Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 120/2012 účinný od 01.04.2012


Platnosť od: 30.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 120/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 120/2012 s účinnosťou od 01.04.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/ 2007-74, ktorým ...

1.

 V § 20 odsek 5 znie:

„(5) Pri odhadovaní súčasnej hodnoty pravdepodobného peňažného toku z majetku sa berie do úvahy ...

2.

 § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21
(1)

Úver, pôžička alebo iná pohľadávka a finančný záväzok fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou ...

(2)

Ocenenie úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a finančného záväzku fondu metódou umorovanej ...

(3)

Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich peňažných ...

(4)

O znížení hodnoty úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky sa účtuje na účte opravnej položky ...

a)

 príjmov z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného ...

b)

 výdavkov z finančného záväzku, ktoré budú vynaložené počas vykazovania príslušného záväzku ...

(5)

O úroku z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou sa účtuje v hodnote rozdielu ...

3.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

„§ 21a Metódou umorovanej hodnoty sa oceňujú aj dlhové cenné papiere v dlhopisovom dôchodkovom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-3.odsekPoznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)  § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.

4.

 Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Účtovné metódy oceňovania majetkových podielov v obchodných spoločnostiach, ktoré ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsekPoznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 161 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.“.

5.

V § 31 ods. 1 tretia veta znie: „Pri účtovaní o operáciách s majetkom, prípadne so záväzkami, ...

6.

 Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý znie:

„§ 54b Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami a ...

7.

V prílohe č. 1 Súvaha otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho ...

„S Ú V A H Aotvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového ...

8.

 V prílohe č. 2 Výkaz ziskov a strát otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s ...

„VÝKAZ ZISKOV A STRÁTotvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho ...

9.

 V prílohe č. 3 časti E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Súvaha ...

„ Číslo riadku 2.a).I. Obchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce ...

10.

 V prílohe č. 4 účtovnej triede 3 – Investície sa účtovná skupina Akcie nahrádza účtovnou ...

11.

  Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/25835/2007-74 Základná schéma metódy Voľný peňažný tok ...

Č. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore