Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 120/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 30.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov 120/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 120/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/ 2007-74, ktorým ...

1.

 V § 20 odsek 5 znie:

„(5) Pri odhadovaní súčasnej hodnoty pravdepodobného peňažného toku z majetku sa berie do úvahy ...

2.

 § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21
(1)

Úver, pôžička alebo iná pohľadávka a finančný záväzok fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou ...

(2)

Ocenenie úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky a finančného záväzku fondu metódou umorovanej ...

(3)

Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich peňažných ...

(4)

O znížení hodnoty úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky sa účtuje na účte opravnej položky ...

a)

 príjmov z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného ...

b)

 výdavkov z finančného záväzku, ktoré budú vynaložené počas vykazovania príslušného záväzku ...

(5)

O úroku z úveru, pôžičky alebo inej pohľadávky so zníženou hodnotou sa účtuje v hodnote rozdielu ...

3.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

„§ 21a Metódou umorovanej hodnoty sa oceňujú aj dlhové cenné papiere v dlhopisovom dôchodkovom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-3.odsekPoznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)  § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.

4.

 Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Účtovné metódy oceňovania majetkových podielov v obchodných spoločnostiach, ktoré ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsekPoznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 161 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.“.

5.

V § 31 ods. 1 tretia veta znie: „Pri účtovaní o operáciách s majetkom, prípadne so záväzkami, ...

6.

 Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý znie:

„§ 54b Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami a ...

7.

V prílohe č. 1 Súvaha otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho ...

„S Ú V A H Aotvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového ...

8.

 V prílohe č. 2 Výkaz ziskov a strát otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s ...

„VÝKAZ ZISKOV A STRÁTotvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho ...

9.

 V prílohe č. 3 časti E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Súvaha ...

„ Číslo riadku 2.a).I. Obchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce ...

10.

 V prílohe č. 4 účtovnej triede 3 – Investície sa účtovná skupina Akcie nahrádza účtovnou ...

11.

  Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/25835/2007-74 Základná schéma metódy Voľný peňažný tok ...

Č. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore