Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 116/2003 účinný od 02.04.2003

Platnosť od: 02.04.2003
Účinnosť od: 02.04.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 116/2003 s účinnosťou od 02.04.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2000 bola v Teheráne ...

Dohoda nadobudla platnosť 26. októbra 2001 na základe článku 13.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej ...

Prevziať prílohu - Medzinárodní smlouva č. 10

K oznámeniu č. 116/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Iránskej islamskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), ...

želajúc si uľahčiť medzinárodnú cestnú prepravu osôb a tovaru medzi oboma štátmi a tranzit ...

dohodli sa takto:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Pojmy

Na účely tejto dohody pojem

1.

„dopravca“ znamená ľubovoľnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo na území ...

2.

„vozidlo“ je ľubovoľné mechanicky poháňané cestné vozidlo, ktoré je

a)

prispôsobené buď na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča (osobné vozidlo), alebo na ...

b)

evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán (v prípade ťahača s návesom sa vyžaduje ...

Pojem „vozidlo“ sa vzťahuje na ľubovoľné samostatné vozidlo alebo na kombináciu vozidla a ...

Článok 2 - Rozsah

Ustanovenia tejto dohody oprávňujú dopravcov prepravovať po ceste vo vozidlách osoby alebo tovar ...

Článok 3 - Preprava osôb

1.

Preprava osôb je oslobodená od povolení pod podmienkou, že

a)

sa prepravujú osoby určitým vozidlom po celej trase, v ktorej východiskové a cieľové body sa ...

b)

sa prepravuje skupina osôb zo štátu, v ktorom je vozidlo evidované, na územie štátu druhej zmluvnej ...

c)

ide o jazdu za zatvorenými dverami formou tranzitu cez územie štátu druhej zmluvnej strany.

2.

Pri vykonávaní prepráv uvedených v odseku 1 tohto článku sa vo vozidle musí nachádzať jazdný ...

3.

Všetky ďalšie druhy prepráv osôb okrem prepráv uvedených v odseku 1 podliehajú povoleniu, ktoré ...

Článok 4 - Preprava tovaru

Preprava tovaru vykonávaná v súlade s touto dohodou vozidlami buď prázdnymi, alebo naloženými ...

a)

medzi ktorýmkoľvek dohodnutým bodom na území štátu jednej zo zmluvných strán a ktorýmkoľvek ...

b)

tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej strany, alebo

c)

z tretích štátov alebo do tretích štátov.

Zmiešaná komisia uvedená v článku 12 tejto dohody rozhodne o platnosti a druhu povolení.

Povolenia sa budú vymieňať ročne a na požiadanie prostredníctvom príslušných orgánov štátov ...

Takéto povolenie platí pre jedno vozidlo alebo kombináciu vozidiel na jednu jazdu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 5 - Hmotnosť a rozmery vozidiel

1.

Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že nebude klásť ...

2.

Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla prevyšujú maximálne limity povolené na území štátu zmluvnej ...

Ak sa v takomto povolení vymedzuje, že vozidlo musí použiť špeciálnu trasu, doprava sa povoľuje ...

Článok 6 - Zákaz vnútroštátnej prepravy

Ustanovenia tejto dohody nepovoľujú dopravcom štátu jednej zmluvnej strany prepravovať osoby alebo ...

Článok 7 - Dane a poplatky

1.

Vozidlá používané na prepravu osôb alebo tovaru v súlade s touto dohodou sú na území štátu ...

2.

Oslobodenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dane alebo poplatky za spotrebu paliva a na osobitné ...

Článok 8 - Colné formality

1.

Vozidlá dočasne vstupujúce na územie štátu druhej zmluvnej strany sú oslobodené od dovozných ...

2.

Palivo, ktoré sa nachádza v štandardných nádržiach vozidla štátu jednej zo zmluvných strán ...

3.

Náhradné dielce dovezené na opravu vozidla, ktoré na územie štátu zmluvnej strany vstúpilo podľa ...

Článok 9 - Použitie vnútroštátnych právnych predpisov

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené touto dohodou ani inými medzinárodnými zmluvnými ...

Článok 10 - Priestupky

1.

Príslušné orgány štátov zmluvných strán dohliadnu, aby dopravcovia dodržiavali ustanovenia ...

2.

Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, v ktorom je vozidlo evidované, v prípade, že jeho dopravcovia ...

a)

upozornenie,

b)

pozastavenie povolenia vykonávať prepravu na území štátu zmluvnej strany, v ktorom došlo k porušeniu, ...

3.

Príslušné orgány štátu zmluvnej strany oznámia príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej ...

4.

Ustanovenie tohto článku nebráni prijať opatrenia inými orgánmi štátu v súlade s vnútroštátnymi ...

Článok 11 - Príslušné orgány

Príslušnými orgánmi na vykonávanie tejto dohody sú:

v prípade vlády Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ...

v prípade vlády Iránskej islamskej republiky Ministerstvo ciest a dopravy a Organizácia pre terminály ...

Článok 12 - Zmiešaná komisia

1.

Zo zástupcov príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa zriadi zmiešaná komisia. Úlohou ...

a)

dohliadať na vykonávanie tejto dohody,

b)

skúmať a vypracovať návrhy na riešenie možných problémov, ktoré nebudú priamo vyriešené ...

c)

prešetriť všetky relevantné otázky, ktoré spadajú do rozsahu tejto dohody, a pripraviť odporúčania ...

d)

posudzovať všetky ďalšie záležitosti týkajúce sa cestnej dopravy, ktoré je potrebné spoločne ...

Zmiešaná komisia môže odporúčať zmenu ktoréhokoľvek článku tejto dohody a predložiť zmenu ...

2.

Zmiešaná komisia sa bude stretávať na požiadanie jednej zo zmluvných strán striedavo v Slovenskej ...

Článok 13 - Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po tom, ako si zmluvné strany navzájom písomne ...

Článok 14 - Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzaviera na dobu 3 rokov. Dohoda zostáva naďalej v platnosti, kým ju jedna zo zmluvných ...

Dané v Teheráne 17. mája 2000 v jednej preambule a štrnástich článkoch v dvoch pôvodných vyhotoveniach, ...

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej ...

Za vládu Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Iránskej islamskej republiky:

Mahmud Hodžati v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore