Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 157/2007 účinný od 01.04.2007

Platnosť od: 28.03.2007
Účinnosť od: 01.04.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 157/2007 účinný od 01.04.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 157/2007 s účinnosťou od 01.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej ...

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2007. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku. ...

Prílohy

  ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

  Výklad niektorých slov
  2.1
  2.4
  (a)

  Kedykoľvek sa použije výraz „prioritné obdobie“ vo vzťahu k uplatneniu priority, znamená to ...

  (b)

  Pravidlo 80.5 sa použije mutatis mutandis k prioritnému obdobiu.

  Pravidlo 4

  4.1

  Povinný a fakultatívny obsah. Podpis.

  (a)

  a (b) (bez zmeny)

  (c)

  Žiadosť môže obsahovať

  (i)

  a (ii) (bez zmeny)

  (iii)

  vyhlásenia podľa pravidla 4.17,

  (iv)

  vyhlásenie podľa pravidla 4.18,

  (v)

  žiadosť o obnovenie práva na prioritu

  (d)

  (bez zmeny)

  4.2

  až 4.9 (bez zmeny)

  4.10

  Uplatnenie priority

  (a)

  Akékoľvek vyhlásenie uvedené v článku 8(1) („uplatnenie priority“) môže uplatňovať prioritu ...

  (i)

  dátum podania skoršej prihlášky

  (ii)

  až (v) (bez zmeny)

  (a)

  až (d) (bez zmeny)

  4.11

  až 4.17 (bez zmeny)

  4.18

  Vyhlásenie o včlenení odkazomAk si medzinárodná prihláška ku dňu, keď prijímací úrad prijal ...

  4.19

  Dodatkové údaje

  (a)

  Žiadosť nesmie obsahovať žiadne iné údaje než tie, ktoré sa uvádzajú v pravidlách 4.1 až ...

  (b)

  Ak žiadosť obsahuje iné údaje než tie, ktoré sú uvedené v pravidlách 4.1 až 4.18 alebo povolené ...

  Pravidlo 11

  11.1

  až 11.13 (bez zmeny)

  11.14

  Neskôr predložené dokladyPravidlá 10 a 11.1 až 11.13 sa takisto vzťahujú na každý dokument ...

  Pravidlo 12

  12.1

  (bez zmeny)
  12.1bis Jazyk prvkov a častí predložených podľa pravidla 20.3, 20.5 alebo 20.6

  12.2

  Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške

  (a)

  (bez zmeny)

  b)

  Každá oprava podľa pravidla 91.1 zjavného omylu v medzinárodnej prihláške musí byť v jazyku, ...

  (i)

  ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), 12.4(a) alebo 55.2(a), opravy ...

  (ii)

  ak sa vyžaduje preklad žiadosti podľa pravidla 26.3ter(c), opravy podľa pravidla 91.1(b)(i) stačí ...

  c)

  (bez zmeny)

  12.3

  Preklad na účely medzinárodnej rešerše

  (a)

  a (b) (bez zmeny)

  (c)

  Ak prijímací úrad zašle prihlasovateľovi oznámenie podľa pravidla 20.2(c), prihlasovateľ nepredložil ...

  (i)

  a (ii) (bez zmeny)

  (d)

  a (e) (bez zmeny)

  12.4

  (bez zmeny)

  Pravidlo 20

  20.1

  Zistenie podľa článku 11(1)

  (a)

  Len čo dôjdu písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, prikročí prijímací úrad ...

  (b)

  Na účely článku 11(1)(iii)(c) stačí uviesť meno prihlasovateľa tak, aby bolo možné určiť ...

  (c)

  Na účely článku 11(1)(ii) stačí, aby časť, ktorú možno považovať za opis (okrem jeho časti ...

  (d)

  Ak do 1. októbra 1997 odsek (c) nie je v súlade s platným národným zákonodarstvom prijímacieho ...

  20.2

  Kladné zistenie podľa článku 11(1)

  (a)

  Ak prijímací úrad zistí v čase prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, ...

  (b)

  Prijímací úrad opečiatkuje žiadosť medzinárodnej prihlášky, ktorej udelil dátum medzinárodného ...

  (c)

  Prijímací úrad bez odkladu oznámi prihlasovateľovi číslo medzinárodnej prihlášky a dátum ...

  20.3

  Chyby podľa článku 11(1)

  (a)

  Ak pri zistení, či písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky ...

  (i)

  predložil požadovanú opravu podľa článku 11(2), alebo

  (ii)

  ak sa uvedené požiadavky týkajú prvku, ktorý je uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), aby ...

  (b)

  Ak na základe výzvy podľa odseku (a) alebo inak

  (i)

  prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu požadovanú opravu podľa článku 11(2) po dátume ...

  (ii)

  je prvok podľa článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) považovaný za súčasť medzinárodnej prihlášky ...

  (c)

  Ak prijímací úrad neskôr odhalí alebo na základe prihlasovateľovej odpovede zistí, že urobil ...

  20.4

  Negatívne zistenie podľa článku (11)(1)Ak prijímací úrad nedostane opravu v lehote podľa pravidla ...

  20.5

  Chýbajúce časti

  (a)

  Ak pri zisťovaní, či písomnosti nasvedčujú, že medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky ...

  (i)

  doplní písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky tak, že zašle chýbajúce časti, ...

  (ii)

  potvrdí v súlade s pravidlom 20.6(a), že táto časť je včlenená odkazom podľa pravidla 4.18,

  (b)

  Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo ...

  (c)

  Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu po dni, keď ...

  (d)

  Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak časť uvedená v odseku (a) sa podľa pravidla 20.6(b) považuje ...

  (e)

  Ak sa opravil dátum medzinárodného podania podľa odseku (c), prihlasovateľ môže v oznámení ...

  20.6

  Potvrdenie registrácie prvkov a častí odkazom

  (a)

  Prihlasovateľ môže predložiť prijímaciemu úradu v príslušnej lehote podľa pravidla 20.7 písomné ...

  (i)

  listom alebo listami stelesňujúcimi celý prvok, ako je obsiahnutý v skoršej prihláške, alebo ...

  (ii)

  ak prihlasovateľ ešte nevyhovel pravidlu 17.1(a), (b) alebo (b-bis) s ohľadom na prioritný doklad, ...

  (iii)

  ak skoršia prihláška nie je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, prekladom skoršej ...

  (iv)

  v prípade častí opisu, nárokov alebo výkresov, údajom, kde je táto časť obsiahnutá v skoršej ...

  (b)

  Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám pravidla 4.18 a odseku (a) sa vyhovelo a že prvok alebo ...

  (c)

  Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám podľa pravidla 4.18 alebo odseku (a) sa nevyhovelo alebo ...

  20.7

  Lehota

  (a)

  Príslušná lehota podľa pravidla 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c) a 20.6(a) bude

  (i)

  dva mesiace od dátumu výzvy, ak sa výzva podľa pravidla 20.3(a) alebo 20.5(a), podľa toho, čo ...

  (ii)

  dva mesiace od dátumu, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal ...

  (b)

  Ak prijímací úrad prijal opravu podľa článku 11(2) alebo oznámenie podľa pravidla 20.6(a), ktoré ...

  20.8

  Nezlučiteľnosť s národným zákonodarstvom

  (a)

  Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným ...

  (b)

  Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným ...

  Pravidlo 21

  21.1

  (bez zmeny)

  21.2

  Overená kópia pre prihlasovateľaPrijímací úrad za poplatok zašle prihlasovateľovi na základe ...

  Pravidlo 22

  22.1

  Postup

  (a)

  (bez zmeny)

  (b)

  Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 13 mesiacov ...

  (c)

  Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 14 mesiacov ...

  (d)

  až (h) (bez zmeny)

  22.2

  (zostáva zrušené)

  22.3

  (bez zmeny)

  Pravidlo 26

  26.1

  Výzva na opravu podľa článku 14(1)(b)Prijímací úrad vydá výzvu na opravu podľa článku 14(1)(b) ...

  26.2

  Lehota na vykonanie oprávLehota uvedená v pravidle 26.1 je dva mesiace od dátumu výzvy na opravu. ...

  (a)

  Ak sa anotácia alebo text na výkresoch predložil v inom jazyku, než je jazyk opisu a nárokov, prijímací ...

  (i)

  a (ii) (bez zmeny)

  (b)

  (bez zmeny)

  (c)

  Ak žiadosť nie je v súlade s pravidlom 12.1(c ), prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil ...

  (d)

  (bez zmeny)

  26.4

  (bez zmeny)

  26.5

  Rozhodnutie prijímacieho úraduPrijímací úrad rozhodne, či prihlasovateľ predložil opravu v stanovenej ...

  26.6

  (zrušené)

  Pravidlo 26bis

  26bis.1 Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

  (a)

  Prihlasovateľ môže opraviť alebo dodatočne uplatniť prioritu v žiadosti oznámením predloženým ...

  (b)

  a (c) (bez zmeny)
  26bis.2 Nedostatky pri uplatňovaní priority

  (a)

  Tam, kde prijímací úrad zanedbá alebo Medzinárodný úrad zistí vo vzťahu k uplatneniu priority, ...

  (i)

  dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky je neskorší ako dátum uplynutia obdobia ...

  (ii)

  uplatnenie priority nie je v súlade s požiadavkami pravidla 4.10 alebo

  (iii)

  údaj v uplatňovaní priority nekorešponduje s údajom, ktorý vyzerá ako prioritný doklad,prijímací ...

  (b)

  Ak prihlasovateľ nepredložil oznámenie na opravu uplatnenia priority pred uplynutím lehoty podľa ...

  (c)

  Uplatnenie priority sa nebude považovať za neplatné iba pre

  (i)

  chýbajúci údaj čísla skoršej prihlášky podľa pravidla 4.10(a)(ii),

  (ii)

  neúplný údaj v uplatnenej priorite so zodpovedajúcim údajom v prioritnom doklade alebo

  (iii)

  dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia ...

  (d)

  Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydal rozhodnutie podľa odseku (b) alebo ak sa uplatnenie ...

  (e)

  Ak si prihlasovateľ želá opraviť alebo doplniť uplatnenie priority, ale lehota podľa pravidla ...

  (a)

  Ak má medzinárodná prihláška dátum medzinárodného podania, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia ...

  (i)

  sa stalo aj napriek náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami alebo

  (ii)

  bolo neúmyselné.

  (b)

  Žiadosť podľa odseku (a) bude

  (i)

  podaná v prijímacom úrade v príslušnej lehote podľa odseku (e),

  (ii)

  obsahovať vysvetlenie dôvodov, pre ktoré medzinárodná prihláška nebola podaná v lehote prioritného ...

  (iii)

  pokiaľ možno doložená vyhlásením alebo iným dôkazom vyžadovaným podľa odseku (f).

  (c)

  Ak sa uplatnenie priority vzhľadom ku skoršej prihláške neuplatňuje v medzinárodnej prihláške, ...

  (d)

  Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže prijímací úrad spoplatniť vo svoj prospech. Poplatok ...

  (e)

  Lehota uvedená v odsekoch (b)(i), (c) a (d) bude dva mesiace od dátumu uplynutia obdobia priority ...

  (f)

  Prijímací úrad môže požadovať, že vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci dôvody uvedené ...

  (g)

  Prijímací úrad neodmietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby dal ...

  (h)

  Prijímací úrad okamžite

  (i)

  oznámi Medzinárodnému úradu prijatie žiadosti podľa odseku (a),

  (ii)

  rozhodne na základe žiadosti,

  (iii)

  oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu a kritérium na obnovenie práva ...

  (i)

  Každý prijímací úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritérium na obnovenie uplatňuje, ...

  (j)

  Ak 5. októbra 2005 nie sú odseky (a) až (i) zlučiteľné s národným zákonodarstvom, ktoré uplatňuje ...

  Pravidlo 34

  34.1

  Vymedzenie

  (a)

  a (b) (bez zmeny)

  (c)

  S výhradou odsekov (d) a (e) sa za „národné patentové doklady“ považujú

  (i)

  (bez zmeny)

  (ii)

  patenty vydané Nemeckou spolkovou republikou, Kórejskou republikou a Ruskou federáciu

  (iii)

  až (vi) (bez zmeny)

  (d)

  (bez zmeny)

  (e)

  Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z jeho úradných jazykov ...

  (f)

  (bez zmeny)

  Pravidlo 38

  38.1

  (bez zmeny)

  38.2

  Vyhotovenie anotácieAk medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú ...

  38.3

  Zmeny anotáciePrihlasovateľ môže až do uplynutia jedného mesiaca od dátumu odoslania správy ...

  (i)

  navrhované zmeny anotácie alebo

  (ii)

  ak anotáciu vyhotovil orgán, navrhované zmeny alebo pripomienky k anotácii alebo aj zmeny a pripomienky,a ...

  Pravidlo 43

  43.1

  až 43.6 (bez zmeny)
  43.6bis Posúdenie opráv zjavných chýb

  (a)

  Opravu zjavnej chyby, ktorá je schválená podľa pravidla 91.1 s výhradou odseku (b), vezme orgán ...

  (b)

  Opravu zjavnej chyby nevezme orgán pre medzinárodnú rešerš do úvahy na účely medzinárodnej ...

  43.7

  až 43.10 (bez zmeny)

  Pravidlo 43bis

  43bis.1 Písomný posudok

  (a)

  (bez zmeny)

  (b)

  Na účely vyhotovenia písomného posudku sa články 33(2) až (6) a 35(2) a (3) a pravidlá 43.4, ...

  (c)

  (bez zmeny)

  Pravidlo 48

  48.1

  (bez zmeny)

  48.2

  Obsah

  (a)

  Zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje

  (i)

  až (vi) (bez zmeny)

  (vii)

  ak Medzinárodný úrad prijal žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) pred ukončením technických ...

  (viii)

  (bez zmeny)

  (ix)

  každú informáciu týkajúcu sa uplatnenia priority podľa pravidla 26bis.2(d),

  (x)

  každé vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17 a každú jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú prijal ...

  (xi)

  každú informáciu týkajúcu sa žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva na prioritu ...

  (b)

  Bez ohľadu na odsek (c) titulná stránka obsahuje

  (i)

  údaje prevzaté z formulára žiadosti a iné údaje, ktoré predpisujú administratívne smernice,

  (ii)

  obrázok alebo obrázky, ak medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, ak sa neuplatňuje pravidlo ...

  (iii)

  anotáciu, ak je anotácia v angličtine a v ďalšom jazyku, anglický text sa uvedie na prvom mieste, ...

  (iv)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že žiadosť obsahuje vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17, ktoré prijal ...

  (v)

  ak prijímací úrad udelil dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) ...

  (vi)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu podľa ...

  (vii)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu týkajúcu ...

  (viii)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že prihlasovateľ predložil podľa pravidla 26bis.3(f) kópiu vyhlásenia ...

  (c)

  až (h) (bez zmeny)

  (i)

  Ak schválenie opravy zjavnej chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 91.1 Medzinárodný ...

  (j)

  Ak v deň ukončenia technických príprav na zverejnenie stále chýba žiadosť podľa pravidla 26bis.3 ...

  (k)

  Ak žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) Medzinárodný úrad prijal po ukončení technických ...

  48.3

  až 48.6 (bez zmeny)

  Pravidlo 49ter

  Obnovenie práva na prioritu určeným úradom49ter.1 Účinok obnovenia práva na prioritu prijímacím ...

  (a)

  Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založené na zistení, že ...

  (b)

  Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založenom na zistení, že ...

  (c)

  Rozhodnutie prijímacieho úradu, aby sa obnovilo právo na prioritu podľa odseku 26bis.3, nebude účinné ...

  (d)

  Určený úrad nebude prehodnocovať rozhodnutie prijímacieho úradu, ak nebudú odôvodnené pochybnosti, ...

  (e)

  Žiadny určený štát nie je viazaný rozhodnutím prijímacieho úradu o zamietnutí žiadosti podľa ...

  (f)

  Ak prijímací úrad zamietol žiadosť o obnovenie práva na prioritu, každý určený štát môže ...

  (g)

  Ak 5. októbra 2005 odseky (a) a (d) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, ...

  (a)

  Ak medzinárodná prihláška uplatňuje prioritu zo skoršej prihlášky a dátum medzinárodného ...

  (i)

  stalo aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, alebo

  (ii)

  bolo neúmyselné.

  (b)

  Žiadosť podľa odseku (a)

  (i)

  sa musí podať v určenom úrade v lehote jedného mesiaca od príslušnej lehoty podľa článku 22, ...

  (ii)

  musí zdôvodniť zanedbanie podania medzinárodnej prihlášky v období priority a prípadne doložiť ...

  (iii)

  musí byť podrobená poplatku za žiadosť na obnovenie podľa odseku (d).

  (c)

  Určený úrad môže žiadať, aby vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci zdôvodnené stanovisko ...

  (d)

  Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže určený úrad podrobiť poplatku, poplatok za žiadosť ...

  (e)

  Určený úrad nezamietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby nedal prihlasovateľovi ...

  (f)

  Ak národné zákonodarstvo platné pre určený úrad dovoľuje obnovenie práva na prioritu za podmienok, ...

  (g)

  Každý určený úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritériá na obnovu práva priority ...

  (h)

  Ak 5. októbra 2005 odseky (a) až (g) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, ...

  Pravidlo 51

  51.1

  Lehota na podanie žiadosti o zaslanie kópiíLehota uvedená v článku 25(1)(c) je dva mesiace a počíta ...

  51.2

  Kópia oznámeniaAk prihlasovateľ po prijatí negatívneho rozhodnutia podľa článku 11(1) požiada ...

  51.3

  (bez zmeny)

  Pravidlo 51bis

  51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky

  (a)

  až (d) (bez zmeny)

  (e)

  Národné zákonodarstvo uplatňované určeným úradom môže v súlade s článkom 27 vyžadovať, ...

  (i)

  platnosť uplatňovanej priority je dôležitá pre rozhodnutie, či je príslušný vynález patentovateľný, ...

  (ii)

  dátum medzinárodného podania je udelený prijímacím úradom podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) ...

  (f)

  (bez zmeny)
  51bis.2 a 51bis.3 (bez zmeny)

  Pravidlo 55

  55.1

  (bez zmeny)

  55.2

  Preklad medzinárodnej prihlášky

  (a)

  (bez zmeny)(a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v odseku (b) musí obsahovať ...

  (b)

  (bez zmeny)

  (c)

  Ak požiadavky odsekov (a) a (a-bis) nie sú splnené a odsek (b) sa neuplatňuje, orgán pre medzinárodný ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (c), považuje sa to za splnenie požiadaviek. ...

  55.3

  (bez zmeny)

  Pravidlo 64

  64.1

  Známy stav techniky

  (a)

  (bez zmeny)

  (b)

  Na účely odseku (a) rozhodujúci dátum znamená

  (i)

  s výhradou bodov (ii) a (iii) dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je ...

  (ii)

  ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje ...

  (iii)

  ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje ...

  64.2

  a 64.3 (bez zmeny)

  Pravidlo 66

  66.1

  Podklad medzinárodného predbežného prieskumu

  (a)

  až (d) (bez zmeny)(d-bis) Opravu zrejmých chýb, ktoré sú dovolené podľa pravidla 91.1, orgán ...

  (e)

  (bez zmeny)
  66.1bis až 66.4 (bez zmeny)

  66.5

  ÚpravyKaždá zmena nárokov, opisu alebo výkresov včítane zrušenia nárokov, vypustenia časti ...

  66.6

  až 66.9 (bez zmeny)

  Pravidlo 70

  70.1

  (bez zmeny)

  70.2

  Podklad správy

  (a)

  až (d) (bez zmeny)

  (e)

  Ak sa vzala do úvahy oprava zjavnej chyby podľa pravidla 66.1, uvedie sa to v správe. Ak sa nevzala ...

  70.3

  až 70.15 (bez zmeny)

  70.16

  Prílohy ku správe

  (a)

  Každý náhradný list podľa pravidla 66.8(a) alebo (b) a každý náhradný list obsahujúci úpravy ...

  (b)

  (bez zmeny)

  70.17

  (bez zmeny)

  Pravidlo 76

  Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi.
  76.1
  76.4
  76.5
  (i)

  až (v) (bez zmeny)

  Pravidlo 82ter

  82ter.1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatnenej priority (a) Ak prihlasovateľ ...

  Pravidlo 91

  91.1

  Oprava zjavných chýb

  (a)

  Zjavná chyba v medzinárodnej prihláške alebo inom dokumente, ktorý predložil prihlasovateľ, sa ...

  (b)

  Opravu chyby s výhradou autorizácie musí vykonať “kompetentný orgán„, t. j.

  (i)

  v prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo v jej oprave – prijímací úrad, ...

  (ii)

  v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo ak orgán pre medzinárodný ...

  (iii)

  v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo v zmenách podľa článku ...

  (iv)

  v prípade chyby v dokumente, ktorý nie je uvedený v bodoch (i) až (iii) predložených prijímaciemu ...

  (c)

  Kompetentný orgán musí autorizovať opravu chyby podľa tohto pravidla iba vtedy, ak je kompetentnému ...

  (d)

  V prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v oprave alebo ich zmene kompetentný ...

  (e)

  V prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo jej opravy alebo v dokumente uvedenom ...

  (f)

  Príslušný čas na účely odsekov (c) a (e) bude

  (i)

  v prípade chyby v časti medzinárodnej prihlášky k dátumu podania – dátum medzinárodného podania, ...

  (ii)

  v prípade chyby v dokumente inom než medzinárodná prihláška k dátumu podania vrátane chyby v ...

  (g)

  Chyba nebude opraviteľná podľa tohto pravidla, ak

  (i)

  sa chyba týka vypustenia jedného prvku alebo viacerých prvkov medzinárodnej prihlášky uvedených ...

  (ii)

  je chyba v anotácii,

  (iii)

  je chyba v zmene podľa článku 19, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je kompetentný ...

  (iv)

  je chyba v uplatnení priority alebo v poznámke opravujúcej alebo priraďujúcej uplatnenie priority ...

  (h)

  Ak prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ...

  91.2

  Žiadosti o opravuŽiadosť o opravu podľa pravidla 91.1 sa predloží kompetentnému orgánu do 26 ...

  91.3

  Autorizácia a účinok opravy

  (a)

  Kompetentný orgán musí ihneď rozhodnúť, či autorizuje alebo zamietne autorizáciu opravy podľa ...

  (b)

  Ak sa oprava zjavnej chyby autorizovala podľa pravidla 91.1, príslušný dokument sa musí opraviť ...

  (c)

  Ak sa autorizovala oprava zjavnej chyby, tak bude účinná

  (i)

  v prípade medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná, k dátumu medzinárodného podania,

  (ii)

  v prípade chyby v inom dokumente ako medzinárodnej prihláške, tak ako bola podaná, vrátane chyby ...

  (d)

  Ak kompetentný orgán odmietne autorizáciu opravy podľa pravidla 91.1, Medzinárodný úrad musí ...

  (e)

  Opravu zrejmej chyby nemusí vziať do úvahy žiadny určený úrad, v ktorom sa konanie alebo prieskum ...

  (f)

  Určený úrad nemusí prihliadať na opravu, ktorá bola autorizovaná podľa pravidla 91.1, ak zistí, ...

  K oznámeniu č. 157/2007 Z. z. Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore