Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb 11/2003 účinný od 10.01.2003

Platnosť od: 10.01.2003
Účinnosť od: 10.01.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 11/2003 s účinnosťou od 10.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 1973 bol v Štrasburgu ...

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný bez výhrady ratifikácie 19. januára 1996 v Štrasburgu. ...

Dohovor nadobudol platnosť 11. novembra 1975 na základe článku 11 ods. 1 a pre Slovenskú republiku ...

K oznámeniu č. 11/2003 Z. z.

DOHOVOR O PREVOZE TIEL MŔTVYCH OSÔB

Séria európskych dohôd č. 80

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto dokumentu, uvažujúc, že narastá potreba zjednodušiť ...

majúc na pamäti, že aj keď smrť spôsobila nákazlivá choroba, prevoz tiel mŕtvych osôb nevytvára ...

dohodli sa takto:

Článok 1

1.

Zmluvné strany medzi sebou uplatnia opatrenia tohto dohovoru.

2.

Na účely tohto dohovoru sa pod prevozom tiel mŕtvych osôb rozumie medzinárodná preprava ľudských ...

3.

Tento dohovor sa nevzťahuje na medzinárodnú prepravu popola.

Článok 2

1.

Opatrenia tohto dohovoru obsahujú maximálne požiadavky, ktoré možno ustanoviť v spojení s odoslaním ...

2.

Zmluvné strany majú možnosť poskytnúť väčšie možnosti buď prostredníctvom bilaterálnych ...

Na to, aby sa takéto dohody mohli použiť v každom danom prípade, musí sa získať súhlas všetkých ...

Článok 3

1.

Každé telo mŕtvej osoby musí počas prepravy sprevádzať zvláštny dokument (pas pre mŕtvolu ...

2.

Pas pre mŕtvolu obsahuje aspoň tie informácie, ktoré sú uvedené vo vzore priloženom k tomuto ...

Článok 4

S výnimkou dokumentov vyžadovaných podľa medzinárodných konvencií a dohôd vzťahujúcich sa ...

Článok 5

Pas pre mŕtvolu vydáva kompetentný úrad uvedený v článku 8 tohto dohovoru, keď sa uistil, že ...

a)

sú splnené všetky lekárske, zdravotné, administratívne a právne požiadavky platné v štáte ...

b)

pozostatky sú umiestnené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článkoch 6 a 7 tohto dohovoru, ...

c)

rakva obsahuje pozostatky osoby, ktorej meno je uvedené na priepustke, a taký osobný majetok, ktorý ...

Článok 6 - 1. Rakva musí byť nepriepustná. Vnútro musí obsahovať absorpčný materiál. Ak to kompetentný úrad štátu odchodu považuje za nevyhnutné, musí byť rakva vybavená čistiacim zariadením na vyrovnanie vnútorného a vonkajšieho tlaku. Môže pozostávať

a)

buď z vonkajšej drevenej rakvy so stenami najmenej 20 mm hrubými a z dôkladne spájkovanej vnútornej ...

b)

alebo z jednej drevenej rakvy, ktorej steny sú najmenej 30 mm hrubé, obloženej zinkovým plechom ...

2.

Ak príčinou smrti bola nákazlivá choroba, telo sa zabalí do ochranného plášťa impregnovaného ...

3.

Bez toho, aby to bolo na úkor odsekov 1 a 2 tohto článku, sa rakva, ak sa má prevážať letecky, ...

Článok 7

Ak sa má rakva prepravovať ako obyčajná zásielka, zabalí sa tak, aby nepripomínala rakvu, a označí ...

Článok 8

Každá zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy určenie kompetentného úradu, ...

Článok 9

Ak sa prevoz (mŕtvol) týka tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Berlínskeho dohovoru z 10. ...

Článok 10 - 1. Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré sa môžu stať jeho zmluvnými stranami buď

a)

podpisom bez výhrady ratifikácie alebo prijatia,

b)

podpisom s výhradou ratifikácie alebo prijatia s následnou ratifikáciou alebo prijatím.

2.

Listiny o ratifikácií alebo prijatí sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 11

1.

Tento dohovor nadobudne platnosť jeden mesiac odo dňa, keď sa tri členské štáty Rady Európy ...

2.

Ak ide o ktorýkoľvek členský štát, ktorý následne podpíše dohovor bez výhrady ratifikácie ...

Článok 12

1.

Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy vyzvať ktorýkoľvek ...

2.

Také pripojenie sa vykoná uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy ...

Článok 13

1.

Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo pri uložení svojich listín o ratifikácii, prijatí ...

2.

Každá zmluvná strana môže pri uložení svojich listín o ratifikácii, prijatí alebo pristúpení ...

3.

Každá deklarácia urobená v zmysle predchádzajúceho odseku sa môže vo vzťahu ku ktorémukoľvek ...

Článok 14

1.

Tento dohovor sa uzatvára na neurčitú dobu.

2.

Každá zmluvná stana môže, ak sa jej to týka, odstúpiť od tohto dohovoru formou oznámenia adresovaného ...

3.

Takto oznámené odstúpenie nadobudne platnosť šesť mesiacov od dátumu doručenia oznámenia generálnemu ...

Článok 15

Generálny tajomník Rady Európy upovedomí členské štáty Rady Európy a každý štát, ktorý ...

a)

každom podpise bez výhrady ratifikácie alebo prijatia,

b)

každom podpise s výhradou ratifikácie alebo prijatia,

c)

uložení každej listiny o ratifikácii, prijatí alebo pristúpení,

d)

dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s jeho článkom 11,

e)

každej deklarácii prijatej podľa ustanovení článku 13 ods. 2 a 3,

f)

každom oznámení prijatom podľa článku 14 a o dátume, keď odstúpenie nadobudne platnosť,

g)

každom oznámení, ktoré sa urobilo podľa článku 8.

Dané v Štrasburgu 26. októbra 1973 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnocenné; ...

Prevziať prílohu - Vzor 01

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore