Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969 15/2010 účinný od 15.01.2010

Platnosť od: 15.01.2010
Účinnosť od: 15.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969 15/2010 účinný od 15.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 15/2010 s účinnosťou od 15.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1969 bol v Ženeve prijatý ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas uznesením č. 1536 z 24. júna 2009 ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 15/2010 Z. z.

  DOHOVOR 129

  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku ...

  Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného ...

  uvedomujúc si podmienky v existujúcich medzinárodných pracovných dohovoroch o inšpekcii práce, ...

  berúc do úvahy, že je želateľné prijať medzinárodné normy o inšpekcii práce v poľnohospodárstve ...

  rozhodnúc o prijatí istých návrhov, pokiaľ ide o inšpekciu práce v poľnohospodárstve, čo je ...

  určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

  prijíma dvadsiateho piateho júna tisícdeväťstošesťdesiatdeväť tento dohovor, ktorý sa môže ...

  Článok 1

  1.

  V tomto dohovore výraz „poľnohospodársky podnik“ označuje podniky alebo časti podnikov, ktoré ...

  2.

  Príslušný úrad v prípade potreby, po konzultácii s najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov ...

  3.

  Vo všetkých prípadoch, keď vzniknú pochybnosti o tom, či sa dohovor vzťahuje na určitý podnik ...

  Článok 2

  V tomto dohovore výraz „právne ustanovenia“ zahŕňa okrem zákonov a predpisov aj rozhodcovské ...

  Článok 3

  Každý člen2) Medzinárodnej organizácie práce, pre ktorého je tento dohovor v platnosti, udržuje ...

  Článok 4

  Systém inšpekcie práce v poľnohospodárstve sa vzťahuje na všetky poľnohospodárske podniky, ...

  Článok 5

  1.

  Každý člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, sa môže vyhlásením pripojeným k ratifikácii tiež ...

  a)

  nájomcovia, ktorí nezamestnávajú externé pracovné sily, podieloví hospodári a podobné kategórie ...

  b)

  osoby podieľajúce sa na kolektívnom hospodárskom podniku, ako sú členovia družstva;

  c)

  členovia rodiny prevádzkovateľa podniku, ako je to definované vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi. ...

  2.

  Každý člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, môže následným vyhlásením generálnemu riaditeľovi ...

  3.

  Každý člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, uvedie vo svojich správach predkladaných podľa článku ...

  Článok 6

  1.

  Funkciami systému inšpekcie práce v poľnohospodárstve je:

  a)

  zabezpečiť vynucovanie právnych predpisov o podmienkach práce a ochrane pracovníkov pri vykonávaní ...

  b)

  poskytovať zamestnávateľom a pracovníkom odborné informácie a rady o najúčinnejších prostriedkoch ...

  c)

  upozorňovať príslušný úrad na nedostatky alebo zneužitia, obzvlášť na tie, ktoré nepokrývajú ...

  2.

  Vnútroštátne zákony alebo predpisy môžu poskytnúť oprávnenie inšpektorom práce v poľnohospodárstve ...

  3.

  Akékoľvek ďalšie povinnosti, ktoré sa môžu zveriť inšpektorom práce v poľnohospodárstve, ...

  Článok 7

  1.

  Ak je to zlučiteľné s administratívnou praxou člena, inšpekcia práce podlieha dozoru a riadeniu ...

  2.

  V prípade federálneho štátu môže výraz „ústredný orgán“ znamenať buď federálny orgán, ...

  3.

  Inšpekcia práce v poľnohospodárstve môže byť vykonávaná, napríklad:

  a)

  jediným odborom inšpekcie práce zodpovedným za všetky odvetvia hospodárskej činnosti,

  b)

  jediným odborom inšpekcie práce, ktorý by zariaďoval vnútornú funkčnú špecializáciu zabezpečovanú ...

  c)

  jediným odborom inšpekcie práce, ktorý by zariaďoval vnútornú inštitucionálnu špecializáciu ...

  d)

  špecializovanou inšpekčnou službou pre poľnohospodárstvo, na ktorej činnosť by dozeral ústredný ...

  Článok 8

  1.

  Personál inšpekcie práce v poľnohospodárstve je zložený z verejných úradníkov, ktorých postavenie ...

  2.

  Ak sa to zlučuje s vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi alebo s vnútroštátnou praxou, môžu ...

  Článok 9

  1.

  Okrem podmienok, ktoré na prijatie do verejnej služby môžu ustanoviť vnútroštátne zákony alebo ...

  2.

  Prostriedky overovania tejto spôsobilosti určí príslušný úrad.

  3.

  Inšpektori práce v poľnohospodárstve sa primerane odborne pripravia na výkon ich povinností a ...

  Článok 10

  Tak muži, ako aj ženy majú právo, aby boli ustanovení do personálu inšpekcie práce v poľnohospodárstve; ...

  Článok 11

  Každý člen prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že riadne kvalifikovaní odborníci a špecialisti, ...

  Článok 12

  1.

  Príslušný úrad urobí vhodné opatrenia na podporu účinnej spolupráce medzi inšpekčnými službami ...

  2.

  Ak je to potrebné, môže príslušný úrad buď poveriť istými inšpekčnými funkciami na regionálnej ...

  Článok 13

  Príslušný úrad urobí vhodné opatrenia na podporu spolupráce medzi predstaviteľmi inšpektorátu ...

  Článok 14

  Opatrenia sa urobia na zabezpečenie, aby počet inšpektorov práce v poľnohospodárstve postačoval ...

  a)

  dôležitosť úloh, ktoré inšpektori musia vykonávať, predovšetkým na:

  i)

  počet, charakter, veľkosť a polohu poľnohospodárskych podnikov podliehajúcich inšpekcii,

  ii)

  počet a rôznorodosť kategórií osôb pracujúcich v týchto podnikoch a

  iii)

  množstvo a zložitosť právnych ustanovení, ktorých vynucovanie zabezpečujú;

  b)

  materiálne prostriedky, ktoré majú inšpektori k dispozícii;

  c)

  skutočné podmienky, pri ktorých sa inšpekčné návštevy musia vykonávať, aby boli účinné.

  Článok 15

  1.

  Príslušný úrad vykoná opatrenia potrebné na to, aby inšpektori práce v poľnohospodárstve mali ...

  a)

  miestne kancelárie umiestnené s ohľadom na polohu poľnohospodárskych podnikov a na komunikačné ...

  b)

  dopravné prostriedky potrebné na plnenie ich úloh v prípadoch, ak neexistujú vhodné verejné dopravné ...

  2.

  Príslušný úrad vykoná potrebné opatrenia, aby sa inšpektorom práce v poľnohospodárstve uhrádzali ...

  Článok 16

  1.

  Inšpektori práce v poľnohospodárstve vybavení príslušnými poverovacími dokladmi sú oprávnení: ...

  a)

  vstupovať voľne a bez predchádzajúceho oznámenia v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu na ...

  b)

  vstupovať cez deň do akýchkoľvek priestorov, o ktorých môžu dôvodne predpokladať, že podliehajú ...

  c)

  vykonať akékoľvek preskúmanie, zistenie alebo vyšetrovanie, ktoré považujú za potrebné na to, ...

  i)

  klásť otázky, osamote alebo v prítomnosti svedkov, zamestnávateľovi, personálu podniku alebo ...

  ii)

  žiadať za podmienok ustanovených vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi predloženie akýchkoľvek ...

  iii)

  na účely rozborov odobrať a odniesť si vzorky výrobkov, materiálov a látok, ktoré sa používajú ...

  2.

  Inšpektori práce nevstúpia do súkromného domu prevádzkovateľa podniku podľa písmena a) alebo ...

  3.

  Pri inšpekčnej návšteve inšpektori oznámia svoju prítomnosť zamestnávateľovi alebo jeho zástupcovi ...

  Článok 17

  Služby inšpekcie práce v poľnohospodárstve sa pridružia v takých prípadoch a takým spôsobom, ...

  Článok 18

  1.

  Inšpektori práce v poľnohospodárstve sú oprávnení prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov ...

  2.

  Na umožnenie prijať takéto opatrenia sú inšpektori oprávnení okrem práva obrátiť sa na súdny ...

  a)

  aby sa v určenej lehote vykonali také úpravy vo vybavení, zariadení, priestoroch, nástrojoch alebo ...

  b)

  aby sa s okamžitou platnosťou vykonali opatrenia smerujúce až k zastaveniu práce v prípade bezprostredného ...

  3.

  Ak sa postup podľa odseku 2 nezlučuje so správnou alebo súdnou praxou člena, inšpektori majú ...

  4.

  Nedostatky, ktoré inšpektor zistil pri prehliadke podniku, a opatrenia, ktoré nariaďuje alebo nariadil ...

  Článok 19

  1.

  Inšpektorátu práce v poľnohospodárstve sa oznámia pracovné úrazy a prípady chorôb z povolania, ...

  2.

  Inšpektori práce, vždy keď je to možné, prizývajú sa okamžite na vyšetrovanie príčin najzávažnejších ...

  Článok 20

  Okrem výnimiek, ktoré môžu určiť vnútroštátne zákony alebo predpisy, inšpektori práce v ...

  a)

  majú zakázaný akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na chod v podnikoch patriacich pod ich dozor; ...

  b)

  sú viazaní povinnosťou pod hrozbou trestov alebo zodpovedajúcich disciplinárnych opatrení neprezradiť, ...

  c)

  zachovávajú úplnú mlčanlivosť o zdroji každej sťažnosti, ktorý ich upozornil na nedostatok, ...

  Článok 21

  Poľnohospodárske podniky sa kontrolujú tak často a tak dôkladne, ako je to potrebné na zabezpečenie ...

  Článok 22

  1.

  Osoby, ktoré porušia alebo zanedbajú právne ustanovenia, ktorých dodržiavanie vynucujú inšpektori ...

  2.

  Inšpektorom práce sa ponechá na uváženie rozhodnúť, či dajú upozornenie a radu namiesto začatia ...

  Článok 23

  Ak inšpektori práce v poľnohospodárstve nie sú sami oprávnení začať konanie, majú oprávnenie ...

  Článok 24

  Primerané tresty za porušovanie právnych ustanovení, ktorých dodržiavanie vynucujú inšpektori ...

  Článok 25

  1.

  Inšpektori práce, alebo podľa okolností miestne inšpekčné úrady, predkladajú ústrednému úradu ...

  2.

  Formu a tematický obsah správ určí ústredný úrad inšpekcie. Správy sa predkladajú najmenej ...

  Článok 26

  1.

  Ústredný úrad inšpekcie uverejňuje výročnú správu o práci inšpekčných služieb v poľnohospodárstve ...

  2.

  Takéto výročné správy sa zverejňujú v primeranej lehote, ktorá v žiadnom prípade nepresiahne ...

  3.

  Kópie výročných správ sa zašlú generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce do troch ...

  Článok 27

  Výročná správa zverejnená ústredným úradom inšpekcie sa zaoberá nasledujúcimi skutočnosťami, ...

  a)

  zákonmi a predpismi vzťahujúcimi sa na prácu inšpekcie práce v poľnohospodárstve;

  b)

  personálom služby inšpekcie práce v poľnohospodárstve;

  c)

  štatistickými údajmi o poľnohospodárskych podnikoch podliehajúcich inšpekcii a počtom osôb ...

  d)

  štatistickými údajmi o inšpekčných návštevách;

  e)

  štatistickými údajmi o porušeniach a uložených trestoch;

  f)

  štatistickými údajmi o pracovných úrazoch vrátane ich príčin;

  g)

  štatistickými údajmi o chorobách z povolania vrátane ich príčin.

  Článok 28

  Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 29

  1.

  Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ...

  3.

  Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, ...

  Článok 30

  1.

  Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, ...

  2.

  Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nevyužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho ...

  Článok 31

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie ...

  2.

  Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní ...

  Článok 32

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených ...

  Článok 33

  Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za nevyhnutné, predloží generálnej ...

  Článok 34

  1.

  Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový ...

  a)

  ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure5) za následok bezprostredné vypovedanie ...

  b)

  odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť sprístupnený ...

  2.

  Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a s terajším obsahom pre ...

  Článok 35

  Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

  Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu päťdesiateho tretieho zasadnutia ...

  NA DÔKAZ TOHO sme pripojili svoje podpisy dvadsiateho piateho júna 1969:

  prezident konferencie

  J. MÖRI

  generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce

  DAVID A. MORSE

  Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou textu, ktorý podpísali prezident Medzinárodnej ...

  Overená, presná a kompletná kópia.

  Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

  FRANCIS MAUPAIN v. r.

  právny poradca Medzinárodného úradu práce

Poznámky

 • 1)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa vo väčšine prípadov popri úplnom názve dohovoru ...
 • 2)  Členský štát Medzinárodnej organizácie práce.
 • 3)  Dohovor používa výraz „zamestnanci“ v článku 4 dohovoru, ako aj výraz „pracovníci“ vo ...
 • 4)  XIII. časť /čl. 387 až 427/ Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými a združenými a Nemeckom ...
 • 5)  Z moci dohovoru – ako vyplýva zo samotného dohovoru.
 • 6)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore