Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 156/2007 účinný od 01.04.2007

Platnosť od: 28.03.2007
Účinnosť od: 01.04.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 156/2007 účinný od 01.04.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 156/2007 s účinnosťou od 01.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej ...

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2007. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 156/2007 Z. z.

  Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

  Požiadavky na vonkajšiu úpravu medzinárodnej prihlášky
  (a)

  až (c) (bez zmeny)

  (d)

  Všetky textové časti musia byť napísané takým písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké ...

  (e)

  (bez zmeny)

  Pravidlo 12

  12.1

  a 12.1bis (bez zmeny)
  12.1ter Jazyk údajov predložených podľa pravidla 13bis.4

  12.2

  Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške

  (a)

  a (b) (bez zmeny)

  (c)

  Každá oprava chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 26 musí byť v jazyku, v ktorom sa ...

  12.3

  až 12.4 (bez zmeny)

  Pravidlo 20

  20.1 až 20.7 (bez zmeny)

  20.8 Nezlučiteľnosť s národným zákonodarstvom

  (a)

  (bez zmeny) Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v ...

  (a-bis) Ak chýbajúci prvok alebo časť nemôžu byť včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky ...

  (b)

  (bez zmeny) Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v ...

  (c)

  Ak sa prvok alebo časť považujú za včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky na základe ...

  Pravidlo 26

  26.1 až 26.3ter (bez zmeny)

  26.4 PostupOpravu žiadosti možno navrhnúť prijímaciemu úradu listom adresovaným prijímaciemu ...

  26.5 až 26.6 (bez zmeny)

  Pravidlo 36

  36.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviekMinimálne požiadavky podľa ustanovenia článku 16(3)(c) ...

  (i)

  až (iii) (bez zmeny)

  (iv)

  úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol ...

  (v)

  úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

  Pravidlo 43

  43.1 až 43.3 (bez zmeny)

  43.4 JazykKaždá správa o medzinárodnej rešerši a uznesenie podľa článku 17(2)(a) sa musia zverejniť ...

  (i)

  ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a medzinárodný ...

  (ii)

  ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.4, ...

  43.5 až 43.10 (bez zmeny)

  Pravidlo 48

  48.1 až 48.2 (bez zmeny)

  48.3 Jazyky zverejnenia

  (a)

  až (b) (bez zmeny)

  (c)

  Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v inom jazyku ako v angličtine, zverejnení sa správa ...

  48.4 až 48.6 (bez zmeny)

  Pravidlo 54bis

  54bis.1 Lehota na podanie návrhu

  (a)

  Návrh sa môže podať kedykoľvek pred uplynutím nasledujúceho obdobia, podľa toho, ktoré uplynie ...

  (i)

  tri mesiace od doručenia správy o medzinárodnej rešerši prihlasovateľovi alebo uznesenia podľa ...

  (ii)

  22 mesiacov od dátumu priority.

  (b)

  (bez zmeny)

  Pravidlo 55

  55.1 (bez zmeny)

  55.2 Preklad medzinárodnej prihlášky

  (a)

  (bez zmeny)

  (a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v odseku (a) musí obsahovať každý ...

  (a-ter) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum musí preveriť každý preklad podľa odseku ...

  (b)

  (bez zmeny)

  (c)

  Ak požiadavky uvedené v odsekoch (a), (a-bis) a (a-ter) nie sú splnené a odsek (b) sa neuplatňuje, ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (c), uvedenej požiadavke sa vyhovelo. Ak prihlasovateľ ...

  55.3 (bez zmeny)

  Pravidlo 63

  63.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek
  Minimálne požiadavky uvedené v článku 32(3) sú:

  (i)

  až (iii) (bez zmeny)

  (iv)

  úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol ...

  (v)

  úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

  Pravidlo 76

  Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi
  (i)

  až (v) (bez zmeny)

  Pravidlo 91

  91.1 a 91.2 (bez zmeny)

  91.3 Autorizácia a účinok opravy

  (a)

  až (e) (bez zmeny)

  (f)

  Určený úrad nemusí vziať do úvahy opravu, ktorá bola oprávnená podľa pravidla 91.1, len ak ...

  Sadzobník poplatkov (s platnosťou od 12. októbra 2006)
  Zľavy

  3.

  Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška ...

  (a)

  na papieri spolu s kópiou v elektronickej forme, ak žiadosť a anotácia sú kódované v znakovom ...

  (b)

  v elektronickej forme, žiadosť nie je kódovaná v znakovom formáte: 100 švajčiarskych frankov,

  (c)

  v elektronickej forme, žiadosť je kódovaná v znakovom formáte: 200 švajčiarskych frankov,

  (d)

  v elektronickej forme, žiadosť, opis, nároky a anotácia sú kódované v znakovom formáte: 300 ...

  4.

  Medzinárodný poplatok za podanie (prípadne znížený podľa bodu 3) a manipulačný poplatok sú ...

  (a)

  prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom a má sídlo v štáte, ktorého národný ...

  (b)

  prihlasovateľom, či je alebo nie je fyzickou osobou, a ktorý je občanom alebo má sídlo v štáte, ...

  za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, každý musí spĺňať kritériá uvedené v ...

  K oznámeniu č. 156/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore