Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o vedecko-technickej spolupráci 156/2010 účinný od 13.04.2010

Platnosť od: 13.04.2010
Účinnosť od: 13.04.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o vedecko-technickej spolupráci 156/2010 účinný od 13.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 156/2010 s účinnosťou od 13.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. mája 2006 bola v Pretórii ...

Dohoda nadobudla platnosť 14. augusta 2007 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 156/2010 Z. z.

  DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU JUHOAFRICKEJ REPUBLIKY O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI PREAMBULA

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Juhoafrickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),oceňujúc ...

  Článok 1 - Ciele

  1.

  Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy, techniky a vzdelávania v ...

  2.

  Zmluvné strany budú prehlbovať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky cestou priamych ...

  Článok 2 - Formy spolupráce

  1.

  Spolupráca v oblasti vedy a techniky podľa tejto dohody bude zahŕňať

  a)

  spoločné vedecko-technické, výskumné a vývojové projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach, ...

  b)

  výmenu vedcov, špecialistov a výskumných pracovníkov a expertov,

  c)

  vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov ako aj laboratórnych ...

  d)

  spoločné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,

  e)

  iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.

  2.

  Zmluvné strany budú prehlbovať kontakty a spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi vysokými školami ...

  3.

  Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu vo výskume a technickom vývoji medzi príslušnými ...

  Článok 3 - Zodpovedné výkonné orgány

  Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú

  a)

  za Slovenskú republiku Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

  b)

  a za Juhoafrickú republiku Ministerstvo vedy a techniky Juhoafrickej republiky.

  Článok 4 - Spoločný výbor pre spoluprácu v oblasti vedy, techniky a vzdelávania

  1.

  Na vykonávanie tejto dohody bude výkonnými orgánmi zriadený Spoločný výbor pre spoluprácu v ...

  2.

  Spoločný výbor sa bude stretávať najmenej raz za dva roky, striedavo v Slovenskej republike a v ...

  3.

  Spoločný výbor na svojom prvom zasadnutí vypracuje pravidlá svojej práce pre vykonávanie tejto ...

  4.

  Spoločný výbor bude

  a)

  prerokúvať a odsúhlasovať oblasti spolupráce,

  b)

  vytvárať priaznivé podmienky na vykonávanie tejto dohody,

  c)

  uľahčovať a podporovať vykonávanie spoločných projektov a programov pre dosiahnutie cieľov dohody, ...

  d)

  vymieňať si skúsenosti z bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce a zo spolupráce v oblasti ...

  e)

  prerokúvať a schvaľovať programy spolupráce medzi ministerstvami,

  f)

  vypracúvať protokoly o výsledkoch spolupráce v oblasti vedy, techniky a vzdelávania na základe ...

  Článok 5 - Vykonávacie dohody a protokoly

  1.

  Zmluvné strany budú v rámci tejto dohody podporovať vedecko-technickú spoluprácu medzi zodpovedajúcimi ...

  2.

  Dohody a protokoly podľa odseku 1 sa budú podpisovať a implementovať v súlade s vnútroštátnymi ...

  3.

  Vykonávacie dohody a protokoly podľa odseku 1 budú obsahovať programy spolupráce na dvojročné ...

  Článok 6 - Finančné záležitosti

  Výdavky spojené so vzájomnou výmenou osôb realizovanou v zmysle tejto dohody podľa článku 2 ...

  a)

  Vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na medzinárodnú dopravu medzi hlavnými mestami alebo ...

  b)

  Prijímajúca krajina v súlade s programom spoločnej práce spolupráce uhradí pobytové náklady, ...

  Článok 7 - Pomoc a prostriedky

  Osoby vysielané do krajiny jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou, ako aj osoby zahrnuté v ...

  Článok 8 - Vybavenie a prístroje

  1.

  O podmienkach a dodávke prístrojového vybavenia potrebného pre plnenie spoločného výskumu podľa ...

  2.

  Dodávka vybavenia a zariadenia z jednej krajiny do druhej počas vykonávania tejto dohody sa uskutoční ...

  Článok 9 - Výmena informácií

  Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi vedeckými knižnicami, centrami vedeckých a technických ...

  Článok 10 - Právo na duševné vlastníctvo

  1.

  Duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo na základe spolupracujúcich aktivít podľa tejto dohody bude ...

  2.

  Vedecké, technické a vzdelávacie informácie, vzniknuté na základe spolupráce podľa tejto dohody, ...

  Článok 11 - Lekárska starostlivosť

  Vysielajúca zmluvná strana alebo spolupracujúce inštitúcie zabezpečia, že osoby, ktoré navštívia ...

  Článok 12 - Tretie krajiny

  Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť pozvaní ...

  Článok 13 - Zmeny dohody

  1.

  Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. ...

  Článok 14 - Iné medzinárodné dohody

  Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a záväzky, ktoré vyplývajú pre ktorúkoľvek zo zmluvných ...

  Článok 15 - Nadobudnutie platnosti a vypovedanie dohody

  1.

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

  2.

  Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby bude dohoda vyhodnotená a ...

  3.

  Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto dohodu. Svoj zámer vypovedať túto dohodu ...

  4.

  Skončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných ...

  Článok 16 - Riešenie sporov

  Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť konzultáciou alebo ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore