa nemôže domáhať ...

Článok 19

1.

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek tento dohovor vypovedať na základe oznámenia doručeného ...

2.

Výpoveď je účinná k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po uplynutí šesťmesačného obdobia ...

Článok 20

Generálny tajomník Rady Európy upovedomí členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré ...

a)

o každom podpise;

b)

o každom uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení;

c)

o každom nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s jeho článkami 15, 16 a 17;

d)

o akomkoľvek inom akte, oznámení alebo vyhlásení vzťahujúcom sa na tento dohovor.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci pripojili svoje podpisy.

V Štrasburgu 24. decembra 1983 vo francúzskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore