Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice 162/2000 účinný od 24.05.2000

Platnosť od: 24.05.2000
Účinnosť od: 24.05.2000
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 162/2000 s účinnosťou od 24.05.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 1991 bol v Espoo ...

Strany tohto dohovoru,uvedomujúc si vzájomné vzťahy medzi hospodárskymi činnosťami a ich dôsledky ...

Článok 1 - Definície

Na účely tohto dohovoru

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-i

i)

„strany“ znamenajú zmluvné strany tohto dohovoru, ak v texte nie je uvedené inak;

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-ii

ii)

„strana pôvodu“ znamená zmluvnú stranu alebo strany tohto dohovoru, pod ktorej (ktorých) jurisdikciou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-iii

iii)

„dotknutá strana“ znamená zmluvnú stranu alebo strany tohto dohovoru, ktorá (ktoré) pravdepodobne ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-iv

iv)

„zainteresované strany“ znamenajú stranu pôvodu a dotknutú stranu, ktoré sa zúčastňujú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-v

v)

„navrhovaná činnosť“ znamená akúkoľvek činnosť alebo akúkoľvek zásadnú zmenu činnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-vi

vi)

„hodnotenie vplyvu na životné prostredie“ znamená vnútroštátny proces vyhodnotenia pravdepodobného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-vii

vii)

„vplyv“ znamená akýkoľvek účinok navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-viii

viii)

„vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice“ znamená akýkoľvek vplyv, ktorý ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-ix

ix)

„kompetentný orgán“ znamená štátny orgán alebo orgány určený (určené) stranou ako zodpovedný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odrazka-ix.pismeno-x

x)

„verejnosť“ znamená jednu alebo niekoľko fyzických osôb alebo právnických osôb.

Článok 2 - Všeobecné ustanovenia

1.

Strany buď samostatne, alebo spoločne prijmú všetky vhodné a účinné opatrenia na predchádzanie, ...

2.

Každá strana prijme potrebné právne, správne alebo iné opatrenia na uplatnenie ustanovení tohto ...

3.

Strana pôvodu zabezpečí, aby sa hodnotenie vplyvu na životné prostredie v súlade s ustanoveniami ...

4.

Strana pôvodu v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru zabezpečí, aby dotknuté strany boli vyrozumené ...

5.

Zainteresované strany začnú z podnetu ktorejkoľvek z nich rozhovory o tom, či jedna alebo viac ...

6.

Strana pôvodu v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru umožní, aby sa verejnosť v oblastiach, ktoré ...

7.

Podľa požiadaviek tohto dohovoru sa hodnotenie vplyvu na životné prostredie vykonáva prinajmenšom ...

8.

Ustanovenia tohto dohovoru sa netýkajú práva strán uplatňovať vnútroštátne zákony, predpisy, ...

9.

Ustanovenia tohto dohovoru sa netýkajú práva jednotlivých strán zaviesť v dvojstranných alebo ...

10.

Ustanovenia tohto dohovoru sa nijako netýkajú povinností strán daných medzinárodným právom vo ...

Článok 3 - Oznámenie

1.

Pri navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe I, ktorá môže mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci ...

2.

Toto oznámenie musí obsahovať predovšetkým

a)

informáciu o navrhovanej činnosti vrátane akýchkoľvek dostupných informácií o jej možnom vplyve ...

b)

povahu možného rozhodnutia;

c)

určenie primeranej doby, počas ktorej je podľa odseku 3 tohto článku potrebné odpovedať s prihliadnutím ...

a môže obsahovať informácie, ktoré sú uvedené v odseku 5 tohto článku.

3.

Dotknutá strana odpovie strane pôvodu v termíne uvedenom v oznámení, pričom potvrdí doručenie ...

4.

Ak dotknutá strana uvedie, že sa nezamýšľa zúčastniť na procese hodnotenia vplyvu na životné ...

5.

Po doručení odpovede dotknutej strany vyjadrujúcej jej úmysel zúčastniť sa na procese hodnotenia ...

a)

zodpovedajúce informácie týkajúce sa procesu hodnotenia vplyvu na životné prostredie vrátane ...

b)

zodpovedajúce informácie o navrhovanej činnosti a jej možnom značne nepriaznivom vplyve presahujúcom ...

6.

Na žiadosť strany pôvodu dotknutá strana jej poskytne primerane dostupné informácie vzťahujúce ...

7.

Ak sa strana domnieva, že by mohla byť dotknutá následkom značne nepriaznivého vplyvu navrhovanej ...

8.

Zainteresované strany zabezpečia, aby verejnosť dotknutej strany v oblastiach, ktoré možno budú ...

Článok 4 - Spracovanie dokumentácie o hodnotení vplyvu na životné prostredie

1.

Dokumentácia o hodnotení vplyvu na životné prostredie, ktorá sa má poskytnúť kompetentnému ...

2.

Strana pôvodu vhodným spôsobom prostredníctvom spoločného orgánu, ak takýto existuje, poskytne ...

Článok 5 - Konzultácie na základe dokumentácie o hodnotení vplyvu na životné prostredie

Strana pôvodu vyvolá po dohotovení dokumentácie o hodnotení vplyvu na životné prostredie bez ...

Konzultácie sa môžu týkať

a)

možných variantov navrhovanej činnosti vrátane variantu, ak by sa činnosť neuskutočnila, a možných ...

b)

iných foriem možnej vzájomnej pomoci pri znižovaní akéhokoľvek značne nepriaznivého vplyvu ...

c)

akýchkoľvek iných príslušných záležitostí vzťahujúcich sa na navrhovanú činnosť.

Na začiatku týchto konzultácií sa strany dohodnú na primeranom časovom rozpätí, v ktorom sa ...

Článok 6 - Konečné rozhodnutie

1.

Strany zabezpečia, aby sa v konečnom rozhodnutí o navrhovanej činnosti náležite prihliadalo na ...

2.

Strana pôvodu oznámi dotknutej strane konečné rozhodnutie o navrhovanej činnosti spolu s dôvodmi ...

3.

Ak zainteresovaná strana získa pred začatím takej činnosti dodatočné informácie o značnom vplyve ...

Článok 7 - Poprojektová analýza

1.

Zainteresované strany na žiadosť ktorejkoľvek z nich určia, či sa má vykonať poprojektová analýza, ...

2.

Ak strana pôvodu alebo dotknutá strana na základe výsledkov poprojektovej analýzy má opodstatnené ...

Článok 8 - Dvojstranná a mnohostranná spolupráca

Strany môžu ďalej uplatňovať doterajšie dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo iné dojednania ...

Článok 9 - Výskumné programy

Strany budú venovať osobitnú pozornosť zakladaniu alebo rozvíjaniu špecifických výskumných ...

a)

zdokonaľovanie jestvujúcich kvalitatívnych a kvantitatívnych metód hodnotenia vplyvu navrhovaných ...

b)

dosiahnutie hlbšieho objasnenia vzťahov medzi príčinami a dôsledkami a ich úlohy v integrovanej ...

c)

analyzovanie a monitorovanie účinku plnenia rozhodnutí o navrhovaných činnostiach s cieľom minimalizovať ...

d)

rozvoj metód stimulujúcich tvorivé prístupy k vyhľadávaniu variantov navrhovaných činností, ...

e)

rozvoj metodológií pre aplikáciu princípov hodnotenia vplyvu na životné prostredie na makroekonomickej ...

Strany si budú výsledky uvedených programov vymieňať.

Článok 10 - Status príloh

Prílohy k tomuto dohovoru tvoria nedeliteľnú súčasť tohto dohovoru.

Článok 11 - Schôdza strán

1.

Strany sa budú stretávať, pokiaľ je to možné, pri príležitosti ročných zasadnutí starších ...

2.

Strany budú neprestajne preverovať dodržiavanie tohto dohovoru a so zreteľom na tento cieľ

a)

preveria politiky a metodologické prístupy strán k hodnoteniu vplyvu na životné prostredie s cieľom ...

b)

vymenia si informácie týkajúce sa skúseností získaných pri uzavieraní a uplatňovaní dvojstranných ...

c)

vyžiadajú si, ak to bude potrebné, služby kompetentných medzinárodných orgánov a vedeckých ...

d)

na svojej prvej schôdzi prerokujú a po zhode prijmú procedurálne pravidlá svojich schôdzí;

e)

zvážia a podľa potreby prijmú návrhy na dodatky k tomuto dohovoru;

f)

zvážia a prijmú akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na naplnenie cieľov ...

Článok 12 - Hlasovacie právo

1.

Každá strana tohto dohovoru má jeden hlas.

2.

Výnimkou z ustanovenia odseku 1 tohto článku je, že regionálne organizácie hospodárskej integrácie ...

Článok 13 - Sekretariát

Výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie plní tieto funkcie sekretariátu:

a)

zvoláva a pripravuje schôdze strán;

b)

odovzdáva stranám správy a iné informácie získané v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru;

c)

vykonáva aj iné funkcie, ktoré môžu byť ustanovené v tomto dohovore alebo ktoré môžu určiť ...

Článok 14 - Dodatky k dohovoru

1.

Ktorákoľvek strana môže navrhnúť dodatky k tomuto dohovoru.

2.

Navrhnuté dodatky sa predkladajú písomne sekretariátu, ktorý ich rozošle všetkým stranám. Navrhnuté ...

3.

Strany vyvinú všetku snahu o dosiahnutie zhody o ktoromkoľvek navrhnutom dodatku k tomuto dohovoru. ...

4.

Dodatky k tomuto dohovoru prijaté v súlade s odsekom 3 tohto článku predloží depozitár všetkým ...

5.

Na účely tohto článku výraz „strany prítomné a hlasujúce“ znamená strany prítomné a hlasujúce ...

6.

Proces hlasovania uvedený v odseku 3 tohto článku nevytvára precedens pre budúce dohody uzavierané ...

Článok 15 - Urovnanie sporov

1.

Ak vznikne spor medzi dvoma alebo niekoľkými stranami o výklade alebo o používaní tohto dohovoru, ...

2.

Pri podpise, ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto dohovoru alebo pri pristúpení k nemu, ...

a)

postúpenie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru;

b)

arbitráž v súlade s postupom ustanoveným v prílohe VII.

3.

Ak strany sporu prijali obidva prostriedky urovnania sporu uvedené v odseku 2 tohto článku, potom ...

Článok 16 - Podpis

Tento dohovor bude otvorený v Espoo (Fínsko) od 25. februára do 1. marca 1991 a potom v sídle Organizácie ...

Článok 17 - Ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie

1.

Tento dohovor bude podliehať ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi signatármi a regionálnymi ...

2.

Tento dohovor bude otvorený od 3. septembra 1991 na pristúpenie k nemu pre štáty a organizácie ...

3.

Ratifikačné, prijímacie, schvaľovacie listiny alebo listiny o pristúpení sa uložia u generálneho ...

4.

Ktorákoľvek organizácia uvedená v článku 16, ktorá sa stáva stranou tohto dohovoru a pritom ...

5.

Vo svojich ratifikačných, prijímacích, schvaľovacích listinách alebo v listinách o pristúpení ...

Článok 18 - Nadobudnutie platnosti

1.

Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po dátume uloženia šestnástej ratifikačnej, ...

2.

Na účely odseku 1 tohto článku sa nebude žiadna z listín uložená regionálnou organizáciou ...

3.

Pre každý štát alebo organizáciu uvedenú v článku 16, ktoré ratifikujú, prijímajú alebo ...

Článok 19 - Odstúpenie

Kedykoľvek po uplynutí štyroch rokov odo dňa, keď tento dohovor nadobudol platnosť pre stranu, ...

Článok 20 - Autentické texty

Originál tohto dohovoru, ktorého anglické, francúzske a ruské znenie má rovnakú platnosť, bude ...

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to oprávnení podpísali tento dohovor.

Dané v Espoo (Fínsko) 25. februára 1991.

Prevziať prílohu - Příloha 01

Prílohy

  Zoznam činností

  1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie ...

  Obsah dokumentácie o hodnotení vplyvu na životné prostredie

  Informácia, ktorá má byť zahrnutá do dokumentácie o hodnotení vplyvu na životné prostredie, ...

  Príloha III

  Všeobecné kritériá pomáhajúce pri určovaní environmentálnej dôležitosti druhov činností neuvedených v zozname v prílohe I

  1. Pri uvažovaní o navrhovaných činnostiach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 2 bodu ...

  Proces vyšetrovania

  1. Pýtajúca sa strana alebo strany dajú na vedomie sekretariátu, že predkladajú vyšetrovacej ...

  Poprojektová analýza

  Ciele zahŕňajúa) sledovanie dodržiavania podmienok určených pri povolení alebo schválení činnosti ...

  Prvky pre dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu

  1. Zainteresované strany môžu podľa potreby ustanoviť inštitucionálny mechanizmus alebo rozšíriť ...

  Arbitráž

  1. Nárokujúca strana alebo strany upovedomia sekretariát, že sa strany dohodli predložiť spor ...

Poznámky

 • *)  Na účely tohto dohovoru- „diaľnica" znamená cestu, ktorá je špeciálne určená a vybudovaná ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore