Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981 14/2010 účinný od 15.01.2010

Platnosť od: 15.01.2010
Účinnosť od: 15.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981 14/2010 účinný od 15.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 14/2010 s účinnosťou od 15.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 1981 bol v Ženeve prijatý ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1535 z 24. ...

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 24. augusta 2009. Ratifikačná listina Slovenskej ...

Dohovor nadobudol platnosť 11. augusta 1983 v súlade s článkom 11 ods. 2.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 17. septembra 2010 v súlade s článkom 11 ods. 3.

K oznámeniu č. 14/2010 Z. z.

Prílohy

  DOHOVOR 154Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 ...

  I. ČASŤ
  ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

  Článok 1

  1.

  Tento dohovor sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárskej činnosti.

  2.

  Rozsah, v ktorom sa záruky ustanovené v tomto dohovore vzťahujú na ozbrojené sily a na políciu, ...

  3.

  Ak ide o verejnú službu, môžu sa osobitné podmienky aplikovania tohto dohovoru určiť vnútroštátnymi ...

  Článok 2

  Na účely tohto dohovoru sa výraz „kolektívne vyjednávanie“ rozširuje na všetky rokovania, ...

  a)

  vymedziť pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a/alebo

  b)

  upraviť vzťahy medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi a/alebo

  c)

  upraviť vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a organizáciou pracovníkov alebo ...

  Článok 3

  1.

  Ak vnútroštátne právo alebo prax uznávajú existenciu zástupcov pracovníkov, ako sa definuje ...

  2.

  Ak pri vykonávaní odseku 1 tohto článku výraz „kolektívne vyjednávanie“ zahŕňa aj rokovania ...

  II. ČASŤ
  METÓDY APLIKÁCIE

  Článok 4

  Ustanovenia tohto dohovoru sa účinne vykonajú vnútroštátnymi zákonmi a predpismi, pokiaľ nie ...

  III. ČASŤ
  PODPORA KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

  Článok 5

  1.

  Opatrenia prispôsobené vnútroštátnym podmienkam sa prijmú na podporu kolektívneho vyjednávania. ...

  2.

  Ciele opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku sú tieto:

  a)

  kolektívne vyjednávanie by sa malo umožniť všetkým zamestnávateľom a všetkým skupinám pracovníkov ...

  b)

  kolektívne vyjednávanie by sa malo postupne rozšíriť na všetky záležitosti pokryté článkom ...

  c)

  vytvorenie pravidiel postupu dohodnutých medzi organizáciami zamestnávateľov a organizáciami pracovníkov ...

  d)

  kolektívnemu vyjednávaniu by nemala prekážať absencia pravidiel upravujúcich jeho priebeh alebo ...

  e)

  orgány a postupy na riešenie pracovných sporov by sa mali koncipovať tak, aby prispeli k podpore ...

  Článok 6

  Ustanovenia tohto dohovoru nie sú prekážkou pôsobenia systémov pracovných vzťahov, v ktorých ...

  Článok 7

  Opatrenia prijaté verejnými úradmi na presadzovanie a podporu rozvoja kolektívneho vyjednávania ...

  Článok 8

  Opatrenia prijaté s cieľom podpory kolektívneho vyjednávania nie sú tak koncipované alebo aplikované, ...

  IV. ČASŤ
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 9

  Tento dohovor nereviduje žiaden existujúci dohovor ani odporúčanie.

  Článok 10

  Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 11

  1.

  Tento dohovor zaväzuje len tých členov3) Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ...

  3.

  Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, ...

  Článok 12

  1.

  Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, ...

  2.

  Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nevyužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho ...

  Článok 13

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie ...

  2.

  Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní ...

  Článok 14

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených ...

  Článok 15

  Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej ...

  Článok 16

  1.

  Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom ak nový ...

  a)

  ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure4) za následok bezprostredné vypovedanie ...

  b)

  odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť sprístupnený ...

  2.

  Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a obsahu pre tých členov, ...

  Článok 17

  Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

  Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu šesťdesiateho siedmeho zasadnutia ...

Poznámky

 • 1)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa vo väčšine prípadov popri úplnom názve dohovoru ...
 • 2)  Anglický text tohto dohovoru používa výraz „worker“ – „pracovník“ „workers“ – „pracovníci“. ...
 • 3)  Členské štáty Medzinárodnej organizácie práce.
 • 4)  Z moci dohovoru – ako vyplýva zo samotného dohovoru.
 • 5)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore