Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov 11/2005 účinný od 19.01.2005

Platnosť od: 19.01.2005
Účinnosť od: 19.01.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov 11/2005 účinný od 19.01.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 11/2005 s účinnosťou od 19.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2001 bola v Bratislave ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 11/2005 Z. z.

  ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z príjmov Slovenská republika a Portugalská republika,

  želajúc si uzavrieť zmluvu o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcu ...

  Článok 1

  Táto zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi jedného zmluvného štátu alebo oboch zmluvných ...

  Článok 2

  1.

  Táto zmluva sa vzťahuje na dane z príjmov ukladané v mene niektorého zmluvného štátu alebo jeho ...

  2.

  Za dane z príjmov sa považujú všetky dane ukladané z celkových príjmov alebo z časti príjmov ...

  3.

  Súčasné dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje, sú najmä

  a)

  v prípade Portugalska

  i)

  daň z príjmu fyzických osôb (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS),

  ii)

  daň z príjmov právnických osôb (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC) a

  iii)

  miestna daňová prirážka k dani z príjmov právnických osôb (Derrama),

  b)

  v prípade Slovenskej republiky

  i)

  daň z príjmov fyzických osôb,

  ii)

  daň z príjmov právnických osôb,

  4.

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa budú ukladať ...

  Článok 3

  1.

  Na účely tejto zmluvy, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad,

  a)

  výraz „Portugalsko“ označuje územie Portugalskej republiky, ktoré sa nachádza na európskej ...

  b)

  výraz „Slovensko“ označuje Slovenskú republiku,

  c)

  výrazy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa okolností Portugalsko ...

  d)

  výraz „osoba“ zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a všetky iné združenia osôb,

  e)

  výraz „spoločnosť“ označuje každú právnickú osobu alebo každého nositeľa práv považovaného ...

  f)

  výrazy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú ...

  g)

  výraz „medzinárodná doprava“ označuje každú dopravu uskutočňovanú loďou, lietadlom alebo ...

  h)

  výraz „príslušný úrad“ označuje

  i)

  v prípade Portugalska ministra financií, daňového generálneho riaditeľa (Director-Geral dos Impostos) ...

  ii)

  v prípade Slovenska ministra financií Slovenskej republiky alebo jeho splnomocneného zástupcu,

  i)

  výraz „štátny príslušník“ označuje

  i)

  každú fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo niektorého zmluvného štátu,

  ii)

  každú právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť (partnership), združenie alebo iného nositeľa ...

  2.

  Ak ide o uplatnenie tejto zmluvy zmluvným štátom, každý výraz nedefinovaný v zmluve, ak si to ...

  Článok 4

  1.

  Na účely tejto zmluvy výraz „rezident zmluvného štátu“ označuje každú osobu, ktorá podľa ...

  2.

  Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej ...

  a)

  táto osoba sa považuje za rezidenta len toho štátu, v ktorom má stály byt; ak má stály byt v ...

  b)

  ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ...

  c)

  ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, považuje ...

  d)

  ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho ...

  3.

  Ak osoba iná ako fyzická osoba je podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, ...

  Článok 5

  1.

  Na účely tejto zmluvy výraz „stála prevádzkareň“ označuje trvalé zariadenie na podnikanie, ...

  2.

  Výraz „stála prevádzkareň“ zahŕňa najmä

  a)

  miesto vedenia,

  b)

  pobočku,

  c)

  kanceláriu,

  d)

  továreň,

  e)

  dielňu,

  f)

  baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo akékoľvek iné miesto ťažby prírodných zdrojov.

  3.

  Stavenisko, stavba, montáž alebo inštalačný projekt tvoria stálu prevádzkareň len vtedy, ak ...

  4.

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku výraz „stála prevádzkareň“ nezahŕňa ...

  a)

  zariadenie, ktoré podnik využíva iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho ...

  b)

  zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo ...

  c)

  zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účely spracovania iným podnikom,

  d)

  trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udržiava iba na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania ...

  e)

  trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udržiava iba na účely poskytovania akýchkoľvek iných ...

  f)

  trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udržiava iba na účely vykonávania akýchkoľvek kombinovaných ...

  5.

  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2, ak osoba - iná ako nezávislý zástupca v zmysle odseku ...

  6.

  Nepredpokladá sa, že podnik má stálu prevádzkareň v niektorom zmluvnom štáte len preto, že ...

  7.

  Samotná skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, ovláda spoločnosť ...

  Článok 6

  1.

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov ...

  2.

  Výraz „nehnuteľný majetok“ má taký význam, aký má podľa právnych predpisov zmluvného ...

  3.

  Ustanovenia odseku 1 sa použijú na príjmy z priameho užívania, z nájmu alebo z každého iného ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku a na príjmy ...

  5.

  Predchádzajúce ustanovenia sa vzťahujú aj na príjmy z hnuteľného majetku alebo na príjmy z činností ...

  Článok 7

  1.

  Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak podnik nevykonáva ...

  2.

  Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom ...

  3.

  Pri určovaní ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady podniku vynaložené ...

  4.

  Ak je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé stanovovať zisky, ktoré majú byť pripočítané stálej ...

  5.

  Stálej prevádzkarni sa nepripočítavajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala ...

  6.

  Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni, sa na účely predchádzajúcich odsekov ...

  7.

  Ak zisky zahŕňajú časti príjmov osobitne uvedených v iných článkoch tejto zmluvy, ustanovenia ...

  Článok 8

  1.

  Zisky z prevádzkovania lodí, lietadiel alebo cestných vozidiel v medzinárodnej doprave podliehajú ...

  2.

  Ak je miesto skutočného vedenia lodiarskeho podniku na palube lode, bude sa považovať za umiestnené ...

  3.

  Ustanovenia odseku 1 platia aj na zisky z účasti na poole, spoločnej prevádzke alebo medzinárodnej ...

  4.

  Kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, keď sa podniky z rôznych krajín dohodnú na vykonávaní ...

  Článok 9

  1.

  Aka ak v týchto prípadoch sú oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané ...

  a)

  sa podnik jedného zmluvného štátu zúčastňuje priamo alebo nepriamo na riadení, kontrole alebo ...

  b)

  sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo zúčastňujú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku ...

  2.

  Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku tohto štátu - a následne zdaní - zisky, z ktorých ...

  Článok 10

  1.

  Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, rezidentovi ...

  2.

  Tieto dividendy sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, ktorého spoločnosť vyplácajúca ...

  3.

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2, ak skutočným vlastníkom je spoločnosť, ktorá počas neprerušovaného ...

  4.

  Výraz „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií, „jouissance“ akcií ...

  5.

  Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom ...

  6.

  Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, dosahuje zisky alebo príjmy z druhého ...

  Článok 11

  1.

  Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu ...

  2.

  Tieto úroky sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych ...

  3.

  Výraz „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu, ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného ...

  5.

  Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľ je rezidentom tohto štátu. ...

  6.

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov ...

  Článok 12

  1.

  Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného ...

  2.

  Tieto licenčné poplatky sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a ...

  3.

  Výraz „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu prijaté ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je ...

  5.

  Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je tento štát ...

  6.

  Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom licenčných ...

  Článok 13

  1.

  Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného ...

  2.

  Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ...

  3.

  Zisky zo scudzenia lodí, lietadiel alebo cestných vozidiel prevádzkovaných v medzinárodnej doprave ...

  4.

  Zisky zo scudzenia iného majetku, ako je uvedený v odsekoch 1, 2 a 3, podliehajú zdaneniu len v tom ...

  Článok 14

  1.

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z odborných alebo z iných činností ...

  2.

  Výraz „odborné činnosti“ zahŕňa najmä nezávislé vedecké, literárne, umelecké, výchovné ...

  Článok 15

  1.

  Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, ...

  2.

  Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom ...

  a)

  sa príjemca zdržiava v druhom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu ...

  b)

  sú odmeny vyplácané zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom druhého ...

  c)

  odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ v ...

  3.

  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného ...

  Článok 16

  Tantiémy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen štatutárneho ...

  Článok 17

  1.

  Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako na verejnosti vystupujúci umelec, ...

  2.

  Ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú tomuto umelcovi alebo ...

  3.

  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku, príjmy uvedené v tomto článku sú vyňaté ...

  Článok 18

  Dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané z dôvodu predchádzajúceho zamestnania rezidentovi niektorého ...

  Článok 19

  1.

  a)

  Platy, mzdy a iné podobné odmeny, iné ako dôchodok, vyplácané jedným zmluvným štátom alebo ...

  b)

  Takéto platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ...

  (i)

  je štátnym príslušníkom tohto štátu alebo

  (ii)

  sa nestala rezidentom tohto štátu len z dôvodu poskytovania týchto služieb.

  2.

  a)

  Akýkoľvek dôchodok vyplácaný priamo alebo z fondov, ktoré vytvoril jeden zmluvný štát alebo ...

  b)

  Takýto dôchodok však podlieha zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak fyzická osoba je rezidentom ...

  3.

  Ustanovenia článkov 15, 16, 17 a 18 sa použijú na platy, mzdy a iné podobné odmeny a na dôchodky ...

  Článok 20

  Platby, ktoré študent alebo žiak odborného učilišťa, ktorý je alebo bezprostredne pred svojím ...

  Článok 21

  Odmeny za výučbu alebo vedecký výskum poberané fyzickou osobou, ktorá je alebo bezprostredne pred ...

  Článok 22

  1.

  Príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu, bez ohľadu na ich zdroj, ktoré sa neuvádzajú v predchádzajúcich ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú na príjmy iné ako príjmy z nehnuteľného majetku, ktorý je ...

  Článok 23

  1.

  Ak rezident jedného zmluvného štátu poberá príjmy, ktoré sa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ...

  2.

  Ak v súlade s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného ...

  Článok 24

  1.

  Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nepodliehajú v druhom zmluvnom štáte žiadnemu ...

  2.

  Osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sú rezidentmi niektorého zmluvného štátu, nepodliehajú ...

  3.

  Zdanenie stálej prevádzkárne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, ...

  4.

  Ak sa neuplatnia ustanovenia článku 9 ods. 1, článku 11 ods. 6 alebo článku 12 ods. 6, úroky, ...

  5.

  Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ...

  6.

  Ustanovenia tohto článku nevylučujú použitie akéhokoľvek ustanovenia daňového zákona zmluvných ...

  7.

  Ustanovenia tohto článku sa budú vykladať tak, že ak ide o odpočítateľnosť vzniknutých výdavkov, ...

  8.

  Ustanovenia tohto článku sa budú bez ohľadu na ustanovenia článku 2 vzťahovať na dane akéhokoľvek ...

  Článok 25

  1.

  Ak sa osoba domnieva, že opatrenia jedného zmluvného štátu alebo oboch zmluvných štátov vedú ...

  2.

  Ak príslušný úrad považuje námietku za oprávnenú a ak nie je sám schopný nájsť uspokojivé ...

  3.

  Príslušné úrady zmluvných štátov sa vynasnažia vyriešiť vzájomnou dohodou akékoľvek ťažkosti ...

  4.

  Príslušné úrady zmluvných štátov môžu vzájomne komunikovať priamo, ako aj prostredníctvom ...

  Článok 26

  1.

  Príslušné úrady zmluvných štátov si vymieňajú informácie potrebné na uplatňovanie ustanovení ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že niektorému zmluvnému štátu ...

  a)

  vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali vnútroštátne právne predpisy alebo správnu prax ...

  b)

  poskytnúť informácie, ktoré by nebolo možné získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom ...

  c)

  poskytnúť informácie, ktoré by odhalili akékoľvek obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné ...

  Článok 27

  Žiadne ustanovenia tejto zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú členom diplomatických ...

  Článok 28

  1.

  Táto zmluva podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú vymenené v Lisabone čo najskôr.

  2.

  Táto zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín a jej ustanovenia sa budú uplatňovať ...

  a)

  v Portugalsku:

  i)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji, na základe skutočnosti dávajúcej vzniknúť týmto ...

  ii)

  v prípade ostatných daní z príjmov na príjmy vznikajúce v daňovom roku začínajúcom sa 1. januára ...

  b)

  na Slovensku:

  i)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na sumy poberané 1. januára alebo neskôr v kalendárnom ...

  ii)

  v prípade ostatných daní z príjmov na dane ukladané za každý daňový rok začínajúci sa 1. ...

  Článok 29

  Táto zmluva zostane v platnosti, kým ju niektorý zmluvný štát nevypovie. Každý zmluvný štát ...

  a)

  v Portugalsku:

  i)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji, na základe skutočnosti dávajúcej vzniknúť týmto ...

  ii)

  v prípade ostatných daní z príjmov, na príjmy vznikajúce v daňovom roku začínajúcom sa 1. ...

  b)

  na Slovensku:

  i)

  v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na sumy poberané 1. januára alebo neskôr v kalendárnom ...

  ii)

  v prípade ostatných daní z príjmov, na dane ukladané za každý daňový rok začínajúci sa 1. ...

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

  Dané v Bratislave 5. júna 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, portugalskom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore