Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej 137/2014 účinný od 30.05.2014

Platnosť od: 30.05.2014
Účinnosť od: 30.05.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej 137/2014 účinný od 30.05.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 137/2014 s účinnosťou od 30.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. ...

Národná rada Slovenskej republiky s rámcovou dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 398 z 31. marca ...

Prezident Slovenskej republiky rámcovú dohodu ratifikoval 21. apríla 2011. Ratifikačná listina ...

Rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2014 v súlade s článkom 49 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 137/2014 Z. z.

  RÁMCOVÁ DOHODA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A KÓREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

  EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

  a

  BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

  BULHARSKÁ REPUBLIKA,

  ČESKÁ REPUBLIKA,

  DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

  SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

  ESTÓNSKA REPUBLIKA,

  ÍRSKO,

  HELÉNSKA REPUBLIKA,

  ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

  FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

  TALIANSKA REPUBLIKA,

  CYPERSKÁ REPUBLIKA,

  LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

  LITOVSKÁ REPUBLIKA,

  LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

  MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

  MALTA,

  HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

  RAKÚSKA REPUBLIKA,

  POĽSKÁ REPUBLIKA,

  PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

  RUMUNSKO,

  SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

  SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

  FÍNSKA REPUBLIKA,

  ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

  SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

  zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské ...

  na jednej strane a

  KÓREJSKÁ REPUBLIKA

  na strane druhej,

  ďalej len „zmluvné strany“,

  VZHĽADOM NA tradičné priateľské väzby a historické, politické a hospodárske putá, ktoré ich ...

  ODVOLÁVAJÚC SA na Rámcovú dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho ...

  SO ZRETEĽOM NA zrýchlený proces, pomocou ktorého Európska únia získava svoju vlastnú identitu ...

  UVEDOMUJÚC SI rastúcu úlohu a zodpovednosť, ktorú na seba preberá Kórejská republika v medzinárodnom ...

  ZDÔRAZŇUJÚC komplexnú podstatu svojich vzťahov a význam nepretržitého úsilia o zachovanie celkovej ...

  POTVRDZUJÚC svoje želanie zachovať a rozvíjať pravidelný politický dialóg , ktorý je založený ...

  VYJADRUJÚC spoločnú vôľu povýšiť vzájomné vzťahy na úroveň posilneného partnerstva, okrem ...

  PEVNE ROZHODNUTÉ v tomto ohľade upevniť, prehĺbiť a rozšíriť vzťahy v oblastiach spoločného ...

  ZNOVU POTVRDZUJÚC silné odhodlanie zmluvných strán dodržiavať demokratické zásady a ľudské ...

  ZNOVU POTVRDZUJÚC svoje odhodlanie bojovať proti závažným trestným činom, ktoré vyvolávajú ...

  BERÚC DO ÚVAHY, že terorizmus je hrozbou pre celosvetovú bezpečnosť a želajúc si zintenzívnenie ...

  ZDIEĽAJÚC rovnaký názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov predstavuje hlavnú ...

  UZNÁVAJÚC potrebu posilňovať spoluprácu v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti,

  PRIPOMÍNAJÚC v tejto súvislosti, že ustanovenia dohody, ktoré patria do pôsobnosti časti III ...

  POTVRDZUJÚC svoje želanie podporovať trvalo udržateľný rozvoj v jeho hospodárskych, sociálnych ...

  VYJADRUJÚC svoj záväzok zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a svoje odhodlanie ...

  PRIPOMÍNAJÚC svoju podporu spravodlivej globalizácie a cieľov úplnej a produktívnej zamestnanosti, ...

  UZNÁVAJÚC, že medzi zúčastnenými stranami sa rozvíjajú obchodné a investičné toky na základe ...

  SO ŽELANÍM zaistiť vzájomne výhodné podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj obchodu a ...

  ZHODUJÚC SA na potrebe vyvinúť spoločné úsilie v reakcii na celosvetové problémy, ako sú terorizmus, ...

  ODHODLANÉ posilniť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu, ako sú najmä presadzovanie demokratických ...

  SO ZRETEĽOM NA význam podpory zapojenia jednotlivcov a priamo dotknutých subjektov, najmä hospodárskych ...

  UZNÁVAJÚC vhodnosť posilnenia úloh a profilov oboch zúčastnených strán v regiónoch druhej strany ...

  SA DOHODLI TAKTO:

  HLAVA I
  ZÁKLAD A ROZSAH PÔSOBNOSTI

  ČLÁNOK 1 - Základ spolupráce

  1.

  Zmluvné strany potvrdzujú svoje odhodlanie dodržiavať demokratické zásady, ľudské práva a základné ...

  2.

  Zmluvné strany potvrdzujú svoje odhodlanie dodržiavať Chartu Organizácie Spojených národov a ...

  3.

  Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých ...

  4.

  Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie dodržiavať zásady dobrej správy vecí verejných ...

  5.

  Zmluvné strany vyzdvihujú svoju spoločnú oddanosť komplexnej podstate dvojstranných vzťahov a ...

  6.

  Zmluvné strany súhlasia s povýšením svojich vzťahov na úroveň posilneného partnerstva a s rozvíjaním ...

  7.

  Vykonávanie tejto dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a vzájomne ...

  ČLÁNOK 2 - Ciele spolupráce

  1.

  S cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu sa zmluvné strany zaväzujú zintenzívniť politický dialóg ...

  a)

  dosiahnutie dohody o budúcej vízii posilňovania ich partnerstva a rozvíjania spoločných projektov ...

  b)

  vedenie pravidelných politických dialógov;

  c)

  podporu spoločného úsilia na všetkých príslušných regionálnych a medzinárodných fórach a ...

  d)

  podporu hospodárskej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu vrátane vedecko-technickej spolupráce ...

  e)

  podporu spolupráce medzi podnikmi prostredníctvom podpory investícií na oboch stranách a prostredníctvom ...

  f)

  posilnenie účasti zmluvných strán na programoch spolupráce otvorených druhej zmluvnej strane;

  g)

  posilnenie úloh a profilov oboch zmluvných strán v regiónoch druhej zmluvnej strany prostredníctvom ...

  h)

  podporu kontaktov a porozumenia medzi ľuďmi.

  2.

  Budujúc na pevnom partnerstve a spoločných hodnotách sa zmluvné strany dohodli, že budú rozvíjať ...

  a)

  posilnenie politického dialógu a spolupráce, najmä pokiaľ ide o ľudské práva, nešírenie zbraní ...

  b)

  posilnenie spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, ktoré súvisia s obchodom a investíciami, ...

  c)

  posilnenie spolupráce v oblasti hospodárskej spolupráce, najmä pokiaľ ide o dialóg o hospodárskej ...

  d)

  posilnenie spolupráce v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, najmä v oblasti zdravia; zamestnanosti ...

  e)

  posilnenie spolupráce v kultúrnej, informačnej, komunikačnej, audiovizuálnej a mediálnej oblasti ...

  f)

  posilnenie spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o právny ...

  g)

  posilnenie spolupráce v ďalších oblastiach spoločného záujmu, najmä v oblasti cestovného ruchu, ...

  HLAVA II
  POLITICKÝ DIALÓG A SPOLUPRÁCA

  ČLÁNOK 3 - Politický dialóg

  1.

  Medzi Kórejskou republikou a Európskou úniou sa nadviaže pravidelný politický dialóg založený ...

  2.

  Politický dialóg sa bude zameriavať na:

  a)

  zdôraznenie záväzku zmluvných strán voči demokracii a dodržiavaniu ľudských práv a základných ...

  b)

  podporu mierových riešení medzinárodných alebo regionálnych konfliktov a posilnenie Organizácie ...

  c)

  posilnenie politických konzultácií o záležitostiach medzinárodnej bezpečnosti, medzi ktoré patrí ...

  d)

  posudzovanie závažných medzinárodných otázok spoločného záujmu prostredníctvom zvýšenia ...

  e)

  zintenzívnenie konzultácií o otázkach, ktoré sú predmetom osobitného záujmu krajín v ázijsko-tichomorskom ...

  3.

  Dialóg medzi zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať prostredníctvom kontaktov, výmen a konzultácií, ...

  a)

  stretnutia vedúcich predstaviteľov na konferenciách na najvyššej úrovni sa budú konať vždy, ...

  b)

  výročné konzultácie na úrovni ministrov sa budú konať vždy, keď sa na tom zmluvné strany dohodnú; ...

  c)

  brífingy o významných zahraničných a domácich udalostiach na úrovni vyšších úradníkov;

  d)

  dialógy na úrovni sektorov o otázkach spoločného záujmu;

  e)

  výmeny delegácií medzi Európskym parlamentom a Národným zhromaždením Kórejskej republiky.

  ČLÁNOK 4 - Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

  1.

  Zmluvné strany zastávajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej ...

  2.

  Zmluvné strany sa preto dohodli, že budú spolupracovať a zúčastňovať sa na boji proti šíreniu ...

  3.

  Zmluvné strany sa okrem toho dohodli, že budú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu ...

  a)

  prijatia opatrení súvisiacich s podpísaním, ratifikáciou, prípadne pristúpením a úplnou realizáciou ...

  b)

  zavedenia účinného systému vnútroštátnych kontrol vývozu s cieľom zabrániť šíreniu zbraní ...

  4.

  Strany sa dohodli, že ich politický dialóg bude tieto prvky dopĺňať a upevňovať.

  ČLÁNOK 5 - Ručné a ľahké zbrane

  1.

  Zmluvné strany uznávajú, že nedovolená výroba, preprava a obeh ručných a ľahkých zbraní, ...

  2.

  Zmluvné strany sa dohodli, že svoje príslušné záväzky súvisiace s riešením problému nedovoleného ...

  3.

  Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a zabezpečiť koordináciu, komplementárnosť a synergiu ...

  ČLÁNOK 6 - Najzávažnejšie trestné činy, ktoré vyvolávajú znepokojenie medzinárodného spoločenstva

  1.

  Zmluvné strany znovu potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré vyvolávajú znepokojenie ...

  2.

  Zmluvné strany sa zhodli na tom, že by bolo prospešné o týchto záležitostiach viesť dialóg.

  ČLÁNOK 7 - Spolupráca v boji proti terorizmu

  1.

  Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam boja proti terorizmu a v súlade s platnými medzinárodnými ...

  2.

  Zmluvné strany tak urobia najmä:

  a)

  v rámci vykonávania rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a svojich príslušných záväzkov na základe ...

  b)

  prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a ich podporných sieťach v súlade ...

  c)

  prostredníctvom výmeny názorov o prostriedkoch a metódach používaných v boji proti terorizmu, ...

  d)

  prostredníctvom spolupráce zameranej na prehlbovanie medzinárodného konsenzu v oblasti boja proti ...

  e)

  prostredníctvom spoločného využívania príslušných osvedčených postupov v oblasti ochrany ľudských ...

  HLAVA III
  SPOLUPRÁCA V REGIONÁLNYCH A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

  ČLÁNOK 8 - Spolupráca v regionálnych a medzinárodných organizáciách

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať a vymieňať si názory na regionálnych a medzinárodných ...

  HLAVA IV
  SPOLUPRÁCA V OBLASTI HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA

  ČLÁNOK 9 - Obchod a investície

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať pri zaisťovaní vzájomne výhodných podmienok ...

  2.

  Na dosiahnutie tohto cieľa zmluvné strany uskutočňujú svoju spoluprácu v oblasti obchodu a investícií ...

  3.

  Zmluvné strany sa navzájom informujú a vymieňajú si názory týkajúce sa rozvoja bilaterálneho ...

  ČLÁNOK 10 - Dialóg o hospodárskej politike

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli na posilňovaní dialógu medzi svojimi orgánmi a na podpore výmeny informácií ...

  2.

  Zmluvné strany sa dohodli na posilňovaní dialógu a spolupráci, pokiaľ ide o zlepšenie účtovných, ...

  ČLÁNOK 11 - Spolupráca medzi podnikmi

  1.

  Vzhľadom na svoje príslušné hospodárske politiky a ciele sa zmluvné strany dohodli podporovať ...

  a)

  výmeny informácií a skúseností v oblasti vytvárania rámcových podmienok pre MSP s cieľom zlepšiť ...

  b)

  presadzovania kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi, podpory spoločných investícií a zakladania ...

  c)

  uľahčenia prístupu k finančným prostriedkom a trhom, poskytovania informácií a stimulovania inovácií; ...

  d)

  uľahčenia činností vyvíjaných MSP oboch zmluvných strán;

  e)

  presadzovania sociálnej zodpovednosti podnikov a podpory zodpovedných obchodných praktík vrátane ...

  2.

  Zmluvné strany podporujú príslušné činnosti spolupráce vyvinuté súkromnými sektormi oboch ...

  ČLÁNOK 12 - Zdaňovanie

  V záujme posilňovania a rozvíjania hospodárskych činností pri zohľadnení potreby rozvíjať ...

  ČLÁNOK 13 - Clá

  Zmluvné strany spolupracujú v colnej oblasti na bilaterálnom a multilaterálnom základe. Na dosiahnutie ...

  ČLÁNOK 14 - Politika hospodárskej súťaže

  1.

  Zmluvné strany podporujú spravodlivú hospodársku súťaž v hospodárskych činnostiach prostredníctvom ...

  2.

  Pri dosahovaní cieľa stanoveného v odseku 1 tohto článku a v súlade s dohodou medzi vládou Kórejskej ...

  a)

  pri uznávaní významu právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a orgánov hospodárskej ...

  b)

  pri spoločnom využívaní informácií a posilňovaní spolupráce medzi orgánmi hospodárskej súťaže. ...

  ČLÁNOK 15 - Informačná spoločnosť

  1.

  Zmluvné strany uznávajú, že informačné a komunikačné technológie zohrávajú rozhodujúcu úlohu ...

  2.

  Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava okrem iného na:

  a)

  výmenu názorov o rôznych aspektoch informačnej spoločnosti, predovšetkým o politike a riadení ...

  b)

  vzájomné prepojenie a interoperabilitu výskumných sietí a služieb, okrem iného aj v regionálnom ...

  c)

  štandardizáciu a šírenie nových informačných a komunikačných technológií;

  d)

  podporu výskumnej spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti informačných a komunikačných ...

  e)

  bezpečnostné otázky a aspekty informačných a komunikačných technológií vrátane podpory bezpečnosti ...

  3.

  Podporuje sa aj spolupráca medzi podnikmi.

  ČLÁNOK 16 - Veda a technika

  Zmluvné strany podporujú, rozvíjajú a uľahčujú činnosti spolupráce v oblastiach vedy a techniky ...

  ČLÁNOK 17 - Energetika

  1.

  Zmluvné strany uznávajú význam sektora energetiky pre hospodársky a sociálny rozvoj a v rámci ...

  a)

  diverzifikovať dodávky energie, aby sa zvýšila energetická bezpečnosť, a rozvinúť nové, trvalo ...

  b)

  podporiť rozvoj politík k zabezpečeniu väčšej konkurencieschopnosti energie z obnoviteľných ...

  c)

  dosiahnuť racionálne využívanie energie s prínosmi zo strany ponuky aj dopytu prostredníctvom ...

  d)

  podporiť prenos technológie zameranej na trvalo udržateľnú výrobu energie a energetickú účinnosť; ...

  e)

  posilniť budovanie kapacity a podporiť investície do energetickej oblasti pri zohľadnení zásady ...

  f)

  podporiť hospodársku súťaž na trhu s energiou;

  g)

  vymieňať si názory na vývoj na svetových trhoch s energiou vrátane dosahu na rozvojové krajiny. ...

  2.

  Na tento účel budú zmluvné strany v prípade potreby – najmä prostredníctvom existujúcich regionálnych ...

  a)

  spolupráca pri vypracovaní politík v oblasti energetiky a výmena informácií o týchto politikách; ...

  b)

  výmena informácií o stave a trendoch na trhu s energiou, v energetickom priemysle a v energetických ...

  c)

  vypracovanie spoločných štúdií a vykonávanie spoločného výskumu;

  d)

  zvýšenie obchodu a investícií do energetického sektora.

  ČLÁNOK 18 - Doprava

  1.

  Zmluvné strany sa snažia spolupracovať vo všetkých príslušných oblastiach dopravnej politiky ...

  2.

  Spoluprácou medzi zmluvnými stranami v tejto oblasti sa má podporovať:

  a)

  výmena informácií medzi zmluvnými stranami o ich dopravných politikách a postupoch, najmä pokiaľ ...

  b)

  dialóg a spoločné akcie týkajúce sa leteckej dopravy v oblastiach spoločného záujmu, vrátane ...

  c)

  spolupráca pri znižovaní emisií skleníkových plynov v odvetví dopravy;

  d)

  spolupráca na medzinárodných fórach o doprave;

  e)

  zavedenie noriem upravujúcich ochranu, bezpečnosť a zabránenie znečisťovaniu, najmä pokiaľ ide ...

  3.

  Pokiaľ ide o civilnú globálnu satelitnú navigáciu, zmluvné strany spolupracujú v súlade s Dohodou ...

  ČLÁNOK 19 - Politika v oblasti námornej dopravy

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú priblížiť sa cieľu, ktorým je neobmedzený prístup na medzinárodný ...

  2.

  Pri sledovaní cieľa stanoveného v odseku 1 zmluvné strany:

  a)

  nezačlenia do budúcich dvojstranných dohôd s tretími krajinami ustanovenia o spoločnej preprave ...

  b)

  po nadobudnutí platnosti tejto dohody upustia od vykonávania administratívnych, technických a legislatívnych ...

  c)

  neposkytnú lodiam prevádzkovaným štátnymi príslušníkmi/spoločnosťami druhej zmluvnej strany ...

  d)

  umožnia lodným spoločnostiam druhej zmluvnej strany, aby mali svoje obchodné zastúpenie na ich ...

  3.

  Na účely tohto článku prístup na medzinárodný námorný trh zahŕňa okrem iného právo poskytovateľov ...

  4.

  Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na spoločnosti Európskej únie a kórejské spoločnosti. ...

  5.

  Otázka vykonávania činností lodných agentúr v Európskej únii a v Kórejskej republike sa v prípade ...

  6.

  Zmluvné strany vedú dialóg v oblasti politiky námornej dopravy.

  ČLÁNOK 20 - Spotrebiteľská politika

  Zmluvné strany sa snažia spolupracovať v oblasti spotrebiteľskej politiky s cieľom zabezpečiť ...

  a)

  zvýšenie zlučiteľnosti právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa s cieľom zabrániť prekážkam ...

  b)

  presadzovanie výmeny informácií o systémoch ochrany spotrebiteľa, ktoré zahŕňajú právne predpisy ...

  c)

  podporu rozvoja nezávislých združení spotrebiteľov a kontaktov medzi zástupcami spotrebiteľov. ...

  HLAVA V
  SPOLUPRÁCA V OBLASTI TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

  ČLÁNOK 21 - Zdravie

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli na podpore vzájomnej spolupráce a výmene informácií v oblastiach zdravia ...

  2.

  Zmluvné strany sa snažia podporovať výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu okrem iného:

  a)

  výmenou informácií o dohľade nad infekčnými chorobami vrátane pandemickej chrípky a o opatreniach ...

  b)

  výmenou informácií o stratégiách v oblasti zdravia a plánoch v oblasti verejného zdravia;

  c)

  výmenou informácií o politikách podpory zdravia, medzi ktoré patria kampane proti fajčeniu, prevencia ...

  d)

  výmenou informácií v rámci možností v oblasti bezpečnosti a schvaľovania liekov;

  e)

  výmenou informácií v rámci možností, ako aj spoločným výskumom v oblasti bezpečnosti potravín, ...

  f)

  spoluprácou v oblastiach súvisiacich s výskumom a vývojom, ako sú moderné liečebné postupy a ...

  g)

  výmenou informácií a spoluprácou v oblasti politiky elektronického zdravotníctva.

  3.

  Zmluvné strany sa snažia podporovať vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti zdravia, medzi ...

  ČLÁNOK 22 - Zamestnanosť a sociálne veci

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli na posilňovaní spolupráce v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, ...

  2.

  Zmluvné strany znovu potvrdzujú potrebu podporovať proces globalizácie, ktorý je prospešný pre ...

  3.

  Zmluvné strany znovu potvrdzujú svoje záväzky dodržiavať, podporovať a uskutočňovať medzinárodne ...

  4.

  Formy spolupráce môžu okrem iného zahŕňať osobitné spoločne dohodnuté programy a projekty, ...

  ČLÁNOK 23 - Životné prostredie a prírodné zdroje

  1.

  Zmluvné strany sa zhodli, že je potrebné trvalo udržateľným spôsobom chrániť a spravovať prírodné ...

  2.

  Zmluvné strany sa snažia pokračovať v spolupráci a posilňovať svoju spoluprácu v oblasti ochrany ...

  a)

  zmenu klímy a energetickú efektívnosť;

  b)

  informovanosť o oblasti životného prostredia;

  c)

  účasť na mnohostranných dohodách o ochrane životného prostredia a ich vykonávanie, vrátane ...

  d)

  podporu environmentálnych technológií, výrobkov a služieb, vrátane systémov environmentálneho ...

  e)

  predchádzanie nelegálnemu cezhraničnému prevozu nebezpečných látok, nebezpečných odpadov a ...

  f)

  pobrežné a morské prostredie, jeho ochranu, znečistenie a kontrolu zhoršovania životného prostredia; ...

  g)

  miestnu účasť na ochrane životného prostredia, ktorá je kľúčovým prvkom trvalo udržateľného ...

  h)

  hospodárenie s pôdou;

  i)

  výmenu informácií, odborných poznatkov a postupov.

  3.

  Zodpovedajúcim spôsobom sa zohľadní výsledok Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji a ...

  ČLÁNOK 24 - Zmena klímy

  1.

  Zmluvné strany uznávajú spoločnú globálnu hrozbu zmeny klímy a potrebu prijať opatrenia na zníženie ...

  a)

  boj proti zmene klímy, ktorého celkovým cieľom je rýchly prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť, ...

  b)

  presadzovanie účinného využívania zdrojov okrem iného prostredníctvom širokého využívania ...

  c)

  výmenu odborných poznatkov a informácií týkajúcich sa prínosov a štruktúry systémov obchodovania ...

  d)

  posilnenie nástrojov financovania z verejného a súkromného sektora, vrátane trhových mechanizmov ...

  e)

  spoluprácu v oblasti výskumu, rozvoja, šírenia, zavedenia a prenosu nízkouhlíkových technológií ...

  f)

  prípadne na výmenu skúseností a odborných poznatkov pri monitorovaní a analýze účinkov skleníkových ...

  g)

  prípadne na podporu opatrení rozvojových krajín zameraných na prispôsobenie sa zmene klímy a ...

  2.

  Na účely dosiahnutia týchto cieľov sa zmluvné strany dohodli, že zintenzívnia dialóg a spoluprácu ...

  ČLÁNOK 25 - Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a lesné hospodárstvo

  Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja ...

  a)

  politika poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a medzinárodná perspektíva v oblasti poľnohospodárstva ...

  b)

  registrácia a ochrana zemepisných označení;

  c)

  ekologická výroba;

  d)

  výskum v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

  e)

  politika rozvoja vidieckych oblastí a najmä diverzifikácia a reštrukturalizácia poľnohospodárskych ...

  f)

  trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a začlenenie požiadaviek na ochranu ...

  g)

  prepojenie medzi poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a životným prostredím a politikou rozvoja ...

  h)

  činnosti zamerané na propagáciu poľnohospodárskych potravinových výrobkov;

  i)

  trvalo udržateľné lesné hospodárstvo s cieľom zabrániť odlesňovaniu a podporiť vytváranie ...

  ČLÁNOK 26 - Námorné záležitosti a rybolov

  Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti námorných záležitostí a rybolovu na bilaterálnej ...

  a)

  výmena informácií;

  b)

  podpora trvalo udržateľnej a zodpovednej dlhodobej politiky v oblasti námorných záležitostí a ...

  c)

  podpora úsilia na predchádzanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a boj proti ...

  ČLÁNOK 27 - Rozvojová pomoc

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli, že si budú vymieňať informácie o svojich politikách rozvojovej pomoci ...

  2.

  Zmluvné strany znovu potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej deklarácie o účinnosti ...

  HLAVA VI
  SPOLUPRÁCA V OBLASTI VZDELÁVANIA A KULTÚRY

  ČLÁNOK 28 - Spolupráca v oblasti kultúry, informácií, komunikácie, v audiovizuálnej a mediálnej oblasti

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu s cieľom zvyšovať vzájomné porozumenie ...

  2.

  Zmluvné strany sa snažia prijímať primerané opatrenia na podporu kultúrnych výmen, ako aj na ...

  3.

  Zmluvné strany sa dohodli, že budú úzko spolupracovať na príslušných medzinárodných fórach, ...

  4.

  Zmluvné strany zvážia spôsoby podpory výmen, spolupráce a dialógu medzi príslušnými inštitúciami ...

  ČLÁNOK 29 - Vzdelávanie

  1.

  Zmluvné strany potvrdzujú rozhodujúci prínos vzdelávania a odbornej prípravy k rozvoju ľudských ...

  2.

  V súlade so svojimi spoločnými záujmami a cieľmi politiky vzdelávania sa zmluvné strany zaväzujú ...

  a)

  podpora projektov spoločnej spolupráce medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy v Európskej ...

  b)

  dialóg, štúdium a výmena informácií a know-how v oblasti politiky vzdelávania;

  c)

  podpora výmeny študentov, akademických a administratívnych pracovníkov inštitúcií vysokoškolského ...

  d)

  spolupráca vo vzdelávacích sektoroch spoločného záujmu.

  HLAVA VII
  SPOLUPRÁCA V OBLASTI SPRAVODLIVOSTI, SLOBODY A BEZPEČNOSTI

  ČLÁNOK 30 - Právny štát

  Zmluvné strany v rámci svojej spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti prikladajú ...

  ČLÁNOK 31 - Právna spolupráca

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozvíjať justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných ...

  2.

  Zmluvné strany sa dohodli, že budú zjednodušovať a podporovať arbitrážne riešenia občianskych ...

  3.

  Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, zmluvné strany sa budú snažiť posilniť ...

  ČLÁNOK 32 - Ochrana osobných údajov

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov na ...

  2.

  Spolupráca v oblasti ochrany osobných údajov môže zahŕňať okrem iného výmenu informácií ...

  ČLÁNOK 33 - Migrácia

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli na posilnení a zintenzívnení spolupráce v oblasti nelegálnej migrácie, ...

  2.

  V rámci spolupráce v oblasti predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontroly sa zmluvné ...

  3.

  Zmluvné strany sa snažia v prípade potreby uzatvoriť dohodu, ktorou sa upravia osobitné povinnosti ...

  ČLÁNOK 34 - Boj proti nedovoleným drogám

  1.

  Zmluvné strany sa v súlade so svojimi príslušnými zákonmi a predpismi zamerajú na zníženie ...

  2.

  Zmluvné strany sa dohodnú na prostriedkoch spolupráce na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia budú ...

  ČLÁNOK 35 - Boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii

  Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci a boji proti organizovanej, hospodárskej a finančnej trestnej ...

  ČLÁNOK 36 - Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

  1.

  Zmluvné strany sa dohodli na potrebe spolupráce v snahe predísť tomu, aby sa ich finančné systémy ...

  2.

  Zmluvné strany si môžu vymieňať príslušné informácie v rámci príslušných právnych predpisov ...

  ČLÁNOK 37 - Boj proti počítačovej kriminalite

  1.

  Zmluvné strany budú v medziach svojej zodpovednosti posilňovať spoluprácu v oblasti prevencie využívania ...

  2.

  Zmluvné strany si budú vymieňať informácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vyšetrovateľov ...

  ČLÁNOK 38 - Spolupráca v oblasti presadzovania práva

  Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci medzi orgánmi, agentúrami a službami pôsobiacimi v oblasti ...

  HLAVA VIII
  SPOLUPRÁCA V INÝCH OBLASTIACH

  ČLÁNOK 39 - Cestovný ruch

  Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu v záujme lepšieho ...

  a)

  výmeny informácií o otázkach spoločného záujmu v oblasti cestovného ruchu;

  b)

  organizovania podujatí v oblasti cestovného ruchu;

  c)

  výmen v oblasti cestovného ruchu;

  d)

  spolupráce pri ochrane a správe kultúrneho dedičstva;

  e)

  spolupráce v oblasti riadenia cestovného ruchu.

  ČLÁNOK 40 - Občianska spoločnosť

  Zmluvné strany uznávajú úlohu a potenciálny prínos organizovanej občianskej spoločnosti v procese ...

  ČLÁNOK 41 - Verejná správa

  Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov ...

  a)

  zlepšenie organizačnej efektívnosti;

  b)

  zvýšenie účinnosti inštitúcií pri poskytovaní služieb;

  c)

  zabezpečenie transparentného hospodárenia s verejnými zdrojmi a zodpovednosti zaň;

  d)

  zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca;

  e)

  vypracovanie a realizácia politiky.

  ČLÁNOK 42 - Štatistika

  1.

  Zmluvné strany rozvíjajú a posilňujú svoju spoluprácu v štatistickej oblasti, čím prispievajú ...

  a)

  postupnú harmonizáciu medzi štatistickými systémami oboch zmluvných strán;

  b)

  doladenie výmeny údajov medzi zmluvnými stranami pri zohľadnení uplatňovania príslušných medzinárodných ...

  c)

  zvýšenie odbornej spôsobilosti štatistických pracovníkov, aby mohli uplatňovať príslušné ...

  d)

  podporu výmeny skúseností medzi zmluvnými stranami v oblasti rozvíjania know-how v oblasti štatistiky. ...

  2.

  Medzi formy spolupráce môžu okrem iného patriť vzájomne dohodnuté osobitné programy a projekty, ...

  HLAVA IX
  INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

  ČLÁNOK 43 - Iné dohody

  1.

  Rámcová dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi ...

  2.

  Touto dohodou sa aktualizuje a nahrádza uvedená dohoda. Odkazy na uvedenú dohodu vo všetkých iných ...

  3.

  Zmluvné strany môžu doplniť túto dohodu uzatvorením osobitných dohôd v akejkoľvek oblasti spolupráce, ...

  4.

  Existujúce dohody týkajúce sa osobitných oblastí spolupráce, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti ...

  ČLÁNOK 44 - Spoločný výbor

  1.

  Zmluvné strany zriadia na základe tejto dohody spoločný výbor pozostávajúci zo zástupcov členov ...

  2.

  V rámci spoločného výboru sa konajú konzultácie s cieľom uľahčiť vykonávanie všeobecných ...

  3.

  Spoločný výbor:

  a)

  zabezpečuje riadne fungovanie tejto dohody;

  b)

  monitoruje rozvoj komplexného vzťahu medzi zmluvnými stranami;

  c)

  v prípade potreby žiada informácie od výborov alebo iných orgánov zriadených na základe iných ...

  d)

  vymieňa si názory a predkladá návrhy týkajúce sa akejkoľvek otázky spoločného záujmu vrátane ...

  e)

  stanovuje priority v súvislosti s cieľmi tejto dohody;

  f)

  hľadá primerané metódy, ako predchádzať problémom, ktoré môžu vzniknúť v oblastiach, na ...

  g)

  rieši akékoľvek spory vyplývajúce z vykonávania alebo výkladu tejto dohody prostredníctvom konsenzu ...

  h)

  skúma všetky informácie predložené zmluvnou stranou, ktoré sa týkajú neplnenia záväzkov, a ...

  4.

  Spoločný výbor obvykle zasadá raz za rok striedavo v Bruseli a Soule. Mimoriadne zasadnutia výboru ...

  ČLÁNOK 45 - Spôsoby vykonávania

  1.

  Zmluvné strany prijímajú akékoľvek všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na plnenie svojich ...

  2.

  Pri vykonávaní dohody sa uplatňuje konsenzus a dialóg. Ak však dôjde k nezhode názorov pri vykonávaní ...

  3.

  Ak sa ktorákoľvek zo zmluvných strán domnieva, že druhá zmluvná strana si neplní záväzky na ...

  4.

  V mimoriadne naliehavom prípade sa opatrenie bezodkladne oznamuje druhej zmluvnej strane. Na žiadosť ...

  ČLÁNOK 46 - Rozhodcovské konanie

  1.

  Rozhodcovský súd pozostáva z troch (3) rozhodcov. Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu ...

  2.

  Každá zmluvná strana sporu musí prijať nevyhnutné opatrenia na vykonanie rozhodnutia rozhodcov. ...

  HLAVA X
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  ČLÁNOK 47 - Vymedzenie pojmov

  Na účely tejto dohody sa pod pojmom „zmluvné strany“ rozumie na jednej strane Európska únia ...

  ČLÁNOK 48 - Národná bezpečnosť a zverejňovanie informácií

  Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie vykladať tak, že od ktorejkoľvek zmluvnej strany vyžaduje, ...

  ČLÁNOK 49 - Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie dohody

  1.

  Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany navzájom ...

  2.

  Bez ohľadu na odsek 1 sa táto dohoda vykonáva predbežne, pokým nenadobudne platnosť. Predbežné ...

  3.

  Táto dohoda platí na dobu neurčitú. Ktorákoľvek strana môže druhej strane písomne oznámiť ...

  ČLÁNOK 50 - Oznámenia

  Oznámenia vykonané v súlade s článkom 49 sa zasielajú Generálnemu sekretariátu Rady Európskej ...

  ČLÁNOK 51 - Vyhlásenia a prílohy

  Vyhlásenia a prílohy k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

  ČLÁNOK 52 - Územná pôsobnosť

  Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územie, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii, ...

  ČLÁNOK 53 - Autentické znenia

  Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, ...

  SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K VÝKLADU ČLÁNKOV 45 A 46

  Zmluvné strany sú demokraciami, ktoré chcú spolupracovať pri presadzovaní spoločných hodnôt ...

  Zmluvné strany sa dohodli, že na účely správneho výkladu a praktického vykonávania tejto dohody ...

  Zmluvné strany sa dohodli, že na účely správneho výkladu a praktického vykonávania tejto dohody ...

  Pokiaľ ide o článok 46, v prípade, že sa prijali opatrenia v súvislosti s osobitnou dohodou, ktorá ...

  JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE K ČLÁNKU 12

  Splnomocnení zástupcovia členských štátov a splnomocnený zástupca Kórejskej republiky berú ...

  Európska únia vyhlasuje, že členské štáty sú podľa článku 12 viazané iba v rozsahu, v akom ...

  Съставено в Брюксел на десети май две хиляди и десета година. ...

  Hecho en Bruselas, el diez de mayo de dos mil diez.

  V Bruselu dne desátého května dva tisíce deset

  Udfærdiget i Bruxelles den tiende maj to tusind og ti.

  Geschehen zu Brüssel am zehnten Mai zweitausendzehn.

  Kahe tuhande kümnenda aasta maikuu kümnendal päeval Brüsselis.

  ΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαΐου δύο χιλιάδες δέκα. ...

  Done at Brussels on the tenth day of May in the year two thousand and ten.

  Fait à Bruxelles, le dix mai deux mille dix.

  Fatto a Bruxelles, addi dieci maggio duemiladieci.

  Briselē, divtūkstoš desmitā gada desmitajā maijā.

  Priimta du tūkstančiai dešimtų metų gegužės dešimtą dieną Briuselyje.

  Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év május tizedik napján.

  Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' Mejju tas-sena elfejn u għaxra.

  Gedaan te Brussel, de tiende mei tweeduizend tien.

  Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego maja roku dwa tysiące dziesiątego.

  Feito em Bruxelas, em dez de Maio de dois mil e dez.

  Întocmit la Bruxelles, la zece mai douã mii zece.

  V Bruseli dňa desiateho mája dvetisícdesať.

  V Bruslju, dne desetega maja leta dva tisoč deset.

  Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

  Som skedde i Bryssel den tionde maj tjugohundratio.

  2010년 5월 10일 브뤼셀에서 작성되었다.

Načítavam znenie...
MENU
Hore