Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 114/2006 účinný od 28.02.2006


Platnosť od: 28.02.2006
Účinnosť od: 28.02.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vodné toky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 114/2006 účinný od 28.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 114/2006 s účinnosťou od 28.02.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 1999 bol v Londýne prijatý ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Protokolom súhlas svojím uznesením č. 1495 z 19. ...

Protokol nadobudol platnosť 4. augusta 2005 na základe článku 23 ods. 1 a pre Slovenskú republiku ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 114/2006 Z. z.

  PROTOKOL O VODE A ZDRAVÍ k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992

  Zmluvné strany tohto Protokolu,

  dbajúc na skutočnosť, že voda je nevyhnutná na udržanie života a že dostupnosť vody v množstve ...

  uvedomujúc si úžitok, ktorý pre ľudské zdravie a blahobyt vyplýva zo zdravej a čistej vody a ...

  uvedomujúc si, že povrchové a podzemné vody sú obnoviteľné zdroje s obmedzenou schopnosťou obnoviť ...

  uvedomujúc si aj následky, ktoré môže mať na verejné zdravie nedostatok vody v množstve a kvalite ...

  uvedomujúc si, že prevencia, kontrola a znižovanie výskytu ochorení súvisiacich s vodou sú dôležité ...

  uvedomujúc si aj to, že dôležitými aspektmi prevencie, kontroly a znižovania výskytu ochorení ...

  zakladajúc svoje činnosti na záveroch Konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí ...

  čerpajúc inšpiráciu z príslušných ustanovení Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných ...

  berúc na vedomie Dohovor o vyhodnocovaní vplyvov životného prostredia v cezhraničnom kontexte z ...

  berúc ďalej na vedomie relevantné zásady, ciele a odporúčania obsiahnuté v Európskej charte ...

  uznávajúc platnosť a význam iných európskych iniciatív, nástrojov a procesov zameraných na ...

  schvaľujúc úsilie, ktoré doteraz vykonala Hospodárska komisia Organizácie Spojených národov ...

  povzbudení mnohými úspechmi, ktoré dosiahli členské štáty Hospodárskej komisie Organizácie ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Cieľom tohto protokolu je podporovať v rámci trvalo udržateľného rozvoja na všetkých relevantných ...

  Článok 2

  Na účely tohto Protokolu pojem:

  1.

  „ochorenia súvisiace s vodou“ znamená akékoľvek veľmi nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ...

  2.

  „pitná voda“ znamená vodu, ktorú ľudia používajú na pitie, varenie, prípravu stravy, osobnú ...

  3.

  „podzemná voda“ znamená všetku vodu, ktorá sa nachádza pod povrchom zeme v saturačnej zóne ...

  4.

  „uzavreté vodné útvary“ znamená umelo vytvorené útvary vody oddelené od povrchových sladkých ...

  5.

  „cezhraničné vody“ znamená akékoľvek povrchové alebo podzemné vody, ktoré označujú alebo ...

  6.

  „cezhraničné účinky ochorení súvisiacich s vodou“ znamená akékoľvek veľmi nepriaznivé ...

  7.

  „cezhraničný dopad“ znamená akýkoľvek nepriaznivý vplyv na životné prostredie spôsobený ...

  8.

  „sanitácia“ znamená zhromažďovanie, prepravu, spracovávanie, likvidáciu alebo opätovné využitie ...

  9.

  „hromadný systém“ znamená:bez ohľadu na to, či je zabezpečovaný orgánom verejného sektora, ...

  a)

  systém na zásobovanie väčšieho počtu domácností alebo zariadení pitnou vodou a/alebo

  b)

  systém na zabezpečenie sanitácie slúžiaci väčšiemu počtu domácností alebo zariadení, a kde ...

  10.

  „plán využívania vody“ znamená plán rozvoja, riadenia, ochrany, respektíve využívania vody ...

  11.

  „verejnosť“ znamená jednu fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo viac fyzických osôb alebo ...

  12.

  „verejný orgán“ znamená:táto definícia sa nevzťahuje na orgány alebo inštitúcie vystupujúce ...

  a)

  vládu na národnej, regionálnej a inej úrovni,

  b)

  fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce na základe vnútroštátnych právnych predpisov ...

  c)

  akékoľvek fyzické osoby alebo právnické osoby poverené zodpovednosťou alebo funkciou alebo poskytujúce ...

  d)

  inštitúcie spadajúce pod ktorúkoľvek z organizácií pre regionálnu hospodársku integráciu uvedených ...

  13.

  „miestny“ sa vzťahuje na všetky relevantné úrovne správnej jednotky nachádzajúce sa pod celoštátnou ...

  14.

  „Dohovor“ znamená Dohovor o ochrane a využívaní cezhraničných vodných tokov a medzinárodných ...

  15.

  „stretnutie zmluvných strán Dohovoru“ znamená orgán zriadený zmluvnými stranami Dohovoru v ...

  16.

  „zmluvná strana“ znamená, ak zo znenia Protokolu nevyplýva inak, štát alebo organizáciu v ...

  17.

  „stretnutie zmluvných strán“ znamená orgán zriadený zmluvnými stranami v súlade s článkom ...

  Článok 3

  Ustanovenia tohto Protokolu sa vzťahujú na

  a)

  povrchové sladké vody,

  b)

  podzemné vody,

  c)

  ústia riek,

  d)

  pobrežné vody využívané na rekreačné účely alebo na chov rýb v rámci akvakultúry, alebo ...

  e)

  uzavreté vodné útvary, ktoré sú vo všeobecnosti dostupné na kúpanie,

  f)

  vodu počas odberu, prepravy, úpravy alebo dodávky,

  g)

  odpadovú vodu počas zhromažďovania, prepravy, čistenia a vypúšťania do životného prostredia ...

  Článok 4

  1.

  Zmluvné strany podniknú všetky potrebné opatrenia zamerané na prevenciu, kontrolu a znižovanie ...

  2.

  Zmluvné strany podniknú všetky potrebné opatrenia zamerané najmä na dosiahnutie:

  a)

  dostatočnej dodávky zdravej pitnej vody, ktorá neobsahuje mikroorganizmy, parazity a látky predstavujúce ...

  b)

  dostatočnej sanitácie, ktorá bude na úrovni postačujúcej na ochranu ľudského zdravia a životného ...

  c)

  účinnej ochrany zásob vody používaných ako zdroje pitnej vody a s nimi súvisiacich vodných ekosystémov ...

  d)

  dostatočných opatrení na ochranu ľudského zdravia proti ochoreniam súvisiacich s vodou, spôsobených ...

  e)

  účinných systémov používaných na monitorovanie situácií, ktoré by mohli viesť k epidémiám ...

  3.

  Zmienky o pitnej vode a sanitácii nachádzajúce sa v ďalšom texte tohto Protokolu sa týkajú pitnej ...

  4.

  Uvedené opatrenia zmluvných strán budú vychádzať z vyhodnotení každého návrhu z hľadiska ...

  a)

  ľudského zdravia,

  b)

  zásob vody a

  c)

  trvalo udržateľného rozvoja

  5.

  Zmluvné strany uskutočnia všetky kroky potrebné na vytvorenie stabilného právneho, administratívneho ...

  6.

  Zmluvné strany budú vyžadovať, aby verejné orgány, ktoré uvažujú o vykonaní opatrenia, ktoré ...

  7.

  V prípadoch, v ktorých je zmluvná strana súčasne zmluvnou stranou Dohovoru o posudzovaní vplyvov ...

  8.

  Ustanovenia tohto Protokolu nemajú vplyv na práva zmluvných strán dodržiavať, prijímať alebo ...

  9.

  Ustanovenia tohto Protokolu nemajú vplyv na práva a povinnosti ktorejkoľvek z jeho zmluvných strán ...

  Článok 5

  Pri uskutočňovaní opatrení zameraných na uplatňovanie tohto Protokolu sa budú zmluvné strany ...

  a)

  princípom opatrnosti, na základe ktorého sa opatrenia zamerané na prevenciu, kontrolu alebo znižovanie ...

  b)

  princípom, že znečisťovateľ musí platiť, na základe ktorého bude náklady súvisiace s prevenciou ...

  c)

  v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a so zásadami medzinárodného práva majú štáty ...

  d)

  zásoby vody sa budú využívať spôsobom zaručujúcim napĺňanie potrieb súčasnej generácie ...

  e)

  treba vykonávať preventívne opatrenia zamerané na predchádzanie epidémiám a lokálnym výskytom ...

  f)

  opatrenia zamerané na využívanie a kontrolu vodných zdrojov by mali byť uskutočňované na najnižšej ...

  g)

  voda má spoločenskú, hospodársku a ekologickú hodnotu, a preto by sa mala využívať spôsobom ...

  h)

  efektívne využívanie vody by malo byť podporované pomocou ekonomických nástrojov a budovania ...

  i)

  dostupnosť informácií a účasť verejnosti na rozhodovacom procese súvisiacom s vodou a so zdravím ...

  j)

  využívanie vodných zdrojov by sa malo podľa možnosti riadiť integrovaným spôsobom založeným ...

  k)

  osobitnú pozornosť treba venovať najmä ochrane ľudí, ktorí sú obzvlášť náchylní na ochorenia ...

  l)

  spravodlivý prístup k vode, dostatočný z hľadiska množstva i kvality, sa musí zabezpečiť pre ...

  m)

  ako protihodnotu svojich práv a nárokov na vodu, ktoré im vznikajú na základe súkromného práva ...

  n)

  pri zavádzaní tohto Protokolu by sa mali vo všetkých rozhodnutiach odrážať miestne problémy, ...

  Článok 6

  1.

  V záujme dosiahnutia cieľa tohto Protokolu sa budú zmluvné strany snažiť oa budú tak konať v ...

  a)

  zabezpečenie dostupnosti pitnej vody pre každého,

  b)

  zabezpečenie sanitácie pre každého

  2.

  Na účel dosiahnutia týchto cieľov bude každá zmluvná strana na národnej alebo miestnej úrovni ...

  a)

  kvalitu dodávanej pitnej vody, s prihliadnutím na Príručku Svetovej zdravotníckej organizácie ...

  b)

  znižovanie rozsahu epidémií a lokálneho výskytu ochorení súvisiacich s vodou,

  c)

  územie štátu alebo počet obyvateľov, alebo jeho pomernú časť, ktorým by mali slúžiť hromadné ...

  d)

  územie štátu alebo počet obyvateľov, alebo jeho pomernú časť, ktorým by mali slúžiť hromadné ...

  e)

  úroveň prevádzky, ktorú by mali dosahovať takéto hromadné systémy alebo iné spôsoby dodávky ...

  f)

  používanie uznávaných správnych postupov pri riadení dodávania vody a zabezpečovaní sanitácie ...

  g)

  znižovanie vypúšťania

  i)

  nečistených odpadových vôd a

  ii)

  nečistených zrážkových vôd

  zo zberných systémov odpadových vôd do vôd spadajúcich pod pôsobnosť tohto Protokolu,

  h)

  kvalitu odpadových vôd vypúšťaných do vôd spadajúcich pod pôsobnosť tohto Protokolu zo zariadení ...

  i)

  likvidáciu alebo opätovné využívanie kalov z hromadných sanitačných systémov alebo iných sanitačných ...

  j)

  kvalitu vôd používaných ako zdroje pitnej vody, vôd, ktoré sa všeobecne používajú na kúpanie ...

  k)

  používanie uznávaných správnych postupov pri využívaní uzavretých vodných útvarov, ktoré ...

  l)

  identifikáciu a nápravu stavu znečistených lokalít, ktoré nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú ...

  m)

  efektivitu systémov riadenia, rozvoja, ochrany a využívania vodných zdrojov vrátane aplikovania ...

  n)

  frekvenciu, s akou sa medzi informáciami zverejňovanými podľa článku 7 ods. 2 publikujú aj informácie, ...

  3.

  Dva roky odo dňa, keď sa štát stane zmluvnou stranou, je každá zmluvná strana povinná vypracovať ...

  4.

  V prípadoch, v ktorých sa v záujme dosiahnutia niektorého z cieľov predpokladá dlhodobý implementačný ...

  5.

  V záujme dosiahnutia cieľov podľa odseku 2 tohto článku je každá zo zmluvných strán povinná ...

  a)

  zaviesť na celoštátnej alebo miestnej úrovni postupy zabezpečujúce koordináciu medzi jej kompetentnými ...

  b)

  vypracovať plány využívania vôd v cezhraničnom, národnom a/alebo miestnom kontexte založené ...

  c)

  vypracovať a udržiavať právny a inštitucionálny rámec pre monitoring a prijatie noriem na kvalitu ...

  d)

  vypracovať a vykonávať opatrenia vo vhodných prípadoch právneho a inštitucionálneho charakteru ...

  Článok 7

  1.

  Každá zo zmluvných strán má zhromažďovať a vyhodnocovať údaje týkajúce sa

  a)

  pokroku, ktorý dosahuje pri plnení cieľov uvedených v článku 6 ods. 2,

  b)

  ukazovateľov navrhnutých na účel vyhodnotenia miery úspešnosti tohto pokroku z hľadiska prevencie, ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán je povinná pravidelne zverejňovať výsledky zhromažďovania a vyhodnocovania ...

  3.

  Každá zo zmluvných strán je povinná zabezpečiť, aby boli výsledky vyhodnocovania vzoriek vody ...

  4.

  Na základe zhromažďovania a vyhodnocovania údajov je každá zo zmluvných strán povinná pravidelne ...

  5.

  Každá zo zmluvných strán je povinná podľa článku 17 sekretariátu odovzdať správu obsahujúcu ...

  6.

  Na základe týchto správ bude stretnutie zmluvných strán vyhodnocovať pokrok, ktorý zmluvné strany ...

  Článok 8

  1.

  Každá zmluvná strana podľa potreby zabezpečí, aby

  a)

  sa na celoštátnej a/alebo miestnej úrovni zriaďovali, zdokonaľovali alebo udržiavali komplexné ...

  i)

  identifikovať epidémie alebo jednotlivé výskyty ochorení súvisiacich s vodou, alebo významné ...

  ii)

  poskytovať príslušným verejným orgánom rýchle a jasné informácie o týchto epidémiách, jednotlivých ...

  iii)

  v prípade bezprostredného ohrozenia verejného zdravia ochorením súvisiacim s vodou poskytnúť ...

  iv)

  poskytovať príslušným verejným orgánom a v prípade potreby aj verejnosti odporúčania súvisiace ...

  b)

  na celoštátnej aj miestnej úrovni sa včas a riadne pripravili podrobné plány pre nepredvídané ...

  c)

  kompetentné orgány mali v súlade s príslušnými plánmi pre nepredvídané udalosti dostatočné ...

  2.

  Systémy kontroly a včasného varovania, plány pre nepredvídané udalosti a materiálno-technické ...

  3.

  Do troch rokov od dátumu, keď sa štát stane zmluvnou stranou, je každá zmluvná strana povinná ...

  Článok 9

  1.

  Zmluvné strany sú povinné podniknúť kroky zamerané na zvýšenie povedomia vo všetkých sektoroch ...

  a)

  riadenia vodného hospodárstva a verejného zdravia, ako aj vzájomného vzťahu medzi nimi,

  b)

  práv a nárokov súvisiacich s vodou a zodpovedajúcich povinností, ktoré pre fyzické osoby a právnické ...

  2.

  Zmluvné strany zabezpečia, aby

  a)

  všetci, ktorí zodpovedajú za riadenie vodného hospodárstva a dodávanie vody a za sanitáciu, si ...

  b)

  všetci, ktorí zodpovedajú za verejné zdravie, rozumeli základným princípom riadenia vodného ...

  3.

  Zmluvné strany sú povinné podporovať vzdelávanie a školenie odborného a technického personálu, ...

  4.

  Zmluvné strany sú povinné podporovať

  a)

  výskum a rozvoj v oblasti efektívnych prostriedkov a postupov pri prevencii, kontrole a znižovaní ...

  b)

  rozvoj integrovaných informačných systémov a poskytovanie informácií orgánom kompetentným v ...

  Článok 10

  1.

  Okrem požiadaviek na zverejňovanie osobitných informácií a dokumentov, ktoré pre zmluvné strany ...

  a)

  stanovení cieľov a termínov ich splnenia a rozvoji plánov riadenia vodného hospodárstva uskutočňovaných ...

  b)

  vypracovaní, zdokonalení alebo udržiavaní systémov kontroly a včasného varovania a plánov pre ...

  c)

  podpore spoločenského povedomia, vzdelávania, školenia, výskumu, rozvoja a informovanosti v súlade ...

  2.

  Každá zmluvná strana v rámci svojej národnej legislatívy zabezpečí, aby verejné orgány v reakcii ...

  3.

  Zmluvné strany zabezpečia, aby informácie, ktoré treba na základe článku 7 ods. 4 a odseku 1 ...

  4.

  Nič z toho, čo je uvedené v tomto Protokole, nesmie prinútiť verejný orgán, aby zverejňoval ...

  a)

  verejný orgán takéto informácie nemá k dispozícii,

  b)

  je žiadosť o informácie zjavne neopodstatnená alebo formulovaná príliš všeobecným spôsobom ...

  c)

  sa informácie týkajú materiálov v štádiu dokončovania alebo interných správ, ktoré si navzájom ...

  5.

  Nič z toho, čo je uvedené v tomto Protokole, nesmie verejný orgán nútiť zverejniť alebo sprístupniť ...

  a)

  dôverné konanie verejných orgánov v prípadoch, keď to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, ...

  b)

  medzinárodné vzťahy, národnú obranu alebo verejnú bezpečnosť,

  c)

  výkon spravodlivosti, možnosť jednotlivca podrobiť sa spravodlivému súdnemu konaniu alebo schopnosť ...

  d)

  dôverný charakter obchodných alebo priemyselných informácií v prípadoch, keď takýto dôverný ...

  e)

  práva súvisiace s duševným vlastníctvom,

  f)

  utajenie osobných údajov, respektíve záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby v prípadoch, ak táto ...

  g)

  záujmy tretej osoby, ktorá poskytla požadované informácie bez toho, aby to bola povinná urobiť ...

  h)

  prostredie, ktorého sa takéto informácie týkajú, napríklad na miesta rozmnožovania vzácnych ...

  Článok 11

  Zmluvné strany budú spolupracovať a v prípade potreby si navzájom pomáhať pri

  a)

  medzinárodných akciách na podporu cieľov tohto Protokolu,

  b)

  uskutočňovaní plánov na celoštátnej a miestnej úrovni súvisiacich s vykonávaním tohto Protokolu, ...

  Článok 12

  Pri plnení ustanovení článku 11 písm. a) sú zmluvné strany povinné podporovať spoluprácu pri ...

  a)

  rozvojom spoločne odsúhlasených cieľov pre oblasti uvedené v článku 6 ods. 2,

  b)

  prehodnotením ukazovateľov na účely článku 7 ods. 1 písm. b) dokumentujúcich úroveň účinnosti ...

  c)

  zavedením spoločných alebo koordinovaných systémov kontroly a včasného varovania, plánov pre ...

  d)

  vzájomnou pomocou pri odozve na epidémie a lokalizované výskyty ochorení súvisiacich s vodou a ...

  e)

  rozvojom integrovaných informačných systémov a databáz, výmenou informácií a spoločným využívaním ...

  f)

  rýchlym a jasným informovaním kompetentných orgánov zmluvných strán príslušnými kompetentnými ...

  i)

  epidémiách a lokalizovaných výskytoch ochorení súvisiacich s vodou a

  ii)

  významných hrozbách vypuknutia týchto epidémií a lokalizovaných výskytoch,

  g)

  vymenou informácií o účinných spôsoboch informovania verejnosti o ochoreniach súvisiacich s vodou. ...

  Článok 13

  1.

  Tam, kde hranice medzi niektorými zmluvnými stranami zahŕňajú spoločné cezhraničné vody, budú ...

  a)

  navzájom si vymieňať informácie a poskytovať poznatky o cezhraničných vodách a problémoch a ...

  b)

  spoločne s inými zmluvnými stranami hraničiacimi s nimi prostredníctvom tej istej cezhraničnej ...

  c)

  prispôsobovať na základe rovnosti a reciprocity svoje dohody a iné opatrenia súvisiace s cezhraničnými ...

  d)

  viesť na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán vzájomné konzultácie o závažnosti akýchkoľvek ...

  2.

  Ak budú zainteresované zmluvné strany Protokolu súčasne aj zmluvnými stranami Dohovoru, bude sa ...

  Článok 14

  Pri spolupráci a poskytovaní si vzájomnej pomoci pri uskutočňovaní celoštátnych a miestnych ...

  a)

  prípravy celoštátnych alebo miestnych plánov riadenia vodného hospodárstva a programov zameraných ...

  b)

  zdokonaľovania projektov, najmä infraštruktúrnych, zameraných na uľahčenie prístupu k finančným ...

  c)

  efektívneho vykonávania takých projektov,

  d)

  zavádzania systémov kontroly a včasného varovania, plánov pre nepredvídané udalosti a materiálno-technického ...

  e)

  prípravy právnych noriem podporujúcich uplatňovanie tohto Protokolu,

  f)

  vzdelávania a školenia kľúčového odborného a technického personálu,

  g)

  výskumu a rozvoja v oblasti efektívnych prostriedkov a postupov pri prevencii, kontrole a znižovaní ...

  h)

  prevádzkovania účinných sietí na monitoring a vyhodnocovanie poskytovania a kvality služieb súvisiacich ...

  i)

  dosiahnutia záruky kvality monitorovacích činností vrátane porovnateľnosti medzi laboratóriami. ...

  Článok 15

  Zmluvné strany budú kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto Protokolu zmluvnými stranami na ...

  Článok 16

  1.

  Prvé stretnutie zmluvných strán sa zvolá najneskôr do osemnástich mesiacov po nadobudnutí platnosti ...

  2.

  Ak to bude možné, riadne stretnutia zmluvných strán sa uskutočnia spoločne so stretnutiami zmluvných ...

  3.

  Na stretnutiach budú zmluvné strany priebežne vyhodnocovať uplatňovanie tohto Protokolu a budú ...

  a)

  vyhodnocovať politiku a metodologické prístupy v oblasti prevencie, kontroly a znižovania výskytu ...

  b)

  vyhodnocovať na základe informácií poskytovaných zmluvnými stranami v súlade s pokynmi stanovenými ...

  c)

  stále informovať o pokroku dosahovanom pri uplatňovaní Dohovoru,

  d)

  vymieňať si informácie zo stretnutí zmluvných strán Dohovoru a zvažovať možnosti uskutočnenia ...

  e)

  využívať vo vhodných prípadoch služby poskytované zodpovedajúcimi orgánmi Hospodárskej komisie ...

  f)

  stanoviť formu účasti iných kompetentných medzinárodných vládnych i nevládnych organizácií ...

  g)

  zvažovať na základe skúseností získaných o týchto záležitostiach na iných medzinárodných ...

  h)

  vypracovávať pracovné programy určené na základe tohto Protokolu a Dohovoru, ktoré budú spoločne ...

  i)

  zvažovať a prijímať pokyny a odporúčania podporujúce vykonávanie ustanovení tohto Protokolu, ...

  j)

  rokovať a na základe všeobecnej zhody prijať počas prvého stretnutia rokovací poriadok svojich ...

  k)

  zvažovať a prijímať návrhy na doplnenie a zmeny tohto Protokolu,

  l)

  zvažovať a uskutočňovať akékoľvek dodatočné kroky nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tohto ...

  Článok 17

  1.

  Výkonný tajomník Hospodárskej komisie pre Európu a regionálny riaditeľ Regionálneho úradu Svetovej ...

  a)

  zvolávajú a pripravujú stretnutia zmluvných strán,

  b)

  odovzdávajú zmluvným stranám správy a iné informácie, ktoré prijali v súlade s ustanoveniami ...

  c)

  vykonávajú akékoľvek iné funkcie, ktoré sa im na základe dostupných finančných zdrojov stanovia ...

  2.

  Výkonný tajomník Hospodárskej komisie pre Európu a regionálny riaditeľ Regionálneho úradu Svetovej ...

  a)

  vypracujú formou memoranda porozumenia podrobnosti týkajúce sa postupu pri spoločnom vykonávaní ...

  b)

  budú oboznamovať zmluvné strany s prvkami a spôsobmi vykonávania pracovného programu uvedeného ...

  Článok 18

  1.

  Pozmeňovacie návrhy k tomuto Protokolu môže predložiť každá zmluvná strana.

  2.

  Pozmeňovacie návrhy k tomuto Protokolu sa budú posudzovať na stretnutiach zmluvných strán.

  3.

  Znenie pozmeňovacieho návrhu sa predloží v písomnej forme sekretariátu, ktorý s ním najmenej ...

  4.

  Pozmeňovací návrh k tomuto Protokolu sa prijme na základe dohody predstaviteľov zmluvných strán ...

  Článok 19

  1.

  Okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku každá zmluvná strana disponuje jedným hlasom. ...

  2.

  Organizácie pre regionálnu hospodársku integráciu budú v záležitostiach spadajúcich pod ich ...

  Článok 20

  1.

  V prípade sporu medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúceho sa výkladu alebo vykonávania ...

  2.

  Pri podpise, ratifikácii, prijatí a schválení tohto Protokolu, ako aj pri prístupe k nemu alebo ...

  a)

  ak sú zmluvné strany aj zmluvnými stranami Dohovoru a prijali vo svojom vzájomnom vzťahu za povinný ...

  b)

  ak sa zmluvné strany nedohodnú na arbitráži alebo na inom spôsobe urovnávania sporov, spor sa ...

  Článok 21

  Tento Protokol bude otvorený na podpis štátom, ktoré sú členmi Hospodárskej komisie pre Európu, ...

  Článok 22

  1.

  Tento Protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi a členskými ...

  2.

  K tomuto Protokolu môžu pristúpiť štáty a organizácie uvedené v článku 21.

  3.

  Každá organizácia uvedená v článku 21, ktorá sa stane zmluvnou stranou bez toho, aby bol zmluvnou ...

  4.

  V ratifikačnej listine a listinách o prijatí uvedú organizácie pre regionálnu hospodársku integráciu ...

  5.

  Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení sa uložia u generálneho tajomníka ...

  Článok 23

  1.

  Tento Protokol nadobudne platnosť deväťdesiaty deň odo dňa uloženia šestnástej listiny o jeho ...

  2.

  Listina uložená organizáciou pre regionálnu hospodársku spoluprácu sa nebude na účely odseku ...

  3.

  Vo vzťahu ku každému štátu alebo organizácii podľa článku 21, ktorý ratifikuje, prijme a schváli ...

  Článok 24

  Po troch rokoch odo dňa nadobudnutia platnosti pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán môže takáto ...

  Článok 25

  Depozitárom tohto Protokolu je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

  Článok 26

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

  Originál tohto Protokolu, ktorého znenia v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku sú rovnako ...

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Protokol.

  V Londýne sedemnásteho júna tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore