Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 120/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 30.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 120/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 120/2012 s účinnosťou od 01.04.2012


Nový paragraf
㤠21
Ocenenie pohľadávok a záväzkov súčasnou hodnotou

(1)
Úver, pôžička alebo iná pohľadávka a finančný záväzok fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou prostredníctvom metódy umorovanej hodnoty.
(2)
Ocenenie úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a finančného záväzku fondu metódou umorovanej hodnoty je ich ocenenie pri prvotnom zaúčtovaní v hodnote peňažných tokov z nich, diskontovaných efektívnou úrokovou mierou. Do peňažných tokov z majetku sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník fondu zaplatil a zaplatí v súvislosti s týmto úverom, pôžičkou alebo inou pohľadávkou alebo akékoľvek peňažné výdavky, ktoré fond zaplatil a zaplatí v súvislosti s finančným záväzkom, napríklad provízie a poplatky. Následne sa hodnota ocenenia pri prvotnom zaúčtovaní umoruje o splátky istiny, zvyšuje o hodnotu prirasteného úroku a umoruje o hodnotu zaplateného úroku. Na výpočet prirasteného úroku sa použije efektívna úroková miera.
(3)
Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich peňažných
(4)
O znížení hodnoty úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky sa účtuje na účte opravnej položky v súčasnej hodnote tohto zníženia podľa § 20.
a)
 príjmov z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky tak, aby sa rovnali hodnote výdavku na ich obstaranie, vrátane napríklad výdavkov na zabezpečenie úveru, alebo
b)
 výdavkov z finančného záväzku, ktoré budú vynaložené počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby sa rovnali hodnote príjmu za jeho prijatie.
(5)
O úroku z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou sa účtuje v hodnote rozdielu úroku prirasteného k hodnote úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou na účte tohto úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a úroku prirasteného k hodnote opravnej položky na účte opravnej položky.“.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore