Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 153/2010 účinný od 10.04.2010

Platnosť od: 10.04.2010
Účinnosť od: 10.04.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu, Trestné konanie, Daň z nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 153/2010 účinný od 10.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 153/2010 s účinnosťou od 10.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2009 bola v Bratislave ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 153/2010 Z. z.

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.Dané v Bratislave 5. ...

  Slovenská republika a Macedónska republika,

  želajúc si uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Táto zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi jedného zmluvného štátu alebo oboch zmluvných ...

  Článok 2

  (1)

  Táto zmluva sa vzťahuje na dane z príjmov a z majetku ukladané v mene niektorého zmluvného štátu ...

  (2)

  Za dane z príjmov a z majetku sa považujú všetky dane vyberané z celkových príjmov, z celkového ...

  (3)

  Súčasné dane, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, sú najmä:

  a)

  na Slovensku

  (i)

  daň z príjmov fyzických osôb,

  (ii)

  daň z príjmov právnických osôb,

  (iii)

  daň z nehnuteľností

  (ďalej len „slovenská daň“),

  b)

  v Macedónsku

  (i)

  daň z príjmov fyzických osôb,

  (ii)

  daň zo zisku,

  (iii)

  daň z majetku

  (ďalej len „macedónska daň“).

  (4)

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky dane rovnakého alebo v podstate podobného druhu, ktoré sa ...

  Článok 3

  (1)

  Na účely tejto zmluvy, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad,

  a)

  pojem „Slovensko“ označuje Slovenskú republiku a použitý v geografickom zmysle označuje jej ...

  b)

  pojem „Macedónsko“ označuje územie Macedónskej republiky, nad ktorým vykonáva Macedónska ...

  c)

  pojmy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa súvislostí Slovensko ...

  d)

  pojem „osoba“ zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a všetky iné združenia osôb,

  e)

  pojem „spoločnosť“ označuje každú právnickú osobu alebo každého nositeľa práv a povinností ...

  f)

  pojem „podnik“ sa týka vykonávania akejkoľvek podnikateľskej činnosti,

  g)

  pojmy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ podľa okolností ...

  h)

  pojem „podnikanie“ zahŕňa aj vykonávanie profesijných služieb a ostatných činností nezávislého ...

  i)

  pojem „medzinárodná doprava“ označuje každú dopravu loďou, lietadlom, člnmi, železničným ...

  j)

  pojem „štátny príslušník“ označuje

  (i)

  každú fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo zmluvného štátu,

  (ii)

  každú právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť (partnership) alebo združenie zriadené podľa ...

  k)

  pojem „príslušný orgán“ označuje

  (i)

  na Slovensku ministerstvo financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,

  (ii)

  v Macedónsku ministerstvo financií alebo jeho splnomocneného zástupcu.

  (2)

  Vždy, keď ide o uplatňovanie tejto zmluvy niektorým zmluvným štátom, každý pojem nedefinovaný ...

  Článok 4

  (1)

  Na účely tejto zmluvy pojem „rezident zmluvného štátu“ označuje každú osobu, ktorá podľa ...

  (2)

  Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej ...

  a)

  táto osoba sa považuje za rezidenta len toho štátu, v ktorom má stály byt; ak má stály byt v ...

  b)

  ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ...

  c)

  ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa ani v jednom z nich nezdržiava, považuje ...

  d)

  ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo žiadneho z nich, príslušné orgány ...

  (3)

  Ak podľa ustanovení odseku 1 osoba iná ako fyzická osoba je rezidentom oboch zmluvných štátov, ...

  Článok 5

  (1)

  Na účely tejto zmluvy pojem „stála prevádzkareň“ označuje trvalé miesto na podnikanie, ktorého ...

  (2)

  Pojem „stála prevádzkareň“ zahŕňa najmä

  a)

  miesto vedenia,

  b)

  pobočku,

  c)

  kanceláriu,

  d)

  továreň,

  e)

  dielňu,

  f)

  baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo iné miesto ťažby prírodných zdrojov.

  (3)

  Pojem „stála prevádzkareň“ zahŕňa aj

  a)

  stavenisko alebo stavebný alebo inštalačný projekt, ale len vtedy, ak trvá dlhšie ako dvanásť ...

  b)

  poskytovanie služieb vrátane poradenských a manažérskych služieb podnikom prostredníctvom zamestnancov ...

  (4)

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku pojem „stála prevádzkareň“ nezahŕňa ...

  a)

  použitie zariadenia iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho podniku,

  b)

  udržiavanie zásob tovaru patriaceho podniku iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania,

  c)

  udržiavanie zásob tovaru patriaceho podniku iba na účely spracovania iným podnikom,

  d)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií ...

  e)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely poskytovania iných činností pre podnik, ...

  f)

  udržiavanie trvalého miesta na podnikanie iba na účely vykonávania akejkoľvek kombinácie činností ...

  (5)

  Ak bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 osoba – iná ako nezávislý zástupca v zmysle odseku ...

  (6)

  Nepredpokladá sa, že podnik má stálu prevádzkareň v zmluvnom štáte len preto, že v tomto štáte ...

  (7)

  Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, ovláda spoločnosť ...

  Článok 6

  (1)

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov ...

  (2)

  Pojem „nehnuteľný majetok“ má taký význam, aký má podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia na príjmy z priameho užívania, z nájmu alebo z každého iného ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku.

  Článok 7

  (1)

  Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tom štáte, ak podnik nevykonáva ...

  (2)

  Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom ...

  (3)

  Pri stanovení ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady vynaložené na činnosť ...

  (4)

  Ak je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé stanoviť zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni ...

  (5)

  Stálej prevádzkarni sa nepripočítavajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala ...

  (6)

  Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni, sa na účely predchádzajúcich odsekov ...

  (7)

  Ak zisky zahŕňajú časti príjmov osobitne uvedených v iných článkoch tejto zmluvy, ustanovenia ...

  Článok 8

  (1)

  Zisky z prevádzkovania lodí, lietadiel, člnov, železničných alebo cestných vozidiel v medzinárodnej ...

  (2)

  Ak miesto skutočného vedenia podniku, ktorý sa zaoberá vodnou dopravou, je na palube lode alebo ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia aj na zisky z účasti na poole, spoločnej prevádzke alebo na medzinárodnej ...

  Článok 9

  (1)

  Ak

  a)

  sa podnik jedného zmluvného štátu zúčastňuje priamo alebo nepriamo na riadení, kontrole alebo ...

  b)

  sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo zúčastňujú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku ...

  a ak sú v týchto prípadoch oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané ...

  (2)

  Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku toho štátu a následne zdaní zisky, z ktorých ...

  Článok 10

  (1)

  Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, rezidentovi ...

  (2)

  Tieto dividendy sa však môžu zdaniť aj v zmluvnom štáte, ktorého je spoločnosť vyplácajúca ...

  (3)

  Pojem „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií alebo iných práv, ktoré ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom jedného ...

  (5)

  Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom zmluvného štátu, poberá zisky alebo príjem z druhého zmluvného ...

  Článok 11

  (1)

  Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a ktorých skutočným vlastníkom je rezident druhého ...

  (2)

  Tieto úroky sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych ...

  (3)

  Pojem „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu, ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného ...

  (5)

  Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľ je rezidentom toho štátu. ...

  (6)

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov ...

  Článok 12

  (1)

  Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a ktorých skutočným vlastníkom je rezident ...

  (2)

  Tieto licenčné poplatky sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a ...

  (3)

  Pojem „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu získané ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je rezidentom ...

  (5)

  Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľ je rezidentom ...

  (6)

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom licenčných ...

  Článok 13

  (1)

  Zisky, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného ...

  (2)

  Zisky, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu zo scudzenia akcií alebo iných obchodných ...

  (3)

  Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ...

  (4)

  Zisky zo scudzenia lodí, lietadiel, železničných alebo cestných vozidiel prevádzkovaných v medzinárodnej ...

  (5)

  Zisky zo scudzenia majetku iného, ako sa uvádza v odsekoch 1, 2, 3 a 4, podliehajú zdaneniu len v ...

  Článok 14

  (1)

  Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, ...

  (2)

  Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom ...

  a)

  sa príjemca zdržiava v druhom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu ...

  b)

  odmeny vypláca zamestnávateľ alebo sa vyplácajú v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom ...

  c)

  odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v tom druhom štáte.

  (3)

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného ...

  Článok 15

  Tantiémy a iné podobné platby, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen štatutárneho ...

  Článok 16

  (1)

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako umelec, a to ako divadelný, filmový, ...

  (2)

  Ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú tomuto umelcovi alebo ...

  Článok 17

  S výhradou ustanovení článku 18 ods. 2 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané z dôvodu predchádzajúceho ...

  Článok 18

  (1)

  a)

  Platy, mzdy a iné podobné odmeny, iné ako dôchodky vyplácané jedným zmluvným štátom alebo ...

  b)

  Také platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak ...

  (i)

  je štátnym príslušníkom toho štátu alebo

  (ii)

  sa rezidentom toho štátu nestala len z dôvodu poskytovania takých služieb.

  (2)

  a)

  Akýkoľvek dôchodok vyplácaný priamo alebo z prostriedkov, ktoré vytvoril jeden zmluvný štát ...

  b)

  Taký dôchodok však podlieha zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak tá fyzická osoba je rezidentom ...

  (3)

  Ustanovenia článkov 14, 15, 16 a 17 sa uplatnia na platy, mzdy a iné podobné odmeny a na dôchodky ...

  Článok 19

  Platby, ktoré študent alebo žiak učilišťa, ktorý je alebo bezprostredne pred svojím príchodom ...

  Článok 20

  (1)

  Príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu bez ohľadu na to, kde je ich zdroj, ktoré sa neuvádzajú ...

  (2)

  Príjmy formou výhier zo stávkovania alebo lotérií majúce zdroj v druhom zmluvnom štáte sa tiež ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú na príjmy, ak skutočný vlastník takýchto príjmov, ktorý je ...

  Článok 21

  (1)

  Nehnuteľný majetok uvedený v článku 6, ktorý vlastní rezident jedného zmluvného štátu a ktorý ...

  (2)

  Hnuteľný majetok, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ktorú má podnik ...

  (3)

  Lode, lietadlá, člny, železničné alebo cestné vozidlá prevádzkované v medzinárodnej doprave ...

  (4)

  Všetky ostatné časti majetku rezidenta zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tom štáte.

  Článok 22

  (1)

  Ak rezident jedného zmluvného štátu poberá príjmy alebo vlastní majetok, ktorý sa môže podľa ...

  a)

  znížiť daň z príjmov toho rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z príjmov zaplatenej v tom druhom ...

  b)

  znížiť daň z majetku toho rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z majetku zaplatenej v tom druhom ...

  Takéto zníženie však v žiadnom prípade nepresiahne tú časť dane z príjmov alebo dane z majetku ...

  (2)

  Ak v súlade s akýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy príjmy, ktoré poberá, alebo majetok, ktorý ...

  Článok 23

  (1)

  Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nepodliehajú v druhom zmluvnom štáte zdaneniu ...

  (2)

  Zdanenie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, ...

  (3)

  Okrem prípadov, keď sa uplatnia ustanovenia článku 9 ods. 1, článku 11 ods. 6 alebo článku 12 ...

  (4)

  Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne priamo alebo nepriamo ...

  (5)

  Ustanovenia tohto článku sa bez ohľadu na ustanovenia článku 2 uplatnia na dane každého druhu ...

  Článok 24

  (1)

  Ak sa osoba domnieva, že opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo budú viesť ...

  (2)

  Ak príslušný orgán považuje námietku za oprávnenú a ak sám nie je schopný nájsť uspokojivé ...

  (3)

  Príslušné orgány zmluvných štátov sa vynasnažia vyriešiť vzájomnou dohodou akékoľvek ťažkosti ...

  (4)

  Príslušné orgány zmluvných štátov môžu vzájomne komunikovať priamo, ako aj prostredníctvom ...

  Článok 25

  (1)

  Príslušné orgány zmluvných štátov si vymieňajú informácie potrebné na vykonávanie ustanovení ...

  (2)

  Ustanovenia odseku 1 sa v žiadnom prípade nemôžu vykladať tak, že niektorému zmluvnému štátu ...

  a)

  vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy a správnu prax toho alebo druhého ...

  b)

  poskytnúť informácie, ktoré by nebolo možné získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom ...

  c)

  poskytnúť informácie, ktoré by odhalili akékoľvek obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné ...

  Článok 26

  Ustanovenia tejto zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú členom diplomatických ...

  Článok 27

  (1)

  Táto zmluva podlieha schváleniu podľa postupov, ktoré oba zmluvné štáty vyžadujú z hľadiska ...

  a)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na príjmy poukázané, vyplatené alebo pripísané ...

  b)

  v prípade ostatných daní z príjmov a daní z majetku na príjmy alebo majetok v každom daňovom ...

  (2)

  Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou ...

  Článok 28

  Táto zmluva zostane v platnosti, pokým ju niektorý zmluvný štát nevypovie. Každý zmluvný štát ...

  a)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na príjmy poukázané, vyplatené alebo pripísané ...

  b)

  v prípade ostatných daní z príjmov a daní z majetku na príjmy alebo majetok v každom daňovom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore