Oznámenie Ministerstva zahraniených vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 123/2006 účinný od 08.03.2006

Platnosť od: 08.03.2006
Účinnosť od: 08.03.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraniených vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 123/2006 účinný od 08.03.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 123/2006 s účinnosťou od 08.03.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej ...

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2006. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 123/2006 Z. z.

  Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

  Pravidlo 13bis
  Vynálezy týkajúce sa biologického materiálu

  Pravidlo 4

  Žiadosť (obsah)

   4.1 až 4.8 (bez zmeny)

   4.9 Určenie štátov. Druhy ochrany. Národné a regionálne patenty

  (a)

  (bez zmeny)

  (b)

  Aj napriek odseku (a)(i), ak 5. októbra 2005 národné zákonodarstvo zmluvného štátu uvádza, že ...

   4.10 až 4.18 (bez zmeny)

   13bis.1 až 13bis.3 (bez zmeny)

   13bis.4 Odkazy: lehota na predloženie údajov

  (a)

  až (c) (bez zmeny)

  (d)

  Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi dátum prijatia každého údaja predloženého podľa ...

  (i)

  ak bol údaj prijatý pred dokončením technických príprav na zverejnenie, zverejní sa predložený ...

  (ii)

  (bez zmeny)

   13bis.5 až 13bis.7 (bez zmeny)

   26bis.1 (bez zmeny)

   26bis.2 Výzva na opravu nedostatkov v uplatnení priority

  (a)

  a (b) (bez zmeny)

  (c)

  Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku (b), Medzinárodný ...

   47.1 Postup

  (a)

  a (a-bis) (bez zmeny)

  (b)

  až (e) (bez zmeny)

   47.2 až 47.4 (bez zmeny)

   48.1 Forma a prostriedky

   48.2 Obsah

  (a)

  Brožúra medzinárodnej prihlášky obsahuje

  (i)

  normalizovanú prvú stránku,

  (ii)

  opis,

  (iii)

  nároky,

  (iv)

  výkresy (ak nejaké sú),

  (v)

  s výhradou k odseku (g) medzinárodnú rešeršnú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17(2)(a), ...

  (vi)

  každé oznámenie podané podľa článku 19(1), ak Medzinárodný úrad nezistí, že oznámenie nie ...

  (vii)

  každú žiadosť o opravu podľa tretej vety pravidla 91.1(f),

  (viii)

  údaje týkajúce sa uloženého biologického materiálu predloženého podľa pravidla 13bis oddelene ...

  (ix)

  každé oznámenie týkajúce sa uplatnenia priority, ktoré sa považuje za nevykonané podľa pravidla ...

  (x)

  každé vyhlásenie podľa pravidla 4.17 a každú jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú prijal ...

  (b)

  až (e) (bez zmeny)

  (f)

  Ak boli nároky upravené podľa článku 19, obsahuje zverejnenie medzinárodnej prihlášky celý ...

  (g)

  Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie nie je k dispozícii medzinárodná ...

  (h)

  Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie neuplynula lehota na úpravu ...

  (i)

  (zrušené)

   48.3 Jazyky zverejnenia

  (a)

  Ak je medzinárodná prihláška podaná v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, ...

  (b)

  a (c) (bez zmeny)

   48.4 až 48.6 (bez zmeny)

   86.1 Obsah

  (i)

  pre každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku údaje stanovené v administratívnych smerniciach ...

  (ii)

  sadzobník všetkých poplatkov, ktoré sa platia prijímacím úradom, Medzinárodnému úradu, orgánom ...

  (iii)

  oznámenia, ktoré sa vyžadujú podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu,

  (iv)

  informácie od určených alebo zvolených úradov, pokiaľ Medzinárodnému úradu dôjdu, a v rozsahu, ...

  (v)

  (bez zmeny)

   86.2 Jazyky. Forma a prostriedky zverejnenia. Časovanie.

  (a)

  Vestník sa zverejní súčasne v anglickom a francúzskom jazyku. Preklady do angličtiny a francúzštiny ...

  (b)

  (bez zmeny)

  (c)

  Formu a prostriedky, ktorými sa bude zverejňovať Vestník, stanovia administratívne smernice.

  (d)

  Medzinárodný úrad zabezpečí, že pre každú medzinárodnú prihlášku zverejní vo Vestníku ...

   86.3 až 86.6 (bez zmeny)

   87.1 Výtlačok publikácie na požiadanie

   87.2 (zrušené)

   91.1 Oprava

  (a)

  až (e) (bez zmeny)

  (f)

  Orgán, ktorý schváli alebo zamietne nápravu, to bez odkladu oznámi prihlasovateľovi a v prípade ...

  (g)

  až (g-quarter) (bez zmeny)

Načítavam znenie...
MENU
Hore