Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti 161/2009 účinný od 05.05.2009


Platnosť od: 05.05.2009
Účinnosť od: 05.05.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti 161/2009 účinný od 05.05.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 161/2009 s účinnosťou od 05.05.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. októbra 2008 bola vo Washingtone ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1053 z 22. októbra ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 22. októbra 2008.

Dohoda nadobudla platnosť 17. apríla 2009 v súlade s článkom 25 okrem článkov 8 až 10.

K oznámeniu č. 161/2009 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní ...

Slovenská republika a Spojené štáty americké (ďalej len „zmluvné strany”)

podnietené želaním efektívnejšie spolupracovať ako partneri pri predchádzaní trestnej činnosti, ...

uznávajúc, že poskytovanie informácií je základným prvkom v boji proti trestnej činnosti, najmä ...

uznávajúc dôležitosť predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej, najmä terorizmu, pri ...

inšpirované Dohovorom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej ...

usilujúc sa zintenzívniť a podporiť spoluprácu medzi zmluvnými stranami,

dohodli sa takto:

Článok 1 - Vymedzenie pojmov

Na účely tejto zmluvy:

1.

Trestný čin znamená konanie zakladajúce trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia ...

2.

Účel trestného konania zahŕňa činnosti definované ako vedenie trestného konania, čo znamená ...

3.

Profil DNA (identifikačné vzorce DNA) je písmenový alebo numerický kód predstavujúci číslo ...

4.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie súvisiace s určenou alebo určiteľnou fyzickou osobou ...

5.

Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú ...

6.

Referenčné údaje sú profil DNA a súvisiace označenie (referenčný údaj DNA) alebo daktyloskopické ...

Článok 2 - Cieľ a rozsah tejto zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zintenzívniť spoluprácu medzi zmluvnými stranami pri predchádzaní trestnej ...

Článok 3 - Daktyloskopické údaje

Na vykonávanie tejto zmluvy zabezpečia zmluvné strany dostupnosť referenčných údajov zo súboru ...

Článok 4 - Automatizované vyhľadávanie daktyloskopických údajov

1.

Na účely predchádzania trestnej činnosti a jej vyšetrovania umožní každá zmluvná strana národným ...

2.

Zisťovanie úplnej zhody daktyloskopických údajov s referenčnými údajmi zmluvnej strany, ktorá ...

Článok 5 - Alternatívne spôsoby vyhľadávania použitím identifikačných údajov

1.

Kým bude možné použiť postup podľa článku 4, zmluvná strana poskytne alternatívne spôsoby ...

2.

Vyhľadávacie právomoci ustanovené na základe podmienok tejto zmluvy sa použijú iba na účely ...

Článok 6 - Poskytovanie ďalších osobných údajov a iných údajov

Ak bola zistená zhoda na základe postupu podľa článku 4 medzi daktyloskopickými údajmi, poskytnutie ...

Článok 7 - Národné kontaktné body a vykonávacie dohody

1.

Každá zmluvná strana určí diplomatickou cestou jeden alebo viac národných kontaktných bodov ...

2.

Technické a procesné podrobnosti vyhľadávania vykonávaného podľa článkov 4 a 5 sa ustanovia ...

Článok 8 - Automatizované vyhľadávanie profilov DNA

1.

V súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch zmluvných strán a na základe reciprocity môžu ...

2.

Ak sa automatizovaným vyhľadávaním zistí zhoda poskytnutého profilu DNA s profilom DNA vloženým ...

Článok 9 - Poskytovanie ďalších osobných údajov a iných údajov

Ak sa postupom podľa článku 8 zistí zhoda medzi profilmi DNA, poskytnutie akýchkoľvek dostupných ...

Článok 10 - Národný kontaktný bod a vykonávacie dohody

1.

Každá zmluvná strana určí diplomatickou cestou národný kontaktný bod na účely poskytovania ...

2.

Technické a procesné podrobnosti vyhľadávania vykonávaného podľa článku 8 sa ustanovia v jednej ...

Článok 11 - Poskytovanie osobných údajov a iných údajov s cieľom predchádzať závažným trestným činom a teroristickým trestným činom

1.

Na účely predchádzania závažným trestným činom a teroristickým trestným činom môže zmluvná ...

a)

je podozrivá z plánovania alebo zo spáchania teroristického trestného činu alebo spáchala teroristický ...

b)

je alebo bola vyškolená na spáchanie trestných činov uvedených v písmene a) alebo

c)

je podozrivá z plánovania alebo zo spáchania závažného trestného činu alebo spáchala závažný ...

2.

Poskytované osobné údaje zahŕňajú, ak je to možné, priezvisko, mená, predchádzajúce mená ...

3.

Poskytujúca zmluvná strana môže v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom ustanoviť podmienky ...

4.

Všeobecné obmedzenia s ohľadom na právne podmienky prijímajúcej zmluvnej strany na spracúvanie ...

5.

Okrem osobných údajov uvedených v odseku 2 si môžu zmluvné strany vzájomne poskytnúť iné ako ...

6.

Každá zmluvná strana určí jeden alebo viac národných kontaktných bodov na výmenu osobných ...

Článok 12 - Iné formy spolupráce na účely predchádzania trestnej činnosti

Na účel predchádzania a boja proti trestnej činnosti môžu zmluvné strany v súlade so svojimi ...

a)

zdieľania informácií a najlepších skúseností pre programy a opatrenia na ochranu svedkov, ktorým ...

b)

poskytovania si osobnej, technickej a organizačnej pomoci pri predchádzaní a odhaľovaní trestných ...

c)

organizovania pracovných stretnutí ku konkrétnym vyšetrovaným trestným prípadom na účel prípravy ...

d)

výmeny informácií o výsledkoch kriminalistického a kriminologického výskumu o vyšetrovacích ...

e)

výmeny informácií o organizácii a štruktúre skupín páchajúcich trestnú činnosť, typického ...

f)

informovania sa o trendoch a novom vývoji týkajúcom sa spôsobu, ako páchatelia nakladajú so ziskom ...

g)

výmeny zákonov a iných právnych predpisov, analytických a koncepčných dokumentov a odbornej literatúry ...

h)

spolupráce v oblasti vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a výcviku policajtov a ostatných orgánov ...

Článok 13 - Súkromie a ochrana údajov

1.

Zmluvné strany uznávajú, že nakladanie s osobnými údajmi, ktoré vzájomne získavajú, a ich ...

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje spravodlivo a v súlade s príslušnými právnymi ...

a)

zabezpečiť, že poskytnuté osobné údaje sú primerané a náležité v súvislosti s osobitným ...

b)

uchovávať osobné údaje iba na čas nevyhnutne potrebný na osobitný účel, na ktorý boli poskytnuté ...

c)

zabezpečiť, že s možnými nesprávnymi osobnými údajmi včas oboznámia prijímajúcu zmluvnú ...

3.

Táto zmluva nezakladá žiadne nové práva na strane žiadnej súkromnej osoby vrátane práva získať, ...

Článok 14 - Obmedzenie spracúvania z dôvodu ochrany osobných a iných údajov

1.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 3, zmluvné strany môžu spracúvať údaje získané ...

a)

na účel trestného vyšetrovania,

b)

na predchádzanie závažnému ohrozeniu ich verejnej bezpečnosti,

c)

v netrestnom súdnom alebo správnom konaní, ktoré priamo súvisí s vyšetrovaním uvedeným v písmene ...

d)

na akýkoľvek iný účel iba s predchádzajúcim súhlasom zmluvnej strany, ktorá zaslala údaje.

2.

Zmluvné strany neoznámia údaje poskytnuté podľa tejto zmluvy nijakému tretiemu štátu, medzinárodnému ...

3.

Zmluvná strana môže vykonávať automatizované vyhľadávanie v daktyloskopických údajoch alebo ...

a)

zistiť, či porovnávané profily DNA alebo daktyloskopické údaje sú zhodné,

b)

pripraviť a poskytnúť následnú žiadosť o pomoc v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom ...

c)

viesť záznamy, ak to vyžaduje alebo dovoľuje jej vnútroštátny právny poriadok.

4.

Zmluvná strana, ktorá spravuje súbor, môže spracúvať údaje poskytnuté vyhľadávajúcou zmluvnou ...

Článok 15 - Oprava, blokovanie a vymazanie údajov

1.

Prijímajúca zmluvná strana je povinná na žiadosť poskytujúcej zmluvnej strany opraviť, blokovať ...

2.

Ak sa zmluvná strana dozvie, že údaje prijaté od druhej zmluvnej strany podľa tejto zmluvy sú ...

3.

Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, ak sa dozvie, že podstatný údaj zaslaný ...

Článok 16 - Dokumentácia

1.

Každá zmluvná strana vedie záznamy o zaslaní a prijatí údajov oznámených druhej zmluvnej strane ...

a)

zabezpečenie účinného monitorovania ochrany údajov v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom ...

b)

umožnenie zmluvným stranám efektívne využívať práva im priznané podľa článkov 15 a 19 a

c)

zabezpečenie bezpečnosti údajov.

2.

Záznamy zahŕňajú

a)

informácie identifikujúce poskytnuté údaje,

b)

dátum poskytnutia a

c)

príjemcu údajov v prípade, ak sa údaje poskytnú iným subjektom.

3.

Zaznamenané údaje sú chránené vhodnými prostriedkami proti neoprávnenému použitiu a iným formám ...

Článok 17 - Bezpečnosť údajov

1.

Zmluvné strany zabezpečia, aby sa na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému ...

2.

Vykonávacie dohody alebo dojednania upravujúce postupy automatizovaného vyhľadávania daktyloskopických ...

a)

primerané používanie modernej technológie na zabezpečenie ochrany, bezpečnosti, dôvernosti a ...

b)

používanie šifrovania a kontroly oprávnenosti prístupu uznané príslušnými orgánmi pri prístupe ...

c)

mechanizmus na zabezpečenie vykonávania povolených vyhľadávaní.

Článok 18 - Transparentnosť – poskytovanie informácií dotknutým osobám

1.

Nič v tejto zmluve nemožno vykladať v rozpore s právnymi záväzkami zmluvných strán ustanovenými ...

2.

Poskytnutie takých informácií možno odmietnuť iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi ...

a)

účely spracúvania,

b)

vyšetrovanie alebo stíhanie vedené príslušnými orgánmi zmluvných strán alebo

c)

práva a slobody tretích strán.

Článok 19 - Informácie

Na základe žiadosti prijímajúca zmluvná strana informuje poskytujúcu zmluvnú stranu o spracúvaní ...

Článok 20 - Vzťah k iným dohodám

1.

Nič v tejto zmluve sa neinterpretuje ako obmedzenie alebo dotýkanie sa ustanovení akejkoľvek inej ...

2.

Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv a dohôd, ...

Článok 21 - Konzultácie

1.

Zmluvné strany sa usilujú predchádzať sporom vzájomnými pravidelnými konzultáciami o vykonávaní ...

2.

Zmluvné strany v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy ...

Článok 22 - Náklady

Každá zmluvná strana znáša náklady, ktoré vzniknú jej orgánom pri vykonávaní tejto zmluvy. ...

Článok 23 - Skončenie platnosti zmluvy

Každá zmluvná strana môže túto zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť tejto ...

Článok 24 - Zmeny a doplnenia

1.

Zmluvné strany začnú konzultácie týkajúce sa zmeny a doplnenia tejto zmluvy na základe žiadosti ...

2.

Túto zmluvu možno kedykoľvek meniť a dopĺňať písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 25 - Nadobudnutie platnosti

Táto zmluva, okrem článkov 8 až 10, nadobúda platnosť tridsiaty (30) deň odo dňa prijatia neskoršej ...

Dané vo Washingtone 8. októbra 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v anglickom ...

Za Slovenskú republiku:

Robert Kaliňák v. r.

Za Spojené štáty americké:

Michael Chertoff v. r.

Mark Filip v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore