Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov 162/2009 účinný od 06.05.2009

Platnosť od: 06.05.2009
Účinnosť od: 06.05.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov 162/2009 účinný od 06.05.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 162/2009 s účinnosťou od 06.05.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 1983 bol v Štrasburgu ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1137 zo 6. ...

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 20. februára 2009. Ratifikačná listina bola uložená ...

Slovenská republika pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila túto výhradu a vyhlásenie:

„Slovenská republika v súlade s článkom 18 ods. 1 dohovoru vyhlasuje, že dohovor bude uplatňovať ...

„Slovenská republika v súlade s článkom 12 dohovoru vyhlasuje, že ústredným orgánom, ktorý ...

Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 1988 v súlade s článkom 16 ods. 1. Pre Slovenskú republiku ...

K oznámeniu č. 162/2009 Z. z.

EURÓPSKY DOHOVOR

o odškodňovaní obetí násilných trestných činov

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto dohovoru,

vzhľadom na to, že cieľom Rady Európy je vytvárať užšiu jednotu medzi členskými štátmi;

vzhľadom na to, že z dôvodov spravodlivosti a sociálnej solidarity je potrebné zaoberať sa situáciou ...

vzhľadom na to, že je potrebné zaviesť alebo rozvíjať systémy odškodňovania týchto obetí ...

vzhľadom na to, že je potrebné zaviesť minimálne ustanovenia v tejto oblasti;

majúc na zreteli rezolúciu (77) 27 Výboru ministrov Rady Európy o odškodňovaní obetí násilných ...

dohodli sa takto:

ČASŤ l

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať opatrenia nevyhnutné na účely realizácie princípov stanovených ...

Článok 2 - 1. Pokiaľ nie je možné zaistiť odškodnenie z iných zdrojov, štát je povinný prispieť na odškodnenie

a)

tých, ktorí utrpeli ťažkú ujmu na zdraví následkom úmyselného trestného činu;

b)

tých, ktorí boli závislí od osôb, ktoré zomreli v dôsledku tohto trestného činu.

2.

Nárok na odškodnenie stanovený v predošlom odseku vzniká aj v prípade, keď nie je možné páchateľa ...

Článok 3

Nárok na odškodnenie štátom, na ktorého území bol spáchaný daný trestný čin, môžu uplatniť ...

a)

občania štátu, ktorý pristúpil k tomuto dohovoru;

b)

občania všetkých členských štátov Rady Európy, ktorí majú trvalý pobyt v štáte, na ktorého ...

Článok 4

Odškodnenie, podľa úvahy v konkrétnom prípade, musí pokryť aspoň ušlý zisk, výdavky na liečbu ...

Článok 5

Predpisy upravujúce odškodňovanie môžu podľa potreby súhrnne alebo pre jednotlivé zložky stanoviť ...

Článok 6

Predpisy upravujúce odškodňovanie môžu takisto stanoviť lehotu, počas ktorej je potrebné podať ...

Článok 7

Odškodnenie je možné znížiť alebo zamietnuť v závislosti od finančnej situácie žiadateľa. ...

Článok 8

1.

Odškodnenie je možné znížiť alebo zamietnuť v závislosti od správania poškodeného alebo žiadateľa ...

2.

Odškodnenie je možné takisto znížiť alebo zamietnuť, pokiaľ poškodený alebo žiadateľ je ...

3.

Odškodnenie je možné takisto znížiť alebo zamietnuť v prípade, že čiastočné alebo celkové ...

Článok 9

Na účely zamedzenia dvojitého odškodnenia môže štát alebo príslušný orgán skrátiť priznanú ...

Článok 10

Na štát alebo príslušný orgán je možné previesť práva odškodnenej osoby do výšky zaplatenej ...

Článok 11

Zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, aby boli informácie o systéme odškodňovania dostupné ...

ČASŤ II

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 12

S výnimkou prípadov uplatňovania dvojstranných a mnohostranných zmlúv o vzájomnej pomoci medzi ...

Článok 13

1.

O uplatňovaní tohto dohovoru je informovaný Európsky výbor pre problémy zločinnosti (CDPC) Rady ...

2.

S týmto cieľom odovzdá každá zmluvná strana generálnemu tajomníkovi Rady Európy všetky relevantné ...

ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Tento dohovor je otvorený na podpis všetkým členským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii, ...

Článok 15

1.

Tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí trojmesačného ...

2.

Vo vzťahu k štátom, ktoré vyjadria svoj súhlas byť viazané týmto dohovorom následne, tento ...

Článok 16

1.

Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy vyzvať aj nečlenské ...

2.

Vo vzťahu k štátom, ktoré vyjadria svoj súhlas byť viazané týmto dohovorom následne, tento ...

Článok 17

1.

Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení listiny o ratifikácii, prijatí, schválení ...

2.

Každý štát môže kedykoľvek neskôr na základe vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi ...

3.

Každé vyhlásenie urobené v súlade s dvoma predchádzajúcimi odsekmi vo vzťahu k uvedenému územiu ...

Článok 18

1.

Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení listiny o ratifikácii, prijatí, schválení ...

2.

Zmluvný štát, ktorý vyjadril výhradu v súlade s predchádzajúcim odsekom, ju môže celú alebo ...

3.

Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu k niektorému ustanoveniu tohto dohovoru, sa nemôže domáhať ...

Článok 19

1.

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek tento dohovor vypovedať na základe oznámenia doručeného ...

2.

Výpoveď je účinná k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po uplynutí šesťmesačného obdobia ...

Článok 20

Generálny tajomník Rady Európy upovedomí členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré ...

a)

o každom podpise;

b)

o každom uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení;

c)

o každom nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s jeho článkami 15, 16 a 17;

d)

o akomkoľvek inom akte, oznámení alebo vyhlásení vzťahujúcom sa na tento dohovor.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci pripojili svoje podpisy.

V Štrasburgu 24. decembra 1983 vo francúzskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore