Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení. 111/2005 účinný od 01.01.2008

Platnosť od: 25.03.2005
Účinnosť od: 01.01.2008
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení. 111/2005 účinný od 01.01.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 111/2005 s účinnosťou od 01.01.2008 na základe 641/2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie zo 16. marca 2005 č. MF/5292/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a ...

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

32

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom ...

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/59 58 34 84

Číslo: MF/5292/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Čl. I

§ 1
Základné ustanovenie
(1)

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, o označovaní položiek individuálnej ...

a)

banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka"),

b)

Fond ochrany vkladov,

c)

Garančný fond investícii,

d)

správcovské spoločnosti,

e)

pobočky zahraničných správcovských spoločností,

f)

dôchodkové správcovské spoločnosti,

g)

doplnkové dôchodkové spoločnosti,

h)

obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

i)

pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona, ...

j)

inštitúcie elektronických peňazí,

k)

pobočky zahraničných inštitúcie elektronických peňazí.

(2)

Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej ...

(3)

Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky sa môže členiť ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
a)

peňažnými prostriedkami peňažné prostriedky v hotovosti a peňažné prostriedky v banke splatné ...

b)

ekvivalentom peňažných prostriedkov vklady v bankách so splatnosťou do 24 hodín a úvery poskytnuté ...

c)

osobou spriaznenou s účtovnou jednotkou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

1.

priamo alebo nepriamo kontroluje účtovnú jednotku, je kontrolovaná účtovnou jednotkou alebo je ...

2.

má v účtovnej jednotke významný vplyv,

3.

je jej spoločnou účtovnou jednotkou,

4.

je spoločnou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky,

5.

je pridruženou účtovnou jednotkou k účtovnej jednotke,

6.

je kľúčovou riadiacou osobou v účtovnej jednotke alebo v jej materskej účtovnej jednotke,

7.

je blízkym príbuzným fyzickej osoby podľa prvého bodu alebo šiesteho bodu,

8.

je účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo v ktorej majú významný ...

d)

blízkym príbuzným príbuzný, u ktorého možno odôvodnene predpokladať, že môže ovplyvniť ...

e)

kontrolou právomoc určovať spôsoby a postupy finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej ...

f)

kľúčovou riadiacou osobou fyzická osoba, ktorá má priamu alebo nepriamu právomoc a zodpovednosť ...

g)

významným vplyvom skutočné podieľanie sa na určovaní spôsobov a postupov finančnej činnosti ...

h)

spoločnou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka podiel na ...

i)

spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické ...

§ 3
Poznámky
(1)

Poznámky k účtovnej závierke účtovných jednotiek, ktorými sú banky, Fond ochrany vkladov, obchodníci ...

a)

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke,

b)

B. Použité účtovné zásady a metódy,

c)

C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní,

d)

D. Prehľad o peňažných tokoch,

e)

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,

f)

F. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach,

g)

G. Ostatné poznámky.

(2)

Poznámky k účtovnej závierke účtovných jednotiek, ktorými sú pobočky zahraničných bánk, ...

a)

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke,

b)

B. Použité účtovné zásady a metódy,

c)

C. Prehľad o peňažných tokoch,

d)

D. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,

e)

E. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach,

f)

F. Ostatné poznámky.

(3)

V prehľade o peňažných tokoch a v prehľade o iných aktívach a o iných pasívach sa v stĺpci ...

§ 4
Prehľad o peňažných tokoch
(1)

Prehľad o peňažných tokoch sa zostavuje s použitím priamej metódy vykazovania peňažných tokov ...

(2)

Prehľad o peňažných tokoch sa člení na peňažný tok z prevádzkovej činnosti, peňažný tok ...

(3)

Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie

a)

priamou metódou vykazovania peňažných tokov metóda, pri ktorej sa údaje o príjmoch hotovosti ...

1.

priamo z účtovných zápisov účtovnej jednotky, ak to spôsob zápisov účtovných prípadov v ...

2.

úpravou úrokov, odplát, provízií a podobných výnosov, úrokových nákladov, platených odplát, ...

b)

nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov metóda, pri ktorej sa peňažný tok určí úpravou ...

1.

cenných papierov, pohľadávok a záväzkov,

2.

nepeňažných položiek, napríklad oprávky, rezervy, odložené dane, nerealizované straty a zisky ...

c)

prevádzkovou činnosťou hlavná činnosť účtovnej jednotky, činnosť účtovnej jednotky na zabezpečenie ...

d)

investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania dcérskych účtovných ...

e)

činnosťou financovania účtovnej jednotky získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností ...

§ 5
Priebežná účtovná závierka
(1)

Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu, s výnimkou údajov z ...

a)

súvaha a výkaz ziskov a strát najmenej v rozsahu ustanovenom týmto opatrením,

b)

časti C., D., F. poznámok najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 3,

c)

časti A., B., E. a G. najmenej v rozsahu poznámok, ktoré popisujú zmeny v porovnaní so stavom v ...

(2)

Poznámky podľa odseku 1 písm. c) na zverejnenie v rámci priebežnej účtovnej závierky sa vyberajú ...

a)

žiadna z poznámok z poslednej účtovnej závierky sa nemá opakovať v poznámkach k priebežnej ...

b)

poznámky k priebežnej účtovej závierke majú obsahovať najmä vysvetlenie udalostí, ktoré sú ...

(3)

V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa pripája tretí stĺpec označený „Poznámka“, v ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 6
(1)

Hodnoty položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún.

(2)

Záporné hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát a v poznámkach a hodnoty nákladov alebo strát ...

(3)

Majetok sa vykazuje spravidla v čistej účtovnej hodnote. Na účely tohto opatrenia sa rozumie čistou ...

(4)

Majetok a záväzky sa vykazujú podľa dohodnutej doby splatnosti.

(5)

V položke súvahy označenej „korekcia“ sa vykazujú opravné položky alebo oprávky.

(6)

V záhlaví stĺpcov súvahy, výkazu ziskov a strát a v záhlaví stĺpcov prehľadov v poznámkach, ...

(7)

Vo výkaze ziskov a strát sa môžu dopĺňať rozdielové riadky. Rozdielový riadok (čistý zisk ...

§ 7

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

§ 8

Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2003 č. 6482/2003-92, ktorým ...

§ 9

Zrušujú sa:

1.

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92 ktorým ...

2.

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2003 č. 6482/2003-92, ktorým sa ...

3.

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 14 701/ 2003-92, ktorým ...

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/ 2002-92, ktorým ...

1.

V § 2 písm. c) sa na začiatok vkladá slovo „ostatnou“.

2.

V § 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

3.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „vplyv“ umiestňuje odkaz 3a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.“.

4.

V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

5.

V § 6 ods. 5 druhej vete sa za slová „analytického účtu“ vkladajú slová „príslušného ...

6.

V § 8 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „mesačného koeficientu“ nahrádzajú slovami „koeficientu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 50 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“.

7.

V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa za slová „na ťarchu“ vkladajú slová „alebo v prospech“ ...

8.

V § 15 ods. 2 písm. b) sa slovo „neprevádzkový“ nahrádza slovami „ostatný prevádzkový“. ...

9.

V § 15 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

10.

V § 16 ods. 2 sa slová „účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 13b) ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b sa vypúšťa.

12.

V § 16 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 17.

13.

V § 18 ods. 2 prvej vete sa slová „ak došlo k zníženiu hodnoty majetku“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku účtovnou ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

15.

V § 18 ods. 4 prvej vete sa číslo „65“ nahrádza číslom „66“, v druhej vete sa vypúšťajú ...

16.

V § 19 odsek 8 znie:

„(8) Rezerva sa tvorí na ťarchu účtu nákladov na tvorbu rezerv účtovej skupiny 63 - Všeobecné ...

17.

V § 22 odsek 2 znie:

„(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ...

18.

V § 22 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podiely na základnom imaní pri obstaraní oceňujú ...

19.

V § 22 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.

20.

V § 22 ods. 11 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „metódou vlastného imania“. ...

21.

V § 32 ods. 8 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

22.

V § 36 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pohľadávky voči akcionárom ako ...

23.

V § 36 ods. 6 písm. c) sa za slová „v pridružených účtovných jednotkách,“ vkladajú slová ...

24.

V § 37 ods. 1 písmená b), c) a d) znejú:

„b) všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv (účtová skupina 63), c) náklady ...

25.

V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

26.

V § 38 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevádzkové náklady“ vkladajú slová „a náklady na ...

27.

V § 38 odsek 3 znie:

„(3) Na účtoch účtovej skupiny 65 – Náklady na tvorbu rezerv sa účtujú náklady na tvorbu ...

28.

V § 38 ods. 4 sa za slová „Ostatné prevádzkové náklady“ vkladajú slová „a náklady na ...

„h) náklady na odpísanie hmotného majetku z dôvodu trvalého zníženia jeho hodnoty, i) náklady ...

29.

V § 38 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

30.

V § 39 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) výnosy zo zrušenia rezerv (účtové skupiny 73 a 75), c) ostatné prevádzkové výnosy a ...

31.

V § 39 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

32.

V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účtoch účtovej skupiny 73 – výnosy zo zrušenia rezerv sa účtuje o výnosoch zo zrušenia ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

33.

V § 40 odsek 3 znie:

„(3) Na účtoch účtovej skupiny 75 – výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných ...

34.

V § 40 ods. 4 sa za slová „prevádzkové výnosy“ vkladajú slová „a výnosy zo zrušenia opravných ...

„h)
výnosy zo zrušenia opravných položiek“.

35.

V § 40 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

36.

V § 42 ods. 8 sa slová „hodnoty zverené na obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera pre ...

37.

Za § 45a sa vkladá § 45aa, ktorý znie:

„§ 45aa (1) Ak účtovná jednotka v roku 2005 prvý krát jednorazovo presunie viac ako nevýznamnú ...

38.

Slová „dcérska spoločnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami ...

39.

V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 37 a vypúšťajú slová „Pohľadávky voči ...

40.

V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 38 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Záväzky z cenných papierov predaných na krátko“.

41.

V prílohe č. 1 účtovej triede 5 účtovej skupine 56 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených ...

42.

V prílohe č. 1 účtovej triede 6 názov účtovej skupiny 63 znie:

„63 Všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv“.

43.

V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtovej skupine 63 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Náklady na tvorbu rezerv“.

44.

V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtová skupina 65 znie.

„65 Náklady na tvorbu rezerv

Náklady na tvorbu rezerv“.

45.

V prílohe č. 1 účtovej triede 6 názov účtovej skupiny 66 znie:

„66 Ostatné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu opravných položiek“.

46.

V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtovej skupiny 66 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Náklady na odpísanie hmotného majetku Náklady na odpísanie nehmotného majetku Náklady na odpísanie ...

47.

V prílohe č. 1 účtovej triede 6 sa vypúšťa účtová skupina 67.

48.

V prílohe č. 1 účtovej triede 7 sa za účtovú skupinu 71 vkladá účtová skupina 73, ktorá ...

„73 Výnosy zo zrušenia rezerv
Výnosy zo zrušenia rezerv“.

49.

V prílohe č. 1 účtovej triede 7 účtová skupina 75 znie:

„75 Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností Výnosy zo zrušenia rezerv ...

50.

V prílohe č. 1 účtovej triede 7 názov účtovej skupiny 76 znie:

„76 Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia opravných položiek“.

51.

V prílohe č. 1 účtovej triede 7 účtovej skupine 76 sa na konci pripájajú tieto slová:

„ Výnosy zo zrušenia opravných položiek“.

52.

V prílohe č. 1 účtovej triede 7 sa vypúšťa účtová skupina 77.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2005.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore